Sri Bala Tripurasundari Ashtottara Shatanama Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಃ – ಓಂ ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ | ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ | ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ | ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ | ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಂ |
ಪಾಶಾಂಕುಶೇ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ಷಸೂತ್ರೇ ಚ ದಧತೀ ಕರೈಃ |
ರಕ್ತಾ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ಚಂದ್ರಫಾಲಾ ಪಾತು ಬಾಲಾ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ |
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ |
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ |
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ |
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಃ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಕಳ್ಯಾಣೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಬಾಲಾ ಮಾಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ |
ಸುಂದರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯವತೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೧ ||

ಹ್ರೀಂ‍ಕಾರೀ ಸ್ಕಂದಜನನೀ ಪರಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀ |
ತ್ರಿಲೋಕೀ ಮೋಹನಾಧೀಶಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವರೂಪಿಣೀ || ೨ ||

ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ನವಮುದ್ರೇಶ್ವರೀ ಶಿವಾ |
ಅನಂಗಕುಸುಮಾ ಖ್ಯಾತಾ ಹ್ಯನಂಗಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೩ ||

ಜಪ್ಯಾ ಸ್ತವ್ಯಾ ಶ್ರುತಿರ್ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ |
ಮೋಹಿನೀ ಪರಮಾನಂದಾ ಕಾಮೇಶೀ ತರುಣೀ ಕಳಾ || ೪ ||

ಕಳಾವತೀ ಭಗವತೀ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಿನೀ |
ಸೌಗಂಧಿನೀ ಸರಿದ್ವೇಣೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ || ೫ ||

ತತ್ತ್ವತ್ರಯೀ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಸಿದ್ಧಾ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ |
ಶ್ರೀರ್ಮತಿಶ್ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಕೌಳಿನೀ ಪರದೇವತಾ || ೬ ||

ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾ ವಶಿನೀ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾ |
ವಿಷ್ಣುಷ್ವಸಾ ದೇವಮಾತಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೭ ||

ಆಧಾರಾ ಹಿತಪತ್ನೀಕಾ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಸಮಾಶ್ರಯಾ |
ಆಜ್ಞಾಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ವಿಶುದ್ಧಸ್ಥಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೮ ||

ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾಮೂರ್ತಿಃ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚಾರುಮಧ್ಯಮಾ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೯ ||

ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಪುರಾಣ್ಯಾಗಮರೂಪಿಣೀ |
ಓಂಕಾರಾದಿಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪ್ರಣವರೂಪಿಣೀ || ೧೦ ||

ಭೂತೇಶ್ವರೀ ಭೂತಮಯೀ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ |
ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಹಾಭೂಷಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದಶಮಾತೃಕಾ || ೧೧ ||

ಆಧಾರಶಕ್ತಿರರುಣಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀಪುರಭೈರವೀ |
ತ್ರಿಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾ ಷಟ್ಕೋಣಪುರವಾಸಿನೀ || ೧೨ ||

ನವಕೋಣಪುರಾವಾಸಾ ಬಿಂದುಸ್ಥಲಸಮನ್ವಿತಾ |
ಅಘೋರಾಮಂತ್ರಿತಪದಾ ಭಾಮಿನೀ ಭವರೂಪಿಣೀ || ೧೩ ||

ಏಷಾಂ ಸಂಕರ್ಷಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಚೋಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶಿವಾ |
ಸುಲಭಾ ದುರ್ಲಭಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತ್ರೀ ಶಿಖಂಡಿನೀ || ೧೪ ||

ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಪಠೇನ್ನ್ಯಾಸಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋಽಭೀಷ್ಟಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ |

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಳೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed