Sri Shyamala Panchasathsvara Varna Malika Stotram – ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ವನ್ದೇಹಂ ವನಜೇಕ್ಷಣಾಂ ವಸುಮತೀಂ ವಾಗ್ದೇವಿ ತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ
ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಶಶಾಂಕವದನಾಂ ಶಾತೋದರೀಂ ಶಾಂಕರೀಮ್ |
ಷಡ್ಬೀಜಾಂ ಸಶಿವಾಂ ಸಮಂಚಿತಪದಾಮಾಧಾರಚಕ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೧ ||

ಬಾಲಾಂ ಭಾಸ್ಕರಭಾಸಮಪ್ರಭಯುತಾಂ ಭೀಮೇಶ್ವರೀಂ ಭಾರತೀಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಾಂಚಿತಹಾರಿಣೀಮಭಯದಾಂ ಯೋನಿಸ್ಥಿತೇಯಂಪದಾಂ |
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕಮಯೀಂ ರಜಸ್ತಮಹರೀಂ ಲಂಬೀಜಮೋಂಕಾರಿಣೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೨ ||

ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತ ಥಮಕ್ಷರೀಂ ತವ ಕಳಾಂತಾದ್ಯಾಕೃತೀತುರ್ಯಗಾಂ
ದಂ ಧಂ ನಂ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾಂ ನಾದಂ ಸಬಿಂದೂಕಲಾಂ |
ಪಂ ಫಂ ಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಂ ಪ್ರತಿಪದಾಂ ನಾಭೌಸಚಕ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೩ ||

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘ ಮಯೀಂ ಗಜಾಸ್ಯಜನನೀಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಮಾಗಮೀಂ
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಝಣ ಕ್ವಣಿ ಘಣು ಘಿಣೂ ಝಂಕಾರಪಾದಾಂ ರಮಾಂ |
ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಕಿಣಿಕಿಣೀ ನಾದೌ ಕರೌ ಕಂಕಣಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೪ ||

ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಇಮಯೀಂ ಇಹೈವ ಸುಖದಾಮೀಕಾರ ಉಊಪಮಾಂ
ಋಂ ೠಂ ಲುಂ ಸಹವರ್ಣಪೀಠನಿಲಯೇ ಲೂಂಕಾರ ಏಂ ಐಂ ಸದಾ |
ಓಂ ಔಂ ಅನ್ನಮಯೇ ಅಃ ಸ್ತವನುತಾಂ ಮಾನಂದ ಮಾನಂದಿನೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೫ ||

ಹಂ ಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ದ್ವಿಪತ್ರಕಮಲಾಂಭ್ರೂಮಧ್ಯಪೀಠೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಯೀಳಾ ಪಿಂಗಳಮಧ್ಯದೇಶಗಮನಾಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಂದಾಯಿನೀಂ |
ಆರೋಹ ಪ್ರತಿರೋಹಯಂತ್ರಭರಿತಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುಷುಮ್ನಾ ಕಲಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಮೌನಿಋಷಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಿನೀಂ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನಿವೇಶಿನೀಂ ತವ ಕಲಾಂ ತಾರಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶಕೇ |
ಖವ್ಯಂ ಖವ್ಯಮಯೀಂ ಖಗೇಶವಿನುತಾಂ ಖಂ ರೂಪಿಮೋಂಕಾರಿಣೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೭ ||

ಚಕ್ರಾಣ್ಯೇ ಸತು ಸಪ್ತಮಂತರಗತೇ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ನಾದಂ ಬಿಂದುಕಳಾಮಯೀಂಶ್ಚರಹಿತೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಕೇ |
ನಿರ್ವ್ಯಕ್ತಾಂ ಚ ನಿರಂಜನೀಂ ನಿರವಯಾಂ ಶ್ರೀಯನ್ತ್ರಮಾತ್ರಾಂ ಪರಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ || ೮ ||

ಬಾಲಾಮಾಲಮನೋಹರಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ವಾಂಛಂತಿ ವಾಚ್ಯಂ ಪಠೇತ್
ವೇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವಾದಕಾಲಸಮಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಭಾಮಧ್ಯಮೇ |
ಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಮಾಲಿಕಮಿಯಾಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಠೇ-
ದ್ಧರ್ಮಾರ್ಥಾಖಿಲಕಾಮವಿಕ್ಷಿತಕೃಪಾಸ್ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ತಥಾ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: