Devi Narayaniyam Dasakam 11 – ಏಕಾದಶ ದಶಕಮ್ (೧೧) – ಬ್ರಹ್ಮನಾರದ ಸಂವಾದಮ್


|| ಬ್ರಹ್ಮನಾರದ ಸಂವಾದಮ್ ||

ಶ್ರೀನಾರದಃ ಪದ್ಮಜಮೇಕದಾಽಽಹ
ಪಿತಸ್ತ್ವಯಾ ಸೃಷ್ಟಮಿದಂ ಜಗತ್ಕಿಮ್ |
ಕಿಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ವಾ ಗಿರಿಶೇನ ವಾ ಕಿ-
-ಮಕರ್ತೃಕಂ ವಾ ಸಕಲೇಶ್ವರಃ ಕಃ || ೧೧-೧ ||

ಇತೀರಿತೋಽಜಃ ಸುತಮಾಹ ಸಾಧು
ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾ ನಾರದ ಮಾಂ ಶೃಣು ತ್ವಮ್ |
ವಿಭಾತಿ ದೇವೀ ಖಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ-
-ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಸಾ ಭುವನಸ್ಯ ಹೇತುಃ || ೧೧-೨ ||

ಏಕಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದದ್ವಿತೀಯ-
-ಮಾತ್ಮೇತಿ ವೇದಾಂತವಚೋಭಿರುಕ್ತಾ |
ನ ಸಾ ಪುಮಾನ್ ಸ್ತ್ರೀ ಚ ನ ನಿರ್ಗುಣಾ ಸಾ
ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ಚ ಪುಂಸ್ತ್ವಂ ಚ ಗುಣೈರ್ದಧಾತಿ || ೧೧-೩ ||

ಸರ್ವಂ ತದಾ ವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ಸಾ
ಜಾತಾ ನ ಸರ್ವಂ ತತ ಏವ ಜಾತಮ್ |
ತತ್ರೈವ ಸರ್ವಂ ಚ ಭವೇತ್ಪ್ರಲೀನಂ
ಸೈವಾಖಿಲಂ ನಾಸ್ತಿ ಚ ಕಿಂಚನಾನ್ಯತ್ || ೧೧-೪ ||

ಗೌಣಾನಿ ಚಾಂತಃಕರಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ
ಸಾ ನಿರ್ಗುಣಾಽವಾಙ್ಮತಿಗೋಚರಾ ಚ |
ಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರೈಃ ಸಗುಣಾ ಮಹದ್ಭಿಃ
ಸಂಸ್ತೂಯತೇ ಭಕ್ತವಿಪನ್ನಿಹಂತ್ರೀ || ೧೧-೫ ||

ಸುಧಾಸಮುದ್ರೇ ವಸತೀಯಮಾರ್ಯಾ
ದ್ವೀಪೇ ವಿಚಿತ್ರಾದ್ಭುತಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾ |
ಸರ್ವಂ ಜಗದ್ಯದ್ವಶಗಂ ವಯಂ ಚ
ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೋ ನಾಮ ಯದಾಶ್ರಿತಾಃ ಸ್ಮಃ || ೧೧-೬ ||

ತದ್ದತ್ತಶಕ್ತಿತ್ರಯಮಾತ್ರಭಾಜ-
-ಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಯಃ ಪುತ್ರ ವಯಂ ವಿನೀತಾಃ |
ತದಾಜ್ಞಯಾ ಸಾಧು ಸದಾಽಪಿ ಕುರ್ಮೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಹೃತೀಶ್ಚ || ೧೧-೭ ||

ದೈವೇನ ಮೂಢಂ ಕವಿಮಾತನೋತಿ
ಸಾ ದುರ್ಬಲಂ ತು ಪ್ರಬಲಂ ಕರೋತಿ |
ಪಂಗುಂ ಗಿರಿಂ ಲಂಘಯತೇ ಚ ಮೂಕಂ
ಕೃಪಾವತೀ ಚಾಽತನುತೇ ಸುವಾಚಮ್ || ೧೧-೮ ||

ಯತ್ಕಿಂಚಿದಜ್ಞಾಯಿ ಮಯಾ ಮಹತ್ತ್ವಂ
ದೇವ್ಯಾಸ್ತದುಕ್ತಂ ತವ ಸಂಗ್ರಹೇಣ |
ಸರ್ವತ್ರ ತದ್ವರ್ಣಯ ವಿಸ್ತರೇಣ
ವಿಧತ್ಸ್ವ ಭಕ್ತಿಂ ಹೃದಯೇ ಜನಾನಾಮ್ || ೧೧-೯ ||

ಇತೀರಿತೋಽಜೇನ ಮುನಿಃ ಪ್ರಸನ್ನ-
-ಸ್ತವ ಪ್ರಭಾವಂ ಕರುಣಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತೇ |
ವ್ಯಾಸಂ ತಥಾಽನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಯಥೋಚಿತಂ ಸ
ಪ್ರಬೋಧಯಾಮಸ ಪವಿತ್ರವಾಗ್ಭಿಃ || ೧೧-೧೦ ||

ನ ಮೇ ಗುರುಸ್ತ್ವಚ್ಚರಿತಸ್ಯ ವಕ್ತಾ
ನ ಮೇ ಮತಿಸ್ತ್ವತ್ಸ್ಮರಣೈಕಸಕ್ತಾ |
ಅವಾಚ್ಯವಕ್ತಾಽಹಮಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ
ನಮಾಮಿ ಮಾತಶ್ಚರಣಾಂಬುಜಂ ತೇ || ೧೧-೧೧ ||

ದ್ವಾದಶ ದಶಕಮ್ (೧೨) – ಉತಥ್ಯ ಜನನಮ್ >>


ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed