Sri Angaraka (Mangal) Kavacham – శ్రీ అంగారక కవచం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “నవగ్రహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీఅంగారక కవచస్తోత్ర మంత్రస్య విరూపాక్ష ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, అంగారకో దేవతా, అం బీజం, గం శక్తిః, రం కీలకం, మమ అంగారకగ్రహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఆం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఈం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఊం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఐం అనామికాభ్యాం నమః |
ఔం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
అః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఆం హృదయాయ నమః |
ఈం శిరసే స్వాహా |
ఊం శిఖాయై వషట్ |
ఐం కవచాయ హుమ్ |
ఔం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
అః అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
నమామ్యంగారకం దేవం రక్తాంగం వరభూషణం
జానుస్థం వామహస్తాభ్యాం చాపేషువరపాణినమ్ |
చతుర్భుజం మేషవాహం వరదం వసుధాప్రియం
శక్తిశూలగదాఖడ్గం జ్వాలపుంజోర్ధ్వకేశకమ్ ||
మేరుం ప్రదక్షిణం కృత్వా సర్వదేవాత్మసిద్ధిదమ్ |

అథ కవచమ్ –
అంగారకః శిరో రక్షేన్ముఖం వై ధరణీసుతః |
కర్ణౌ రక్తాంబరః పాతు నేత్రే మే రక్తలోచనః || ౧ ||

నాసికాం మే శక్తిధరః కంఠం మే పాతు భౌమకః |
భుజౌ తు రక్తమాలీ చ హస్తౌ శూలధరస్తథా || ౨ ||

చతుర్భుజో మే హృదయం కుక్షిం రోగాపహారకః |
కటిం మే భూమిజః పాతు ఊరూ పాతు గదాధరః || ౩ ||

జానుజంఘే కుజః పాతు పాదౌ భౌమః సదా మమ |
సర్వాణి యాని చాంగాని రక్షేన్మే మేషవాహనః || ౪ ||

య ఇదం కవచం దివ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్ |
భూతప్రేతపిశాచానాం నాశనం సర్వసిద్ధిదమ్ || ౫ ||

సర్వరోగహరం చైవ సర్వసంపత్ప్రదం శుభమ్ |
భుక్తిముక్తిప్రదం నౄణాం సర్వసౌభాగ్యవర్ధనమ్ || ౬ ||

ఋణబంధనముక్తిర్వై సత్యమేవ న సంశయః |
స్తోత్రపాఠస్తు కర్తవ్యో దేవస్యాగ్రే సమాహితః || ౭ ||

రక్తగంధాక్షతైః పుష్పైర్ధూపదీపగుడోదనైః |
మంగళం పూజయిత్వా తు మంగళేఽహని సర్వదా || ౮ ||

బ్రాహ్మణాన్భోజయేత్పశ్చాచ్చతురో ద్వాదశాథవా |
అనేన విధినా యస్తు కృత్వా వ్రతమనుత్తమమ్ || ౯ ||

వ్రతం తదేవం కుర్వీత సప్తవారేషు వా యది |
తేషాం శస్త్రాణ్యుత్పలాని వహ్నిః స్యాచ్చంద్రశీతలః || ౧౦ ||

న చైనం వ్యథయంత్యస్మాన్మృగపక్షిగజాదయః |
మహాంధతమసే ప్రాప్రే మార్తాండస్యోదయాదివ |
విలయం యాంతి పాపాని శతజన్మార్జితాని వై || ౧౧ ||

ఇతి శ్రీ అంగారక కవచమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

నవగ్రహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed