Sri Dakshinamurthy Stotram 4 – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ – 4


ಮಂದಸ್ಮಿತ ಸ್ಫುರಿತ ಮುಗ್ಧಮುಖಾರವಿಂದ
ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಶತಸುಂದರದಿವ್ಯಮೂರ್ತಿಮ್ |
ಆತಾಮ್ರಕೋಮಲ ಜಟಾಘಟಿತೇಂದುಲೇಖ-
ಮಾಲೋಕಯೇ ವಟತಟೀ ನಿಲಯಂ ದಯಳುಮ್ || ೧ ||

ಕಂದಳಿತ ಬೋಧಮುದ್ರಂ ಕೈವಲ್ಯಾನಂದ ಸಂವಿದುನ್ನಿದ್ರಮ್ |
ಕಲಯೇ ಕಂಚನರುದ್ರಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರಪೂರಿತ ಸಮುದ್ರಮ್ || ೨ ||

ಓಂ ಜಯ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಜಯ ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹ |
ಜಯ ಭೂಮಿರುಹಾವಾಸ ಜಯ ವೀರಾಸನಸ್ಥಿತ || ೩ ||

ಜಯ ಕುಂದೇಂದು ಪಾಟೀರ ಪಾಂಡುರಾಂಗಾಗಜಪತೇ |
ಜಯ ವಿಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಽಕ್ಷಮಾಲಾ ವೀಣಾ ಲಸತ್ಕರ || ೪ ||

ಜಯೇತರ ಕರನ್ಯಸ್ತ ಪುಸ್ತಕಾಸ್ತ ರಜಸ್ತಮಃ |
ಜಯಾಪಸ್ಮಾರ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತ ದಕ್ಷಪಾದ ಸರೋರುಹ || ೫ ||

ಜಯ ಶಾರ್ದೂಲ ಚರ್ಮೈಕ ಪರಿಧಾನ ಲಸತ್ಕಟೇ |
ಜಯ ಮಂದಸ್ಮಿತೋದಾರ ಮುಖೇಂದು ಸ್ಫುರಿತಾಕೃತೇ || ೬ ||

ಜಯಾಂತೇವಾಸಿನಿಕರೈ-ರಾವೃತಾನಂದಮಂದರ |
ಜಯ ಲೀಲಾಜಿತಾನಂಗ ಜಯ ಮಂಗಳ ವೈಭವ || ೭ ||

ಜಯ ತುಂಗಪೃಥೂರಸ್ಕ ಜಯ ಸಂಗೀತಲೋಲುಪ |
ಜಯ ಗಂಗಾಧರಾಸಂಗ ಜಯ ಶೃಂಗಾರಶೇಖರ || ೮ ||

ಜಯೋತ್ಸಂಗಾನುಷಂಗಾರ್ಯ ಜಯೋತ್ತುಂಗ ನಗಾಲಯ |
ಜಯಾಪಾಂಗೈಕ ನಿರ್ದಗ್ಧ ತ್ರಿಪುರಾಮರವಲ್ಲಭ || ೯ ||

ಜಯ ಪಿಂಗ ಜಟಾಜೂಟ ಘಟಿತೇಂದು ಕರಾಮರ |
ಜಯ ಜಾತು ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿ ಪ್ರಪಾಟನ ಪಟೂತ್ತಮ || ೧೦ ||

ಜಯ ವಿದ್ಯೋತ್ಪಲೋಲ್ಲಾಸಿ ನಿಶಾಕರ ಪರಾವರ |
ಜಯಾವಿದ್ಯಾಂಧತಮಸ-ಧ್ವಂಸನೋದ್ಭಾಸಿ ಭಾಸ್ಕರ || ೧೧ ||

ಜಯ ಸಂಸೃತಿ ಕಾಂತಾರ ಕುಠಾರಾಸುರಸೂದನ |
ಜಯ ಸಂಸಾರ ಸಾವಿತ್ರ ತಾಪತಾಪಿತ ಪಾದಪ || ೧೨ ||

ಜಯ ದೋಷವಿಷಾಲೀಢ ಮೃತಸಂಜೀವನೌಷಧ |
ಜಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದಾವಾಗ್ನಿ ದಗ್ಧಾಂತರ ಸುಧಾಂಬುಧೇ || ೧೩ ||

ಜಯಾಸೂಯಾರ್ಣವಾಮಗ್ನ ಜನತಾರಣ ನಾವಿಕ |
ಜಯಾಹಂತಾಕ್ಷಿ ರೋಗಾಣಾಮತಿಲೋಕ ಸುಖಾಂಜನ || ೧೪ ||

ಜಯಾಶಾವಿಷವಲ್ಲೀನಾಂ-ಮೂಲಮಾಲಾನಿಕೃಂತನ |
ಜಯಾಘ ತೃಣಕೂಟಾನಾಮಮಂದ ಜ್ವಲಿತಾನಲ || ೧೫ ||

ಜಯ ಮಾಯಾಮದೇಭಶ್ರೀ ವಿದಾರಣ ಮೃಗೋತ್ತಮ |
ಜಯ ಭಕ್ತ ಜನಸ್ವಾಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತೈಕ ಚಂದ್ರಮಾಃ || ೧೬ ||

ಜಯ ಸಂತ್ಯಕ್ತಸರ್ವಾಶ ಮುನಿಕೋಕ ದಿವಾಕರ |
ಜಯಾಚಲಸುತಾ-ಚಾರುಮುಖಚಂದ್ರ-ಚಕೋರಕ || ೧೭ ||

ಜಯಾದ್ರಿಕನ್ಯಕೋತ್ತುಂಗ ಕುಚಾಚಲ ವಿಹಂಗಮ |
ಜಯ ಹೈಮವತೀ ಮಂಜು ಮುಖಪಂಕಜ ಬಂಭರ || ೧೮ ||

ಜಯ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಚಿತ್ತೋತ್ಪಲ ಸುಧಾಕರ |
ಜಯಾಖಿಲ ಹೃದಾಕಾಶ ಲಸದ್ದ್ಯುಮಣಿಮಂಡಲ || ೧೯ ||

ಜಯಾಸಂಗ ಸುಖೋತ್ತುಂಗ ಸೌಧಕ್ರೀಡನ ಭೂಮಿಪ |
ಜಯ ಸಂವಿತ್ಸಭಾಸೀಮ ನಟನೋತ್ಸುಕ ನರ್ತಕ || ೨೦ ||

ಜಯಾನವಧಿ ಬೋಧಾಬ್ಧಿ ಕೇಳಿಕೌತುಕ ಭೂಪತೇ |
ಜಯ ನಿರ್ಮಲ ಚಿದ್ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಚಾರುದ್ಯೋತಿತ ನೀರದ || ೨೧ ||

ಜಯಾನಂದ ಸದುದ್ಯಾನ ಲೀಲಾಲೋಲುಪ ಕೋಕಿಲ |
ಜಯಾಗಮ ಶಿರೋರಣ್ಯವಿಹಾರ ವರಕುಂಜರ || ೨೨ ||

ಜಯ ಪ್ರಣವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂಜರಾಂತಶ್ಶುಕಾಗ್ರಣೀಃ |
ಜಯ ಸರ್ವಕಲಾವಾರ್ಧಿ ತುಷಾರ ಕರಮಂಡಲ || ೨೩ ||

ಜಯಾಣಿಮಾದಿಭೂತೀನಾಂ ಶರಣ್ಯಾಖಿಲ ಪುಣ್ಯಭೂಃ |
ಜಯ ಸ್ವಭಾವ ಭಾಸೈವ ವಿಭಾಸಿತ ಜಗತ್ತ್ರಯ || ೨೪ ||

ಜಯ ಖಾದಿ ಧರಿತ್ರ್ಯಂತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣ |
ಜಯಾಶೇಷ ಜಗಜ್ಜಾಲ ಕಲಾಕಲನವರ್ಜಿತ || ೨೫ ||

ಜಯ ಮುಕ್ತಜನಪ್ರಾಪ್ಯ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಸುಖಾಕೃತೇ |
ಜಯ ದಕ್ಷಾಧ್ವರಧ್ವಂಸಿನ್ ಜಯ ಮೋಕ್ಷಫಲಪ್ರದ || ೨೬ ||

ಜಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನ್ ಜಯ ಸಾಕ್ಷಿನ್ ಚಿದಾತ್ಮಕ |
ಜಯ ಸರ್ಪಕುಲಾಕಲ್ಪ ಜಯಾನಲ್ಪ ಗುಣಾರ್ಣವ || ೨೭ ||

ಜಯ ಕಂದರ್ಪಲಾವಣ್ಯ ದರ್ಪನಿರ್ಭೇದನ ಪ್ರಭೋ |
ಜಯ ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಂಗ ಜಯ ಕರ್ಮಫಲಾಶ್ರಯ || ೨೮ ||

ಜಯ ಕಂಜದಳೋತ್ಸೇಕ-ಭಂಜನೋದ್ಯತಲೋಚನ |
ಜಯ ಪೂರ್ಣೇಂದುಸೌಂದರ್ಯ ಗರ್ವನಿರ್ವಾಪಣಾನನ || ೨೯ ||

ಜಯ ಹಾಸ ಶ್ರಿಯೋದಸ್ತ ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾಪ್ರಭ |
ಜಯಾಧರ ವಿನಿರ್ಭಿನ್ನ ಬಿಂಬಾರುಣಿಮ ವಿಭ್ರಮ || ೩೦ ||

ಜಯ ಕಂಬು ವಿಲಾಸಶ್ರೀ ಧಿಕ್ಕಾರಿ ವರಕಂಧರ |
ಜಯ ಮಂಜುಲಮಂಜೀರರಂಜಿತ ಶ್ರೀಪದಾಂಬುಜ || ೩೧ ||

ಜಯ ವೈಕುಂಠಸಂಪೂಜ್ಯ ಜಯಾಕುಂಠಮತೇ ಹರ |
ಜಯ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸರ್ವಜ್ಞ ಜಯ ಸರ್ವಕಳಾನಿಧೇ || ೩೨ ||

ಜಯ ಕೋಶಾತಿದೂರಸ್ಥ ಜಯಾಕಾಶಶಿರೋರುಹ |
ಜಯ ಪಾಶುಪತಧ್ಯೇಯ ಜಯ ಪಾಶವಿಮೋಚಕ || ೩೩ ||

ಜಯ ದೇಶಿಕ ದೇವೇಶ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಗನ್ಮಯ |
ಜಯ ಶರ್ವ ಶಿವೇಶಾನ ಜಯ ಶಂಕರ ಶಾಶ್ವತ || ೩೪ ||

ಜಯೋಂಕಾರೈಕಸಂಸಿದ್ಧ ಜಯ ಕಿಂಕರವತ್ಸಲ |
ಜಯ ಪಂಕಜ ಜನ್ಮಾದಿ ಭಾವಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಾಂಬುಜ || ೩೫ ||

ಜಯ ಭರ್ಗ ಭವ ಸ್ಥಾಣೋ ಜಯ ಭಸ್ಮಾವಕುಂಠನ |
ಜಯ ಸ್ತಿಮಿತ ಗಂಭೀರ ಜಯ ನಿಸ್ತುಲವಿಕ್ರಮ || ೩೬ ||

ಜಯಾಸ್ತಮಿತಸರ್ವಾಶ ಜಯೋದಸ್ತಾರಿಮಂಡಲ |
ಜಯ ಮಾರ್ತಾಂಡಸೋಮಾಗ್ನಿ-ಲೋಚನತ್ರಯ ಮಂಡಿತ || ೩೭ ||

ಜಯ ಗಂಡಸ್ಥಲಾದರ್ಶ ಬಿಂಬಿತೋದ್ಭಾಸಿಕುಂಡಲ |
ಜಯ ಪಾಷಂಡಜನತಾ ದಂಡನೈಕಪರಾಯಣ || ೩೮ ||

ಜಯಾಖಂಡಿತಸೌಭಾಗ್ಯ ಜಯ ಚಂಡೀಶಭಾವಿತ |
ಜಯಾನಂತಾಂತ ಕಾಂತೈಕ ಜಯ ಶಾಂತಜನೇಡಿತ || ೩೯ ||

ಜಯ ತ್ರಯ್ಯಂತ ಸಂವೇದ್ಯ ಜಯಾಂಗ ತ್ರಿತಯಾತಿಗ |
ಜಯ ನಿರ್ಭೇದಬೋಧಾತ್ಮನ್ ಜಯ ನಿರ್ಭಾವಭಾವಿತ || ೪೦ ||

ಜಯ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವ ನಿರ್ದೋಷ ಜಯಾದ್ವೈತಸುಖಾಂಬುಧೇ |
ಜಯ ನಿತ್ಯನಿರಾಧಾರ ಜಯ ನಿಷ್ಕಳ ನಿರ್ಗುಣ || ೪೧ ||

ಜಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿರ್ಮಾಯ ಜಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಭಯ |
ಜಯ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿಸ್ಸ್ಪರ್ಶ ಜಯ ನೀರೂಪ ನಿರ್ಮಲ || ೪೨ ||

ಜಯ ನೀರಸ ನಿರ್ಗಂಧ ಜಯ ನಿಸ್ಪೃಹ ನಿಶ್ಚಲ |
ಜಯ ನಿಸ್ಸೀಮ ಭೂಮಾತ್ಮನ್ ಜಯ ನಿಷ್ಪಂದ ನೀರಧೇ || ೪೩ ||

ಜಯಾಚ್ಯುತ ಜಯಾತರ್ಕ್ಯ ಜಯಾನನ್ಯ ಜಯಾವ್ಯಯ |
ಜಯಾಮೂರ್ತ ಜಯಾಚಿಂತ್ಯ ಜಯಾಗ್ರಾಹ್ಯ ಜಯಾದ್ಭುತ || ೪೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಮಪಾವನಮ್ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯ-ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೪೫ ||

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ಸಮ್ಯಗಪವರ್ಗವಿಧಾಯಕಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಸರ್ವಫಲಮಶ್ನುತೇ || ೪೬ ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಪತಿ ದಯಾರ್ದ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಣೇನ
ಸಾಕ್ಷಾದವೈತಿ ಪರತತ್ವಮಿಹೈವಧೀರಃ |
ನ ಸ್ನಾನ ದಾನ ಜಪ ಹೋಮ ಸುರಾರ್ಚನಾದಿ-
ಧರ್ಮೈರಶೇಷನಿಗಮಾನ್ತ ನಿರೂಪಣೈರ್ವಾ || ೪೭ ||

ಅವಚನಚಿನ್ಮುದ್ರಾಭ್ಯಾಮದ್ವೈತಂ ಬೋಧಮಾತ್ರಮಾತ್ಮಾನಮ್ |
ಬ್ರೂತೇ ತತ್ರ ಚ ಮಾನಂ ಪುಸ್ತಕ ಭುಜಗಾಗ್ನಿಭಿರ್ಮಹಾದೇವಃ || ೪೮ ||

ಕಟಿಘಟಿತ ಕರಟಿಕೃತ್ತಿಃ ಕಾಮಪಿ ಮುದ್ರಾಂ ಪ್ರದರ್ಶಯನ್ ಜಟಿಲಃ |
ಸ್ವಾಲೋಕಿನಃ ಕಪಾಲೀ ಹಂತಮನೋವಿಲಯಮಾತನೋತ್ಯೇಕಃ || ೪೯ ||

ಶ್ರುತಿಮುಖಚಂದ್ರಚಕೋರಂ ನತಜನದೌರಾತ್ಮ್ಯದುರ್ಗಮಕುಠಾರಮ್ |
ಮುನಿಮಾನಸಸಂಚಾರಂ ಮನಸಾ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ದೇಶಿಕಮುದಾರಮ್ || ೫೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ ಶ್ರೀಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed