Aghamarshana Suktam – అఘమర్షణ సూక్తం


హిర॑ణ్యశృఙ్గ॒o వరు॑ణ॒o ప్రప॑ద్యే తీ॒ర్థం మే॑ దేహి॒ యాచి॑తః |
య॒న్మయా॑ భు॒క్తమ॒సాధూ॑నాం పా॒పేభ్య॑శ్చ ప్ర॒తిగ్ర॑హః |
యన్మే॒ మన॑సా వా॒చా॒ క॒ర్మ॒ణా వా దు॑ష్కృత॒o కృతం |
తన్న॒ ఇంద్రో॒ వరు॑ణో॒ బృహ॒స్పతి॑: సవి॒తా చ॑ పునన్తు॒ పున॑: పునః |
నమో॒ఽగ్నయే”ఽప్సు॒మతే॒ నమ॒ ఇన్ద్రా॑య॒ నమో॒ వరు॑ణాయ॒ నమో వారుణ్యై॑ నమో॒ఽద్భ్యః ||

యద॒పాం క్రూ॒రం యద॑మే॒ధ్యం యద॑శా॒న్తం తదప॑గచ్ఛతాత్ |
అ॒త్యా॒శ॒నాద॑తీ-పా॒నా॒-ద్య॒చ్చ ఉ॒గ్రాత్ప్ర॑తి॒గ్రహా”త్ |
తన్నో॒ వరు॑ణో రా॒జా॒ పా॒ణినా” హ్యవ॒మర్శతు |
సో॑ఽహమ॑పా॒పో వి॒రజో॒ నిర్ము॒క్తో ము॑క్తకి॒ల్బిష॑: |
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠ-మారు॑హ్య॒ గచ్ఛే॒ద్ బ్రహ్మ॑సలో॒కతాం |
యశ్చా॒ప్సు వరు॑ణ॒స్స పు॒నాత్వ॑ఘమర్ష॒ణః |
ఇ॒మం మే॑ గంగే యమునే సరస్వతి॒ శుతు॑ద్రి॒-స్తోమగ్॑o సచతా॒ పరు॒ష్ణియా |
అ॒సి॒క్ని॒యా మ॑రుద్వృధే వి॒తస్త॒యాఽఽర్జీ॑కీయే శృణు॒హ్యా సు॒షోమ॑యా |
ఋ॒తం చ॑ స॒త్యం చా॒భీ”ద్ధా॒-త్తప॒సోఽధ్య॑జాయత |
తతో॒ రాత్రి॑రజాయత॒ తత॑-స్సము॒ద్రో అ॑ర్ణ॒వః ||

స॒ము॒ద్రాద॑ర్ణ॒వా దధి॑ సంవథ్స॒రో అ॑జాయత |
అ॒హో॒రా॒త్రాణి॑ వి॒దధ॒ద్విశ్వ॑స్య మిష॒తో వ॒శీ |
సూ॒ర్యా॒చ॒న్ద్ర॒మసౌ॑ ధా॒తా య॑థా పూ॒ర్వమ॑కల్పయత్ |
దివ॑o చ పృథి॒వీం చా॒న్తరి॑క్ష॒-మథో॒ సువ॑: |
యత్పృ॑థి॒వ్యాగ్ం రజ॑: స్వ॒మాన్తరి॑క్షే వి॒రోద॑సీ |
ఇ॒మాగ్గ్ం స్తదా॒పో వ॑రుణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్ష॒ణః |
పు॒నన్తు॒ వస॑వః పు॒నాతు॒ వరు॑ణః పు॒నాత్వ॑ఘమర్ష॒ణః |
ఏ॒ష భూ॒తస్య॑ మ॒ధ్యే భువ॑నస్య గో॒ప్తా |
ఏ॒ష పు॒ణ్యకృ॑తాం లో॒కా॒నే॒ష మృ॒త్యోర్ హి॑ర॒ణ్మయమ్” |
ద్యావా॑పృథి॒వ్యోర్ హి॑ర॒ణ్మయ॒గ్॒o సగ్గ్ం శ్రి॑త॒గ్॒o సువ॑: ||

సన॒-స్సువ॒-స్సగ్ంశి॑శాధి |
ఆర్ద్ర॒o జ్వల॑తి॒ జ్యోతి॑ర॒హమ॑స్మి |
జ్యోతి॒ర్జ్వల॑తి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి |
యో॑ఽహమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి |
అ॒హమ॑స్మి॒ బ్రహ్మా॒హమ॑స్మి |
అ॒హమే॒వాహం మాం జు॑హోమి॒ స్వాహా” |
అ॒కా॒ర్య॒కా॒ర్య॑వకీ॒ర్ణీస్తే॒నో భ్రూ॑ణ॒హా గు॑రుత॒ల్పగః |
వరు॑ణో॒ఽపామ॑ఘమర్ష॒ణ-స్తస్మా”త్ పా॒పాత్ ప్రము॑చ్యతే |
ర॒జోభూమి॑-స్త్వ॒మాగ్ం రోద॑యస్వ॒ ప్రవ॑దన్తి॒ ధీరా”: |
ఆక్రా”న్థ్సము॒ద్రః ప్ర॑థ॒మే విధ॑ర్మఞ్జ॒నయ॑న్ ప్ర॒జా భువ॑నస్య॒ రాజా” |
వృషా॑ ప॒విత్రే॒ అధి॒సానో॒ అవ్యే॑ బృ॒హత్సోమో॑ వావృధే సువా॒న ఇన్దు॑: ||


మరిన్ని వేదసూక్తములు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed