Sri Ganga Ashtakam – శ్రీ గంగాష్టకం


భగవతి తవ తీరే నీరమాత్రాశనోఽహమ్
విగతవిషయతృష్ణః కృష్ణమారాధయామి |
సకల కలుషభంగే స్వర్గసోపానసంగే
తరలతరతరంగే దేవి గంగే ప్రసీద || ౧ ||

భగవతి భవలీలా మౌళిమాలే తవాంభః
కణమణుపరిమాణం ప్రాణినో యే స్పృశంతి |
అమరనగరనారీ చామర గ్రాహిణీనాం
విగత కలికలంకాతంకమంకే లుఠంతి || ౨ ||

బ్రహ్మాండం ఖండయంతీ హరశిరసి జటావల్లిముల్లాసయంతీ
స్వర్లోకాదాపతంతీ కనకగిరిగుహాగండశైలాత్ స్ఖలంతీ |
క్షోణీపృష్ఠే లుఠంతీ దురితచయచమూర్నిర్భరం భర్త్సయంతీ
పాథోధిం పూరయంతీ సురనగరసరిత్పావనీ నః పునాతు || ౩ ||

మజ్జన్మాతంగ కుంభచ్యుత మదమదిరామోదమత్తాలిజాలం
స్నానైః సిద్ధాంగనానాం కుచయుగ విలసత్కుంకుమాసంగపింగమ్ |
సాయం ప్రాతర్మునీనాం కుశకుసుమచయైశ్ఛిన్నతీరస్థనీరం
పాయాన్నో గాంగమంభః కరికలభ కరాక్రాంత రంగస్తరంగమ్ || ౪ ||

ఆదావాది పితామహస్య నియమ వ్యాపార పాత్రే జలం
పశ్చాత్పన్నగశాయినో భగవతః పాదోదకం పావనమ్ |
భూయః శంభుజటావిభూషణ మణిర్జహ్నోర్మహర్షేరియం
కన్యా కల్మషనాశినీ భగవతీ భాగీరథీ దృశ్యతే || ౫ ||

శైలేంద్రాదవతారిణీ నిజజలే మజ్జజ్జనోత్తారిణీ
పారావారవిహారిణీ భవభయశ్రేణీ సముత్సారిణీ |
శేషాంగైరనుకారిణీ హరశిరోవల్లీదళాకారిణీ
కాశీప్రాంతవిహారిణీ విజయతే గంగా మనోహారిణీ || ౬ ||

కుతో వీచిర్వీచిస్తవ యది గతా లోచనపథం
త్వమాపీతా పీతాంబరపురవాసం వితరసి |
త్వదుత్సంగే గంగే పతతి యది కాయస్తనుభృతాం
తదా మాతః శాంతక్రతవపదలాభోఽప్యతిలఘుః || ౭ ||

గంగే త్రైలోక్యసారే సకలసురవధూధౌతవిస్తీర్ణతోయే
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపే హరిచరణరజోహారిణి స్వర్గమార్గే |
ప్రాయశ్చితం యది స్యాత్తవ జలకణికా బ్రహ్మహత్యాది పాపే
కస్త్వాం స్తోతుం సమర్థః త్రిజగదఘహరే దేవి గంగే ప్రసీద || ౮ ||

మాతర్జాహ్నవీ శంభుసంగమిలితే మౌళౌ నిధాయాంజలిం
త్వత్తీరే వపుషోఽవసానసమయే నారాయణాంఘ్రిద్వయమ్ |
సానందం స్మరతో భవిష్యతి మమ ప్రాణప్రయాణోత్సవే
భూయాద్భక్తిరవిచ్యుతా హరిహరాద్వైతాత్మికా శాశ్వతీ || ౯ ||

గంగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ప్రయతో నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకం స గచ్ఛతి || ౧౦ ||


మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed