Sri Chandra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ನಾಮಾವಳಿ “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕರ್ತನಾನುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದುಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟದೂರಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಪುಷ್ಟಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಷ್ಟಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಕಷ್ಟದಾರುಕುಠಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಭೋಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಕಾಲಹೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮರ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀಣಪಾಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಜೈವಾತೃಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಗರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕಿರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದಾನಂದಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಸ್ಸಪತ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಹಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಚ್ಛಾಯಾಽಽಚ್ಛಾದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಪ್ರತಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಸಕಲಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿತಚ್ಛತ್ರಧ್ವಜೋಪೇತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿತಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಾಶ್ವರಥಸಂರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದಪುಷ್ಪೋಜ್ಜ್ವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯನಾಬ್ಜಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆತ್ರೇಯಗೋತ್ರಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ಯಂತವಿನಯಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಪ್ರಿಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಕಟಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಶ್ರಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಸ್ವನ್ಮಂಡಲಾಗ್ನೇಯವಾಸಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುಗೋತ್ರಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಸಿತಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಿಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಭುಜಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ದ್ವಿಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಔದುಂಬರನಗಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರೋಹಿಣೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಹ್ಲಾದನಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಲಾಶಸಮಿಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮಾವಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed