Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತವಃ


ಓಂಕಾರರೂಪ ಶಬರೀವರಪೀಠದೀಪ
ಶೃಂಗಾರ ರಂಗ ರಮಣೀಯ ಕಲಾಕಲಾಪ
ಅಂಗಾರ ವರ್ಣ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹತ್ಪ್ರತಾಪ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧

ನಕ್ಷತ್ರಚಾರುನಖರಪ್ರದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ
ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಮುಖ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತರಂಗ
ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಲಸ್ಥಿತ ಚರಾಚರ ಭೂತಸಂಘ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨

ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಮಹಾವರಿಷ್ಠ
ಯಂತ್ರಾದಿ ತಂತ್ರ ವರ ವರ್ಣಿತ ಪುಷ್ಕಲೇಷ್ಟ
ಸಂತ್ರಾಸಿತಾರಿಕುಲ ಪದ್ಮಸುಖೋಪವಿಷ್ಟ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩

ಶಿಕ್ಷಾಪರಾಯಣ ಶಿವಾತ್ಮಜ ಸರ್ವಭೂತ
ರಕ್ಷಾಪರಾಯಣ ಚರಾಚರ ಹೇತುಭೂತ
ಅಕ್ಷಯ್ಯ ಮಂಗಳ ವರಪ್ರದ ಚಿತ್ಪ್ರಬೋಧ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೪

ವಾಗೀಶ ವರ್ಣಿತ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಚೋವಿಲಾಸ
ಯೋಗೀಶ ಯೋಗಕರ ಯಾಗಫಲಪ್ರಕಾಶ
ಯೋಗೇಶ ಯೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿತೋಪದೇಶ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೫

ಯಕ್ಷೇಶಪೂಜ್ಯ ನಿಧಿಸಂಚಯ ನಿತ್ಯಪಾಲ
ಯಕ್ಷೀಶ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಸುಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಯಮೂಲ
ಅಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯ ನಿಜಭಕ್ತಜನಾನುಕೂಲ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೬

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಭಾರಮಣ ಚಂದನಲಿಪ್ತದೇಹ
ಚಾಮೀಕರಾಭರಣ ಚಾರುತುರಂಗವಾಹ
ಶ್ರೀಮತ್ಸುರಾಭರಣ ಶಾಶ್ವತಸತ್ಸಮೂಹ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೭

ಆತಾಮ್ರಹೇಮರುಚಿರಂಜಿತ ಮಂಜುಗಾತ್ರ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ವಿಧಿವರ್ಣಿತ ವೀರ್ಯವೇತ್ರ
ಪಾದಾರವಿಂದ ಪರಿಪಾವನ ಭಕ್ತಮಿತ್ರ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೮

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ಪರಿಶೋಭಿತ ಫಾಲಚಿತ್ರಾ
ನೀಲಾಲಿಪಾಲಿಘನಕುಂತಲ ದಿವ್ಯಸೂತ್ರ
ಲೀಲಾವಿನೋದ ಮೃಗಯಾಪರ ಸಚರಿತ್ರ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೯

ಭೂತಿಪ್ರದಾಯಕ ಜಗತ್ ಪ್ರಥಿತಪ್ರತಾಪ
ಭೀತಿಪ್ರಮೋಚಕ ವಿಶಾಲಕಲಾಕಲಾಪ
ಬೋಧಪ್ರದೀಪ ಭವತಾಪಹರ ಸ್ವರೂಪ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೦

ವೇತಾಳಭೂತಪರಿವಾರವಿನೋದಶೀಲ
ಪಾತಾಳಭೂಮಿ ಸುರಲೋಕ ಸುಖಾನುಕೂಲ
ನಾದಾಂತರಂಗ ನತ ಕಲ್ಪಕ ಧರ್ಮಪಾಲ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೧

ಶಾರ್ದೂಲದುಗ್ಧಹರ ಸರ್ವರುಜಾಪಹಾರ
ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಪರಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಹೃದ್ವಿಹಾರ
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿಧರ ಮೌಕ್ತಿಕಮುಗ್ಧಹಾರ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೨

ಆದಿತ್ಯಕೋಟಿರುಚಿರಂಜಿತ ವೇದಸಾರ
ಆಧಾರಭೂತ ಭುವನೈಕ ಹಿತಾವತಾರ
ಆದಿಪ್ರಮಾಥಿ ಪದಸಾರಸ ಪಾಪದೂರ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೩

ಪಂಚಾದ್ರಿವಾಸ ಪರಮಾದ್ಭುತಭಾವನೀಯ
ಪಿಂಛಾವತಂಸ ಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲ ಪೂಜನೀಯ
ವಾಂಛಾನುಕೂಲ ವರದಾಯಕ ಸತ್ಸಹಾಯ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೪

ಹಿಂಸಾವಿಹೀನ ಶರಣಾಗತಪಾರಿಜಾತ
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಪೋತ
ಹಂಸಾದಿಸೇವಿತ ವಿಭೋ ಪರಮಾತ್ಮಬೋಧ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೫

ಕುಂಭೀಂದ್ರಕೇಸರಿತುರಂಗಮವಾಹ ತುಂಗ
ಗಂಭೀರ ವೀರ ಮಣಿಕಂಠ ವಿಮೋಹನಾಂಗ
ಕುಂಭೋದ್ಭವಾದಿ ವರತಾಪಸ ಚಿತ್ತರಂಗ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೬

ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತ ವರ ಸಂತತಿ ದಾನಶೀಲ
ಸಂಪತ್ಸುಖಪ್ರದ ಸನಾತನ ಗಾನಲೋಲ
ಸಂಪೂರಿತಾಖಿಲ ಚರಾಚರ ಲೋಕಪಾಲ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೭

ವೀರಾಸನಸ್ಥಿತ ವಿಚಿತ್ರವನಾಧಿವಾಸ
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯ ನಟೇಶ ಮನೋವಿಲಾಸ
ವಾರಾಶಿಪೂರ್ಣ ಕರುಣಾಮೃತ ವಾಗ್ವಿಕಾಸ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೮

ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಕ ಸುರಾಸುರಸೇವ್ಯಪಾದ
ವಿಪ್ರಾದಿವಂದಿತ ವರಪ್ರದ ಸುಪ್ರಸಾದ
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಮಣಿಕಂಠ ವಿನೋದಭೂತ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೯

ಕೋಟೀರಚಾರುತರ ಕೋಟಿದಿವಾಕರಾಭ
ಪಾಟೀರಪಂಕ ಕಲಭಪ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣಶೋಭ
ವಾಟೀವನಾಂತರವಿಹಾರ ವಿಚಿತ್ರರೂಪ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೦

ದುರ್ವಾರ ದುಃಖಹರ ದೀನಜನಾನುಕೂಲ
ದುರ್ವಾಸ ತಾಪಸ ವರಾರ್ಚಿತ ಪಾದಮೂಲ
ದರ್ವೀಕರೇಂದ್ರ ಮಣಿಭೂಷಣ ಧರ್ಮಪಾಲ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೧

ನೃತ್ತಾಭಿರಮ್ಯ ನಿಗಮಾಗಮ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ
ಭಕ್ತಾನುಗಮ್ಯ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಹೃತ್ಪ್ರಬೋಧ
ಸತ್ತಾಪಸಾರ್ಚಿತ ಸನಾತನ ಮೋಕ್ಷಭೂತ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೨

ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಕಮನೀಯಕರಾವತಾರ
ಮಂದಾರ ಕುಂದ ಸುಮವೃಂದ ಮನೋಜ್ಞಹಾರ
ಮಂದಾಕಿನೀತಟವಿಹಾರ ವಿನೋದಪೂರ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೩

ಸತ್ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯ ಸಮಸ್ತಸುರಾಧಿನಾಥ
ಸತ್ಕಾರಸಾಧು ಹೃದಯಾಂಬುಜ ಸನ್ನಿಕೇತ
ಸತ್ಕೀರ್ತಿಸೌಖ್ಯ ವರದಾಯಕ ಸತ್ಕಿರಾತ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೪

ಜ್ಞಾನಪ್ರಪೂಜಿತ ಪದಾಂಬುಜ ಭೂತಿಭೂಷ
ದೀನಾನುಕಂಪಿತ ದಯಾಪರ ದಿವ್ಯವೇಷ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ವರಚಕ್ಷುಷ ವೇದಘೋಷ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೫

ನಾದಾಂತರಂಗ ವರಮಂಗಳನೃತ್ತರಂಗ
ಪಾದಾರವಿಂದ ಕುಸುಮಾಯುಧ ಕೋಮಲಾಂಗ |
ಮಾತಂಗಕೇಸರಿತುರಂಗಮವಾಹತುಂಗ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೬

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಭವರೋಗಪುರಾಣವೈದ್ಯ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮವರಮುಕ್ತಿದ ವೇದವೇದ್ಯ
ಕರ್ಮಾನುಕೂಲ ಫಲದಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯಾದ್ಯ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೭

ತಾಪತ್ರಯಾಪಹರ ತಾಪಸಹೃದ್ವಿಹಾರ
ತಾಪಿಂಛ ಚಾರುತರಗಾತ್ರ ಕಿರಾತವೀರ
ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಲಸನ್ಮಣಿಮುಕ್ತಹಾರ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೮

ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಥಿತ ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗ
ದಂತಾವಲೇಂದ್ರ ಹರಿವಾಹನ ಮೋಹನಾಂಗ
ಸಂತಾನದಾಯಕ ವಿಭೋ ಕರುಣಾಂತರಂಗ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೯

ಆರಣ್ಯವಾಸ ವರತಾಪಸ ಬೋಧರೂಪ
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರ ಕಲೇಶ ಕಲಾಕಲಾಪ
ತಾರುಣ್ಯತಾಮರ ಸುಲೋಚನ ಲೋಕದೀಪ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩೦

ಆಪಾದಚಾರುತರಕಾಮಸಮಾಭಿರಾಮ
ಶೋಭಾಯಮಾನ ಸುರಸಂಚಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ
ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯ ಪೂರ್ವಸುಕೃತಾಮೃತ ಪೂರ್ಣಧಾಮ
ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩೧

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


ಗಮನಿಸಿ :"ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ" ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Click here to buy

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed