Anna Suktam (Rig veda) – ಅನ್ನ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)


(ಋ।ವೇ।1।187।1)

ಪಿ॒ತುಂ ನು ಸ್ತೋ॑ಷಂ ಮ॒ಹೋ ಧ॒ರ್ಮಾಣಂ॒ ತವಿ॑ಷೀಮ್ ।
ಯಸ್ಯ॑ ತ್ರಿ॒ತೋ ವ್ಯೋಜ॑ಸಾ ವೃ॒ತ್ರಂ ವಿಪ॑ರ್ವಮ॒ರ್ದಯ॑ತ್ ॥ 1 ॥

ಸ್ವಾದೋ॑ ಪಿತೋ॒ ಮಧೋ॑ ಪಿತೋ ವ॒ಯಂ ತ್ವಾ॑ ವವೃಮಹೇ ।
ಅ॒ಸ್ಮಾಕ॑ಮವಿ॒ತಾ ಭ॑ವ ॥ 2 ॥

ಉಪ॑ ನಃ ಪಿತ॒ವಾ ಚ॑ರ ಶಿ॒ವಃ ಶಿ॒ವಾಭಿ॑ರೂ॒ತಿಭಿ॑: ।
ಮ॒ಯೋ॒ಭುರ॑ದ್ವಿಷೇ॒ಣ್ಯಃ ಸಖಾ॑ ಸು॒ಶೇವೋ॒ ಅದ್ವ॑ಯಾಃ ॥ 3 ॥

ತವ॒ ತ್ಯೇ ಪಿ॑ತೋ॒ ರಸಾ॒ ರಜಾಂ॒ಸ್ಯನು॒ ವಿಷ್ಠಿ॑ತಾಃ ।
ದಿ॒ವಿ ವಾತಾ॑ ಇವ ಶ್ರಿ॒ತಾಃ ॥ 4 ॥

ತವ॒ ತ್ಯೇ ಪಿ॑ತೋ॒ ದದ॑ತ॒ಸ್ತವ॑ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠ॒ ತೇ ಪಿ॑ತೋ ।
ಪ್ರ ಸ್ವಾ॒ದ್ಮಾನೋ॒ ರಸಾ॑ನಾಂ ತುವಿ॒ಗ್ರೀವಾ॑ ಇವೇರತೇ ॥ 5 ॥

ತ್ವೇ ಪಿ॑ತೋ ಮ॒ಹಾನಾಂ॑ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಮನೋ॑ ಹಿ॒ತಮ್ ।
ಅಕಾ॑ರಿ॒ ಚಾರು॑ ಕೇ॒ತುನಾ॒ ತವಾಹಿ॒ಮವ॑ಸಾವಧೀತ್ ॥ 6 ॥

ಯದ॒ದೋ ಪಿ॑ತೋ॒ ಅಜ॑ಗನ್ವಿ॒ವಸ್ವ॒ ಪರ್ವ॑ತಾನಾಮ್ ।
ಅತ್ರಾ॑ ಚಿನ್ನೋ ಮಧೋ ಪಿ॒ತೋಽರಂ॑ ಭ॒ಕ್ಷಾಯ॑ ಗಮ್ಯಾಃ ॥ 7 ॥

ಯದ॒ಪಾಮೋಷ॑ಧೀನಾಂ ಪರಿಂ॒ಶಮಾ॑ರಿ॒ಶಾಮ॑ಹೇ ।
ವಾತಾ॑ಪೇ॒ ಪೀವ॒ ಇದ್ಭ॑ವ ॥ 8 ॥

ಯತ್ತೇ॑ ಸೋಮ॒ ಗವಾ॑ಶಿರೋ॒ ಯವಾ॑ಶಿರೋ॒ ಭಜಾ॑ಮಹೇ ।
ವಾತಾ॑ಪೇ॒ ಪೀವ॒ ಇದ್ಭ॑ವ ॥ 9 ॥

ಕ॒ರ॒ಮ್ಭ ಓ॑ಷಧೇ ಭವ॒ ಪೀವೋ॑ ವೃ॒ಕ್ಕ ಉ॑ದಾರ॒ಥಿಃ ।
ವಾತಾ॑ಪೇ॒ ಪೀವ॒ ಇದ್ಭ॑ವ ॥ 10 ॥

ತಂ ತ್ವಾ॑ ವ॒ಯಂ ಪಿ॑ತೋ॒ ವಚೋ॑ಭಿ॒ರ್ಗಾವೋ॒ ನ ಹ॒ವ್ಯಾ ಸು॑ಷೂದಿಮ ।
ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॑ಸ್ತ್ವಾ ಸಧ॒ಮಾದ॑ಮ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ತ್ವಾ ಸಧ॒ಮಾದ॑ಮ್ ॥ 11 ॥

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Anna Suktam (Rig veda) – ಅನ್ನ ಸೂಕ್ತಮ್ (ಋಗ್ವೇದೀಯ)

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: