Sri Dakshinamurthy Stotram 4 – ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் – 4


மந்த³ஸ்மித ஸ்பு²ரித முக்³த⁴முகா²ரவிந்த³
கந்த³ர்பகோடி ஶதஸுந்த³ரதி³வ்யமூர்திம் ।
ஆதாம்ரகோமல ஜடாக⁴டிதேந்து³லேக²-
மாலோகயே வடதடீ நிலயம் த³யலும் ॥ 1 ॥

கந்த³லித போ³த⁴முத்³ரம் கைவல்யானந்த³ ஸம்விது³ன்னித்³ரம் ।
கலயே கஞ்சனருத்³ரம் கருணாரஸபூரபூரித ஸமுத்³ரம் ॥ 2 ॥

ஓம் ஜய தே³வ மஹாதே³வ ஜய காருண்யவிக்³ரஹ ।
ஜய பூ⁴மிருஹாவாஸ ஜய வீராஸனஸ்தி²த ॥ 3 ॥

ஜய குந்தே³ந்து³ பாடீர பாண்டு³ராங்கா³க³ஜபதே ।
ஜய விஜ்ஞானமுத்³ரா(அ)க்ஷமாலா வீணா லஸத்கர ॥ 4 ॥

ஜயேதர கரன்யஸ்த புஸ்தகாஸ்த ரஜஸ்தம꞉ ।
ஜயாபஸ்மார நிக்ஷிப்த த³க்ஷபாத³ ஸரோருஹ ॥ 5 ॥

ஜய ஶார்தூ³ல சர்மைக பரிதா⁴ன லஸத்கடே ।
ஜய மந்த³ஸ்மிதோதா³ர முகே²ந்து³ ஸ்பு²ரிதாக்ருதே ॥ 6 ॥

ஜயாந்தேவாஸினிகரை-ராவ்ருதானந்த³மந்த³ர ।
ஜய லீலாஜிதானங்க³ ஜய மங்க³ல வைப⁴வ ॥ 7 ॥

ஜய துங்க³ப்ருதூ²ரஸ்க ஜய ஸங்கீ³தலோலுப ।
ஜய க³ங்கா³த⁴ராஸங்க³ ஜய ஶ்ருங்கா³ரஶேக²ர ॥ 8 ॥

ஜயோத்ஸங்கா³னுஷங்கா³ர்ய ஜயோத்துங்க³ நகா³லய ।
ஜயாபாங்கை³க நிர்த³க்³த⁴ த்ரிபுராமரவல்லப⁴ ॥ 9 ॥

ஜய பிங்க³ ஜடாஜூட க⁴டிதேந்து³ கராமர ।
ஜய ஜாது ப்ரபன்னார்தி ப்ரபாடன படூத்தம ॥ 10 ॥

ஜய வித்³யோத்பலோல்லாஸி நிஶாகர பராவர ।
ஜயாவித்³யாந்த⁴தமஸ-த்⁴வம்ஸனோத்³பா⁴ஸி பா⁴ஸ்கர ॥ 11 ॥

ஜய ஸம்ஸ்ருதி காந்தார குடா²ராஸுரஸூத³ன ।
ஜய ஸம்ஸார ஸாவித்ர தாபதாபித பாத³ப ॥ 12 ॥

ஜய தோ³ஷவிஷாலீட⁴ ம்ருதஸஞ்ஜீவனௌஷத⁴ ।
ஜய கர்தவ்ய தா³வாக்³னி த³க்³தா⁴ந்தர ஸுதா⁴ம்பு³தே⁴ ॥ 13 ॥

ஜயாஸூயார்ணவாமக்³ன ஜனதாரண நாவிக ।
ஜயாஹந்தாக்ஷி ரோகா³ணாமதிலோக ஸுகா²ஞ்ஜன ॥ 14 ॥

ஜயாஶாவிஷவல்லீனாம்-மூலமாலானிக்ருந்தன ।
ஜயாக⁴ த்ருணகூடானாமமந்த³ ஜ்வலிதானல ॥ 15 ॥

ஜய மாயாமதே³ப⁴ஶ்ரீ விதா³ரண ம்ருகோ³த்தம ।
ஜய ப⁴க்த ஜனஸ்வாந்த சந்த்³ரகாந்தைக சந்த்³ரமா꞉ ॥ 16 ॥

ஜய ஸந்த்யக்தஸர்வாஶ முனிகோக தி³வாகர ।
ஜயாசலஸுதா-சாருமுக²சந்த்³ர-சகோரக ॥ 17 ॥

ஜயாத்³ரிகன்யகோத்துங்க³ குசாசல விஹங்க³ம ।
ஜய ஹைமவதீ மஞ்ஜு முக²பங்கஜ ப³ம்ப⁴ர ॥ 18 ॥

ஜய காத்யாயனீ ஸ்னிக்³த⁴ சித்தோத்பல ஸுதா⁴கர ।
ஜயாகி²ல ஹ்ருதா³காஶ லஸத்³த்³யுமணிமண்ட³ல ॥ 19 ॥

ஜயாஸங்க³ ஸுகோ²த்துங்க³ ஸௌத⁴க்ரீட³ன பூ⁴மிப ।
ஜய ஸம்வித்ஸபா⁴ஸீம நடனோத்ஸுக நர்தக ॥ 20 ॥

ஜயானவதி⁴ போ³தா⁴ப்³தி⁴ கேலிகௌதுக பூ⁴பதே ।
ஜய நிர்மல சித்³வ்யோம்னி சாருத்³யோதித நீரத³ ॥ 21 ॥

ஜயானந்த³ ஸது³த்³யான லீலாலோலுப கோகில ।
ஜயாக³ம ஶிரோரண்யவிஹார வரகுஞ்ஜர ॥ 22 ॥

ஜய ப்ரணவ மாணிக்ய பஞ்ஜராந்தஶ்ஶுகாக்³ரணீ꞉ ।
ஜய ஸர்வகலாவார்தி⁴ துஷார கரமண்ட³ல ॥ 23 ॥

ஜயாணிமாதி³பூ⁴தீனாம் ஶரண்யாகி²ல புண்யபூ⁴꞉ ।
ஜய ஸ்வபா⁴வ பா⁴ஸைவ விபா⁴ஸித ஜக³த்த்ரய ॥ 24 ॥

ஜய கா²தி³ த⁴ரித்ர்யந்த ஜக³ஜ்ஜன்மாதி³காரண ।
ஜயாஶேஷ ஜக³ஜ்ஜால கலாகலனவர்ஜித ॥ 25 ॥

ஜய முக்தஜனப்ராப்ய ஸத்யஜ்ஞான ஸுகா²க்ருதே ।
ஜய த³க்ஷாத்⁴வரத்⁴வம்ஸின் ஜய மோக்ஷப²லப்ரத³ ॥ 26 ॥

ஜய ஸூக்ஷ்ம ஜக³த்³வ்யாபின் ஜய ஸாக்ஷின் சிதா³த்மக ।
ஜய ஸர்பகுலாகல்ப ஜயானல்ப கு³ணார்ணவ ॥ 27 ॥

ஜய கந்த³ர்பலாவண்ய த³ர்பனிர்பே⁴த³ன ப்ரபோ⁴ ।
ஜய கர்பூரகௌ³ராங்க³ ஜய கர்மப²லாஶ்ரய ॥ 28 ॥

ஜய கஞ்ஜத³லோத்ஸேக-ப⁴ஞ்ஜனோத்³யதலோசன ।
ஜய பூர்ணேந்து³ஸௌந்த³ர்ய க³ர்வனிர்வாபணானந ॥ 29 ॥

ஜய ஹாஸ ஶ்ரியோத³ஸ்த ஶரச்சந்த்³ர மஹாப்ரப⁴ ।
ஜயாத⁴ர வினிர்பி⁴ன்ன பி³ம்பா³ருணிம விப்⁴ரம ॥ 30 ॥

ஜய கம்பு³ விலாஸஶ்ரீ தி⁴க்காரி வரகந்த⁴ர ।
ஜய மஞ்ஜுலமஞ்ஜீரரஞ்ஜித ஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜ ॥ 31 ॥

ஜய வைகுண்ட²ஸம்பூஜ்ய ஜயாகுண்ட²மதே ஹர ।
ஜய ஶ்ரீகண்ட² ஸர்வஜ்ஞ ஜய ஸர்வகலானிதே⁴ ॥ 32 ॥

ஜய கோஶாதிதூ³ரஸ்த² ஜயாகாஶஶிரோருஹ ।
ஜய பாஶுபதத்⁴யேய ஜய பாஶவிமோசக ॥ 33 ॥

ஜய தே³ஶிக தே³வேஶ ஜய ஶம்போ⁴ ஜக³ன்மய ।
ஜய ஶர்வ ஶிவேஶான ஜய ஶங்கர ஶாஶ்வத ॥ 34 ॥

ஜயோங்காரைகஸம்ஸித்³த⁴ ஜய கிங்கரவத்ஸல ।
ஜய பங்கஜ ஜன்மாதி³ பா⁴விதாங்க்⁴ரியுகா³ம்பு³ஜ ॥ 35 ॥

ஜய ப⁴ர்க³ ப⁴வ ஸ்தா²ணோ ஜய ப⁴ஸ்மாவகுண்ட²ன ।
ஜய ஸ்திமித க³ம்பீ⁴ர ஜய நிஸ்துலவிக்ரம ॥ 36 ॥

ஜயாஸ்தமிதஸர்வாஶ ஜயோத³ஸ்தாரிமண்ட³ல ।
ஜய மார்தாண்ட³ஸோமாக்³னி-லோசனத்ரய மண்டி³த ॥ 37 ॥

ஜய க³ண்ட³ஸ்த²லாத³ர்ஶ பி³ம்பி³தோத்³பா⁴ஸிகுண்ட³ல ।
ஜய பாஷண்ட³ஜனதா த³ண்ட³னைகபராயண ॥ 38 ॥

ஜயாக²ண்டி³தஸௌபா⁴க்³ய ஜய சண்டீ³ஶபா⁴வித ।
ஜயானந்தாந்த காந்தைக ஜய ஶாந்தஜனேடி³த ॥ 39 ॥

ஜய த்ரய்யந்த ஸம்வேத்³ய ஜயாங்க³ த்ரிதயாதிக³ ।
ஜய நிர்பே⁴த³போ³தா⁴த்மன் ஜய நிர்பா⁴வபா⁴வித ॥ 40 ॥

ஜய நிர்த்³வந்த்³வ நிர்தோ³ஷ ஜயாத்³வைதஸுகா²ம்பு³தே⁴ ।
ஜய நித்யனிராதா⁴ர ஜய நிஷ்கல நிர்கு³ண ॥ 41 ॥

ஜய நிஷ்க்ரிய நிர்மாய ஜய நிர்மல நிர்ப⁴ய ।
ஜய நிஶ்ஶப்³த³ நிஸ்ஸ்பர்ஶ ஜய நீரூப நிர்மல ॥ 42 ॥

ஜய நீரஸ நிர்க³ந்த⁴ ஜய நிஸ்ப்ருஹ நிஶ்சல ।
ஜய நிஸ்ஸீம பூ⁴மாத்மன் ஜய நிஷ்பந்த³ நீரதே⁴ ॥ 43 ॥

ஜயாச்யுத ஜயாதர்க்ய ஜயானந்ய ஜயாவ்யய ।
ஜயாமூர்த ஜயாசிந்த்ய ஜயாக்³ராஹ்ய ஜயாத்³பு⁴த ॥ 44 ॥

இதி ஶ்ரீ தே³ஶிகேந்த்³ரஸ்ய ஸ்தோத்ரம் பரமபாவனம் ।
புத்ரபௌத்த்ராயுராரோக்³ய-ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴னம் ॥ 45 ॥

ஸர்வவித்³யாப்ரத³ம் ஸம்யக³பவர்க³விதா⁴யகம் ।
ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ பூ⁴த்வா ஸஸர்வப²லமஶ்னுதே ॥ 46 ॥

தா³க்ஷாயணீபதி த³யார்த்³ர நிரீக்ஷணேன
ஸாக்ஷாத³வைதி பரதத்வமிஹைவதீ⁴ர꞉ ।
ந ஸ்னான தா³ன ஜப ஹோம ஸுரார்சனாதி³-
த⁴ர்மைரஶேஷனிக³மாந்த நிரூபணைர்வா ॥ 47 ॥

அவசனசின்முத்³ராப்⁴யாமத்³வைதம் போ³த⁴மாத்ரமாத்மானம் ।
ப்³ரூதே தத்ர ச மானம் புஸ்தக பு⁴ஜகா³க்³னிபி⁴ர்மஹாதே³வ꞉ ॥ 48 ॥

கடிக⁴டித கரடிக்ருத்தி꞉ காமபி முத்³ராம் ப்ரத³ர்ஶயன் ஜடில꞉ ।
ஸ்வாலோகின꞉ கபாலீ ஹந்தமனோவிலயமாதனோத்யேக꞉ ॥ 49 ॥

ஶ்ருதிமுக²சந்த்³ரசகோரம் நதஜனதௌ³ராத்ம்யது³ர்க³மகுடா²ரம் ।
முனிமானஸஸஞ்சாரம் மனஸா ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தே³ஶிகமுதா³ரம் ॥ 50 ॥

இதி ஶ்ரீபரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்யவர்ய ஶ்ரீஸதா³ஶிவ ப்³ரஹ்மேந்த்³ரவிரசிதம் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க. மேலும் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed