Sri Bala Tripurasundari Ashtottara Shatanama Stotram – శ్రీ బాలాత్రిపురసుందర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ అష్టోత్తరశతనామావళిః >>

అస్య శ్రీ బాలాత్రిపురసుందర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమహామంత్రస్య దక్షిణామూర్తిః ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, సౌః శక్తిః, క్లీం కీలకం, శ్రీబాలాత్రిపురసుందరీ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే నామపారాయణే వినియోగః |

న్యాసః – ఓం ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః | సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః | ఐం అనామికాభ్యాం నమః | క్లీం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సౌః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః | ఐం హృదయాయ నమః | క్లీం శిరసే స్వాహా | సౌః శిఖాయై వషట్ | ఐం కవచాయ హుమ్ | క్లీం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | సౌః అస్త్రాయ ఫట్ | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః |

ధ్యానం |
పాశాంకుశే పుస్తకాక్షసూత్రే చ దధతీ కరైః |
రక్తా త్ర్యక్షా చంద్రఫాలా పాతు బాలా సురార్చితా ||

లమిత్యాది పంచపూజా |
లం పృథివ్యాత్మికాయై గంధం సమర్పయామి |
హం ఆకాశాత్మికాయై పుష్పాణి సమర్పయామి |
యం వాయ్వాత్మికాయై ధూపమాఘ్రాపయామి |
రం అగ్న్యాత్మికాయై దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మికాయై అమృతోపహారం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మికాయై సర్వోపచారపూజాః సమర్పయామి ||

స్తోత్రమ్ |
కళ్యాణీ త్రిపురా బాలా మాయా త్రిపురసుందరీ |
సుందరీ సౌభాగ్యవతీ క్లీంకారీ సర్వమంగళా || ౧ ||

హ్రీం‍కారీ స్కందజననీ పరా పంచదశాక్షరీ |
త్రిలోకీ మోహనాధీశా సర్వేశీ సర్వరూపిణీ || ౨ ||

సర్వసంక్షోభిణీ పూర్ణా నవముద్రేశ్వరీ శివా |
అనంగకుసుమా ఖ్యాతా హ్యనంగభువనేశ్వరీ || ౩ ||

జప్యా స్తవ్యా శ్రుతిర్నిత్యా నిత్యక్లిన్నాఽమృతోద్భవా |
మోహినీ పరమానందా కామేశీ తరుణీ కళా || ౪ ||

కళావతీ భగవతీ పద్మరాగకిరీటినీ |
సౌగంధినీ సరిద్వేణీ మంత్రిణీ మంత్రరూపిణీ || ౫ ||

తత్త్వత్రయీ తత్త్వమయీ సిద్ధా త్రిపురవాసినీ |
శ్రీర్మతిశ్చ మహాదేవీ కౌళినీ పరదేవతా || ౬ ||

కైవల్యరేఖా వశినీ సర్వేశీ సర్వమాతృకా |
విష్ణుష్వసా దేవమాతా సర్వసంపత్ప్రదాయినీ || ౭ ||

ఆధారా హితపత్నీకా స్వాధిష్ఠానసమాశ్రయా |
ఆజ్ఞాపద్మాసనాసీనా విశుద్ధస్థలసంస్థితా || ౮ ||

అష్టత్రింశత్కళామూర్తిః సుషుమ్నా చారుమధ్యమా |
యోగీశ్వరీ మునిధ్యేయా పరబ్రహ్మస్వరూపిణీ || ౯ ||

చతుర్భుజా చంద్రచూడా పురాణ్యాగమరూపిణీ |
ఓంకారాదిమహావిద్యా మహాప్రణవరూపిణీ || ౧౦ ||

భూతేశ్వరీ భూతమయీ పంచాశద్వర్ణరూపిణీ |
షోఢాన్యాసమహాభూషా కామాక్షీ దశమాతృకా || ౧౧ ||

ఆధారశక్తిరరుణా లక్ష్మీః శ్రీపురభైరవీ |
త్రికోణమధ్యనిలయా షట్కోణపురవాసినీ || ౧౨ ||

నవకోణపురావాసా బిందుస్థలసమన్వితా |
అఘోరామంత్రితపదా భామినీ భవరూపిణీ || ౧౩ ||

ఏషాం సంకర్షిణీ ధాత్రీ చోమా కాత్యాయనీ శివా |
సులభా దుర్లభా శాస్త్రీ మహాశాస్త్రీ శిఖండినీ || ౧౪ ||

నామ్నామష్టోత్తరశతం పఠేన్న్యాససమన్వితమ్ |
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి సాధకోఽభీష్టమాప్నుయాత్ || ౧౫ ||

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః |

ఇతి శ్రీరుద్రయామళే ఉమామహేశ్వరసంవాదే శ్రీ బాలా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని దేవీ స్తోత్రాలు  చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed