Sri Angaraka (Mangal) Kavacham – ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಅಂಗಾರಕ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಅಂಗಾರಕೋ ದೇವತಾ, ಅಂ ಬೀಜಂ, ಗಂ ಶಕ್ತಿಃ, ರಂ ಕೀಲಕಂ, ಮಮ ಅಂಗಾರಕಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಆಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಈಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಊಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಔಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ –
ಆಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಈಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಊಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಔಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಅಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ನಮಾಮ್ಯಂಗಾರಕಂ ದೇವಂ ರಕ್ತಾಂಗಂ ವರಭೂಷಣಂ
ಜಾನುಸ್ಥಂ ವಾಮಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಚಾಪೇಷುವರಪಾಣಿನಮ್ |
ಚತುರ್ಭುಜಂ ಮೇಷವಾಹಂ ವರದಂ ವಸುಧಾಪ್ರಿಯಂ
ಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಖಡ್ಗಂ ಜ್ವಾಲಪುಂಜೋರ್ಧ್ವಕೇಶಕಮ್ ||
ಮೇರುಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಸಿದ್ಧಿದಮ್ |

ಅಥ ಕವಚಮ್ –
ಅಂಗಾರಕಃ ಶಿರೋ ರಕ್ಷೇನ್ಮುಖಂ ವೈ ಧರಣೀಸುತಃ |
ಕರ್ಣೌ ರಕ್ತಾಂಬರಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ಮೇ ರಕ್ತಲೋಚನಃ || ೧ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕಂಠಂ ಮೇ ಪಾತು ಭೌಮಕಃ |
ಭುಜೌ ತು ರಕ್ತಮಾಲೀ ಚ ಹಸ್ತೌ ಶೂಲಧರಸ್ತಥಾ || ೨ ||

ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಕುಕ್ಷಿಂ ರೋಗಾಪಹಾರಕಃ |
ಕಟಿಂ ಮೇ ಭೂಮಿಜಃ ಪಾತು ಊರೂ ಪಾತು ಗದಾಧರಃ || ೩ ||

ಜಾನುಜಂಘೇ ಕುಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಭೌಮಃ ಸದಾ ಮಮ |
ಸರ್ವಾಣಿ ಯಾನಿ ಚಾಂಗಾನಿ ರಕ್ಷೇನ್ಮೇ ಮೇಷವಾಹನಃ || ೪ ||

ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಮ್ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ನಾಶನಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೫ ||

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಚೈವ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಂ ಶುಭಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೄಣಾಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೬ ||

ಋಣಬಂಧನಮುಕ್ತಿರ್ವೈ ಸತ್ಯಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯೋ ದೇವಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಸಮಾಹಿತಃ || ೭ ||

ರಕ್ತಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪದೀಪಗುಡೋದನೈಃ |
ಮಂಗಳಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ತು ಮಂಗಳೇಽಹನಿ ಸರ್ವದಾ || ೮ ||

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ಪಶ್ಚಾಚ್ಚತುರೋ ದ್ವಾದಶಾಥವಾ |
ಅನೇನ ವಿಧಿನಾ ಯಸ್ತು ಕೃತ್ವಾ ವ್ರತಮನುತ್ತಮಮ್ || ೯ ||

ವ್ರತಂ ತದೇವಂ ಕುರ್ವೀತ ಸಪ್ತವಾರೇಷು ವಾ ಯದಿ |
ತೇಷಾಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯುತ್ಪಲಾನಿ ವಹ್ನಿಃ ಸ್ಯಾಚ್ಚಂದ್ರಶೀತಲಃ || ೧೦ ||

ನ ಚೈನಂ ವ್ಯಥಯಂತ್ಯಸ್ಮಾನ್ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಜಾದಯಃ |
ಮಹಾಂಧತಮಸೇ ಪ್ರಾಪ್ರೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಸ್ಯೋದಯಾದಿವ |
ವಿಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಪಾಪಾನಿ ಶತಜನ್ಮಾರ್ಜಿತಾನಿ ವೈ || ೧೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಗಾರಕ ಕವಚಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: