Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రం “శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

|| పూర్వపీఠికా ||

మార్కండేయ ఉవాచ |
ఏవం యుద్ధమభూద్ఘోరం రౌద్రం దైత్యబలైః సహ |
నృసింహస్యాంగసంభూతైర్నారసింహైరనేకశః || ౧ ||

దైత్యకోటిర్హతాస్తత్ర కేచిద్భీతాః పలాయితాః |
తం దృష్ట్వాతీవ సంక్రుద్ధో హిరణ్యకశిపుః స్వయమ్ || ౨ ||

భూతపూర్వైరమృత్యుర్మే ఇతి బ్రహ్మవరోద్ధతః |
వవర్ష శరవర్షేణ నారసింహో భృశం బలీ || ౩ ||

ద్వంద్వయుద్ధమభూదుగ్రం దివ్యవర్షసహస్రకమ్ |
దైత్యేంద్రే సాహసం దృష్ట్వా దేవాశ్చేంద్రపురోగమాః || ౪ ||

శ్రేయః కస్య భవేదత్ర ఇతి చింతాపరా భవన్ |
తదా క్రుద్ధో నృసింహస్తు దైత్యేంద్రప్రహితాన్యపి || ౫ ||

విష్ణుచక్రం మహాచక్రం కాలచక్రం తు వైష్ణవమ్ |
రౌద్రం పాశుపతం బ్రాహ్మం కౌబేరం కులిశాసనమ్ || ౬ ||

ఆగ్నేయం వారుణం సౌమ్యం మోహనం సౌరపార్వతమ్ |
భార్గవాది బహూన్యస్త్రాణ్యభక్షయత కోపనః || ౭ ||

సంధ్యాకాలే సభాద్వారే స్వాంకే నిక్షిప్య భైరవః |
తతః ఖడ్గధరం దైత్యం జగ్రాహ నరకేసరీ || ౮ ||

హిరణ్యకశిపోర్వక్షో విదార్యాతీవ రోషితః |
ఉద్ధృత్య చాంత్రమాలాని నఖైర్వజ్రసమప్రభైః || ౯ ||

మేనే కృతార్థమాత్మానం సర్వతః పర్యవైక్షత |
హర్షితా దేవతాః సర్వాః పుష్పవృష్టిమవాకిరన్ || ౧౦ ||

దేవదుందుభయో నేదుర్విమలాశ్చ దిశోఽభవన్ |
నరసింహమతీవోగ్రం వికీర్ణవదనం భృశమ్ || ౧౧ ||

లేలిహానం చ గర్జంతం కాలానలసమప్రభమ్ |
అతిరౌద్రం మహాకాయం మహాదంష్ట్రం మహారుతమ్ || ౧౨ ||

మహాసింహం మహారూపం దృష్ట్వా సంక్షుభితం జగత్ |
సర్వదేవగణైః సార్థం తత్రాగత్య పితామహః || ౧౩ ||

ఆగంతుకైర్భూతపూర్వైర్వర్తమానైరనుత్తమైః |
గుణైర్నామసహస్రేణ తుష్టావ శ్రుతిసమ్మతైః || ౧౪ ||

ఓం నమః శ్రీమద్దివ్యలక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః, శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీనృసింహః పరమాత్మా బీజం, లక్ష్మీర్మాయా శక్తిః, జీవో బీజం, బుద్ధిః శక్తిః, ఉదానవాయుః బీజం, సరస్వతీ శక్తిః, వ్యంజనాని బీజాని, స్వరాః శక్తయః, ఓం క్ష్రౌం హ్రీం ఇతి బీజాని, ఓం శ్రీం
అం ఆం ఇతి శక్తయః, వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయుధాయేతి కీలకం, అకారాదితి బోధకం, శ్రీలక్ష్మీనృసింహ ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీలక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామస్తోత్ర మంత్రజపే వినియోగః |

న్యాసః –
ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ నమః – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం వజ్రనఖాయ నమః – తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం మహారుద్రాయ నమః – మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః – అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం వికటాస్యాయ నమః – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం వీరాయ నమః – కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
ఏవం హృదయాదిన్యాసః |

దిగ్బంధః –
ఓం ఐంద్రీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం ఆగ్నేయీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం యామ్యాం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం నైరృతిం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం వారుణీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం వాయవీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం కౌబేరీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం ఈశానీం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం ఊర్ధ్వాం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం అధస్తాద్దిశం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |
ఓం అంతరిక్షాం దిశం సుదర్శనేన బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా |

అథ ధ్యానమ్ |
సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్ధిమధ్యే స్థితం
యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషాసహస్రోజ్వలమ్ |
త్ర్యక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్ బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం
ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవలం లక్ష్మీనృసింహం భజే || ౧ ||

ఉపాస్మహే నృసింహాఖ్యం బ్రహ్మ వేదాంతగోచరమ్ |
భూయోలాలితసంసారచ్ఛేదహేతుం జగద్గురుమ్ || ౨ ||

అథ స్తోత్రం |
బ్రహ్మోవాచ |
ఓం హ్రీం శ్రీం ఐం క్ష్రౌం ||
ఓం నమో నారసింహాయ వజ్రదంష్ట్రాయ వజ్రిణే |
వజ్రదేహాయ వజ్రాయ నమో వజ్రనఖాయ చ || ౧ ||

వాసుదేవాయ వంద్యాయ వరదాయ వరాత్మనే |
వరదాభయహస్తాయ వరాయ వరరూపిణే || ౨ ||

వరేణ్యాయ వరిష్ఠాయ శ్రీవరాయ నమో నమః |
ప్రహ్లాదవరదాయైవ ప్రత్యక్షవరదాయ చ || ౩ ||

పరాత్పరపరేశాయ పవిత్రాయ పినాకినే |
పావనాయ ప్రసన్నాయ పాశినే పాపహారిణే || ౪ ||

పురుష్టుతాయ పుణ్యాయ పురుహూతాయ తే నమః |
తత్పురుషాయ తథ్యాయ పురాణపురుషాయ చ || ౫ ||

పురోధసే పూర్వజాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః |
పుష్పహాసాయ హాసాయ మహాహాసాయ శార్ఙ్గిణే || ౬ ||

సింహాయ సింహరాజాయ జగద్వశ్యాయ తే నమః |
అట్టహాసాయ రోషాయ జలవాసాయ తే నమః || ౭ ||

భూతావాసాయ భాసాయ శ్రీనివాసాయ ఖడ్గినే |
ఖడ్గజిహ్వాయ సింహాయ ఖడ్గవాసాయ తే నమః || ౮ ||

నమో మూలాధివాసాయ ధర్మవాసాయ ధన్వినే |
ధనంజయాయ ధన్యాయ నమో మృత్యుంజయాయ చ || ౯ ||

శుభంజయాయ సూత్రాయ నమః శత్రుంజయాయ చ |
నిరంజనాయ నీరాయ నిర్గుణాయ గుణాయ చ || ౧౦ ||

నిష్ప్రపంచాయ నిర్వాణప్రదాయ నిబిడాయ చ |
నిరాలంబాయ నీలాయ నిష్కలాయ కలాయ చ || ౧౧ ||

నిమేషాయ నిబంధాయ నిమేషగమనాయ చ |
నిర్ద్వంద్వాయ నిరాశాయ నిశ్చయాయ నిరాయ చ || ౧౨ ||

నిర్మలాయ నిబంధాయ నిర్మోహాయ నిరాకృతే |
నమో నిత్యాయ సత్యాయ సత్కర్మనిరతాయ చ || ౧౩ ||

సత్యధ్వజాయ ముంజాయ ముంజకేశాయ కేశినే |
హరీశాయ చ శేషాయ గుడాకేశాయ వై నమః || ౧౪ ||

సుకేశాయోర్ధ్వకేశాయ కేశిసంహారకాయ చ |
జలేశాయ స్థలేశాయ పద్మేశాయోగ్రరూపిణే || ౧౫ ||

కుశేశయాయ కూలాయ కేశవాయ నమో నమః |
సూక్తికర్ణాయ సూక్తాయ రక్తజిహ్వాయ రాగిణే || ౧౬ ||

దీప్తరూపాయ దీప్తాయ ప్రదీప్తాయ ప్రలోభినే |
ప్రచ్ఛిన్నాయ ప్రబోధాయ ప్రభవే విభవే నమః || ౧౭ ||

ప్రభంజనాయ పాంథాయ ప్రమాయాప్రమితాయ చ |
ప్రకాశాయ ప్రతాపాయ ప్రజ్వలాయోజ్జ్వలాయ చ || ౧౮ ||

జ్వాలామాలాస్వరూపాయ జ్వలజ్జిహ్వాయ జ్వాలినే |
మహోజ్జ్వలాయ కాలాయ కాలమూర్తిధరాయ చ || ౧౯ ||

కాలాంతకాయ కల్పాయ కలనాయ కృతే నమః |
కాలచక్రాయ శక్రాయ వషట్చక్రాయ చక్రిణే || ౨౦ ||

అక్రూరాయ కృతాంతాయ విక్రమాయ క్రమాయ చ |
కృత్తినే కృత్తివాసాయ కృతఘ్నాయ కృతాత్మనే || ౨౧ ||

సంక్రమాయ చ క్రుద్ధాయ క్రాంతలోకత్రయాయ చ |
అరూపాయ స్వరూపాయ హరయే పరమాత్మనే || ౨౨ ||

అజయాయాదిదేవాయ అక్షయాయ క్షయాయ చ |
అఘోరాయ సుఘోరాయ ఘోరఘోరతరాయ చ || ౨౩ ||

నమోఽస్త్వఘోరవీర్యాయ లసద్ఘోరాయ తే నమః |
ఘోరాధ్యక్షాయ దక్షాయ దక్షిణాఽఽర్యాయ శంభవే || ౨౪ ||

అమోఘాయ గుణౌఘాయ అనఘాయాఽఘహారిణే |
మేఘనాదాయ నాదాయ తుభ్యం మేఘాత్మనే నమః || ౨౫ ||

మేఘవాహనరూపాయ మేఘశ్యామాయ మాలినే |
వ్యాలయజ్ఞోపవీతాయ వ్యాఘ్రదేహాయ వై నమః || ౨౬ ||

వ్యాఘ్రపాదాయ చ వ్యాఘ్రకర్మిణే వ్యాపకాయ చ |
వికటాస్యాయ వీరాయ విష్టరశ్రవసే నమః || ౨౭ ||

వికీర్ణనఖదంష్ట్రాయ నఖదంష్ట్రాయుధాయ చ |
విష్వక్సేనాయ సేనాయ విహ్వలాయ బలాయ చ || ౨౮ ||

విరూపాక్షాయ వీరాయ విశేషాక్షాయ సాక్షిణే |
వీతశోకాయ విస్తీర్ణవదనాయ నమో నమః || ౨౯ ||

విధానాయ విధేయాయ విజయాయ జయాయ చ |
విబుధాయ విభావాయ నమో విశ్వంభరాయ చ || ౩౦ ||

వీతరాగాయ విప్రాయ విటంకనయనాయ చ |
విపులాయ వినీతాయ విశ్వయోనే నమో నమః || ౩౧ ||

విడంబనాయ విత్తాయ విశ్రుతాయ వియోనయే | [చిదంబరాయ]
విహ్వలాయ వివాదాయ నమో వ్యాహృతయే నమః || ౩౨ ||

విలాసాయ వికల్పాయ మహాకల్పాయ తే నమః |
బహుకల్పాయ కల్పాయ కల్పాతీతాయ శిల్పినే || ౩౩ ||

కల్పనాయ స్వరూపాయ ఫణితల్పాయ వై నమః |
తటిత్ప్రభాయ తార్క్ష్యాయ తరుణాయ తరస్వినే || ౩౪ ||

తపనాయ తరక్షాయ తాపత్రయహరాయ చ |
తారకాయ తమోఘ్నాయ తత్త్వాయ చ తపస్వినే || ౩౫ ||

తక్షకాయ తనుత్రాయ తటినే తరలాయ చ |
శతరూపాయ శాంతాయ శతధారాయ తే నమః || ౩౬ ||

శతపత్రాయతాక్షాయ స్థితయే శతమూర్తయే |
శతక్రతుస్వరూపాయ శాశ్వతాయ శతాత్మనే || ౩౭ ||

నమః సహస్రశిరసే సహస్రవదనాయ చ |
సహస్రాక్షాయ దేవాయ దిశశ్రోత్రాయ తే నమః || ౩౮ ||

నమః సహస్రజిహ్వాయ మహాజిహ్వాయ తే నమః |
సహస్రనామధేయాయ సహస్రాక్షిధరాయ చ || ౩౯ ||

సహస్రబాహవే తుభ్యం సహస్రచరణాయ చ |
సహస్రార్కప్రకాశాయ సహస్రాయుధధారిణే || ౪౦ ||

నమః స్థూలాయ సూక్ష్మాయ సుసూక్ష్మాయ నమో నమః |
సుక్షుణ్ణాయ సుభిక్షాయ సురాధ్యక్షాయ శౌరిణే || ౪౧ ||

ధర్మాధ్యక్షాయ ధర్మాయ లోకాధ్యక్షాయ వై నమః |
ప్రజాధ్యక్షాయ శిక్షాయ విపక్షక్షయమూర్తయే || ౪౨ ||

కాలాధ్యక్షాయ తీక్ష్ణాయ మూలాధ్యక్షాయ తే నమః |
అధోక్షజాయ మిత్రాయ సుమిత్రవరుణాయ చ || ౪౩ ||

శత్రుఘ్నాయ అవిఘ్నాయ విఘ్నకోటిహరాయ చ |
రక్షోఘ్నాయ తమోఘ్నాయ భూతఘ్నాయ నమో నమః || ౪౪ ||

భూతపాలాయ భూతాయ భూతావాసాయ భూతినే |
భూతవేతాళఘాతాయ భూతాధిపతయే నమః || ౪౫ ||

భూతగ్రహవినాశాయ భూతసంయమతే నమః |
మహాభూతాయ భృగవే సర్వభూతాత్మనే నమః || ౪౬ ||

సర్వారిష్టవినాశాయ సర్వసంపత్కరాయ చ |
సర్వాధారాయ శర్వాయ సర్వార్తిహరయే నమః || ౪౭ ||

సర్వదుఃఖప్రశాంతాయ సర్వసౌభాగ్యదాయినే |
సర్వజ్ఞాయాప్యనంతాయ సర్వశక్తిధరాయ చ || ౪౮ ||

సర్వైశ్వర్యప్రదాత్రే చ సర్వకార్యవిధాయినే |
సర్వజ్వరవినాశాయ సర్వరోగాపహారిణే || ౪౯ ||

సర్వాభిచారహంత్రే చ సర్వైశ్వర్యవిధాయినే |
పింగాక్షాయైకశృంగాయ ద్విశృంగాయ మరీచయే || ౫౦ ||

బహుశృంగాయ లింగాయ మహాశృంగాయ తే నమః |
మాంగళ్యాయ మనోజ్ఞాయ మంతవ్యాయ మహాత్మనే || ౫౧ ||

మహాదేవాయ దేవాయ మాతులింగధరాయ చ |
మహామాయాప్రసూతాయ ప్రస్తుతాయ చ మాయినే || ౫౨ ||

అనంతానంతరూపాయ మాయినే జలశాయినే |
మహోదరాయ మందాయ మదదాయ మదాయ చ || ౫౩ ||

మధుకైటభహంత్రే చ మాధవాయ మురారయే |
మహావీర్యాయ ధైర్యాయ చిత్రవీర్యాయ తే నమః || ౫౪ ||

చిత్రకూర్మాయ చిత్రాయ నమస్తే చిత్రభానవే |
మాయాతీతాయ మాయాయ మహావీరాయ తే నమః || ౫౫ ||

మహాతేజాయ బీజాయ తేజోధామ్నే చ బీజినే |
తేజోమయనృసింహాయ నమస్తే చిత్రభానవే || ౫౬ ||

మహాదంష్ట్రాయ తుష్టాయ నమః పుష్టికరాయ చ |
శిపివిష్టాయ హృష్టాయ పుష్టాయ పరమేష్ఠినే || ౫౭ ||

విశిష్టాయ చ శిష్టాయ గరిష్ఠాయేష్టదాయినే |
నమో జ్యేష్ఠాయ శ్రేష్ఠాయ తుష్టాయామితతేజసే || ౫౮ ||

అష్టాంగన్యస్తరూపాయ సర్వదుష్టాంతకాయ చ |
వైకుంఠాయ వికుంఠాయ కేశికంఠాయ తే నమః || ౫౯ ||

కంఠీరవాయ లుంఠాయ నిశ్శఠాయ హఠాయ చ |
సత్వోద్రిక్తాయ రుద్రాయ ఋగ్యజుస్సామగాయ చ || ౬౦ ||

ఋతుధ్వజాయ వజ్రాయ మంత్రరాజాయ మంత్రిణే |
త్రినేత్రాయ త్రివర్గాయ త్రిధామ్నే చ త్రిశూలినే || ౬౧ ||

త్రికాలజ్ఞానరూపాయ త్రిదేహాయ త్రిధాత్మనే |
నమస్త్రిమూర్తివిద్యాయ త్రితత్త్వజ్ఞానినే నమః || ౬౨ ||

అక్షోభ్యాయానిరుద్ధాయ అప్రమేయాయ భానవే |
అమృతాయ అనంతాయ అమితాయామితౌజసే || ౬౩ ||

అపమృత్యువినాశాయ అపస్మారవిఘాతినే |
అన్నదాయాన్నరూపాయ అన్నాయాన్నభుజే నమః || ౬౪ ||

నాద్యాయ నిరవద్యాయ విద్యాయాద్భుతకర్మణే |
సద్యోజాతాయ సంఘాయ వైద్యుతాయ నమో నమః || ౬౫ ||

అధ్వాతీతాయ సత్త్వాయ వాగతీతాయ వాగ్మినే |
వాగీశ్వరాయ గోపాయ గోహితాయ గవాం పతే || ౬౬ ||

గంధర్వాయ గభీరాయ గర్జితాయోర్జితాయ చ |
పర్జన్యాయ ప్రబుద్ధాయ ప్రధానపురుషాయ చ || ౬౭ ||

పద్మాభాయ సునాభాయ పద్మనాభాయ మానినే |
పద్మనేత్రాయ పద్మాయ పద్మాయాః పతయే నమః || ౬౮ ||

పద్మోదరాయ పూతాయ పద్మకల్పోద్భవాయ చ |
నమో హృత్పద్మవాసాయ భూపద్మోద్ధరణాయ చ || ౬౯ ||

శబ్దబ్రహ్మస్వరూపాయ బ్రహ్మరూపధరాయ చ |
బ్రహ్మణే బ్రహ్మరూపాయ పద్మనేత్రాయ తే నమః || ౭౦ ||

బ్రహ్మదాయ బ్రాహ్మణాయ బ్రహ్మబ్రహ్మాత్మనే నమః |
సుబ్రహ్మణ్యాయ దేవాయ బ్రహ్మణ్యాయ త్రివేదినే || ౭౧ ||

పరబ్రహ్మస్వరూపాయ పంచబ్రహ్మాత్మనే నమః |
నమస్తే బ్రహ్మశిరసే తథాఽశ్వశిరసే నమః || ౭౨ ||

అథర్వశిరసే నిత్యమశనిప్రమితాయ చ |
నమస్తే తీక్ష్ణదంష్ట్రాయ లోలాయ లలితాయ చ || ౭౩ ||

లావణ్యాయ లవిత్రాయ నమస్తే భాసకాయ చ |
లక్షణజ్ఞాయ లక్షాయ లక్షణాయ నమో నమః || ౭౪ ||

లసద్దీప్తాయ లిప్తాయ విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే |
వృష్ణిమూలాయ కృష్ణాయ శ్రీమహావిష్ణవే నమః || ౭౫ ||

పశ్యామి త్వాం మహాసింహం హారిణం వనమాలినమ్ |
కిరీటినం కుండలినం సర్వాంగం సర్వతోముఖమ్ || ౭౬ ||

సర్వతః పాణిపాదోరః సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ |
సర్వేశ్వరం సదాతుష్టం సమర్థం సమరప్రియమ్ || ౭౭ ||

బహుయోజనవిస్తీర్ణం బహుయోజనమాయతమ్ |
బహుయోజనహస్తాంఘ్రిం బహుయోజననాసికమ్ || ౭౮ ||

మహారూపం మహావక్త్రం మహాదంష్ట్రం మహాభుజమ్ |
మహానాదం మహారౌద్రం మహాకాయం మహాబలమ్ || ౭౯ ||

ఆనాభేర్బ్రహ్మణో రూపమాగలాద్వైష్ణవం తథా |
ఆశీర్షాద్రుద్రమీశానం తదగ్రే సర్వతః శివమ్ || ౮౦ ||

నమోఽస్తు నారాయణనారసింహ
నమోఽస్తు నారాయణవీరసింహ |
నమోఽస్తు నారాయణక్రూరసింహ
నమోఽస్తు నారాయణదివ్యసింహ || ౮౧ ||

నమోఽస్తు నారాయణవ్యాఘ్రసింహ
నమోఽస్తు నారాయణపుచ్ఛసింహ |
నమోఽస్తు నారాయణపూర్ణసింహ
నమోఽస్తు నారాయణరౌద్రసింహ || ౮౨ ||

నమో నమో భీషణభద్రసింహ
నమో నమో విహ్వలనేత్రసింహ |
నమో నమో బృంహితభూతసింహ
నమో నమో నిర్మలచిత్రసింహ || ౮౩ ||

నమో నమో నిర్జితకాలసింహ
నమో నమః కల్పితకల్పసింహ |
నమో నమో కామదకామసింహ
నమో నమస్తే భువనైకసింహ || ౮౪ ||

ద్యావాపృథివ్యోరిదమంతరం హి
వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వాః |
దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం
లోకత్రయం ప్రవ్యథితం మహాత్మన్ || ౮౫ ||

అమీ హిత్వా సురసంఘా విశంతి
కేచిద్భీతాః ప్రాంజలయో గృణంతి |
స్వస్తీత్యుక్త్వా మునయః సిద్ధసంఘాః
స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభిః || ౮౬ ||

రుద్రాదిత్యావసవో యే చ సాధ్యా
విశ్వేదేవా మరుతశ్చోష్మపాశ్చ |
గంధర్వయక్షాసురసిద్ధసంఘా
వీక్షంతి త్వాం విస్మితాశ్చైవ సర్వే || ౮౭ ||

లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమంతా-
-ల్లోకాన్ సమగ్రాన్వదనైర్జ్వలద్భిః |
తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం
భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణో || ౮౮ ||

భవిష్ణుస్త్వం సహిష్ణుస్త్వం భ్రాజిష్ణుర్జిష్ణురేవ చ |
పృథివీమంతరిక్షం త్వం పర్వతారణ్యమేవ చ || ౮౯ ||

కలాకాష్ఠావిలిప్తస్త్వం ముహూర్తప్రహరాదికమ్ |
అహోరాత్రం త్రిసంధ్యా చ పక్షమాసర్తువత్సరాః || ౯౦ ||

యుగాదిర్యుగభేదస్త్వం సంయుగో యుగసంధయః |
నిత్యం నైమిత్తికం దైనం మహాప్రలయమేవ చ || ౯౧ ||

కరణం కారణం కర్తా భర్తా హర్తా త్వమీశ్వరః |
సత్కర్తా సత్కృతిర్గోప్తా సచ్చిదానందవిగ్రహః || ౯౨ ||

ప్రాణస్త్వం ప్రాణినాం ప్రత్యగాత్మా త్వం సర్వదేహినామ్ |
సుజ్యోతిస్త్వం పరంజ్యోతిరాత్మజ్యోతిః సనాతనః || ౯౩ ||

జ్యోతిర్లోకస్వరూపస్త్వం జ్ఞో జ్యోతిర్జ్యోతిషాం పతిః | [జ్యోతిర్జ్ఞో]
స్వాహాకారః స్వధాకారో వషట్కారః కృపాకరః || ౯౪ ||

హంతకారో నిరాకారో వేగాకారశ్చ శంకరః |
అకారాదిహకారాంత ఓంకారో లోకకారకః || ౯౫ ||

ఏకాత్మా త్వమనేకాత్మా చతురాత్మా చతుర్భుజః |
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్వేదమయోత్తమః || ౯౬ ||

లోకప్రియో లోకగురుర్లోకేశో లోకనాయకః |
లోకసాక్షీ లోకపతిర్లోకాత్మా లోకలోచనః || ౯౭ ||

లోకాధారో బృహల్లోకో లోకాలోకమయో విభుః |
లోకకర్తా విశ్వకర్తా కృతావర్తః కృతాగమః || ౯౮ ||

అనాదిస్త్వమనంతస్త్వమభూతో భూతవిగ్రహః |
స్తుతిః స్తుత్యః స్తవప్రీతః స్తోతా నేతా నియామకః || ౯౯ ||

త్వం గతిస్త్వం మతిర్మహ్యం పితా మాతా గురుః సఖా |
సుహృదశ్చాత్మరూపస్త్వం త్వాం వినా నాస్తి మే గతిః || ౧౦౦ ||

నమస్తే మంత్రరూపాయ అస్త్రరూపాయ తే నమః |
బహురూపాయ రూపాయ పంచరూపధరాయ చ || ౧౦౧ ||

భద్రరూపాయ రూఢాయ యోగరూపాయ యోగినే |
సమరూపాయ యోగాయ యోగపీఠస్థితాయ చ || ౧౦౨ ||

యోగగమ్యాయ సౌమ్యాయ ధ్యానగమ్యాయ ధ్యాయినే |
ధ్యేయగమ్యాయ ధామ్నే చ ధామాధిపతయే నమః || ౧౦౩ ||

ధరాధరాయ ధర్మాయ ధారణాభిరతాయ చ |
నమో ధాత్రే చ సంధాత్రే విధాత్రే చ ధరాయ చ || ౧౦౪ ||

దామోదరాయ దాంతాయ దానవాంతకరాయ చ |
నమః సంసారవైద్యాయ భేషజాయ నమో నమః || ౧౦౫ ||

సీరధ్వజాయ శీతాయ వాతాయాప్రమితాయ చ |
సారస్వతాయ సంసారనాశనాయాక్షమాలినే || ౧౦౬ ||

అసిచర్మధరాయైవ షట్కర్మనిరతాయ చ |
వికర్మాయ సుకర్మాయ పరకర్మవిధాయినే || ౧౦౭ ||

సుశర్మణే మన్మథాయ నమో వర్మాయ వర్మిణే |
కరిచర్మవసానాయ కరాలవదనాయ చ || ౧౦౮ ||

కవయే పద్మగర్భాయ భూతగర్భ ఘృణానిధే |
బ్రహ్మగర్భాయ గర్భాయ బృహద్గర్భాయ ధూర్జటే || ౧౦౯ ||

నమస్తే విశ్వగర్భాయ శ్రీగర్భాయ జితారయే |
నమో హిరణ్యగర్భాయ హిరణ్యకవచాయ చ || ౧౧౦ ||

హిరణ్యవర్ణదేహాయ హిరణ్యాక్షవినాశినే |
హిరణ్యకశిపోర్హంత్రే హిరణ్యనయనాయ చ || ౧౧౧ ||

హిరణ్యరేతసే తుభ్యం హిరణ్యవదనాయ చ |
నమో హిరణ్యశృంగాయ నిఃశృంగాయ చ శృంగిణే || ౧౧౨ ||

భైరవాయ సుకేశాయ భీషణాయాంత్రమాలినే |
చండాయ రుండమాలాయ నమో దండధరాయ చ || ౧౧౩ ||

అఖండతత్త్వరూపాయ కమండలుధరాయ చ |
నమస్తే ఖండసింహాయ సత్యసింహాయ తే నమః || ౧౧౪ ||

నమస్తే శ్వేతసింహాయ పీతసింహాయ తే నమః |
నీలసింహాయ నీలాయ రక్తసింహాయ తే నమః || ౧౧౫ ||

నమో హారిద్రసింహాయ ధూమ్రసింహాయ తే నమః |
మూలసింహాయ మూలాయ బృహత్సింహాయ తే నమః || ౧౧౬ ||

పాతాలస్థితసింహాయ నమః పర్వతవాసినే |
నమో జలస్థసింహాయ అంతరిక్షస్థితాయ చ || ౧౧౭ ||

కాలాగ్నిరుద్రసింహాయ చండసింహాయ తే నమః |
అనంతసింహసింహాయ అనంతగతయే నమః || ౧౧౮ ||

నమో విచిత్రసింహాయ బహుసింహస్వరూపిణే |
అభయంకరసింహాయ నరసింహాయ తే నమః || ౧౧౯ ||

నమోఽస్తు సింహరాజాయ నారసింహాయ తే నమః |
సప్తాబ్ధిమేఖలాయైవ సత్యసత్యస్వరూపిణే || ౧౨౦ ||

సప్తలోకాంతరస్థాయ సప్తస్వరమయాయ చ |
సప్తార్చీరూపదంష్ట్రాయ సప్తాశ్వరథరూపిణే || ౧౨౧ ||

సప్తవాయుస్వరూపాయ సప్తచ్ఛందోమయాయ చ |
స్వచ్ఛాయ స్వచ్ఛరూపాయ స్వచ్ఛందాయ చ తే నమః || ౧౨౨ ||

శ్రీవత్సాయ సువేషాయ శ్రుతయే శ్రుతిమూర్తయే |
శుచిశ్రవాయ శూరాయ సుప్రభాయ సుధన్వినే || ౧౨౩ ||

శుభ్రాయ సురనాథాయ సుప్రభాయ శుభాయ చ |
సుదర్శనాయ సూక్ష్మాయ నిరుక్తాయ నమో నమః || ౧౨౪ ||

సుప్రభాయ స్వభావాయ భవాయ విభవాయ చ |
సుశాఖాయ విశాఖాయ సుముఖాయ ముఖాయ చ || ౧౨౫ ||

సునఖాయ సుదంష్ట్రాయ సురథాయ సుధాయ చ |
సాంఖ్యాయ సురముఖ్యాయ ప్రఖ్యాతాయ ప్రభాయ చ || ౧౨౬ ||

నమః ఖట్వాంగహస్తాయ ఖేటముద్గరపాణయే |
ఖగేంద్రాయ మృగేంద్రాయ నాగేంద్రాయ దృఢాయ చ || ౧౨౭ ||

నాగకేయూరహారాయ నాగేంద్రాయాఘమర్దినే |
నదీవాసాయ నగ్నాయ నానారూపధరాయ చ || ౧౨౮ ||

నాగేశ్వరాయ నాగాయ నమితాయ నరాయ చ |
నాగాంతకరథాయైవ నరనారాయణాయ చ || ౧౨౯ ||

నమో మత్స్యస్వరూపాయ కచ్ఛపాయ నమో నమః |
నమో యజ్ఞవరాహాయ నరసింహాయ తే నమః || ౧౩౦ ||

విక్రమాక్రాంతలోకాయ వామనాయ మహౌజసే |
నమో భార్గవరామాయ రావణాంతకరాయ చ || ౧౩౧ ||

నమస్తే బలరామాయ కంసప్రధ్వంసకారిణే |
బుద్ధాయ బుద్ధరూపాయ తీక్ష్ణరూపాయ కల్కినే || ౧౩౨ ||

ఆత్రేయాయాగ్నినేత్రాయ కపిలాయ ద్విజాయ చ |
క్షేత్రాయ పశుపాలాయ పశువక్త్రాయ తే నమః || ౧౩౩ ||

గృహస్థాయ వనస్థాయ యతయే బ్రహ్మచారిణే |
స్వర్గాపవర్గదాత్రే చ తద్భోక్త్రే చ ముముక్షవే || ౧౩౪ ||

శాలగ్రామనివాసాయ క్షీరాబ్ధిశయనాయ చ |
శ్రీశైలాద్రినివాసాయ శిలావాసాయ తే నమః || ౧౩౫ ||

యోగిహృత్పద్మవాసాయ మహాహాసాయ తే నమః |
గుహావాసాయ గుహ్యాయ గుప్తాయ గురవే నమః || ౧౩౬ ||

నమో మూలాధివాసాయ నీలవస్త్రధరాయ చ |
పీతవస్త్రాయ శస్త్రాయ రక్తవస్త్రధరాయ చ || ౧౩౭ ||

రక్తమాలావిభూషాయ రక్తగంధానులేపినే |
ధురంధరాయ ధూర్తాయ దుర్ధరాయ ధరాయ చ || ౧౩౮ ||

దుర్మదాయ దురంతాయ దుర్ధరాయ నమో నమః |
దుర్నిరీక్ష్యాయ నిష్ఠాయ దుర్దర్శాయ ద్రుమాయ చ || ౧౩౯ ||

దుర్భేదాయ దురాశాయ దుర్లభాయ నమో నమః |
దృప్తాయ దృప్తవక్త్రాయ అదృప్తనయనాయ చ || ౧౪౦ ||

ఉన్మత్తాయ ప్రమత్తాయ నమో దైత్యారయే నమః |
రసజ్ఞాయ రసేశాయ ఆరక్తరసనాయ చ || ౧౪౧ ||

పథ్యాయ పరితోషాయ రథ్యాయ రసికాయ చ |
ఊర్ధ్వకేశోర్ధ్వరూపాయ నమస్తే చోర్ధ్వరేతసే || ౧౪౨ ||

ఊర్ధ్వసింహాయ సింహాయ నమస్తే చోర్ధ్వబాహవే |
పరప్రధ్వంసకాయైవ శంఖచక్రధరాయ చ || ౧౪౩ ||

గదాపద్మధరాయైవ పంచబాణధరాయ చ |
కామేశ్వరాయ కామాయ కామపాలాయ కామినే || ౧౪౪ ||

నమః కామవిహారాయ కామరూపధరాయ చ |
సోమసూర్యాగ్నినేత్రాయ సోమపాయ నమో నమః || ౧౪౫ ||

నమః సోమాయ వామాయ వామదేవాయ తే నమః |
సామస్వనాయ సౌమ్యాయ భక్తిగమ్యాయ వై నమః || ౧౪౬ ||

కూష్మాండగణనాథాయ సర్వశ్రేయస్కరాయ చ |
భీష్మాయ భీషదాయైవ భీమవిక్రమణాయ చ || ౧౪౭ ||

మృగగ్రీవాయ జీవాయ జితాయాజితకారిణే |
జటినే జామదగ్న్యాయ నమస్తే జాతవేదసే || ౧౪౮ ||

జపాకుసుమవర్ణాయ జప్యాయ జపితాయ చ |
జరాయుజాయాండజాయ స్వేదజాయోద్భిజాయ చ || ౧౪౯ ||

జనార్దనాయ రామాయ జాహ్నవీజనకాయ చ |
జరాజన్మాదిదూరాయ ప్రద్యుమ్నాయ ప్రమోదినే || ౧౫౦ ||

జిహ్వారౌద్రాయ రుద్రాయ వీరభద్రాయ తే నమః |
చిద్రూపాయ సముద్రాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే || ౧౫౧ ||

ఇంద్రియాయేంద్రియజ్ఞాయ నమోఽస్త్వింద్రానుజాయ చ |
అతీంద్రియాయ సారాయ ఇందిరాపతయే నమః || ౧౫౨ ||

ఈశానాయ చ ఈడ్యాయ ఈశితాయ ఇనాయ చ |
వ్యోమాత్మనే చ వ్యోమ్నే చ నమస్తే వ్యోమకేశినే || ౧౫౩ ||

వ్యోమాధారాయ చ వ్యోమవక్త్రాయాసురఘాతినే |
నమస్తే వ్యోమదంష్ట్రాయ వ్యోమవాసాయ తే నమః || ౧౫౪ ||

సుకుమారాయ రామాయ శుభాచారాయ వై నమః |
విశ్వాయ విశ్వరూపాయ నమో విశ్వాత్మకాయ చ || ౧౫౫ ||

జ్ఞానాత్మకాయ జ్ఞానాయ విశ్వేశాయ పరాత్మనే |
ఏకాత్మనే నమస్తుభ్యం నమస్తే ద్వాదశాత్మనే || ౧౫౬ ||

చతుర్వింశతిరూపాయ పంచవింశతిమూర్తయే |
షడ్వింశకాత్మనే నిత్యం సప్తవింశతికాత్మనే || ౧౫౭ ||

ధర్మార్థకామమోక్షాయ విరక్తాయ నమో నమః |
భావశుద్ధాయ సిద్ధాయ సాధ్యాయ శరభాయ చ || ౧౫౮ ||

ప్రబోధాయ సుబోధాయ నమో బుద్ధిప్రియాయ చ |
స్నిగ్ధాయ చ విదగ్ధాయ ముగ్ధాయ మునయే నమః || ౧౫౯ ||

ప్రియంవదాయ శ్రవ్యాయ స్రుక్స్రువాయ శ్రితాయ చ |
గృహేశాయ మహేశాయ బ్రహ్మేశాయ నమో నమః || ౧౬౦ ||

శ్రీధరాయ సుతీర్థాయ హయగ్రీవాయ తే నమః |
ఉగ్రాయ ఉగ్రవేగాయ ఉగ్రకర్మరతాయ చ || ౧౬౧ ||

ఉగ్రనేత్రాయ వ్యగ్రాయ సమగ్రగుణశాలినే |
బాలగ్రహవినాశాయ పిశాచగ్రహఘాతినే || ౧౬౨ ||

దుష్టగ్రహనిహంత్రే చ నిగ్రహానుగ్రహాయ చ |
వృషధ్వజాయ వృష్ణ్యాయ వృషాయ వృషభాయ చ || ౧౬౩ ||

ఉగ్రశ్రవాయ శాంతాయ నమః శ్రుతిధరాయ చ |
నమస్తే దేవదేవేశ నమస్తే మధుసూదన || ౧౬౪ ||

నమస్తే పుండరీకాక్ష నమస్తే దురితక్షయ |
నమస్తే కరుణాసింధో నమస్తే సమితింజయ || ౧౬౫ ||

నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే గరుడధ్వజ |
యజ్ఞనేత్ర నమస్తేఽస్తు కాలధ్వజ జయధ్వజ || ౧౬౬ ||

అగ్నినేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే హ్యమరప్రియ |
మహానేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే భక్తవత్సల || ౧౬౭ ||

ధర్మనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తే కరుణాకర |
పుణ్యనేత్ర నమస్తేఽస్తు నమస్తేఽభీష్టదాయక || ౧౬౮ ||

నమో నమస్తే జయసింహరూప
నమో నమస్తే నరసింహరూప |
నమో నమస్తే రణసింహరూప
నమో నమస్తే నరసింహరూప || ౧౬౯ ||

ఉద్ధృత్య గర్వితం దైత్యం నిహత్యాజౌ సురద్విషమ్ |
దేవకార్యం మహత్కృత్వా గర్జసే స్వాత్మతేజసా || ౧౭౦ ||

అతిరౌద్రమిదం రూపం దుస్సహం దురతిక్రమమ్ |
దృష్ట్వా తు శంకితాః సర్వా దేవతాస్త్వాముపాగతాః || ౧౭౧ ||

ఏతాన్పశ్య మహేశానం బ్రహ్మాణం మాం శచీపతిమ్ |
దిక్పాలాన్ ద్వాదశాదిత్యాన్ రుద్రానురగరాక్షసాన్ || ౧౭౨ ||

సర్వాన్ ఋషిగణాన్ సప్తమాతృర్గౌరీం సరస్వతీమ్ |
లక్ష్మీం నదీశ్చ తీర్థాని రతిం భూతగణాన్యపి || ౧౭౩ ||

ప్రసీద త్వం మహాసింహ ఉగ్రభావమిమం త్యజ |
ప్రకృతిస్థో భవ త్వం హి శాంతిభావం చ ధారయ || ౧౭౪ ||

ఇత్యుక్త్వా దండవద్భూమౌ పపాత స పితామహః |
ప్రసీద త్వం ప్రసీద త్వం ప్రసీదేతి పునః పునః || ౧౭౫ ||

మార్కండేయ ఉవాచ |
దృష్ట్వా తు దేవతాః సర్వాః శ్రుత్వా తాం బ్రహ్మణో గిరమ్ |
స్తోత్రేణాపి చ సంహృష్టః సౌమ్యభావమధారయత్ || ౧౭౬ ||

అబ్రవీన్నారసింహస్తు వీక్ష్య సర్వాన్ సురోత్తమాన్ |
సంత్రస్తాన్ భయసంవిగ్నాన్ శరణం సముపాగతాన్ || ౧౭౭ ||

శ్రీనృసింహ ఉవాచ |
భో భో దేవవరాః సర్వే పితామహపురోగమాః |
శృణుధ్వం మమ వాక్యం చ భవంతు విగతజ్వరాః || ౧౭౮ ||

యద్ధితం భవతాం నూనం తత్కరిష్యామి సాంప్రతమ్ |
ఏవం నామసహస్రం మే త్రిసంధ్యం యః పఠేత్ శుచిః || ౧౭౯ ||

శృణోతి వా శ్రావయతి పూజాంతే భక్తిసంయుతః |
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి జీవేచ్చ శరదాం శతమ్ || ౧౮౦ ||

యో నామభిర్నృసింహాద్యైరర్చయేత్క్రమశో మమ |
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వతీర్థేషు యత్ఫలమ్ || ౧౮౧ ||

సర్వపూజాసు యత్ప్రోక్తం తత్సర్వం లభతే భృశమ్ |
జాతిస్మరత్వం లభతే బ్రహ్మజ్ఞానం సనాతనమ్ || ౧౮౨ ||

సర్వపాపవినిర్ముక్తః తద్విష్ణోః పరమం పదమ్ |
మన్నామకవచం బధ్వా విచరేద్విగతజ్వరః || ౧౮౩ ||

భూతభేతాలకూష్మాండ పిశాచబ్రహ్మరాక్షసాః |
శాకినీడాకినీజ్యేష్ఠా నీలీ బాలగ్రహాదికాః || ౧౮౪ ||

దుష్టగ్రహాశ్చ నశ్యంతి యక్షరాక్షసపన్నగాః |
యే చ సంధ్యాగ్రహాః సర్వే చాండాలగ్రహసంజ్ఞికాః || ౧౮౫ ||

నిశాచరగ్రహాః సర్వే ప్రణశ్యంతి చ దూరతః |
కుక్షిరోగం చ హృద్రోగం శూలాపస్మారమేవ చ || ౧౮౬ ||

ఐకాహికం ద్వ్యాహికం చ చాతుర్థికమథ జ్వరమ్ |
ఆధయో వ్యాధయః సర్వే రోగా రోగాధిదేవతాః || ౧౮౭ ||

శీఘ్రం నశ్యంతి తే సర్వే నృసింహస్మరణాత్ సురాః |
రాజానో దాసతాం యాంతి శత్రవో యాంతి మిత్రతామ్ || ౧౮౮ ||

జలాని స్థలతాం యాంతి వహ్నయో యాంతి శీతతామ్ |
విషాణ్యప్యమృతా యాంతి నృసింహస్మరణాత్సురాః || ౧౮౯ ||

రాజ్యకామో లభేద్రాజ్యం ధనకామో లభేద్ధనమ్ |
విద్యాకామో లభేద్విద్యాం బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ || ౧౯౦ ||

వ్యాలవ్యాఘ్రభయం నాస్తి చోరసర్పాదికం తథా |
అనుకూలా భవేద్భార్యా లోకైశ్చ ప్రతిపూజ్యతే || ౧౯౧ ||

సుపుత్రం ధనధాన్యం చ భవంతి విగతజ్వరాః |
ఏతత్సర్వం సమాప్నోతి నృసింహస్య ప్రసాదతః || ౧౯౨ ||

జలసంతరణే చైవ పర్వతారణ్యమేవ చ |
వనేఽపి విచిరన్మర్త్యో దుర్గమే విషమే పథి || ౧౯౩ ||

బిలప్రవేశనే చాపి నారసింహం న విస్మరేత్ |
బ్రహ్మఘ్నశ్చ పశుఘ్నశ్చ భ్రూణహా గురుతల్పగః || ౧౯౪ ||

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః కృతఘ్నః స్త్రీవిఘాతకః |
వేదానాం దూషకశ్చాపి మాతాపితృవినిందకః || ౧౯౫ ||

అసత్యస్తు తేథా యజ్ఞనిందకో లోకనిందకః |
స్మృత్వా సకృన్నృసింహం తు ముచ్యతే సర్వకిల్బిషైః || ౧౯౬ ||

బహునాత్ర కిముక్తేన స్మృత్వా మాం శుద్ధమానసః |
యత్ర యత్ర చరేన్మర్త్యో నృసింహస్తత్ర రక్షతి || ౧౯౭ ||

గచ్ఛన్ తిష్ఠన్ స్వపన్ భుంజన్ జాగ్రన్నపి హసన్నపి |
నృసింహేతి నృసింహేతి నృసింహేతి సదా స్మరన్ || ౧౯౮ ||

పుమాన్న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి |
నారీ సుభగతామేతి సౌభాగ్యం చ స్వరూపతామ్ || ౧౯౯ ||

భర్తుః ప్రియత్వం లభతే న వైధవ్యం చ విందతి |
న సపత్నీం చ జన్మాంతే సమ్యక్ జ్ఞానీ భవేద్విజః || ౨౦౦ ||

భూమిప్రదక్షిణాన్మర్త్యో యత్ఫలం లభతే చిరాత్ |
తత్ఫలం లభతే నారసింహమూర్తిప్రదక్షిణాత్ || ౨౦౧ ||

మార్కండేయ ఉవాచ |
ఇత్యుక్త్వా దేవదేవేశో లక్ష్మీమాలింగ్య లీలయా |
ప్రహ్లాదస్యాభిషేకం తు బ్రహ్మణే చోపదిష్టవాన్ || ౨౦౨ ||

శ్రీశైలస్య ప్రసాదే తు లోకానాం చ హితాయ వై |
స్వరూపం స్థాపయామాస ప్రకృతిస్థోఽభవత్తదా || ౨౦౩ ||

బ్రహ్మాపి దైత్యరాజానం ప్రహ్లాదమభ్యషేచయత్ |
దైవతైః సహ సుప్రీతో హ్యాత్మలోకం యయౌ స్వయమ్ || ౨౦౪ ||

హిరణ్యకశిపోర్భీత్యా ప్రపలాయ్య శచీపతిః |
స్వర్గరాజ్యపరిభ్రష్టో యుగానామేకవింశతిమ్ || ౨౦౫ ||

నృసింహేన హతే దైత్యే స్వర్గలోకమవాప సః |
దిక్పాలాశ్చ సుసంప్రాప్తః స్వస్వస్థానమనుత్తమమ్ || ౨౦౬ ||

ధర్మే మతిః సమస్తానాం ప్రజానామభవత్తదా |
ఏవం నామసహస్రం మే బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా || ౨౦౭ ||

పుత్రానధ్యాపయామాస సనకాదీన్మహామతిః |
ఊచుస్తే చ తతః సర్వలోకానాం హితకామ్యయా || ౨౦౮ ||

దేవతా ఋషయః సిద్ధా యక్షవిద్యాధరోరగాః |
గంధర్వాశ్చ మనుష్యాశ్చ ఇహాముత్రఫలైషిణః || ౨౦౯ ||

యస్య స్తోత్రస్య పాఠాద్ధి విశుద్ధమనసోఽభవన్ |
సనత్కుమారః సంప్రాప్తో భారద్వాజో మహామతిః || ౨౧౦ ||

తస్మాదాంగిరసః ప్రాప్తస్తస్మాత్ప్రాప్తో మహాక్రతుః |
జగ్రాహ భార్గవస్తస్మాదగ్నిమిత్రాయ సోఽబ్రవీత్ || ౨౧౧|

జైగీషవ్యాయ స ప్రాహ సోఽబ్రవీచ్చ్యవనాయ చ |
తస్మా ఉవాచ శాండిల్యో గర్గాయ ప్రాహ వై మునిః || ౨౧౨ ||

క్రతుంజయాయ స ప్రాహ జతుకర్ణ్యాయ సంయమీ |
విష్ణువృద్ధాయ సోఽప్యాహ సోఽపి బోధాయనాయ చ || ౨౧౩ ||

క్రమాత్స విష్ణవే ప్రాహ స ప్రాహోద్ధామకుక్షయే |
సింహతేజాశ్చ తస్మాచ్చ శ్రీప్రియాయ దదౌ చ నః || ౨౧౪ || [సః]

ఉపదిష్టోఽస్మి తేనాహమిదం నామసహస్రకమ్ |
తత్ప్రసాదాదమృత్యుర్మే యస్మాత్కస్మాద్భయం న హి || ౨౧౫ ||

మయా చ కథితం నారసింహస్తోత్రమిదం తవ |
త్వం హి నిత్యం శుచిర్భూత్వా తమారాధయ శాశ్వతమ్ || ౨౧౬ ||

సర్వభూతాశ్రయం దేవం నృసింహం భక్తవత్సలమ్ |
పూజయిత్వా స్తవం జప్త్వా హుత్వా నిశ్చలమానసః || ౨౧౭ ||

ప్రాప్యసే మహతీం సిద్ధిం సర్వాన్ కామాన్వరోత్తమాన్ |
అయమేవ పరోధర్మస్త్విదమేవ పరం తపః || ౨౧౮ ||

ఇదమేవ పరం జ్ఞానమిదమేవ మహద్వ్రతమ్ |
అయమేవ సదాచారస్త్వయమేవ సదా మఖః || ౨౧౯ ||

ఇదమేవ త్రయో వేదాః సచ్ఛాస్త్రాణ్యాగమాని చ |
నృసింహమంత్రాదన్యచ్చ వైదికం తు న విద్యతే || ౨౨౦ ||

యదిహాస్తి తదన్యత్ర యన్నేహాస్తి న తత్క్వచిత్ |
కథితం తే నృసింహస్య చరితం పాపనాశనమ్ || ౨౨౧ ||

సర్వమంత్రమయం తాపత్రయోపశమనం పరమ్ |
సర్వార్థసాధనం దివ్యం కిం భూయః శ్రోతుమిచ్ఛసి || ౨౨౨ ||

ఇతి శ్రీనృసింహపురాణే నృసింహప్రాదుర్భావే శ్రీమద్దివ్య లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ నరసింహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ నృసింహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Lakshmi Narasimha Sahasranama Stotram – శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ సహస్రనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed