Sri Ekadanta Stotram – ಶ್ರೀ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ |
ಮದಾಸುರಂ ಸುಶಾಂತಂ ವೈ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವಿಷ್ಣುಮುಖಾಃ ಸುರಾಃ |
ಭೃಗ್ವಾದಯಶ್ಚ ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ಏಕದಂತಂ ಸಮಾಯಯುಃ || ೧ ||

ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಂ ಪ್ರಪೂಜ್ಯಾಽಽದೌ ಪುನಸ್ತೇ ನೇಮುರಾದರಾತ್ |
ತುಷ್ಟುವುರ್ಹರ್ಷಸಂಯುಕ್ತಾ ಏಕದಂತಂ ಗಜಾನನಮ್ || ೨ ||

ದೇವರ್ಷಯ ಊಚುಃ |
ಸದಾತ್ಮರೂಪಂ ಸಕಲಾದಿಭೂತ-
-ಮಮಾಯಿನಂ ಸೋಽಹಮಚಿಂತ್ಯಬೋಧಮ್ |
ಅಥಾದಿಮಧ್ಯಾಂತವಿಹೀನಮೇಕಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೩ ||

ಅನಂತಚಿದ್ರೂಪಮಯಂ ಗಣೇಶ-
-ಮಭೇದಭೇದಾದಿವಿಹೀನಮಾದ್ಯಮ್ |
ಹೃದಿ ಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ಧರಂ ಸ್ವಧೀಸ್ಥಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೪ ||

ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಂ ಹೃದಿ ಯೋಗಿನಾಂ ತು
ಪ್ರಕಾಶರೂಪೇಣ ವಿಭಾಂತಮೇವಮ್ |
ಸದಾ ನಿರಾಲಂಬಸಮಾಧಿಗಮ್ಯಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೫ ||

ಸ್ವಬಿಂಬಭಾವೇನ ವಿಲಾಸಯುಕ್ತಂ
ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಮಾಯಾಂ ವಿವಿಧಸ್ವರೂಪಮ್ |
ಸುವೀರ್ಯಕಂ ತತ್ರ ದದಾತಿ ಯೋ ವೈ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೬ ||

ಯದೀಯ ವೀರ್ಯೇಣ ಸಮರ್ಥಭೂತಂ
ಸ್ವಮಾಯಯಾ ಸಂರಚಿತಂ ಚ ವಿಶ್ವಮ್ |
ತುರೀಯಕಂ ಹ್ಯಾತ್ಮಕವಿತ್ತಿಸಂಜ್ಞಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೭ ||

ತ್ವದೀಯಸತ್ತಾಧರಮೇಕದಂತಂ
ಗುಣೇಶ್ವರಂ ಯಂ ಗುಣಬೋಧಿತಾರಮ್ |
ಭಜಂತ ಆದ್ಯಂ ತಮಜಂ ತ್ರಿಸಂಸ್ಥಾ-
-ಸ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೮ ||

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತನಾದಕೇನ
ಸುಷುಪ್ತಿಸಂಜ್ಞಂ ರಚಿತಂ ಜಗದ್ವೈ |
ಸಮಾನರೂಪಂ ಚ ತಥೈಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೯ ||

ತದೇವ ವಿಶ್ವಂ ಕೃಪಯಾ ಪ್ರಭೂತಂ
ದ್ವಿಭಾವಮಾದೌ ತಮಸಾ ವಿಭಾತಮ್ |
ಅನೇಕರೂಪಂ ಚ ತಥೈಕಭೂತಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೦ ||

ತತಸ್ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಕೇನ ಸೃಷ್ಟಂ
ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಭಾವಂ ಜಗದೇಕಸಂಸ್ಥಮ್ |
ಸುಸಾತ್ತ್ವಿಕಂ ಸ್ವಪ್ನಮನಂತಮಾದ್ಯಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೧ ||

ತತ್ ಸ್ವಪ್ನಮೇವಂ ತಪಸಾ ಗಣೇಶ
ಸುಸಿದ್ಧಿರೂಪಂ ದ್ವಿವಿಧಂ ಬಭೂವ |
ಸದೈಕರೂಪಂ ಕೃಪಯಾ ಚ ತೇ ಯ-
-ತ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೨ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ತೇನ ಸದಾ ಹೃದಿಸ್ಥ
ತಥಾ ಸುಸೃಷ್ಟಂ ಜಗದಂಶರೂಪಮ್ |
ವಿಭಿನ್ನಜಾಗ್ರನ್ಮಯಮಪ್ರಮೇಯಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೩ ||

ತದೇವ ಜಾಗ್ರದ್ರಜಸಾ ವಿಭಾತಂ
ವಿಲೋಕಿತಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಯಾ ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ |
ಬಭೂವ ಭಿನ್ನಂ ಚ ಸದೈಕರೂಪಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೪ ||

ತದೇವ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ವಭಾವಾ-
-ತ್ತದಂತರೇ ತ್ವಂ ಚ ವಿಭಾಸಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಧಿಯಃ ಪ್ರದಾತಾ ಗಣನಾಥ ಏಕ-
-ಸ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೫ ||

ಸರ್ವೇ ಗ್ರಹಾ ಭಾನಿ ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಚ
ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಣಿ ವಿಭಾಂತಿ ಖೇ ವೈ |
ಭ್ರಮಂತಿ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ವವಿಹಾರಕಾರ್ಯಾ-
-ತ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೬ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೋ ವಿಧಾತಾ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಾಲಕ ಏವ ವಿಷ್ಣುಃ |
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸಂಹರಕೋ ಹರೋ ವೈ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೭ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಭೂಸ್ತು ಜಲೇ ಪ್ರಸಂಸ್ಥಾ
ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಽಪಃ ಪ್ರವಹಂತಿ ನದ್ಯಃ |
ಸ್ವತೀರಸಂಸ್ಥಶ್ಚ ಕೃತಃ ಸಮುದ್ರ-
-ಸ್ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೮ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ದೇವಗಣಾ ದಿವಿಸ್ಥಾ
ಯಚ್ಛಂತಿ ವೈ ಕರ್ಮಫಲಾನಿ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೈಲಗಣಾಃ ಸ್ಥಿರಾ ವೈ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೧೯ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷ ಇಲಾಧರೋ ವೈ
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಮೋಹದ ಏವ ಕಾಮಃ |
ಯದಾಜ್ಞಯಾ ಕಾಲಧರೋಽರ್ಯಮಾ ಚ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೦ ||

ಯದಾಜ್ಞಯಾ ವಾತಿ ವಿಭಾತಿ ವಾಯು-
-ರ್ಯದಾಜ್ಞಯಾಽಗ್ನಿರ್ಜಠರಾದಿಸಂಸ್ಥಃ |
ಯದಾಜ್ಞಯೇದಂ ಸಚರಾಚರಂ ಚ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೧ ||

ತದಂತರಿಕ್ಷಂ ಸ್ಥಿತಮೇಕದಂತಂ
ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ |
ಅನಂತರೂಪಂ ಹೃದಿ ಬೋಧಕಂ ತ್ವಾಂ
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೨ ||

ಸುಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಬಲೇನ ಸಾಧ್ಯಂ
ಪ್ರಕುರ್ವತೇ ಕಃ ಸ್ತವನೇ ಸಮರ್ಥಃ |
ಅತಃ ಪ್ರಣಾಮೇನ ಸುಸಿದ್ಧಿದೋಽಸ್ತು
ತಮೇಕದಂತಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮಃ || ೨೩ ||

ಗೃತ್ಸಮದ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನಂ ದೇವಾಃ ಸಮುನಯಃ ಪ್ರಭುಮ್ |
ತೂಷ್ಣೀಂ ಭಾವಂ ಪ್ರಪದ್ಯೈವ ನನೃತುರ್ಹರ್ಷಸಂಯುತಾಃ || ೨೪ ||

ಸ ತಾನುವಾಚ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ದೇವರ್ಷೀಣಾಂ ಸ್ತವೇನ ವೈ |
ಏಕದಂತೋ ಮಹಾಭಾಗಾನ್ ದೇವರ್ಷೀನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೨೫ ||

ಏಕದಂತ ಉವಾಚ |
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಹಂ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಸುರಾಃ ಸರ್ಷಿಗಣಾಃ ಖಲು |
ವೃಣುಧ್ವಂ ವರದೋಽಹಂ ವೋ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಮನಸೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೨೬ ||

ಭವತ್ಕೃತಂ ಮದೀಯಂ ಯತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರದಂ ಚ ತತ್ |
ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೨೭ ||

ಯದ್ಯದಿಚ್ಛತಿ ತತ್ತದ್ವೈ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಕಃ |
ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಕಲತ್ರಂ ಧನಧಾನ್ಯಕಮ್ || ೨೮ ||

ಗಜಾಶ್ವಾದಿಕಮತ್ಯಂತಂ ರಾಜ್ಯಭೋಗಾದಿಕಂ ಧ್ರುವಮ್ |
ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಯೋಗಂ ವೈ ಲಭತೇ ಶಾಂತಿದಾಯಕಮ್ || ೨೯ ||

ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾದೀನಿ ರಾಜ್ಯಬಂಧಾದಿಕಂ ಚ ಯತ್ |
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವೇತ್ತದ್ಬಂಧಹೀನತಾ || ೩೦ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಯಃ ಶ್ಲೋಕಾನೇವೈಕವಿಂಶತಿಮ್ |
ಪಠೇದ್ವೈ ಹೃದಿ ಮಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ದಿನಾನಿ ತ್ವೇಕವಿಂಶತಿಮ್ || ೩೧ ||

ನ ತಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವೈ ಭವೇತ್ |
ಅಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧಯೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || ೩೨ ||

ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತಃ ಸ ವೈ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ದರ್ಶನತಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಪೂತಾ ಭವಂತಿ ಚ || ೩೩ ||

ಏವಂ ತಸ್ಯ ವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಅಮರರ್ಷಯಃ |
ಊಚುಃ ಸರ್ವೇ ಕರಪುಟೈರ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುಕ್ತಾ ಗಜಾನನಮ್ || ೩೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಏಕದಂತಚರಿತೇ ಪಂಚಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಶ್ರೀ ಏಕದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed