Sri Ganga Ashtakam – ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಷ್ಟಕಂ


ಭಗವತಿ ತವ ತೀರೇ ನೀರಮಾತ್ರಾಶನೋಽಹಮ್
ವಿಗತವಿಷಯತೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಮಾರಾಧಯಾಮಿ |
ಸಕಲ ಕಲುಷಭಂಗೇ ಸ್ವರ್ಗಸೋಪಾನಸಂಗೇ
ತರಲತರತರಂಗೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ || ೧ ||

ಭಗವತಿ ಭವಲೀಲಾ ಮೌಳಿಮಾಲೇ ತವಾಂಭಃ
ಕಣಮಣುಪರಿಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಯೇ ಸ್ಪೃಶಂತಿ |
ಅಮರನಗರನಾರೀ ಚಾಮರ ಗ್ರಾಹಿಣೀನಾಂ
ವಿಗತ ಕಲಿಕಲಂಕಾತಂಕಮಂಕೇ ಲುಠಂತಿ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಖಂಡಯಂತೀ ಹರಶಿರಸಿ ಜಟಾವಲ್ಲಿಮುಲ್ಲಾಸಯಂತೀ
ಸ್ವರ್ಲೋಕಾದಾಪತಂತೀ ಕನಕಗಿರಿಗುಹಾಗಂಡಶೈಲಾತ್ ಸ್ಖಲಂತೀ |
ಕ್ಷೋಣೀಪೃಷ್ಠೇ ಲುಠಂತೀ ದುರಿತಚಯಚಮೂರ್ನಿರ್ಭರಂ ಭರ್ತ್ಸಯಂತೀ
ಪಾಥೋಧಿಂ ಪೂರಯಂತೀ ಸುರನಗರಸರಿತ್ಪಾವನೀ ನಃ ಪುನಾತು || ೩ ||

ಮಜ್ಜನ್ಮಾತಂಗ ಕುಂಭಚ್ಯುತ ಮದಮದಿರಾಮೋದಮತ್ತಾಲಿಜಾಲಂ
ಸ್ನಾನೈಃ ಸಿದ್ಧಾಂಗನಾನಾಂ ಕುಚಯುಗ ವಿಲಸತ್ಕುಂಕುಮಾಸಂಗಪಿಂಗಮ್ |
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ಮುನೀನಾಂ ಕುಶಕುಸುಮಚಯೈಶ್ಛಿನ್ನತೀರಸ್ಥನೀರಂ
ಪಾಯಾನ್ನೋ ಗಾಂಗಮಂಭಃ ಕರಿಕಲಭ ಕರಾಕ್ರಾಂತ ರಂಗಸ್ತರಂಗಮ್ || ೪ ||

ಆದಾವಾದಿ ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ನಿಯಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತ್ರೇ ಜಲಂ
ಪಶ್ಚಾತ್ಪನ್ನಗಶಾಯಿನೋ ಭಗವತಃ ಪಾದೋದಕಂ ಪಾವನಮ್ |
ಭೂಯಃ ಶಂಭುಜಟಾವಿಭೂಷಣ ಮಣಿರ್ಜಹ್ನೋರ್ಮಹರ್ಷೇರಿಯಂ
ಕನ್ಯಾ ಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೀ ಭಗವತೀ ಭಾಗೀರಥೀ ದೃಶ್ಯತೇ || ೫ ||

ಶೈಲೇಂದ್ರಾದವತಾರಿಣೀ ನಿಜಜಲೇ ಮಜ್ಜಜ್ಜನೋತ್ತಾರಿಣೀ
ಪಾರಾವಾರವಿಹಾರಿಣೀ ಭವಭಯಶ್ರೇಣೀ ಸಮುತ್ಸಾರಿಣೀ |
ಶೇಷಾಂಗೈರನುಕಾರಿಣೀ ಹರಶಿರೋವಲ್ಲೀದಳಾಕಾರಿಣೀ
ಕಾಶೀಪ್ರಾಂತವಿಹಾರಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ಗಂಗಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ || ೬ ||

ಕುತೋ ವೀಚಿರ್ವೀಚಿಸ್ತವ ಯದಿ ಗತಾ ಲೋಚನಪಥಂ
ತ್ವಮಾಪೀತಾ ಪೀತಾಂಬರಪುರವಾಸಂ ವಿತರಸಿ |
ತ್ವದುತ್ಸಂಗೇ ಗಂಗೇ ಪತತಿ ಯದಿ ಕಾಯಸ್ತನುಭೃತಾಂ
ತದಾ ಮಾತಃ ಶಾಂತಕ್ರತವಪದಲಾಭೋಽಪ್ಯತಿಲಘುಃ || ೭ ||

ಗಂಗೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಾರೇ ಸಕಲಸುರವಧೂಧೌತವಿಸ್ತೀರ್ಣತೋಯೇ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೇ ಹರಿಚರಣರಜೋಹಾರಿಣಿ ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗೇ |
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಂ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ತವ ಜಲಕಣಿಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪೇ
ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಂ ಸಮರ್ಥಃ ತ್ರಿಜಗದಘಹರೇ ದೇವಿ ಗಂಗೇ ಪ್ರಸೀದ || ೮ ||

ಮಾತರ್ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಭುಸಂಗಮಿಲಿತೇ ಮೌಳೌ ನಿಧಾಯಾಂಜಲಿಂ
ತ್ವತ್ತೀರೇ ವಪುಷೋಽವಸಾನಸಮಯೇ ನಾರಾಯಣಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಮ್ |
ಸಾನಂದಂ ಸ್ಮರತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಮಮ ಪ್ರಾಣಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವೇ
ಭೂಯಾದ್ಭಕ್ತಿರವಿಚ್ಯುತಾ ಹರಿಹರಾದ್ವೈತಾತ್ಮಿಕಾ ಶಾಶ್ವತೀ || ೯ ||

ಗಂಗಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕಂ ಸ ಗಚ್ಛತಿ || ೧೦ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed