Sri Vidya Ganesha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಯತ್ಕಾಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸೃಜೇ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ವಿಶ್ವಭುಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಗೋಪನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವತುಲ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರನರ್ತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂತೋಷವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮರ್ಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಮಲಾಚಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಚಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಸುಖಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಶಶಿದೃಶೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಕಲಾಚೂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಯಂ‍ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತಮಖಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಕಾಲಜಿತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಿತಾನಂದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಂತರಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಚೈತನ್ಯಧೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಾನಂದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಿದ್ಧಗಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಬಪ್ರಮೋದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಮನಸೋ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಕುಕ್ಷಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀರ್ಘತುಂಡಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಂದುಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರರಥಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಧಿಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಬೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಪರೋತ್ಥಪಶ್ಯಂತೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಹೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕ್ಲಿಷ್ಟಮಧ್ಯಮಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಖರೀಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಭೂಮಿಸ್ಫುರಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣೋಲ್ಲಾಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಭೋಗತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಶ್ರೀಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾನಾಮತಭೇದವಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮದೃಶೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಶಾಸನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಸಂವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಸುಹೃದ್ಗಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನಂದಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮರಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತಾಂ‍ಗತಯೇ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣೇಶಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed