Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


|| ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಯುದ್ಧಮಭೂದ್ಘೋರಂ ರೌದ್ರಂ ದೈತ್ಯಬಲೈಃ ಸಹ |
ನೃಸಿಂಹಸ್ಯಾಂಗಸಂಭೂತೈರ್ನಾರಸಿಂಹೈರನೇಕಶಃ || ೧ ||

ದೈತ್ಯಕೋಟಿರ್ಹತಾಸ್ತತ್ರ ಕೇಚಿದ್ಭೀತಾಃ ಪಲಾಯಿತಾಃ |
ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾತೀವ ಸಂಕ್ರುದ್ಧೋ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಃ ಸ್ವಯಮ್ || ೨ ||

ಭೂತಪೂರ್ವೈರಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮವರೋದ್ಧತಃ |
ವವರ್ಷ ಶರವರ್ಷೇಣ ನಾರಸಿಂಹೋ ಭೃಶಂ ಬಲೀ || ೩ ||

ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧಮಭೂದುಗ್ರಂ ದಿವ್ಯವರ್ಷಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ದೈತ್ಯೇಂದ್ರೇ ಸಾಹಸಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ದೇವಾಶ್ಚೇಂದ್ರಪುರೋಗಮಾಃ || ೪ ||

ಶ್ರೇಯಃ ಕಸ್ಯ ಭವೇದತ್ರ ಇತಿ ಚಿಂತಾಪರಾ ಭವನ್ |
ತದಾ ಕ್ರುದ್ಧೋ ನೃಸಿಂಹಸ್ತು ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಪ್ರಹಿತಾನ್ಯಪಿ || ೫ ||

ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಂ ಮಹಾಚಕ್ರಂ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ತು ವೈಷ್ಣವಮ್ |
ರೌದ್ರಂ ಪಾಶುಪತಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಕೌಬೇರಂ ಕುಲಿಶಾಸನಮ್ || ೬ ||

ಆಗ್ನೇಯಂ ವಾರುಣಂ ಸೌಮ್ಯಂ ಮೋಹನಂ ಸೌರಪಾರ್ವತಮ್ |
ಭಾರ್ಗವಾದಿ ಬಹೂನ್ಯಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಭಕ್ಷಯತ ಕೋಪನಃ || ೭ ||

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸಭಾದ್ವಾರೇ ಸ್ವಾಂಕೇ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ ಭೈರವಃ |
ತತಃ ಖಡ್ಗಧರಂ ದೈತ್ಯಂ ಜಗ್ರಾಹ ನರಕೇಸರೀ || ೮ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ವಕ್ಷೋ ವಿದಾರ್ಯಾತೀವ ರೋಷಿತಃ |
ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಚಾಂತ್ರಮಾಲಾನಿ ನಖೈರ್ವಜ್ರಸಮಪ್ರಭೈಃ || ೯ ||

ಮೇನೇ ಕೃತಾರ್ಥಮಾತ್ಮಾನಂ ಸರ್ವತಃ ಪರ್ಯವೈಕ್ಷತ |
ಹರ್ಷಿತಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಮವಾಕಿರನ್ || ೧೦ ||

ದೇವದುಂದುಭಯೋ ನೇದುರ್ವಿಮಲಾಶ್ಚ ದಿಶೋಽಭವನ್ |
ನರಸಿಂಹಮತೀವೋಗ್ರಂ ವಿಕೀರ್ಣವದನಂ ಭೃಶಮ್ || ೧೧ ||

ಲೇಲಿಹಾನಂ ಚ ಗರ್ಜಂತಂ ಕಾಲಾನಲಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಅತಿರೌದ್ರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ಮಹಾರುತಮ್ || ೧೨ ||

ಮಹಾಸಿಂಹಂ ಮಹಾರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂಕ್ಷುಭಿತಂ ಜಗತ್ |
ಸರ್ವದೇವಗಣೈಃ ಸಾರ್ಥಂ ತತ್ರಾಗತ್ಯ ಪಿತಾಮಹಃ || ೧೩ ||

ಆಗಂತುಕೈರ್ಭೂತಪೂರ್ವೈರ್ವರ್ತಮಾನೈರನುತ್ತಮೈಃ |
ಗುಣೈರ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತೈಃ || ೧೪ ||

ಓಂ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಬೀಜಂ, ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಜೀವೋ ಬೀಜಂ, ಬುದ್ಧಿಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಉದಾನವಾಯುಃ ಬೀಜಂ, ಸರಸ್ವತೀ ಶಕ್ತಿಃ, ವ್ಯಂಜನಾನಿ ಬೀಜಾನಿ, ಸ್ವರಾಃ ಶಕ್ತಯಃ, ಓಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹ್ರೀಂ ಇತಿ ಬೀಜಾನಿ, ಓಂ ಶ್ರೀಂ
ಅಂ ಆಂ ಇತಿ ಶಕ್ತಯಃ, ವಿಕೀರ್ಣನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಅಕಾರಾದಿತಿ ಬೋಧಕಂ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ನ್ಯಾಸಃ –
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ – ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಜ್ರನಖಾಯ ನಮಃ – ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ನಮಃ – ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ – ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕಟಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ – ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ – ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ |

ದಿಗ್ಬಂಧಃ –
ಓಂ ಐಂದ್ರೀಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯೀಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಯಾಮ್ಯಾಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ನೈರೃತಿಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ವಾಯವೀಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಕೌಬೇರೀಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಈಶಾನೀಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಅಧಸ್ತಾದ್ದಿಶಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |
ಓಂ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಂ ದಿಶಂ ಸುದರ್ಶನೇನ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಸ್ವರೂಪಮಮಲಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಂ
ಯೋಗಾರೂಢಮತಿಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಭೂಷಾಸಹಸ್ರೋಜ್ವಲಮ್ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಚಕ್ರಪಿನಾಕಸಾಭಯಕರಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಮರ್ಕಚ್ಛವಿಂ
ಛತ್ರೀಭೂತಫಣೀಂದ್ರಮಿಂದುಧವಲಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹಂ ಭಜೇ || ೧ ||

ಉಪಾಸ್ಮಹೇ ನೃಸಿಂಹಾಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಾಂತಗೋಚರಮ್ |
ಭೂಯೋಲಾಲಿತಸಂಸಾರಚ್ಛೇದಹೇತುಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ || ೨ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಐಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ||
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವಜ್ರಿಣೇ |
ವಜ್ರದೇಹಾಯ ವಜ್ರಾಯ ನಮೋ ವಜ್ರನಖಾಯ ಚ || ೧ ||

ವಾಸುದೇವಾಯ ವಂದ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ವರಾತ್ಮನೇ |
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ ವರಾಯ ವರರೂಪಿಣೇ || ೨ ||

ವರೇಣ್ಯಾಯ ವರಿಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೀವರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದಾಯೈವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವರದಾಯ ಚ || ೩ ||

ಪರಾತ್ಪರಪರೇಶಾಯ ಪವಿತ್ರಾಯ ಪಿನಾಕಿನೇ |
ಪಾವನಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಪಾಶಿನೇ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ || ೪ ||

ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪುರುಹೂತಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ತತ್ಪುರುಷಾಯ ತಥ್ಯಾಯ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ಚ || ೫ ||

ಪುರೋಧಸೇ ಪೂರ್ವಜಾಯ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಪುಷ್ಪಹಾಸಾಯ ಹಾಸಾಯ ಮಹಾಹಾಸಾಯ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ || ೬ ||

ಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹರಾಜಾಯ ಜಗದ್ವಶ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯ ರೋಷಾಯ ಜಲವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭ ||

ಭೂತಾವಾಸಾಯ ಭಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಖಡ್ಗಿನೇ |
ಖಡ್ಗಜಿಹ್ವಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ಖಡ್ಗವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೮ ||

ನಮೋ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾಯ ಧರ್ಮವಾಸಾಯ ಧನ್ವಿನೇ |
ಧನಂಜಯಾಯ ಧನ್ಯಾಯ ನಮೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಚ || ೯ ||

ಶುಭಂಜಯಾಯ ಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ ಶತ್ರುಂಜಯಾಯ ಚ |
ನಿರಂಜನಾಯ ನೀರಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾಯ ಚ || ೧೦ ||

ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ನಿರ್ವಾಣಪ್ರದಾಯ ನಿಬಿಡಾಯ ಚ |
ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನೀಲಾಯ ನಿಷ್ಕಲಾಯ ಕಲಾಯ ಚ || ೧೧ ||

ನಿಮೇಷಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ನಿಮೇಷಗಮನಾಯ ಚ |
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಿರಾಶಾಯ ನಿಶ್ಚಯಾಯ ನಿರಾಯ ಚ || ೧೨ ||

ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಿಬಂಧಾಯ ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ನಿರಾಕೃತೇ |
ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾಯ ಸತ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ || ೧೩ ||

ಸತ್ಯಧ್ವಜಾಯ ಮುಂಜಾಯ ಮುಂಜಕೇಶಾಯ ಕೇಶಿನೇ |
ಹರೀಶಾಯ ಚ ಶೇಷಾಯ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೧೪ ||

ಸುಕೇಶಾಯೋರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ಕೇಶಿಸಂಹಾರಕಾಯ ಚ |
ಜಲೇಶಾಯ ಸ್ಥಲೇಶಾಯ ಪದ್ಮೇಶಾಯೋಗ್ರರೂಪಿಣೇ || ೧೫ ||

ಕುಶೇಶಯಾಯ ಕೂಲಾಯ ಕೇಶವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೂಕ್ತಿಕರ್ಣಾಯ ಸೂಕ್ತಾಯ ರಕ್ತಜಿಹ್ವಾಯ ರಾಗಿಣೇ || ೧೬ ||

ದೀಪ್ತರೂಪಾಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಪ್ರದೀಪ್ತಾಯ ಪ್ರಲೋಭಿನೇ |
ಪ್ರಚ್ಛಿನ್ನಾಯ ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಪ್ರಭವೇ ವಿಭವೇ ನಮಃ || ೧೭ ||

ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ಪಾಂಥಾಯ ಪ್ರಮಾಯಾಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ |
ಪ್ರಕಾಶಾಯ ಪ್ರತಾಪಾಯ ಪ್ರಜ್ವಲಾಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ಚ || ೧೮ ||

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸ್ವರೂಪಾಯ ಜ್ವಲಜ್ಜಿಹ್ವಾಯ ಜ್ವಾಲಿನೇ |
ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ಕಾಲಾಯ ಕಾಲಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ಚ || ೧೯ ||

ಕಾಲಾಂತಕಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲನಾಯ ಕೃತೇ ನಮಃ |
ಕಾಲಚಕ್ರಾಯ ಶಕ್ರಾಯ ವಷಟ್ಚಕ್ರಾಯ ಚಕ್ರಿಣೇ || ೨೦ ||

ಅಕ್ರೂರಾಯ ಕೃತಾಂತಾಯ ವಿಕ್ರಮಾಯ ಕ್ರಮಾಯ ಚ |
ಕೃತ್ತಿನೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಯ ಕೃತಘ್ನಾಯ ಕೃತಾತ್ಮನೇ || ೨೧ ||

ಸಂಕ್ರಮಾಯ ಚ ಕ್ರುದ್ಧಾಯ ಕ್ರಾಂತಲೋಕತ್ರಯಾಯ ಚ |
ಅರೂಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೨೨ ||

ಅಜಯಾಯಾದಿದೇವಾಯ ಅಕ್ಷಯಾಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಚ |
ಅಘೋರಾಯ ಸುಘೋರಾಯ ಘೋರಘೋರತರಾಯ ಚ || ೨೩ ||

ನಮೋಽಸ್ತ್ವಘೋರವೀರ್ಯಾಯ ಲಸದ್ಘೋರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಘೋರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ದಕ್ಷಾಯ ದಕ್ಷಿಣಾಽಽರ್ಯಾಯ ಶಂಭವೇ || ೨೪ ||

ಅಮೋಘಾಯ ಗುಣೌಘಾಯ ಅನಘಾಯಾಽಘಹಾರಿಣೇ |
ಮೇಘನಾದಾಯ ನಾದಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಮೇಘಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೨೫ ||

ಮೇಘವಾಹನರೂಪಾಯ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಾಯ ಮಾಲಿನೇ |
ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರದೇಹಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೨೬ ||

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಾಯ ಚ ವ್ಯಾಘ್ರಕರ್ಮಿಣೇ ವ್ಯಾಪಕಾಯ ಚ |
ವಿಕಟಾಸ್ಯಾಯ ವೀರಾಯ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ || ೨೭ ||

ವಿಕೀರ್ಣನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ಚ |
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ಸೇನಾಯ ವಿಹ್ವಲಾಯ ಬಲಾಯ ಚ || ೨೮ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ವೀರಾಯ ವಿಶೇಷಾಕ್ಷಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ |
ವೀತಶೋಕಾಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವದನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೨೯ ||

ವಿಧಾನಾಯ ವಿಧೇಯಾಯ ವಿಜಯಾಯ ಜಯಾಯ ಚ |
ವಿಬುಧಾಯ ವಿಭಾವಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ಚ || ೩೦ ||

ವೀತರಾಗಾಯ ವಿಪ್ರಾಯ ವಿಟಂಕನಯನಾಯ ಚ |
ವಿಪುಲಾಯ ವಿನೀತಾಯ ವಿಶ್ವಯೋನೇ ನಮೋ ನಮಃ || ೩೧ ||

ವಿಡಂಬನಾಯ ವಿತ್ತಾಯ ವಿಶ್ರುತಾಯ ವಿಯೋನಯೇ | [ಚಿದಂಬರಾಯ]
ವಿಹ್ವಲಾಯ ವಿವಾದಾಯ ನಮೋ ವ್ಯಾಹೃತಯೇ ನಮಃ || ೩೨ ||

ವಿಲಾಸಾಯ ವಿಕಲ್ಪಾಯ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಬಹುಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪಾಯ ಕಲ್ಪಾತೀತಾಯ ಶಿಲ್ಪಿನೇ || ೩೩ ||

ಕಲ್ಪನಾಯ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಫಣಿತಲ್ಪಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ತಟಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ತರುಣಾಯ ತರಸ್ವಿನೇ || ೩೪ ||

ತಪನಾಯ ತರಕ್ಷಾಯ ತಾಪತ್ರಯಹರಾಯ ಚ |
ತಾರಕಾಯ ತಮೋಘ್ನಾಯ ತತ್ತ್ವಾಯ ಚ ತಪಸ್ವಿನೇ || ೩೫ ||

ತಕ್ಷಕಾಯ ತನುತ್ರಾಯ ತಟಿನೇ ತರಲಾಯ ಚ |
ಶತರೂಪಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಶತಧಾರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩೬ ||

ಶತಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷಾಯ ಸ್ಥಿತಯೇ ಶತಮೂರ್ತಯೇ |
ಶತಕ್ರತುಸ್ವರೂಪಾಯ ಶಾಶ್ವತಾಯ ಶತಾತ್ಮನೇ || ೩೭ ||

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಶಿರಸೇ ಸಹಸ್ರವದನಾಯ ಚ |
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ದೇವಾಯ ದಿಶಶ್ರೋತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೩೮ ||

ನಮಃ ಸಹಸ್ರಜಿಹ್ವಾಯ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಸಹಸ್ರನಾಮಧೇಯಾಯ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಿಧರಾಯ ಚ || ೩೯ ||

ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ತುಭ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಚರಣಾಯ ಚ |
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶಾಯ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಧಾರಿಣೇ || ೪೦ ||

ನಮಃ ಸ್ಥೂಲಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಕ್ಷುಣ್ಣಾಯ ಸುಭಿಕ್ಷಾಯ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಶೌರಿಣೇ || ೪೧ ||

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಶಿಕ್ಷಾಯ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯಮೂರ್ತಯೇ || ೪೨ ||

ಕಾಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ಮೂಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ಮಿತ್ರಾಯ ಸುಮಿತ್ರವರುಣಾಯ ಚ || ೪೩ ||

ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ಅವಿಘ್ನಾಯ ವಿಘ್ನಕೋಟಿಹರಾಯ ಚ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ತಮೋಘ್ನಾಯ ಭೂತಘ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೪೪ ||

ಭೂತಪಾಲಾಯ ಭೂತಾಯ ಭೂತಾವಾಸಾಯ ಭೂತಿನೇ |
ಭೂತವೇತಾಳಘಾತಾಯ ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || ೪೫ ||

ಭೂತಗ್ರಹವಿನಾಶಾಯ ಭೂತಸಂಯಮತೇ ನಮಃ |
ಮಹಾಭೂತಾಯ ಭೃಗವೇ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ || ೪೬ ||

ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಾಯ ಚ |
ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಸರ್ವಾರ್ತಿಹರಯೇ ನಮಃ || ೪೭ ||

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಾಂತಾಯ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯಾಪ್ಯನಂತಾಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಚ || ೪೮ ||

ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿಧಾಯಿನೇ |
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ಸರ್ವರೋಗಾಪಹಾರಿಣೇ || ೪೯ ||

ಸರ್ವಾಭಿಚಾರಹಂತ್ರೇ ಚ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯವಿಧಾಯಿನೇ |
ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾಯೈಕಶೃಂಗಾಯ ದ್ವಿಶೃಂಗಾಯ ಮರೀಚಯೇ || ೫೦ ||

ಬಹುಶೃಂಗಾಯ ಲಿಂಗಾಯ ಮಹಾಶೃಂಗಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಮಾಂಗಳ್ಯಾಯ ಮನೋಜ್ಞಾಯ ಮಂತವ್ಯಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ || ೫೧ ||

ಮಹಾದೇವಾಯ ದೇವಾಯ ಮಾತುಲಿಂಗಧರಾಯ ಚ |
ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸೂತಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತಾಯ ಚ ಮಾಯಿನೇ || ೫೨ ||

ಅನಂತಾನಂತರೂಪಾಯ ಮಾಯಿನೇ ಜಲಶಾಯಿನೇ |
ಮಹೋದರಾಯ ಮಂದಾಯ ಮದದಾಯ ಮದಾಯ ಚ || ೫೩ ||

ಮಧುಕೈಟಭಹಂತ್ರೇ ಚ ಮಾಧವಾಯ ಮುರಾರಯೇ |
ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ಧೈರ್ಯಾಯ ಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫೪ ||

ಚಿತ್ರಕೂರ್ಮಾಯ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ |
ಮಾಯಾತೀತಾಯ ಮಾಯಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫೫ ||

ಮಹಾತೇಜಾಯ ಬೀಜಾಯ ತೇಜೋಧಾಮ್ನೇ ಚ ಬೀಜಿನೇ |
ತೇಜೋಮಯನೃಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚಿತ್ರಭಾನವೇ || ೫೬ ||

ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ಚ |
ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ಹೃಷ್ಟಾಯ ಪುಷ್ಟಾಯ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ || ೫೭ ||

ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಚ ಶಿಷ್ಟಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯೇಷ್ಟದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ತುಷ್ಟಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ || ೫೮ ||

ಅಷ್ಟಾಂಗನ್ಯಸ್ತರೂಪಾಯ ಸರ್ವದುಷ್ಟಾಂತಕಾಯ ಚ |
ವೈಕುಂಠಾಯ ವಿಕುಂಠಾಯ ಕೇಶಿಕಂಠಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೫೯ ||

ಕಂಠೀರವಾಯ ಲುಂಠಾಯ ನಿಶ್ಶಠಾಯ ಹಠಾಯ ಚ |
ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತಾಯ ರುದ್ರಾಯ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಗಾಯ ಚ || ೬೦ ||

ಋತುಧ್ವಜಾಯ ವಜ್ರಾಯ ಮಂತ್ರರಾಜಾಯ ಮಂತ್ರಿಣೇ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ತ್ರಿವರ್ಗಾಯ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ಚ ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ || ೬೧ ||

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತ್ರಿದೇಹಾಯ ತ್ರಿಧಾತ್ಮನೇ |
ನಮಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿವಿದ್ಯಾಯ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ || ೬೨ ||

ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯಾನಿರುದ್ಧಾಯ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ಭಾನವೇ |
ಅಮೃತಾಯ ಅನಂತಾಯ ಅಮಿತಾಯಾಮಿತೌಜಸೇ || ೬೩ ||

ಅಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಾಯ ಅಪಸ್ಮಾರವಿಘಾತಿನೇ |
ಅನ್ನದಾಯಾನ್ನರೂಪಾಯ ಅನ್ನಾಯಾನ್ನಭುಜೇ ನಮಃ || ೬೪ ||

ನಾದ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯಾಯಾದ್ಭುತಕರ್ಮಣೇ |
ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ಸಂಘಾಯ ವೈದ್ಯುತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೬೫ ||

ಅಧ್ವಾತೀತಾಯ ಸತ್ತ್ವಾಯ ವಾಗತೀತಾಯ ವಾಗ್ಮಿನೇ |
ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ ಗೋಪಾಯ ಗೋಹಿತಾಯ ಗವಾಂ ಪತೇ || ೬೬ ||

ಗಂಧರ್ವಾಯ ಗಭೀರಾಯ ಗರ್ಜಿತಾಯೋರ್ಜಿತಾಯ ಚ |
ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ ಚ || ೬೭ ||

ಪದ್ಮಾಭಾಯ ಸುನಾಭಾಯ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಮಾನಿನೇ |
ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ಪದ್ಮಾಯ ಪದ್ಮಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ || ೬೮ ||

ಪದ್ಮೋದರಾಯ ಪೂತಾಯ ಪದ್ಮಕಲ್ಪೋದ್ಭವಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಾಯ ಭೂಪದ್ಮೋದ್ಧರಣಾಯ ಚ || ೬೯ ||

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮದಾಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ತ್ರಿವೇದಿನೇ || ೭೧ ||

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಸೇ ತಥಾಽಶ್ವಶಿರಸೇ ನಮಃ || ೭೨ ||

ಅಥರ್ವಶಿರಸೇ ನಿತ್ಯಮಶನಿಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಲೋಲಾಯ ಲಲಿತಾಯ ಚ || ೭೩ ||

ಲಾವಣ್ಯಾಯ ಲವಿತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಭಾಸಕಾಯ ಚ |
ಲಕ್ಷಣಜ್ಞಾಯ ಲಕ್ಷಾಯ ಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೭೪ ||

ಲಸದ್ದೀಪ್ತಾಯ ಲಿಪ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ |
ವೃಷ್ಣಿಮೂಲಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ || ೭೫ ||

ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಮಹಾಸಿಂಹಂ ಹಾರಿಣಂ ವನಮಾಲಿನಮ್ |
ಕಿರೀಟಿನಂ ಕುಂಡಲಿನಂ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ || ೭೬ ||

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದೋರಃ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಮ್ |
ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸದಾತುಷ್ಟಂ ಸಮರ್ಥಂ ಸಮರಪ್ರಿಯಮ್ || ೭೭ ||

ಬಹುಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಂ ಬಹುಯೋಜನಮಾಯತಮ್ |
ಬಹುಯೋಜನಹಸ್ತಾಂಘ್ರಿಂ ಬಹುಯೋಜನನಾಸಿಕಮ್ || ೭೮ ||

ಮಹಾರೂಪಂ ಮಹಾವಕ್ತ್ರಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ಮಹಾಭುಜಮ್ |
ಮಹಾನಾದಂ ಮಹಾರೌದ್ರಂ ಮಹಾಕಾಯಂ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೭೯ ||

ಆನಾಭೇರ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಮಾಗಲಾದ್ವೈಷ್ಣವಂ ತಥಾ |
ಆಶೀರ್ಷಾದ್ರುದ್ರಮೀಶಾನಂ ತದಗ್ರೇ ಸರ್ವತಃ ಶಿವಮ್ || ೮೦ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣನಾರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣವೀರಸಿಂಹ |
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣಕ್ರೂರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣದಿವ್ಯಸಿಂಹ || ೮೧ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣವ್ಯಾಘ್ರಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣಪುಚ್ಛಸಿಂಹ |
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣಪೂರ್ಣಸಿಂಹ
ನಮೋಽಸ್ತು ನಾರಾಯಣರೌದ್ರಸಿಂಹ || ೮೨ ||

ನಮೋ ನಮೋ ಭೀಷಣಭದ್ರಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಹ್ವಲನೇತ್ರಸಿಂಹ |
ನಮೋ ನಮೋ ಬೃಂಹಿತಭೂತಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ರಸಿಂಹ || ೮೩ ||

ನಮೋ ನಮೋ ನಿರ್ಜಿತಕಾಲಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮಃ ಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪಸಿಂಹ |
ನಮೋ ನಮೋ ಕಾಮದಕಾಮಸಿಂಹ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಭುವನೈಕಸಿಂಹ || ೮೪ ||

ದ್ಯಾವಾಪೃಥಿವ್ಯೋರಿದಮಂತರಂ ಹಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೈಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾದ್ಭುತಂ ರೂಪಮುಗ್ರಂ ತವೇದಂ
ಲೋಕತ್ರಯಂ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮಹಾತ್ಮನ್ || ೮೫ ||

ಅಮೀ ಹಿತ್ವಾ ಸುರಸಂಘಾ ವಿಶಂತಿ
ಕೇಚಿದ್ಭೀತಾಃ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ |
ಸ್ವಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮುನಯಃ ಸಿದ್ಧಸಂಘಾಃ
ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ || ೮೬ ||

ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾವಸವೋ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯಾ
ವಿಶ್ವೇದೇವಾ ಮರುತಶ್ಚೋಷ್ಮಪಾಶ್ಚ |
ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾಸುರಸಿದ್ಧಸಂಘಾ
ವೀಕ್ಷಂತಿ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ || ೮೭ ||

ಲೇಲಿಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾ-
-ಲ್ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ |
ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ಸಮಗ್ರಂ
ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ || ೮೮ ||

ಭವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಸಹಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರೇವ ಚ |
ಪೃಥಿವೀಮಂತರಿಕ್ಷಂ ತ್ವಂ ಪರ್ವತಾರಣ್ಯಮೇವ ಚ || ೮೯ ||

ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾವಿಲಿಪ್ತಸ್ತ್ವಂ ಮುಹೂರ್ತಪ್ರಹರಾದಿಕಮ್ |
ಅಹೋರಾತ್ರಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಚ ಪಕ್ಷಮಾಸರ್ತುವತ್ಸರಾಃ || ೯೦ ||

ಯುಗಾದಿರ್ಯುಗಭೇದಸ್ತ್ವಂ ಸಂಯುಗೋ ಯುಗಸಂಧಯಃ |
ನಿತ್ಯಂ ನೈಮಿತ್ತಿಕಂ ದೈನಂ ಮಹಾಪ್ರಲಯಮೇವ ಚ || ೯೧ ||

ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಭರ್ತಾ ಹರ್ತಾ ತ್ವಮೀಶ್ವರಃ |
ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸತ್ಕೃತಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ || ೯೨ ||

ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ |
ಸುಜ್ಯೋತಿಸ್ತ್ವಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಃ ಸನಾತನಃ || ೯೩ ||

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಸ್ವರೂಪಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಞೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಿಃ | [ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಞೋ]
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಃ ಸ್ವಧಾಕಾರೋ ವಷಟ್ಕಾರಃ ಕೃಪಾಕರಃ || ೯೪ ||

ಹಂತಕಾರೋ ನಿರಾಕಾರೋ ವೇಗಾಕಾರಶ್ಚ ಶಂಕರಃ |
ಅಕಾರಾದಿಹಕಾರಾಂತ ಓಂಕಾರೋ ಲೋಕಕಾರಕಃ || ೯೫ ||

ಏಕಾತ್ಮಾ ತ್ವಮನೇಕಾತ್ಮಾ ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚತುರ್ವೇದಮಯೋತ್ತಮಃ || ೯೬ ||

ಲೋಕಪ್ರಿಯೋ ಲೋಕಗುರುರ್ಲೋಕೇಶೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ |
ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಪತಿರ್ಲೋಕಾತ್ಮಾ ಲೋಕಲೋಚನಃ || ೯೭ ||

ಲೋಕಾಧಾರೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕೋ ಲೋಕಾಲೋಕಮಯೋ ವಿಭುಃ |
ಲೋಕಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ಕೃತಾವರ್ತಃ ಕೃತಾಗಮಃ || ೯೮ ||

ಅನಾದಿಸ್ತ್ವಮನಂತಸ್ತ್ವಮಭೂತೋ ಭೂತವಿಗ್ರಹಃ |
ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತುತ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರೀತಃ ಸ್ತೋತಾ ನೇತಾ ನಿಯಾಮಕಃ || ೯೯ ||

ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಮತಿರ್ಮಹ್ಯಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಗುರುಃ ಸಖಾ |
ಸುಹೃದಶ್ಚಾತ್ಮರೂಪಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಾಂ ವಿನಾ ನಾಸ್ತಿ ಮೇ ಗತಿಃ || ೧೦೦ ||

ನಮಸ್ತೇ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ಅಸ್ತ್ರರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಬಹುರೂಪಾಯ ರೂಪಾಯ ಪಂಚರೂಪಧರಾಯ ಚ || ೧೦೧ ||

ಭದ್ರರೂಪಾಯ ರೂಢಾಯ ಯೋಗರೂಪಾಯ ಯೋಗಿನೇ |
ಸಮರೂಪಾಯ ಯೋಗಾಯ ಯೋಗಪೀಠಸ್ಥಿತಾಯ ಚ || ೧೦೨ ||

ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ಧ್ಯಾಯಿನೇ |
ಧ್ಯೇಯಗಮ್ಯಾಯ ಧಾಮ್ನೇ ಚ ಧಾಮಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೦೩ ||

ಧರಾಧರಾಯ ಧರ್ಮಾಯ ಧಾರಣಾಭಿರತಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಧಾತ್ರೇ ಚ ಸಂಧಾತ್ರೇ ವಿಧಾತ್ರೇ ಚ ಧರಾಯ ಚ || ೧೦೪ ||

ದಾಮೋದರಾಯ ದಾಂತಾಯ ದಾನವಾಂತಕರಾಯ ಚ |
ನಮಃ ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ಭೇಷಜಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೦೫ ||

ಸೀರಧ್ವಜಾಯ ಶೀತಾಯ ವಾತಾಯಾಪ್ರಮಿತಾಯ ಚ |
ಸಾರಸ್ವತಾಯ ಸಂಸಾರನಾಶನಾಯಾಕ್ಷಮಾಲಿನೇ || ೧೦೬ ||

ಅಸಿಚರ್ಮಧರಾಯೈವ ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಾಯ ಚ |
ವಿಕರ್ಮಾಯ ಸುಕರ್ಮಾಯ ಪರಕರ್ಮವಿಧಾಯಿನೇ || ೧೦೭ ||

ಸುಶರ್ಮಣೇ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮೋ ವರ್ಮಾಯ ವರ್ಮಿಣೇ |
ಕರಿಚರ್ಮವಸಾನಾಯ ಕರಾಲವದನಾಯ ಚ || ೧೦೮ ||

ಕವಯೇ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಭೂತಗರ್ಭ ಘೃಣಾನಿಧೇ |
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ಗರ್ಭಾಯ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ಧೂರ್ಜಟೇ || ೧೦೯ ||

ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯ ಜಿತಾರಯೇ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ ಚ || ೧೧೦ ||

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣದೇಹಾಯ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವಿನಾಶಿನೇ |
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಹಂತ್ರೇ ಹಿರಣ್ಯನಯನಾಯ ಚ || ೧೧೧ ||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ತುಭ್ಯಂ ಹಿರಣ್ಯವದನಾಯ ಚ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಶೃಂಗಾಯ ನಿಃಶೃಂಗಾಯ ಚ ಶೃಂಗಿಣೇ || ೧೧೨ ||

ಭೈರವಾಯ ಸುಕೇಶಾಯ ಭೀಷಣಾಯಾಂತ್ರಮಾಲಿನೇ |
ಚಂಡಾಯ ರುಂಡಮಾಲಾಯ ನಮೋ ದಂಡಧರಾಯ ಚ || ೧೧೩ ||

ಅಖಂಡತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ಖಂಡಸಿಂಹಾಯ ಸತ್ಯಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೪ ||

ನಮಸ್ತೇ ಶ್ವೇತಸಿಂಹಾಯ ಪೀತಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ನೀಲಸಿಂಹಾಯ ನೀಲಾಯ ರಕ್ತಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೫ ||

ನಮೋ ಹಾರಿದ್ರಸಿಂಹಾಯ ಧೂಮ್ರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಮೂಲಸಿಂಹಾಯ ಮೂಲಾಯ ಬೃಹತ್ಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೬ ||

ಪಾತಾಲಸ್ಥಿತಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ಪರ್ವತವಾಸಿನೇ |
ನಮೋ ಜಲಸ್ಥಸಿಂಹಾಯ ಅಂತರಿಕ್ಷಸ್ಥಿತಾಯ ಚ || ೧೧೭ ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಸಿಂಹಾಯ ಚಂಡಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಅನಂತಸಿಂಹಸಿಂಹಾಯ ಅನಂತಗತಯೇ ನಮಃ || ೧೧೮ ||

ನಮೋ ವಿಚಿತ್ರಸಿಂಹಾಯ ಬಹುಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ಅಭಯಂಕರಸಿಂಹಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೧೯ ||

ನಮೋಽಸ್ತು ಸಿಂಹರಾಜಾಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಮೇಖಲಾಯೈವ ಸತ್ಯಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ || ೧೨೦ ||

ಸಪ್ತಲೋಕಾಂತರಸ್ಥಾಯ ಸಪ್ತಸ್ವರಮಯಾಯ ಚ |
ಸಪ್ತಾರ್ಚೀರೂಪದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸಪ್ತಾಶ್ವರಥರೂಪಿಣೇ || ೧೨೧ ||

ಸಪ್ತವಾಯುಸ್ವರೂಪಾಯ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಯಾಯ ಚ |
ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ಸ್ವಚ್ಛರೂಪಾಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ ಚ ತೇ ನಮಃ || ೧೨೨ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಾಯ ಸುವೇಷಾಯ ಶ್ರುತಯೇ ಶ್ರುತಿಮೂರ್ತಯೇ |
ಶುಚಿಶ್ರವಾಯ ಶೂರಾಯ ಸುಪ್ರಭಾಯ ಸುಧನ್ವಿನೇ || ೧೨೩ ||

ಶುಭ್ರಾಯ ಸುರನಾಥಾಯ ಸುಪ್ರಭಾಯ ಶುಭಾಯ ಚ |
ಸುದರ್ಶನಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಿರುಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೨೪ ||

ಸುಪ್ರಭಾಯ ಸ್ವಭಾವಾಯ ಭವಾಯ ವಿಭವಾಯ ಚ |
ಸುಶಾಖಾಯ ವಿಶಾಖಾಯ ಸುಮುಖಾಯ ಮುಖಾಯ ಚ || ೧೨೫ ||

ಸುನಖಾಯ ಸುದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ಸುರಥಾಯ ಸುಧಾಯ ಚ |
ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ಸುರಮುಖ್ಯಾಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಾಯ ಪ್ರಭಾಯ ಚ || ೧೨೬ ||

ನಮಃ ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ ಖೇಟಮುದ್ಗರಪಾಣಯೇ |
ಖಗೇಂದ್ರಾಯ ಮೃಗೇಂದ್ರಾಯ ನಾಗೇಂದ್ರಾಯ ದೃಢಾಯ ಚ || ೧೨೭ ||

ನಾಗಕೇಯೂರಹಾರಾಯ ನಾಗೇಂದ್ರಾಯಾಘಮರ್ದಿನೇ |
ನದೀವಾಸಾಯ ನಗ್ನಾಯ ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ಚ || ೧೨೮ ||

ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ ನಾಗಾಯ ನಮಿತಾಯ ನರಾಯ ಚ |
ನಾಗಾಂತಕರಥಾಯೈವ ನರನಾರಾಯಣಾಯ ಚ || ೧೨೯ ||

ನಮೋ ಮತ್ಸ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ಕಚ್ಛಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ಯಜ್ಞವರಾಹಾಯ ನರಸಿಂಹಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩೦ ||

ವಿಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತಲೋಕಾಯ ವಾಮನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ |
ನಮೋ ಭಾರ್ಗವರಾಮಾಯ ರಾವಣಾಂತಕರಾಯ ಚ || ೧೩೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಬಲರಾಮಾಯ ಕಂಸಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾರಿಣೇ |
ಬುದ್ಧಾಯ ಬುದ್ಧರೂಪಾಯ ತೀಕ್ಷ್ಣರೂಪಾಯ ಕಲ್ಕಿನೇ || ೧೩೨ ||

ಆತ್ರೇಯಾಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಕಪಿಲಾಯ ದ್ವಿಜಾಯ ಚ |
ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ಪಶುಪಾಲಾಯ ಪಶುವಕ್ತ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩೩ ||

ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ವನಸ್ಥಾಯ ಯತಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ |
ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾತ್ರೇ ಚ ತದ್ಭೋಕ್ತ್ರೇ ಚ ಮುಮುಕ್ಷವೇ || ೧೩೪ ||

ಶಾಲಗ್ರಾಮನಿವಾಸಾಯ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ ಚ |
ಶ್ರೀಶೈಲಾದ್ರಿನಿವಾಸಾಯ ಶಿಲಾವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೩೫ ||

ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಾಯ ಮಹಾಹಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಗುಹಾವಾಸಾಯ ಗುಹ್ಯಾಯ ಗುಪ್ತಾಯ ಗುರವೇ ನಮಃ || ೧೩೬ ||

ನಮೋ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾಯ ನೀಲವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ಚ |
ಪೀತವಸ್ತ್ರಾಯ ಶಸ್ತ್ರಾಯ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಧರಾಯ ಚ || ೧೩೭ ||

ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಾಯ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪಿನೇ |
ಧುರಂಧರಾಯ ಧೂರ್ತಾಯ ದುರ್ಧರಾಯ ಧರಾಯ ಚ || ೧೩೮ ||

ದುರ್ಮದಾಯ ದುರಂತಾಯ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠಾಯ ದುರ್ದರ್ಶಾಯ ದ್ರುಮಾಯ ಚ || ೧೩೯ ||

ದುರ್ಭೇದಾಯ ದುರಾಶಾಯ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ದೃಪ್ತಾಯ ದೃಪ್ತವಕ್ತ್ರಾಯ ಅದೃಪ್ತನಯನಾಯ ಚ || ೧೪೦ ||

ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮೋ ದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ |
ರಸಜ್ಞಾಯ ರಸೇಶಾಯ ಆರಕ್ತರಸನಾಯ ಚ || ೧೪೧ ||

ಪಥ್ಯಾಯ ಪರಿತೋಷಾಯ ರಥ್ಯಾಯ ರಸಿಕಾಯ ಚ |
ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೋರ್ಧ್ವರೂಪಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚೋರ್ಧ್ವರೇತಸೇ || ೧೪೨ ||

ಊರ್ಧ್ವಸಿಂಹಾಯ ಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಚೋರ್ಧ್ವಬಾಹವೇ |
ಪರಪ್ರಧ್ವಂಸಕಾಯೈವ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಾಯ ಚ || ೧೪೩ ||

ಗದಾಪದ್ಮಧರಾಯೈವ ಪಂಚಬಾಣಧರಾಯ ಚ |
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ ಕಾಮಾಯ ಕಾಮಪಾಲಾಯ ಕಾಮಿನೇ || ೧೪೪ ||

ನಮಃ ಕಾಮವಿಹಾರಾಯ ಕಾಮರೂಪಧರಾಯ ಚ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ಸೋಮಪಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೪೫ ||

ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ವಾಮಾಯ ವಾಮದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಸಾಮಸ್ವನಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ವೈ ನಮಃ || ೧೪೬ ||

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಥಾಯ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಕರಾಯ ಚ |
ಭೀಷ್ಮಾಯ ಭೀಷದಾಯೈವ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಣಾಯ ಚ || ೧೪೭ ||

ಮೃಗಗ್ರೀವಾಯ ಜೀವಾಯ ಜಿತಾಯಾಜಿತಕಾರಿಣೇ |
ಜಟಿನೇ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಜಾತವೇದಸೇ || ೧೪೮ ||

ಜಪಾಕುಸುಮವರ್ಣಾಯ ಜಪ್ಯಾಯ ಜಪಿತಾಯ ಚ |
ಜರಾಯುಜಾಯಾಂಡಜಾಯ ಸ್ವೇದಜಾಯೋದ್ಭಿಜಾಯ ಚ || ೧೪೯ ||

ಜನಾರ್ದನಾಯ ರಾಮಾಯ ಜಾಹ್ನವೀಜನಕಾಯ ಚ |
ಜರಾಜನ್ಮಾದಿದೂರಾಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ಪ್ರಮೋದಿನೇ || ೧೫೦ ||

ಜಿಹ್ವಾರೌದ್ರಾಯ ರುದ್ರಾಯ ವೀರಭದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ಸಮುದ್ರಾಯ ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ಪ್ರಚೇತಸೇ || ೧೫೧ ||

ಇಂದ್ರಿಯಾಯೇಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾಯ ನಮೋಽಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಾನುಜಾಯ ಚ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯಾಯ ಸಾರಾಯ ಇಂದಿರಾಪತಯೇ ನಮಃ || ೧೫೨ ||

ಈಶಾನಾಯ ಚ ಈಡ್ಯಾಯ ಈಶಿತಾಯ ಇನಾಯ ಚ |
ವ್ಯೋಮಾತ್ಮನೇ ಚ ವ್ಯೋಮ್ನೇ ಚ ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮಕೇಶಿನೇ || ೧೫೩ ||

ವ್ಯೋಮಾಧಾರಾಯ ಚ ವ್ಯೋಮವಕ್ತ್ರಾಯಾಸುರಘಾತಿನೇ |
ನಮಸ್ತೇ ವ್ಯೋಮದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ವ್ಯೋಮವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ || ೧೫೪ ||

ಸುಕುಮಾರಾಯ ರಾಮಾಯ ಶುಭಾಚಾರಾಯ ವೈ ನಮಃ |
ವಿಶ್ವಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಚ || ೧೫೫ ||

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಾಯ ಜ್ಞಾನಾಯ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ಪರಾತ್ಮನೇ |
ಏಕಾತ್ಮನೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ದ್ವಾದಶಾತ್ಮನೇ || ೧೫೬ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿರೂಪಾಯ ಪಂಚವಿಂಶತಿಮೂರ್ತಯೇ |
ಷಡ್ವಿಂಶಕಾತ್ಮನೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಕಾತ್ಮನೇ || ೧೫೭ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಯ ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ |
ಭಾವಶುದ್ಧಾಯ ಸಿದ್ಧಾಯ ಸಾಧ್ಯಾಯ ಶರಭಾಯ ಚ || ೧೫೮ ||

ಪ್ರಬೋಧಾಯ ಸುಬೋಧಾಯ ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ಚ |
ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯ ಚ ವಿದಗ್ಧಾಯ ಮುಗ್ಧಾಯ ಮುನಯೇ ನಮಃ || ೧೫೯ ||

ಪ್ರಿಯಂವದಾಯ ಶ್ರವ್ಯಾಯ ಸ್ರುಕ್ಸ್ರುವಾಯ ಶ್ರಿತಾಯ ಚ |
ಗೃಹೇಶಾಯ ಮಹೇಶಾಯ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ || ೧೬೦ ||

ಶ್ರೀಧರಾಯ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ತೇ ನಮಃ |
ಉಗ್ರಾಯ ಉಗ್ರವೇಗಾಯ ಉಗ್ರಕರ್ಮರತಾಯ ಚ || ೧೬೧ ||

ಉಗ್ರನೇತ್ರಾಯ ವ್ಯಗ್ರಾಯ ಸಮಗ್ರಗುಣಶಾಲಿನೇ |
ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶಾಯ ಪಿಶಾಚಗ್ರಹಘಾತಿನೇ || ೧೬೨ ||

ದುಷ್ಟಗ್ರಹನಿಹಂತ್ರೇ ಚ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಾಯ ಚ |
ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ವೃಷ್ಣ್ಯಾಯ ವೃಷಾಯ ವೃಷಭಾಯ ಚ || ೧೬೩ ||

ಉಗ್ರಶ್ರವಾಯ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ ಶ್ರುತಿಧರಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತೇ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೇ ಮಧುಸೂದನ || ೧೬೪ ||

ನಮಸ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ದುರಿತಕ್ಷಯ |
ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ನಮಸ್ತೇ ಸಮಿತಿಂಜಯ || ೧೬೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಧ್ವಜ |
ಯಜ್ಞನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಕಾಲಧ್ವಜ ಜಯಧ್ವಜ || ೧೬೬ ||

ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಹ್ಯಮರಪ್ರಿಯ |
ಮಹಾನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ || ೧೬೭ ||

ಧರ್ಮನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇ ಕರುಣಾಕರ |
ಪುಣ್ಯನೇತ್ರ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ನಮಸ್ತೇಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕ || ೧೬೮ ||

ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ಜಯಸಿಂಹರೂಪ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹರೂಪ |
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ರಣಸಿಂಹರೂಪ
ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ ನರಸಿಂಹರೂಪ || ೧೬೯ ||

ಉದ್ಧೃತ್ಯ ಗರ್ವಿತಂ ದೈತ್ಯಂ ನಿಹತ್ಯಾಜೌ ಸುರದ್ವಿಷಮ್ |
ದೇವಕಾರ್ಯಂ ಮಹತ್ಕೃತ್ವಾ ಗರ್ಜಸೇ ಸ್ವಾತ್ಮತೇಜಸಾ || ೧೭೦ ||

ಅತಿರೌದ್ರಮಿದಂ ರೂಪಂ ದುಸ್ಸಹಂ ದುರತಿಕ್ರಮಮ್ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ಶಂಕಿತಾಃ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾಸ್ತ್ವಾಮುಪಾಗತಾಃ || ೧೭೧ ||

ಏತಾನ್ಪಶ್ಯ ಮಹೇಶಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಮಾಂ ಶಚೀಪತಿಮ್ |
ದಿಕ್ಪಾಲಾನ್ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಾನ್ ರುದ್ರಾನುರಗರಾಕ್ಷಸಾನ್ || ೧೭೨ ||

ಸರ್ವಾನ್ ಋಷಿಗಣಾನ್ ಸಪ್ತಮಾತೃರ್ಗೌರೀಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ನದೀಶ್ಚ ತೀರ್ಥಾನಿ ರತಿಂ ಭೂತಗಣಾನ್ಯಪಿ || ೧೭೩ ||

ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಮಹಾಸಿಂಹ ಉಗ್ರಭಾವಮಿಮಂ ತ್ಯಜ |
ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಭವ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಾಂತಿಭಾವಂ ಚ ಧಾರಯ || ೧೭೪ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ಪಪಾತ ಸ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಪ್ರಸೀದೇತಿ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೧೭೫ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತು ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಗಿರಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಪಿ ಚ ಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಸೌಮ್ಯಭಾವಮಧಾರಯತ್ || ೧೭೬ ||

ಅಬ್ರವೀನ್ನಾರಸಿಂಹಸ್ತು ವೀಕ್ಷ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಸುರೋತ್ತಮಾನ್ |
ಸಂತ್ರಸ್ತಾನ್ ಭಯಸಂವಿಗ್ನಾನ್ ಶರಣಂ ಸಮುಪಾಗತಾನ್ || ೧೭೭ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ |
ಭೋ ಭೋ ದೇವವರಾಃ ಸರ್ವೇ ಪಿತಾಮಹಪುರೋಗಮಾಃ |
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮಮ ವಾಕ್ಯಂ ಚ ಭವಂತು ವಿಗತಜ್ವರಾಃ || ೧೭೮ ||

ಯದ್ಧಿತಂ ಭವತಾಂ ನೂನಂ ತತ್ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ |
ಏವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶುಚಿಃ || ೧೭೯ ||

ಶೃಣೋತಿ ವಾ ಶ್ರಾವಯತಿ ಪೂಜಾಂತೇ ಭಕ್ತಿಸಂಯುತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಜೀವೇಚ್ಚ ಶರದಾಂ ಶತಮ್ || ೧೮೦ ||

ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ನೃಸಿಂಹಾದ್ಯೈರರ್ಚಯೇತ್ಕ್ರಮಶೋ ಮಮ |
ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ || ೧೮೧ ||

ಸರ್ವಪೂಜಾಸು ಯತ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಭೃಶಮ್ |
ಜಾತಿಸ್ಮರತ್ವಂ ಲಭತೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಸನಾತನಮ್ || ೧೮೨ ||

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ಮನ್ನಾಮಕವಚಂ ಬಧ್ವಾ ವಿಚರೇದ್ವಿಗತಜ್ವರಃ || ೧೮೩ ||

ಭೂತಭೇತಾಲಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪಿಶಾಚಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನೀಲೀ ಬಾಲಗ್ರಹಾದಿಕಾಃ || ೧೮೪ ||

ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತಿ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಪನ್ನಗಾಃ |
ಯೇ ಚ ಸಂಧ್ಯಾಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ ಚಾಂಡಾಲಗ್ರಹಸಂಜ್ಞಿಕಾಃ || ೧೮೫ ||

ನಿಶಾಚರಗ್ರಹಾಃ ಸರ್ವೇ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಚ ದೂರತಃ |
ಕುಕ್ಷಿರೋಗಂ ಚ ಹೃದ್ರೋಗಂ ಶೂಲಾಪಸ್ಮಾರಮೇವ ಚ || ೧೮೬ ||

ಐಕಾಹಿಕಂ ದ್ವ್ಯಾಹಿಕಂ ಚ ಚಾತುರ್ಥಿಕಮಥ ಜ್ವರಮ್ |
ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಃ ಸರ್ವೇ ರೋಗಾ ರೋಗಾಧಿದೇವತಾಃ || ೧೮೭ ||

ಶೀಘ್ರಂ ನಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಸರ್ವೇ ನೃಸಿಂಹಸ್ಮರಣಾತ್ ಸುರಾಃ |
ರಾಜಾನೋ ದಾಸತಾಂ ಯಾಂತಿ ಶತ್ರವೋ ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತಾಮ್ || ೧೮೮ ||

ಜಲಾನಿ ಸ್ಥಲತಾಂ ಯಾಂತಿ ವಹ್ನಯೋ ಯಾಂತಿ ಶೀತತಾಮ್ |
ವಿಷಾಣ್ಯಪ್ಯಮೃತಾ ಯಾಂತಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಮರಣಾತ್ಸುರಾಃ || ೧೮೯ ||

ರಾಜ್ಯಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಧನಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ಧನಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಕಾಮೋ ಲಭೇದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ || ೧೯೦ ||

ವ್ಯಾಲವ್ಯಾಘ್ರಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೋರಸರ್ಪಾದಿಕಂ ತಥಾ |
ಅನುಕೂಲಾ ಭವೇದ್ಭಾರ್ಯಾ ಲೋಕೈಶ್ಚ ಪ್ರತಿಪೂಜ್ಯತೇ || ೧೯೧ ||

ಸುಪುತ್ರಂ ಧನಧಾನ್ಯಂ ಚ ಭವಂತಿ ವಿಗತಜ್ವರಾಃ |
ಏತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋತಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೯೨ ||

ಜಲಸಂತರಣೇ ಚೈವ ಪರ್ವತಾರಣ್ಯಮೇವ ಚ |
ವನೇಽಪಿ ವಿಚಿರನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ದುರ್ಗಮೇ ವಿಷಮೇ ಪಥಿ || ೧೯೩ ||

ಬಿಲಪ್ರವೇಶನೇ ಚಾಪಿ ನಾರಸಿಂಹಂ ನ ವಿಸ್ಮರೇತ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನಶ್ಚ ಪಶುಘ್ನಶ್ಚ ಭ್ರೂಣಹಾ ಗುರುತಲ್ಪಗಃ || ೧೯೪ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಕೃತಘ್ನಃ ಸ್ತ್ರೀವಿಘಾತಕಃ |
ವೇದಾನಾಂ ದೂಷಕಶ್ಚಾಪಿ ಮಾತಾಪಿತೃವಿನಿಂದಕಃ || ೧೯೫ ||

ಅಸತ್ಯಸ್ತು ತೇಥಾ ಯಜ್ಞನಿಂದಕೋ ಲೋಕನಿಂದಕಃ |
ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸಕೃನ್ನೃಸಿಂಹಂ ತು ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಿಷೈಃ || ೧೯೬ ||

ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಮಾಂ ಶುದ್ಧಮಾನಸಃ |
ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಚರೇನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ನೃಸಿಂಹಸ್ತತ್ರ ರಕ್ಷತಿ || ೧೯೭ ||

ಗಚ್ಛನ್ ತಿಷ್ಠನ್ ಸ್ವಪನ್ ಭುಂಜನ್ ಜಾಗ್ರನ್ನಪಿ ಹಸನ್ನಪಿ |
ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ನೃಸಿಂಹೇತಿ ಸದಾ ಸ್ಮರನ್ || ೧೯೮ ||

ಪುಮಾನ್ನ ಲಿಪ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ನಾರೀ ಸುಭಗತಾಮೇತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಚ ಸ್ವರೂಪತಾಮ್ || ೧೯೯ ||

ಭರ್ತುಃ ಪ್ರಿಯತ್ವಂ ಲಭತೇ ನ ವೈಧವ್ಯಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ನ ಸಪತ್ನೀಂ ಚ ಜನ್ಮಾಂತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನೀ ಭವೇದ್ವಿಜಃ || ೨೦೦ ||

ಭೂಮಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾನ್ಮರ್ತ್ಯೋ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಚಿರಾತ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನಾರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾತ್ || ೨೦೧ ||

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವದೇವೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಲೀಲಯಾ |
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ ತು ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಚೋಪದಿಷ್ಟವಾನ್ || ೨೦೨ ||

ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ತು ಲೋಕಾನಾಂ ಚ ಹಿತಾಯ ವೈ |
ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಾಸ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಽಭವತ್ತದಾ || ೨೦೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ದೈತ್ಯರಾಜಾನಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಮಭ್ಯಷೇಚಯತ್ |
ದೈವತೈಃ ಸಹ ಸುಪ್ರೀತೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಲೋಕಂ ಯಯೌ ಸ್ವಯಮ್ || ೨೦೪ ||

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋರ್ಭೀತ್ಯಾ ಪ್ರಪಲಾಯ್ಯ ಶಚೀಪತಿಃ |
ಸ್ವರ್ಗರಾಜ್ಯಪರಿಭ್ರಷ್ಟೋ ಯುಗಾನಾಮೇಕವಿಂಶತಿಮ್ || ೨೦೫ ||

ನೃಸಿಂಹೇನ ಹತೇ ದೈತ್ಯೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಮವಾಪ ಸಃ |
ದಿಕ್ಪಾಲಾಶ್ಚ ಸುಸಂಪ್ರಾಪ್ತಃ ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾನಮನುತ್ತಮಮ್ || ೨೦೬ ||

ಧರ್ಮೇ ಮತಿಃ ಸಮಸ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಜಾನಾಮಭವತ್ತದಾ |
ಏವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರಾ || ೨೦೭ ||

ಪುತ್ರಾನಧ್ಯಾಪಯಾಮಾಸ ಸನಕಾದೀನ್ಮಹಾಮತಿಃ |
ಊಚುಸ್ತೇ ಚ ತತಃ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೨೦೮ ||

ದೇವತಾ ಋಷಯಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷವಿದ್ಯಾಧರೋರಗಾಃ |
ಗಂಧರ್ವಾಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚ ಇಹಾಮುತ್ರಫಲೈಷಿಣಃ || ೨೦೯ ||

ಯಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಾಠಾದ್ಧಿ ವಿಶುದ್ಧಮನಸೋಽಭವನ್ |
ಸನತ್ಕುಮಾರಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೋ ಭಾರದ್ವಾಜೋ ಮಹಾಮತಿಃ || ೨೧೦ ||

ತಸ್ಮಾದಾಂಗಿರಸಃ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಹಾಕ್ರತುಃ |
ಜಗ್ರಾಹ ಭಾರ್ಗವಸ್ತಸ್ಮಾದಗ್ನಿಮಿತ್ರಾಯ ಸೋಽಬ್ರವೀತ್ || ೨೧೧|

ಜೈಗೀಷವ್ಯಾಯ ಸ ಪ್ರಾಹ ಸೋಽಬ್ರವೀಚ್ಚ್ಯವನಾಯ ಚ |
ತಸ್ಮಾ ಉವಾಚ ಶಾಂಡಿಲ್ಯೋ ಗರ್ಗಾಯ ಪ್ರಾಹ ವೈ ಮುನಿಃ || ೨೧೨ ||

ಕ್ರತುಂಜಯಾಯ ಸ ಪ್ರಾಹ ಜತುಕರ್ಣ್ಯಾಯ ಸಂಯಮೀ |
ವಿಷ್ಣುವೃದ್ಧಾಯ ಸೋಽಪ್ಯಾಹ ಸೋಽಪಿ ಬೋಧಾಯನಾಯ ಚ || ೨೧೩ ||

ಕ್ರಮಾತ್ಸ ವಿಷ್ಣವೇ ಪ್ರಾಹ ಸ ಪ್ರಾಹೋದ್ಧಾಮಕುಕ್ಷಯೇ |
ಸಿಂಹತೇಜಾಶ್ಚ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ಶ್ರೀಪ್ರಿಯಾಯ ದದೌ ಚ ನಃ || ೨೧೪ || [ಸಃ]

ಉಪದಿಷ್ಟೋಽಸ್ಮಿ ತೇನಾಹಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದಮೃತ್ಯುರ್ಮೇ ಯಸ್ಮಾತ್ಕಸ್ಮಾದ್ಭಯಂ ನ ಹಿ || ೨೧೫ ||

ಮಯಾ ಚ ಕಥಿತಂ ನಾರಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ತವ |
ತ್ವಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಂ ಶುಚಿರ್ಭೂತ್ವಾ ತಮಾರಾಧಯ ಶಾಶ್ವತಮ್ || ೨೧೬ ||

ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಂ ದೇವಂ ನೃಸಿಂಹಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಮ್ |
ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಹುತ್ವಾ ನಿಶ್ಚಲಮಾನಸಃ || ೨೧೭ ||

ಪ್ರಾಪ್ಯಸೇ ಮಹತೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ವರೋತ್ತಮಾನ್ |
ಅಯಮೇವ ಪರೋಧರ್ಮಸ್ತ್ವಿದಮೇವ ಪರಂ ತಪಃ || ೨೧೮ ||

ಇದಮೇವ ಪರಂ ಜ್ಞಾನಮಿದಮೇವ ಮಹದ್ವ್ರತಮ್ |
ಅಯಮೇವ ಸದಾಚಾರಸ್ತ್ವಯಮೇವ ಸದಾ ಮಖಃ || ೨೧೯ ||

ಇದಮೇವ ತ್ರಯೋ ವೇದಾಃ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಾಗಮಾನಿ ಚ |
ನೃಸಿಂಹಮಂತ್ರಾದನ್ಯಚ್ಚ ವೈದಿಕಂ ತು ನ ವಿದ್ಯತೇ || ೨೨೦ ||

ಯದಿಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಯನ್ನೇಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ಕ್ವಚಿತ್ |
ಕಥಿತಂ ತೇ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ || ೨೨೧ ||

ಸರ್ವಮಂತ್ರಮಯಂ ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮನಂ ಪರಮ್ |
ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನಂ ದಿವ್ಯಂ ಕಿಂ ಭೂಯಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸಿ || ೨೨೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ನೃಸಿಂಹಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed