Aghamarshana Suktam – ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತಮ್


ಹಿರ॑ಣ್ಯಶೃಙ್ಗಂ॒ ವರು॑ಣಂ॒ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ತೀ॒ರ್ಥಂ ಮೇ॑ ದೇಹಿ॒ ಯಾಚಿ॑ತಃ ।
ಯ॒ನ್ಮಯಾ॑ ಭು॒ಕ್ತಮ॒ಸಾಧೂ॑ನಾಂ ಪಾ॒ಪೇಭ್ಯ॑ಶ್ಚ ಪ್ರ॒ತಿಗ್ರ॑ಹಃ ।
ಯನ್ಮೇ॒ ಮನ॑ಸಾ ವಾ॒ಚಾ॒ ಕ॒ರ್ಮ॒ಣಾ ವಾ ದು॑ಷ್ಕೃತಂ॒ ಕೃತಮ್ ।
ತನ್ನ॒ ಇನ್ದ್ರೋ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑: ಸವಿ॒ತಾ ಚ॑ ಪುನನ್ತು॒ ಪುನ॑: ಪುನಃ ।
ನಮೋ॒ಽಗ್ನಯೇ᳚ಽಪ್ಸು॒ಮತೇ॒ ನಮ॒ ಇನ್ದ್ರಾ॑ಯ॒ ನಮೋ॒ ವರು॑ಣಾಯ॒ ನಮೋ ವಾರುಣ್ಯೈ॑ ನಮೋ॒ಽದ್ಭ್ಯಃ ॥

ಯದ॒ಪಾಂ ಕ್ರೂ॒ರಂ ಯದ॑ಮೇ॒ಧ್ಯಂ ಯದ॑ಶಾ॒ನ್ತಂ ತದಪ॑ಗಚ್ಛತಾತ್ ।
ಅ॒ತ್ಯಾ॒ಶ॒ನಾದ॑ತೀ-ಪಾ॒ನಾ॒-ದ್ಯ॒ಚ್ಚ ಉ॒ಗ್ರಾತ್ಪ್ರ॑ತಿ॒ಗ್ರಹಾ᳚ತ್ ।
ತನ್ನೋ॒ ವರು॑ಣೋ ರಾ॒ಜಾ॒ ಪಾ॒ಣಿನಾ᳚ ಹ್ಯವ॒ಮರ್ಶತು ।
ಸೋ॑ಽಹಮ॑ಪಾ॒ಪೋ ವಿ॒ರಜೋ॒ ನಿರ್ಮು॒ಕ್ತೋ ಮು॑ಕ್ತಕಿ॒ಲ್ಬಿಷ॑: ।
ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠ-ಮಾರು॑ಹ್ಯ॒ ಗಚ್ಛೇ॒ದ್ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಸಲೋ॒ಕತಾಮ್ ।
ಯಶ್ಚಾ॒ಪ್ಸು ವರು॑ಣ॒ಸ್ಸ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಃ ।
ಇ॒ಮಂ ಮೇ॑ ಗಙ್ಗೇ ಯಮುನೇ ಸರಸ್ವತಿ॒ ಶುತು॑ದ್ರಿ॒-ಸ್ತೋಮಗ್ಂ॑ ಸಚತಾ॒ ಪರು॒ಷ್ಣಿಯಾ ।
ಅ॒ಸಿ॒ಕ್ನಿ॒ಯಾ ಮ॑ರುದ್ವೃಧೇ ವಿ॒ತಸ್ತ॒ಯಾಽಽರ್ಜೀ॑ಕೀಯೇ ಶೃಣು॒ಹ್ಯಾ ಸು॒ಷೋಮ॑ಯಾ ।
ಋ॒ತಂ ಚ॑ ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಾ॒ಭೀ᳚ದ್ಧಾ॒-ತ್ತಪ॒ಸೋಽಧ್ಯ॑ಜಾಯತ ।
ತತೋ॒ ರಾತ್ರಿ॑ರಜಾಯತ॒ ತತ॑-ಸ್ಸಮು॒ದ್ರೋ ಅ॑ರ್ಣ॒ವಃ ॥

ಸ॒ಮು॒ದ್ರಾದ॑ರ್ಣ॒ವಾ ದಧಿ॑ ಸಂವಥ್ಸ॒ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ।
ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರಾಣಿ॑ ವಿ॒ದಧ॒ದ್ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯ ಮಿಷ॒ತೋ ವ॒ಶೀ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾ॒ಚ॒ನ್ದ್ರ॒ಮಸೌ॑ ಧಾ॒ತಾ ಯ॑ಥಾ ಪೂ॒ರ್ವಮ॑ಕಲ್ಪಯತ್ ।
ದಿವಂ॑ ಚ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಚಾ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷ॒-ಮಥೋ॒ ಸುವ॑: ।
ಯತ್ಪೃ॑ಥಿ॒ವ್ಯಾಗ್ಂ ರಜ॑: ಸ್ವ॒ಮಾನ್ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ವಿ॒ರೋದ॑ಸೀ ।
ಇ॒ಮಾಗ್ಗ್ಂ ಸ್ತದಾ॒ಪೋ ವ॑ರುಣಃ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಃ ।
ಪು॒ನನ್ತು॒ ವಸ॑ವಃ ಪು॒ನಾತು॒ ವರು॑ಣಃ ಪು॒ನಾತ್ವ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣಃ ।
ಏ॒ಷ ಭೂ॒ತಸ್ಯ॑ ಮ॒ಧ್ಯೇ ಭುವ॑ನಸ್ಯ ಗೋ॒ಪ್ತಾ ।
ಏ॒ಷ ಪು॒ಣ್ಯಕೃ॑ತಾಂ ಲೋ॒ಕಾ॒ನೇ॒ಷ ಮೃ॒ತ್ಯೋರ್ ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯಮ್᳚ ।
ದ್ಯಾವಾ॑ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೋರ್ ಹಿ॑ರ॒ಣ್ಮಯ॒ಗ್ಂ॒ ಸಗ್ಗ್ಂ ಶ್ರಿ॑ತ॒ಗ್ಂ॒ ಸುವ॑: ॥

ಸನ॒-ಸ್ಸುವ॒-ಸ್ಸಗ್ಂಶಿ॑ಶಾಧಿ ।
ಆರ್ದ್ರಂ॒ ಜ್ವಲ॑ತಿ॒ ಜ್ಯೋತಿ॑ರ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಜ್ಯೋತಿ॒ರ್ಜ್ವಲ॑ತಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಯೋ॑ಽಹಮ॑ಸ್ಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಹಮ॑ಸ್ಮಿ ।
ಅ॒ಹಮೇ॒ವಾಹಂ ಮಾಂ ಜು॑ಹೋಮಿ॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ।
ಅ॒ಕಾ॒ರ್ಯ॒ಕಾ॒ರ್ಯ॑ವಕೀ॒ರ್ಣೀಸ್ತೇ॒ನೋ ಭ್ರೂ॑ಣ॒ಹಾ ಗು॑ರುತ॒ಲ್ಪಗಃ ।
ವರು॑ಣೋ॒ಽಪಾಮ॑ಘಮರ್ಷ॒ಣ-ಸ್ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ ಪಾ॒ಪಾತ್ ಪ್ರಮು॑ಚ್ಯತೇ ।
ರ॒ಜೋಭೂಮಿ॑-ಸ್ತ್ವ॒ಮಾಗ್ಂ ರೋದ॑ಯಸ್ವ॒ ಪ್ರವ॑ದನ್ತಿ॒ ಧೀರಾ᳚: ।
ಆಕ್ರಾ᳚ನ್ಥ್ಸಮು॒ದ್ರಃ ಪ್ರ॑ಥ॒ಮೇ ವಿಧ॑ರ್ಮಞ್ಜ॒ನಯ॑ನ್ ಪ್ರ॒ಜಾ ಭುವ॑ನಸ್ಯ॒ ರಾಜಾ᳚ ।
ವೃಷಾ॑ ಪ॒ವಿತ್ರೇ॒ ಅಧಿ॒ಸಾನೋ॒ ಅವ್ಯೇ॑ ಬೃ॒ಹತ್ಸೋಮೋ॑ ವಾವೃಧೇ ಸುವಾ॒ನ ಇನ್ದು॑: ॥


ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇದಸೂಕ್ತಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed