Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika – ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ


ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ |
ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ |
ಕಥಿತಂ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೧ ||

ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವೋ ಮಾತುಸ್ತತಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನಮ್ |
ಭಂಡಾಸುರವಧಶ್ಚೈವ ವಿಸ್ತರೇಣ ತ್ವಯೋದಿತಃ || ೨ ||

ವರ್ಣಿತಂ ಶ್ರೀಪುರಂ ಚಾಪಿ ಮಹಾವಿಭವವಿಸ್ತರಮ್ |
ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯಾಃ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತಸ್ತಥಾ || ೩ ||

ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಾದಯೋ ನ್ಯಾಸಾಃ ನ್ಯಾಸಖಂಡೇ ಸಮೀರಿತಾಃ |
ಅಂತರ್ಯಾಗಕ್ರಮಶ್ಚೈವ ಬಹಿರ್ಯಾಗಕ್ರಮಸ್ತಥಾ || ೪ ||

ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಶ್ಚೈವ ಪೂಜಾಖಂಡೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ | [ಸಮೀರಿತಃ]
ಪುರಶ್ಚರಣಖಂಡೇ ತು ಜಪಲಕ್ಷಣಮೀರಿತಮ್ || ೫ ||

ಹೋಮಖಂಡೇ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವಿಧಿಕ್ರಮಃ |
ಚಕ್ರರಾಜಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ದೇಶಿಕಾತ್ಮನೋಃ || ೬ ||

ರಹಸ್ಯಖಂಡೇ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪರಸ್ಪರಮುದೀರಿತಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಖಂಡೇ ಬಹುವಿಧಾಃ ಸ್ತುತಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ || ೭ ||

ಮಂತ್ರಿಣೀದಂಡಿನೀದೇವ್ಯೋಃ ಪ್ರೋಕ್ತೇ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೇ |
ನ ತು ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೮ ||

ತತ್ರ ಮೇ ಸಂಶಯೋ ಜಾತೋ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾನಿಧೇ |
ಕಿಂ ವಾ ತ್ವಯಾ ವಿಸ್ಮೃತಂ ತಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಾ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತಮ್ || ೯ ||

ಮಮ ವಾ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೋತುಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಕಿಮರ್ಥಂ ಭವತಾ ನೋಕ್ತಂ ತತ್ರ ಮೇ ಕಾರಣಂ ವದ || ೧೦ ||

ಸೂತ ಉವಾಚ |
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೋ ಹಯಗ್ರೀವೋ ಮುನಿನಾ ಕುಂಭಜನ್ಮನಾ |
ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ವಚನಂ ಪ್ರಾಹ ತಾಪಸಂ ಕುಂಭಸಂಭವಮ್ || ೧೧ ||

ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಪತೇಽಗಸ್ತ್ಯ ಸಾವಧಾನಮನಾಃ ಶೃಣು |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಯನ್ನೋಕ್ತಂ ಕಾರಣಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತೇ || ೧೨ ||

ರಹಸ್ಯಮಿತಿ ಮತ್ವಾಹಂ ನೋಕ್ತವಾಂಸ್ತೇ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ |
ಪುನಶ್ಚ ಪೃಚ್ಛತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಮಾತ್ತತ್ತೇ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩ ||

ಬ್ರೂಯಾಚ್ಛಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ದೇಶಿಕಃ |
ಭವತಾ ನ ಪ್ರದೇಯಂ ಸ್ಯಾದಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ || ೧೪ ||

ನ ಶಠಾಯ ನ ದುಷ್ಟಾಯ ನಾವಿಶ್ವಾಸಾಯ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ |
ಶ್ರೀಮಾತೃಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜವೇದಿನೇ || ೧೫ ||

ಉಪಾಸಕಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದೇಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಯಾನಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸದ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾನಿ ವೈ || ೧೬ ||

ತಂತ್ರೇಷು ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಸ್ತೇಷು ಮುಖ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೈವ ತು ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ತತ್ರ ಕಾದಿರ್ಯಥಾ ಪರಾ || ೧೭ ||

ಪುರಾಣಾಂ ಶ್ರೀಪುರಮಿವ ಶಕ್ತೀನಾಂ ಲಲಿತಾ ತಥಾ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕಾನಾಂ ಚ ಯಥಾ ದೇವೋ ಪರಃ ಶಿವಃ || ೧೮ ||

ತಥಾ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಷು ಪರಮೇತತ್ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಯಥಾಸ್ಯ ಪಠನಾದ್ದೇವೀ ಪ್ರೀಯತೇ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ || ೧೯ ||

ಅನ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪಾಠಾನ್ನ ಪ್ರೀಯತೇ ತಥಾ |
ಶ್ರೀಮಾತುಃ ಪ್ರೀತಯೇ ತಸ್ಮಾದನಿಶಂ ಕೀರ್ತಯೇದಿದಮ್ || ೨೦ ||

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚಕ್ರರಾಜೇ ಯೋಽರ್ಚಯೇಲ್ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ |
ಪದ್ಮೈರ್ವಾ ತುಲಸೀಪುಷ್ಪೈರೇಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ || ೨೧ || [ಪತ್ರೈಃ]

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರುತೇ ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ |
ಚಕ್ರಾಧಿರಾಜಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ || ೨೨ ||

ಜಪಾಂತೇ ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಜಪಪೂಜಾದ್ಯಶಕ್ತಶ್ಚೇತ್ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೨೩ ||

ಸಾಂಗಾರ್ಚನೇ ಸಾಂಗಜಪೇ ಯತ್ಫಲಂ ತದವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಉಪಾಸನೇ ಸ್ತುತೀರನ್ಯಾಃ ಪಠೇದಭ್ಯುದಯೋ ಹಿ ಸಃ || ೨೪ ||

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಕರ್ಮವತ್ |
ಚಕ್ರರಾಜಾರ್ಚನಂ ದೇವ್ಯಾ ಜಪೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಚ ಕೀರ್ತನಮ್ || ೨೫ ||

ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕೃತ್ಯಮೇತಾವದನ್ಯದಭ್ಯುದಯಂ ವಿದುಃ |
ಭಕ್ತಸ್ಯಾವಶ್ಯಕಮಿದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕೀರ್ತನಮ್ || ೨೬ ||

ತತ್ರ ಹೇತುಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |
ಪುರಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೨೭ ||

ವಾಗ್ದೇವೀರ್ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಃ ಸಮಾಹೂಯೇದಮಬ್ರವೀತ್ |
ವಾಗ್ದೇವತಾ ವಶಿನ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಶೃಣುಧ್ವಂ ವಚನಂ ಮಮ || ೨೮ ||

ಭವತ್ಯೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಾಗ್ವಿಭೂತಯಃ |
ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಜಿತಾಃ || ೨೯ ||

ಮಚ್ಚಕ್ರಸ್ಯ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾ ಮಮ ನಾಮಪರಾಯಣಾಃ |
ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾನಾಯ ತಸ್ಮಾದಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ ವಃ || ೩೦ ||

ಕುರುಧ್ವಮಂಕಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ |
ಯೇನ ಭಕ್ತೈಃ ಸ್ತುತಾಯಾ ಮೇ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾ ಭವೇತ್ || ೩೧ ||

ಇತ್ಯಾಜ್ಞಪ್ತಾಸ್ತತೋ ದೇವ್ಯಃ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಲಲಿತಾಂಬಯಾ |
ರಹಸ್ಯೈರ್ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಶ್ಚಕ್ರುಃ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ || ೩೨ ||

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿತಿ ತದ್ವಿಶ್ರುತಂ ಪರಮ್ |
ತತಃ ಕದಾಚಿತ್ಸದಸಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಿಂಹಾಸನೇಽಂಬಿಕಾ || ೩೩ ||

ಸ್ವಸೇವಾವಸರಂ ಪ್ರಾದಾತ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕುಂಭಸಂಭವ |
ಸೇವಾರ್ಥಮಾಗತಾಸ್ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀಬ್ರಹ್ಮಕೋಟಯಃ || ೩೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾನಾಂ ಚ ಕೋಟಯಃ ಸಮುಪಾಗತಾಃ |
ಗೌರೀಕೋಟಿಸಮೇತಾನಾಂ ರುದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೋಟಯಃ || ೩೫ ||

ಮಂತ್ರಿಣೀದಂಡಿನೀಮುಖ್ಯಾಃ ಸೇವಾರ್ಥಂ ಯಃ ಸಮಾಗತಾಃ |
ಶಕ್ತಯೋ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಸ್ತಾಸಾಂ ಸಂಖ್ಯಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೩೬ ||

ದಿವ್ಯೌಘಾ ಮಾನವೌಘಾಶ್ಚ ಸಿದ್ಧೌಘಾಶ್ಚ ಸಮಾಗತಾಃ |
ತತ್ರ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದರ್ಶನಂ ದದೌ || ೩೭ ||

ತೇಷು ದೃಷ್ಟ್ವೋಪವಿಷ್ಟೇಷು ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಸ್ಥಾನೇ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ |
ತತ್ರ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀಕಟಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇಪಚೋದಿತಾಃ || ೩೮ ||

ಉತ್ಥಾಯ ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾಸ್ತದಾ |
ಅಸ್ತುವನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರೈಃ ಸ್ವಕೃತೈರ್ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ || ೩೯ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಭೂಲ್ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ತೇ ಸರ್ವೇ ವಿಸ್ಮಯಂ ಜಗ್ಮುರ್ಯೇ ತತ್ರ ಸದಸಿ ಸ್ಥಿತಾಃ || ೪೦ ||

ತತಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಲಲಿತಾ ಸದಸ್ಯಾನ್ ದೇವತಾಗಣಾನ್ |
ದೇವ್ಯುವಾಚ |
ಮಮಾಜ್ಞಯೈವ ವಾಗ್ದೇವ್ಯಶ್ಚಕ್ರುಃ ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ || ೪೧ ||

ಅಂಕಿತಂ ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಮಮ ಪ್ರೀತಿವಿಧಾಯಕೈಃ |
ತತ್ಪಠಧ್ವಂ ಸದಾ ಯೂಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮತ್ಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಯೇ || ೪೨ ||

ಪ್ರವರ್ತಯಧ್ವಂ ಭಕ್ತೇಷು ಮಮ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಮ್ |
ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಪಠತೇ ಸಕೃತ್ || ೪೩ ||

ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಜ್ಞೇಯಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಾಮಾನ್ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರೇ ಮಾಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ || ೪೪ ||

ಪಶ್ಚಾನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಕೀರ್ತಯೇನ್ಮಮ ತುಷ್ಟಯೇ |
ಮಾಮರ್ಚಯತು ವಾ ಮಾ ವಾ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಪತು ವಾ ನ ವಾ || ೪೫ ||

ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಮತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಸದಾ |
ಮತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಕಲಾನ್ಕಾಮಾಂಲ್ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೪೬ ||

ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಕೀರ್ತಯಧ್ವಂ ಸದಾದರಾತ್ |
ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ |
ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತೇಶಾನೀ ಶಾಸ್ತಿ ದೇವಾನ್ ಸಹಾನುಗಾನ್ || ೪೭ ||

ತದಾಜ್ಞಯಾ ತದಾರಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ |
ಶಕ್ತಯೋ ಮಂತ್ರಿಣೀಮುಖ್ಯಾ ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೪೮ ||

ಪಠಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸತತಂ ಲಲಿತಾಪರಿತುಷ್ಟಯೇ |
ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ಭಕ್ತೇನ ಕೀರ್ತನೀಯಮಿದಂ ಮುನೇ || ೪೯ ||

ಆವಶ್ಯಕತ್ವೇ ಹೇತುಸ್ತೇ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮುನೀಶ್ವರ |
ಇದಾನೀಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶೃಣು || ೫೦ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಪೂರ್ವಭಾಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ||

ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed