Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತವಃ


ಓಂ‍ಕಾರರೂಪ ಶಬರೀವರಪೀಠದೀಪ
ಶೃಂಗಾರ ರಂಗ ರಮಣೀಯ ಕಲಾಕಲಾಪ |
ಅಂಗಾರವರ್ಣ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹತ್ಪ್ರತಾಪ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧ ||

ನಕ್ಷತ್ರಚಾರುನಖರಪ್ರದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ
ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಮುಖ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತರಂಗ |
ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಲಸ್ಥಿತ ಚರಾಚರ ಭೂತಸಂಘ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨ ||

ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವ ನಿಗಮಾರ್ಥ ಮಹಾವರಿಷ್ಠ
ಯಂತ್ರಾದಿ ತಂತ್ರ ವರವರ್ಣಿತ ಪುಷ್ಕಲೇಷ್ಟ |
ಸಂತ್ರಾಸಿತಾರಿಕುಲ ಪದ್ಮಸುಖೋಪವಿಷ್ಟ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩ ||

ಶಿಕ್ಷಾಪರಾಯಣ ಶಿವಾತ್ಮಜ ಸರ್ವಭೂತ-
-ರಕ್ಷಾಪರಾಯಣ ಚರಾಚರ ಹೇತುಭೂತ |
ಅಕ್ಷಯ್ಯ ಮಂಗಳ ವರಪ್ರದ ಚಿತ್ಪ್ರಬೋಧ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೪ ||

ವಾಗೀಶವರ್ಣಿತ ವಿಶಿಷ್ಟವಚೋವಿಲಾಸ
ಯೋಗೀಶ ಯೋಗಕರ ಯಾಗಫಲಪ್ರಕಾಶ |
ಯೋಗೇಶ ಯೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿತೋಪದೇಶ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೫ ||

ಯಕ್ಷೇಶಪೂಜ್ಯ ನಿಧಿಸಂಚಯ ನಿತ್ಯಪಾಲ
ಯಕ್ಷೀಶ ಕಾಂಕ್ಷಿತ ಸುಲಕ್ಷಣ ಲಕ್ಷ್ಯಮೂಲ |
ಅಕ್ಷೀಣ ಪುಣ್ಯ ನಿಜಭಕ್ತಜನಾನುಕೂಲ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೬ ||

ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಭಾರಮಣ ಚಂದನಲಿಪ್ತದೇಹ
ಚಾಮೀಕರಾಭರಣ ಚಾರುತುರಂಗವಾಹ |
ಶ್ರೀಮತ್ಸುರಾಭರಣ ಶಾಶ್ವತಸತ್ಸಮೂಹ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೭ ||

ಆತಾಮ್ರಹೇಮರುಚಿರಂಜಿತ ಮಂಜುಗಾತ್ರ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯ ವಿಧಿವರ್ಣಿತ ವೀರ್ಯವೇತ್ರ |
ಪಾದಾರವಿಂದ ಪರಿಪಾವನ ಭಕ್ತಮಿತ್ರ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೮ ||

ಬಾಲಾಮೃತಾಂಶು ಪರಿಶೋಭಿತ ಫಾಲಚಿತ್ರಾ
ನೀಲಾಲಿಪಾಲಿಘನಕುಂತಲ ದಿವ್ಯಸೂತ್ರ |
ಲೀಲಾವಿನೋದ ಮೃಗಯಾಪರ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೯ ||

ಭೂತಿಪ್ರದಾಯಕ ಜಗತ್ಪ್ರಥಿತಪ್ರತಾಪ
ಭೀತಿಪ್ರಮೋಚಕ ವಿಶಾಲಕಲಾಕಲಾಪ |
ಬೋಧಪ್ರದೀಪ ಭವತಾಪಹರಸ್ವರೂಪ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೦ ||

ವೇತಾಳಭೂತಪರಿವಾರವಿನೋದಶೀಲ
ಪಾತಾಳಭೂಮಿ ಸುರಲೋಕ ಸುಖಾನುಕೂಲ |
ನಾದಾಂತರಂಗ ನತಕಲ್ಪಕ ಧರ್ಮಪಾಲ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೧ ||

ಶಾರ್ದೂಲದುಗ್ಧಹರ ಸರ್ವರುಜಾಪಹಾರ
ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರ ಪರಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಹೃದ್ವಿಹಾರ |
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶಕ್ತಿಧರ ಮೌಕ್ತಿಕಮುಗ್ಧಹಾರ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೨ ||

ಆದಿತ್ಯಕೋಟಿರುಚಿರಂಜಿತ ವೇದಸಾರ
ಆಧಾರಭೂತ ಭುವನೈಕ ಹಿತಾವತಾರ |
ಆದಿಪ್ರಮಾಥಿಪದಸಾರಸ ಪಾಪದೂರ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೩ ||

ಪಂಚಾದ್ರಿವಾಸ ಪರಮಾದ್ಭುತಭಾವನೀಯ
ಪಿಂಛಾವತಂಸಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲ ಪೂಜನೀಯ |
ವಾಂಛಾನುಕೂಲ ವರದಾಯಕ ಸತ್ಸಹಾಯ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೪ ||

ಹಿಂಸಾವಿಹೀನ ಶರಣಾಗತಪಾರಿಜಾತ
ಸಂಸಾರಸಾಗರಸಮುತ್ತರಣೈಕಪೋತ |
ಹಂಸಾದಿಸೇವಿತ ವಿಭೋ ಪರಮಾತ್ಮಬೋಧ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೫ ||

ಕುಂಭೀಂದ್ರ ಕೇಸರಿ ತುರಂಗಮ ವಾಹ ತುಂಗ
ಗಂಭೀರ ವೀರ ಮಣಿಕಂಠ ವಿಮೋಹನಾಂಗ |
ಕುಂಭೋದ್ಭವಾದಿ ವರತಾಪಸಚಿತ್ತರಂಗ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೬ ||

ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತವರ ಸಂತತಿ ದಾನಶೀಲ
ಸಂಪತ್ಸುಖಪ್ರದ ಸನಾತನ ಗಾನಲೋಲ |
ಸಂಪೂರಿತಾಖಿಲ ಚರಾಚರಲೋಕಪಾಲ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೭ ||

ವೀರಾಸನಸ್ಥಿತ ವಿಚಿತ್ರವನಾಧಿವಾಸ
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯ ನಟೇಶ ಮನೋವಿಲಾಸ |
ವಾರಾಶಿಪೂರ್ಣ ಕರುಣಾಮೃತ ವಾಗ್ವಿಕಾಸ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೮ ||

ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಕ ಸುರಾಸುರಸೇವ್ಯಪಾದ
ವಿಪ್ರಾದಿವಂದಿತ ವರಪ್ರದ ಸುಪ್ರಸಾದ |
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನ ಮಣಿಕಂಠ ವಿನೋದಭೂತ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೧೯ ||

ಕೋಟೀರಚಾರುತರ ಕೋಟಿದಿವಾಕರಾಭ
ಪಾಟೀರಪಂಕಕಲಭಪ್ರಿಯ ಪೂರ್ಣಶೋಭ |
ವಾಟೀವನಾಂತರವಿಹಾರ ವಿಚಿತ್ರರೂಪ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೦ ||

ದುರ್ವಾರದುಃಖಹರ ದೀನಜನಾನುಕೂಲ
ದುರ್ವಾಸ ತಾಪಸ ವರಾರ್ಚಿತ ಪಾದಮೂಲ |
ದರ್ವೀಕರೇಂದ್ರ ಮಣಿಭೂಷಣ ಧರ್ಮಪಾಲ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೧ ||

ನೃತ್ತಾಭಿರಮ್ಯ ನಿಗಮಾಗಮ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ
ಭಕ್ತಾನುಗಮ್ಯ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಹೃತ್ಪ್ರಬೋಧ |
ಸತ್ತಾಪಸಾರ್ಚಿತ ಸನಾತನ ಮೋಕ್ಷಭೂತ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೨ ||

ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿ ಕಮನೀಯಕರಾವತಾರ
ಮಂದಾರ ಕುಂದ ಸುಮವೃಂದ ಮನೋಜ್ಞಹಾರ |
ಮಂದಾಕಿನೀತಟವಿಹಾರ ವಿನೋದಪೂರ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೩ ||

ಸತ್ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯ ಸಮಸ್ತಸುರಾಧಿನಾಥ
ಸತ್ಕಾರಸಾಧು ಹೃದಯಾಂಬುಜ ಸನ್ನಿಕೇತ |
ಸತ್ಕೀರ್ತಿಸೌಖ್ಯ ವರದಾಯಕ ಸತ್ಕಿರಾತ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೪ ||

ಜ್ಞಾನಪ್ರಪೂಜಿತ ಪದಾಂಬುಜ ಭೂತಿಭೂಷ
ದೀನಾನುಕಂಪಿತ ದಯಾಪರ ದಿವ್ಯವೇಷ |
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ವರಚಕ್ಷುಷ ವೇದಘೋಷ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೫ ||

ನಾದಾಂತರಂಗ ವರಮಂಗಳನೃತ್ತರಂಗ-
-ಪಾದಾರವಿಂದ ಕುಸುಮಾಯುಧ ಕೋಮಲಾಂಗ |
ಮಾತಂಗಕೇಸರಿತುರಂಗಮವಾಹತುಂಗ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಭವರೋಗಪುರಾಣವೈದ್ಯ
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮವರಮುಕ್ತಿದ ವೇದವೇದ್ಯ |
ಕರ್ಮಾನುಕೂಲಫಲದಾಯಕ ಚಿನ್ಮಯಾದ್ಯ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೭ ||

ತಾಪತ್ರಯಾಪಹರ ತಾಪಸಹೃದ್ವಿಹಾರ
ತಾಪಿಂಛ ಚಾರುತರಗಾತ್ರ ಕಿರಾತವೀರ |
ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಲಸನ್ಮಣಿಮುಕ್ತಹಾರ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೮ ||

ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಥಿತ ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಂಗ
ದಂತಾವಲೇಂದ್ರ ಹರಿವಾಹನ ಮೋಹನಾಂಗ |
ಸಂತಾನದಾಯಕ ವಿಭೋ ಕರುಣಾಂತರಂಗ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೨೯ ||

ಆರಣ್ಯವಾಸ ವರತಾಪಸ ಬೋಧರೂಪ
ಕಾರುಣ್ಯಸಾಗರ ಕಲೇಶ ಕಲಾಕಲಾಪ |
ತಾರುಣ್ಯ ತಾಮರ ಸುಲೋಚನ ಲೋಕದೀಪ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩೦ ||

ಆಪಾದ ಚಾರುತರ ಕಾಮಸಮಾಭಿರಾಮ
ಶೋಭಾಯಮಾನ ಸುರಸಂಚಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ |
ಶ್ರೀಪಾಂಡ್ಯ ಪೂರ್ವಸುಕೃತಾಮೃತ ಪೂರ್ಣಧಾಮ
ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಮ್ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed