Aghamarshana Suktam – அகமர்ஷண ஸூக்தம்


ஹிர॑ண்யஶ்ருங்க³ம்॒ வரு॑ணம்॒ ப்ரப॑த்³யே தீ॒ர்த²ம் மே॑ தே³ஹி॒ யாசி॑த꞉ ।
ய॒ந்மயா॑ பு⁴॒க்தம॒ஸாதூ⁴॑நாம் பா॒பேப்⁴ய॑ஶ்ச ப்ர॒திக்³ர॑ஹ꞉ ।
யந்மே॒ மந॑ஸா வா॒சா॒ க॒ர்ம॒ணா வா து³॑ஷ்க்ருதம்॒ க்ருதம் ।
தந்ந॒ இந்த்³ரோ॒ வரு॑ணோ॒ ப்³ருஹ॒ஸ்பதி॑: ஸவி॒தா ச॑ புநந்து॒ புந॑: புந꞉ ।
நமோ॒(அ)க்³நயே᳚(அ)ப்ஸு॒மதே॒ நம॒ இந்த்³ரா॑ய॒ நமோ॒ வரு॑ணாய॒ நமோ வாருண்யை॑ நமோ॒(அ)த்³ப்⁴ய꞉ ॥

யத³॒பாம் க்ரூ॒ரம் யத³॑மே॒த்⁴யம் யத³॑ஶா॒ந்தம் தத³ப॑க³ச்ச²தாத் ।
அ॒த்யா॒ஶ॒நாத³॑தீ-பா॒நா॒-த்³ய॒ச்ச உ॒க்³ராத்ப்ர॑தி॒க்³ரஹா᳚த் ।
தந்நோ॒ வரு॑ணோ ரா॒ஜா॒ பா॒ணிநா᳚ ஹ்யவ॒மர்ஶது ।
ஸோ॑(அ)ஹம॑பா॒போ வி॒ரஜோ॒ நிர்மு॒க்தோ மு॑க்தகி॒ல்பி³ஷ॑: ।
நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்ட²-மாரு॑ஹ்ய॒ க³ச்சே²॒த்³ ப்³ரஹ்ம॑ஸலோ॒கதாம் ।
யஶ்சா॒ப்ஸு வரு॑ண॒ஸ்ஸ பு॒நாத்வ॑க⁴மர்ஷ॒ண꞉ ।
இ॒மம் மே॑ க³ங்கே³ யமுநே ஸரஸ்வதி॒ ஶுது॑த்³ரி॒-ஸ்தோமக்³ம்॑ ஸசதா॒ பரு॒ஷ்ணியா ।
அ॒ஸி॒க்நி॒யா ம॑ருத்³வ்ருதே⁴ வி॒தஸ்த॒யா(ஆ)ர்ஜீ॑கீயே ஶ்ருணு॒ஹ்யா ஸு॒ஷோம॑யா ।
ரு॒தம் ச॑ ஸ॒த்யம் சா॒பீ⁴᳚த்³தா⁴॒-த்தப॒ஸோ(அ)த்⁴ய॑ஜாயத ।
ததோ॒ ராத்ரி॑ரஜாயத॒ தத॑-ஸ்ஸமு॒த்³ரோ அ॑ர்ண॒வ꞉ ॥

ஸ॒மு॒த்³ராத³॑ர்ண॒வா த³தி⁴॑ ஸம்வத்²ஸ॒ரோ அ॑ஜாயத ।
அ॒ஹோ॒ரா॒த்ராணி॑ வி॒த³த⁴॒த்³விஶ்வ॑ஸ்ய மிஷ॒தோ வ॒ஶீ ।
ஸூ॒ர்யா॒ச॒ந்த்³ர॒மஸௌ॑ தா⁴॒தா ய॑தா² பூ॒ர்வம॑கல்பயத் ।
தி³வம்॑ ச ப்ருதி²॒வீம் சா॒ந்தரி॑க்ஷ॒-மதோ²॒ ஸுவ॑: ।
யத்ப்ரு॑தி²॒வ்யாக்³ம் ரஜ॑: ஸ்வ॒மாந்தரி॑க்ஷே வி॒ரோத³॑ஸீ ।
இ॒மாக்³க்³ம் ஸ்ததா³॒போ வ॑ருண꞉ பு॒நாத்வ॑க⁴மர்ஷ॒ண꞉ ।
பு॒நந்து॒ வஸ॑வ꞉ பு॒நாது॒ வரு॑ண꞉ பு॒நாத்வ॑க⁴மர்ஷ॒ண꞉ ।
ஏ॒ஷ பூ⁴॒தஸ்ய॑ ம॒த்⁴யே பு⁴வ॑நஸ்ய கோ³॒ப்தா ।
ஏ॒ஷ பு॒ண்யக்ரு॑தாம் லோ॒கா॒நே॒ஷ ம்ரு॒த்யோர் ஹி॑ர॒ண்மயம்᳚ ।
த்³யாவா॑ப்ருதி²॒வ்யோர் ஹி॑ர॒ண்மய॒க்³ம்॒ ஸக்³க்³ம் ஶ்ரி॑த॒க்³ம்॒ ஸுவ॑: ॥

ஸந॒-ஸ்ஸுவ॒-ஸ்ஸக்³ம்ஶி॑ஶாதி⁴ ।
ஆர்த்³ரம்॒ ஜ்வல॑தி॒ ஜ்யோதி॑ர॒ஹம॑ஸ்மி ।
ஜ்யோதி॒ர்ஜ்வல॑தி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
யோ॑(அ)ஹம॑ஸ்மி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
அ॒ஹம॑ஸ்மி॒ ப்³ரஹ்மா॒ஹம॑ஸ்மி ।
அ॒ஹமே॒வாஹம் மாம் ஜு॑ஹோமி॒ ஸ்வாஹா᳚ ।
அ॒கா॒ர்ய॒கா॒ர்ய॑வகீ॒ர்ணீஸ்தே॒நோ ப்⁴ரூ॑ண॒ஹா கு³॑ருத॒ல்பக³꞉ ।
வரு॑ணோ॒(அ)பாம॑க⁴மர்ஷ॒ண-ஸ்தஸ்மா᳚த் பா॒பாத் ப்ரமு॑ச்யதே ।
ர॒ஜோபூ⁴மி॑-ஸ்த்வ॒மாக்³ம் ரோத³॑யஸ்வ॒ ப்ரவ॑த³ந்தி॒ தீ⁴ரா᳚: ।
ஆக்ரா᳚ந்த்²ஸமு॒த்³ர꞉ ப்ர॑த²॒மே வித⁴॑ர்மஞ்ஜ॒நய॑ந் ப்ர॒ஜா பு⁴வ॑நஸ்ய॒ ராஜா᳚ ।
வ்ருஷா॑ ப॒வித்ரே॒ அதி⁴॒ஸாநோ॒ அவ்யே॑ ப்³ரு॒ஹத்ஸோமோ॑ வாவ்ருதே⁴ ஸுவா॒ந இந்து³॑: ॥


மேலும் வேதஸூக்தங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed