Sri Ganapathi Stava – ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸ್ತವಃ


ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾ ಊಚುಃ |
ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ
ನಿರಾನಂದಮದ್ವೈತಮಾನಂದಪೂರ್ಣಮ್ |
ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ || ೧ ||

ಗುಣಾತೀತಮಾದ್ಯಂ ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ
ಚಿದಾಭಾಸಕಂ ಸರ್ವಗಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಮ್ |
ಮುನಿಧ್ಯೇಯಮಾಕಾಶರೂಪಂ ಪರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ || ೨ ||

ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಜ್ಞಾನರೂಪಂ
ಸುರಾದಿಂ ಸುಖಾದಿಂ ಯುಗಾದಿಂ ಗಣೇಶಮ್ |
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನಂ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ || ೩ ||

ರಜೋಯೋಗತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಶ್ರುತಿಜ್ಞಂ
ಸದಾ ಕಾರ್ಯಸಕ್ತಂ ಹೃದಾಚಿಂತ್ಯರೂಪಮ್ |
ಜಗತ್ಕಾರಕಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಿಧಾನಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನತಾಸ್ಮಃ || ೪ ||

ಸದಾ ಸತ್ತ್ವಯೋಗಂ ಮುದಾ ಕ್ರೀಡಮಾನಂ
ಸುರಾರೀನ್ಹರಂತಂ ಜಗತ್ಪಾಲಯಂತಮ್ |
ಅನೇಕಾವತಾರಂ ನಿಜಜ್ಞಾನಹಾರಂ
ಸದಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೫ ||

ತಮೋಯೋಗಿನಂ ರುದ್ರರೂಪಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಜಗದ್ಧಾರಕಂ ತಾರಕಂ ಜ್ಞಾನಹೇತುಮ್ |
ಅನೇಕಾಗಮೈಃ ಸ್ವಂ ಜನಂ ಬೋಧಯಂತಂ
ಸದಾ ಶರ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೬ ||

ತಮಸ್ತೋಮಹಾರಂ ಜನಾಜ್ಞಾನಹಾರಂ
ತ್ರಯೀವೇದಸಾರಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪಾರಮ್ |
ಮುನಿಜ್ಞಾನಕಾರಂ ವಿದೂರೇವಿಕಾರಂ
ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೭ ||

ನಿಜೈರೋಷಧೀಸ್ತರ್ಪಯಂತಂ ಕರೋದ್ಯೈಃ
ಸರೌಘಾನ್ಕಲಾಭಿಃ ಸುಧಾಸ್ರಾವಿಣೀಭಿಃ |
ದಿನೇಶಾಂಶು ಸಂತಾಪಹಾರಂ ದ್ವಿಜೇಶಂ
ಶಶಾಂಕಸ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೮ ||

ಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಂ ನಭೋವಾಯುರೂಪಂ
ವಿಕಾರಾದಿಹೇತುಂ ಕಲಾಕಾಲಭೂತಮ್ |
ಅನೇಕಕ್ರಿಯಾನೇಕಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ
ಸದಾ ಶಕ್ತಿರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನಮಾಮಃ || ೯ ||

ಪ್ರಧಾನಸ್ವರೂಪಂ ಮಹತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಂ
ಧರಾವಾರಿರೂಪಂ ದಿಗೀಶಾದಿರೂಪಮ್ |
ಅಸತ್ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಜಗದ್ಧೇತುಭೂತಂ
ಸದಾ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ನತಾಸ್ಮಃ || ೧೦ ||

ತ್ವದೀಯೇ ಮನಃ ಸ್ಥಾಪಯೇದಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮೇ
ಜನೋ ವಿಘ್ನಸಂಘಾನ್ನ ಪೀಡಾಂ ಲಭೇತ |
ಲಸತ್ಸೂರ್ಯಬಿಂಬೇ ವಿಶಾಲೇ ಸ್ಥಿತೋಽಯಂ
ಜನೋಧ್ವಾಂತ ಪೀಡಾಂ ಕಥಂ ವಾ ಲಭೇತ || ೧೧ ||

ವಯಂ ಭ್ರಾಮಿತಾಃ ಸರ್ವಥಾಽಜ್ಞಾನಯೋಗಾ-
-ದಲಬ್ಧಾ ತವಾಂಘ್ರಿಂ ಬಹೂನ್ವರ್ಷಪೂಗಾನ್ |
ಇದಾನೀಮವಾಪ್ತಾಸ್ತವೈವ ಪ್ರಸಾದಾ-
-ತ್ಪ್ರಪನ್ನಾನ್ಸದಾ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂಭರಾದ್ಯ || ೧೨ ||

ಗಣೇಶ ಉವಾಚ |
ಇದಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಧೀಮಾನ್
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಸದಾ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೋ ವಿಶುದ್ಧಃ |
ಸಪುತ್ರಾನ್ ಶ್ರಿಯಂ ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ ಲಭೇತ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಭವೇದಂತಕಾಲೇ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ತ್ರಯೋದಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed