Sri Ganga Stava – శ్రీ గంగా స్తవః


సూత ఉవాచ –
శృణుధ్వం మునయః సర్వే గంగాస్తవమనుత్తమమ్ |
శోకమోహహరం పుంసామృషిభిః పరికీర్తితమ్ || ౧ ||

ఋషయ ఊచుః –
ఇయం సురతరంగిణీ భవనవారిధేస్తారిణీ
స్తుతా హరిపదాంబుజాదుపగతా జగత్సంసదః |
సుమేరుశిఖరామరప్రియజలామలక్షాలినీ
ప్రసన్నవదనా శుభా భవభయస్య విద్రావిణీ || ౨ ||

భగీరథరథానుగా సురకరీంద్రదర్పాపహా
మహేశముకుటప్రభా గిరిశిరఃపతాకా సితా |
సురాసురనరోరగైరజభవాచ్యుతైః సంస్తుతా
విముక్తిఫలశాలినీ కలుషనాశినీ రాజతే || ౩ ||

పితామహకమండలుప్రభవముక్తిబీజా లతా
శ్రుతిస్మృతిగణస్తుతద్విజకులాలవాలావృతా |
సుమేరుశిఖరాభిదా నిపతితా త్రిలోకావృతా
సుధర్మఫలశాలినీ సుఖపలాశినీ రాజతే || ౪ ||

చరద్విహగమాలినీ సగరవంశముక్తిప్రదా
మునీంద్రవరనందినీ దివి మతా చ మందాకినీ |
సదా దురితనాశినీ విమలవారిసందర్శన-
ప్రణామగుణకీర్తనాదిషు జగత్సు సంరాజతే || ౫ ||

మహాభిషసుతాంగనా హిమగిరీశకూటస్తనా
సఫేనజలహాసినీ సితమరాలసంచారిణీ |
చలల్లహరిసత్కరా వరసరోజమాలాధరా
రసోల్లసితగామినీ జలధికామినీ రాజతే || ౬ ||

క్వచిన్మునిగణైః స్తుతా క్వచిదనంతసమ్పూజితా
క్వచిత్కలకలస్వనా క్వచిదధీరయాదోగణా |
క్వచిద్రవికరోజ్జ్వలా క్వచిదుదగ్రపాతాకులా
క్వచిజ్జనవిగాహితా జయతి భీష్మమాతా సతీ || ౭ ||

స ఏవ కుశలీ జనః ప్రణమతీహ భాగీరథీం
స ఏవ తపసాం నిధిర్జపతి జాహ్నవీమాదరాత్ |
స ఏవ పురుషోత్తమః స్మరతి సాధు మందాకినీం
స ఏవ విజయీ ప్రభుః సురతరంగిణీం సేవతే || ౮ ||

తవామలజలాచితం ఖగసృగాలమీనక్షతం
చలల్లహరిలోలితం రుచిరతీరజంభాలితమ్ |
కదా నిజవపుర్ముదా సురనరోరగైః సంస్తుతోఽప్యహం
త్రిపథగామిని ప్రియమతీవ పశ్యామ్యహో || ౯ ||

త్వత్తీరే వసతిం తవామలజలస్నానం తవ ప్రేక్షణం
త్వన్నామస్మరణం తవోదయకథాసంలాపనం పావనమ్ |
గంగే మే తవ సేవనైకనిపుణోఽప్యానందితశ్చాదృతః
స్తుత్వా చోద్గతపాతకో భువి కదా శాంతశ్చరిష్యామ్యహమ్ || ౧౦ ||

ఇత్యేతదృషిభిః ప్రోక్తం గంగాస్తవనముత్తమమ్ |
స్వర్గ్యం యశస్యమాయుష్యం పఠనాచ్ఛ్రవణాదపి || ౧౧ ||

సర్వపాపహరం పుంసాం బలమాయుర్వివర్ధనమ్ |
ప్రాతర్మధ్యాహ్నసాయాహ్నే గంగాసాన్నిధ్యతా భవేత్ || ౧౨ ||

ఇత్యేతద్భార్గవాఖ్యానం శుకదేవాన్మయా శ్రుతమ్ |
పఠితం శ్రావితం చాత్ర పుణ్యం ధన్యం యశస్కరమ్ || ౧౩ ||

అవతారం మహావిష్ణోః కల్కేః పరమమద్భుతమ్ |
పఠతాం శృణ్వతాం భక్త్యా సర్వాశుభవినాశనమ్ || ౧౪ ||

ఇతి శ్రీకల్కిపురాణే గంగాస్తవః ||


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed