Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – ஶ்ரீ பூ⁴தநாத² கராவலம்ப³ ஸ்தவ꞉


ஓம்காரரூப ஶப³ரீவரபீட²தீ³ப
ஶ்ருங்கா³ர ரங்க³ ரமணீய கலாகலாப ।
அங்கா³ரவர்ண மணிகண்ட² மஹத்ப்ரதாப
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 1 ॥

நக்ஷத்ரசாருநக²ரப்ரத³ நிஷ்களங்க
நக்ஷத்ரநாத²முக² நிர்மலசித்தரங்க³ ।
குக்ஷிஸ்த²லஸ்தி²த சராசர பூ⁴தஸங்க⁴
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 2 ॥

மந்த்ரார்த² தத்த்வ நிக³மார்த² மஹாவரிஷ்ட²
யந்த்ராதி³ தந்த்ர வரவர்ணித புஷ்களேஷ்ட ।
ஸந்த்ராஸிதாரிகுல பத்³மஸுகோ²பவிஷ்ட
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 3 ॥

ஶிக்ஷாபராயண ஶிவாத்மஜ ஸர்வபூ⁴த-
-ரக்ஷாபராயண சராசர ஹேதுபூ⁴த ।
அக்ஷய்ய மங்க³ள வரப்ரத³ சித்ப்ரபோ³த⁴
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 4 ॥

வாகீ³ஶவர்ணித விஶிஷ்டவசோவிளாஸ
யோகீ³ஶ யோக³கர யாக³ப²லப்ரகாஶ ।
யோகே³ஶ யோகி³ பரமாத்ம ஹிதோபதே³ஶ
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 5 ॥

யக்ஷேஶபூஜ்ய நிதி⁴ஸஞ்சய நித்யபால
யக்ஷீஶ காங்க்ஷித ஸுலக்ஷண லக்ஷ்யமூல ।
அக்ஷீண புண்ய நிஜப⁴க்தஜநாநுகூல
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 6 ॥

ஸ்வாமிந் ப்ரபா⁴ரமண சந்த³நலிப்ததே³ஹ
சாமீகராப⁴ரண சாருதுரங்க³வாஹ ।
ஶ்ரீமத்ஸுராப⁴ரண ஶாஶ்வதஸத்ஸமூஹ
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 7 ॥

ஆதாம்ரஹேமருசிரஞ்ஜித மஞ்ஜுகா³த்ர
வேதா³ந்தவேத்³ய விதி⁴வர்ணித வீர்யவேத்ர ।
பாதா³ரவிந்த³ பரிபாவந ப⁴க்தமித்ர
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 8 ॥

பா³லாம்ருதாம்ஶு பரிஶோபி⁴த பா²லசித்ரா
நீலாலிபாலிக⁴நகுந்தல தி³வ்யஸூத்ர ।
லீலாவிநோத³ ம்ருக³யாபர ஸச்சரித்ர
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 9 ॥

பூ⁴திப்ரதா³யக ஜக³த்ப்ரதி²தப்ரதாப
பீ⁴திப்ரமோசக விஶாலகலாகலாப ।
போ³த⁴ப்ரதீ³ப ப⁴வதாபஹரஸ்வரூப
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 10 ॥

வேதாலபூ⁴தபரிவாரவிநோத³ஶீல
பாதாலபூ⁴மி ஸுரளோக ஸுகா²நுகூல ।
நாதா³ந்தரங்க³ நதகல்பக த⁴ர்மபால
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 11 ॥

ஶார்தூ³ளது³க்³த⁴ஹர ஸர்வருஜாபஹார
ஶாஸ்த்ராநுஸார பரஸாத்த்விக ஹ்ருத்³விஹார ।
ஶஸ்த்ராஸ்த்ர ஶக்தித⁴ர மௌக்திகமுக்³த⁴ஹார
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 12 ॥

ஆதி³த்யகோடிருசிரஞ்ஜித வேத³ஸார
ஆதா⁴ரபூ⁴த பு⁴வநைக ஹிதாவதார ।
ஆதி³ப்ரமாதி²பத³ஸாரஸ பாபதூ³ர
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 13 ॥

பஞ்சாத்³ரிவாஸ பரமாத்³பு⁴தபா⁴வநீய
பிஞ்சா²வதம்ஸமகுடோஜ்ஜ்வல பூஜநீய ।
வாஞ்சா²நுகூல வரதா³யக ஸத்ஸஹாய
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 14 ॥

ஹிம்ஸாவிஹீந ஶரணாக³தபாரிஜாத
ஸம்ஸாரஸாக³ரஸமுத்தரணைகபோத ।
ஹம்ஸாதி³ஸேவித விபோ⁴ பரமாத்மபோ³த⁴
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 15 ॥

கும்பீ⁴ந்த்³ர கேஸரி துரங்க³ம வாஹ துங்க³
க³ம்பீ⁴ர வீர மணிகண்ட² விமோஹநாங்க³ ।
கும்போ⁴த்³ப⁴வாதி³ வரதாபஸசித்தரங்க³
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 16 ॥

ஸம்பூர்ண ப⁴க்தவர ஸந்ததி தா³நஶீல
ஸம்பத்ஸுக²ப்ரத³ ஸநாதந கா³நலோல ।
ஸம்பூரிதாகி²ல சராசரளோகபால
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 17 ॥

வீராஸநஸ்தி²த விசித்ரவநாதி⁴வாஸ
நாராயணப்ரிய நடேஶ மநோவிளாஸ ।
வாராஶிபூர்ண கருணாம்ருத வாக்³விகாஸ
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 18 ॥

க்ஷிப்ரப்ரஸாத³க ஸுராஸுரஸேவ்யபாத³
விப்ராதி³வந்தி³த வரப்ரத³ ஸுப்ரஸாத³ ।
விப்⁴ராஜமாந மணிகண்ட² விநோத³பூ⁴த
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 19 ॥

கோடீரசாருதர கோடிதி³வாகராப⁴
பாடீரபங்ககலப⁴ப்ரிய பூர்ணஶோப⁴ ।
வாடீவநாந்தரவிஹார விசித்ரரூப
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 20 ॥

து³ர்வாரது³꞉க²ஹர தீ³நஜநாநுகூல
து³ர்வாஸ தாபஸ வரார்சித பாத³மூல ।
த³ர்வீகரேந்த்³ர மணிபூ⁴ஷண த⁴ர்மபால
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 21 ॥

ந்ருத்தாபி⁴ரம்ய நிக³மாக³ம ஸாக்ஷிபூ⁴த
ப⁴க்தாநுக³ம்ய பரமாத்³பு⁴த ஹ்ருத்ப்ரபோ³த⁴ ।
ஸத்தாபஸார்சித ஸநாதந மோக்ஷபூ⁴த
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 22 ॥

கந்த³ர்பகோடி கமநீயகராவதார
மந்தா³ர குந்த³ ஸுமவ்ருந்த³ மநோஜ்ஞஹார ।
மந்தா³கிநீதடவிஹார விநோத³பூர
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 23 ॥

ஸத்கீர்தநப்ரிய ஸமஸ்தஸுராதி⁴நாத²
ஸத்காரஸாது⁴ ஹ்ருத³யாம்பு³ஜ ஸந்நிகேத ।
ஸத்கீர்திஸௌக்²ய வரதா³யக ஸத்கிராத
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 24 ॥

ஜ்ஞாநப்ரபூஜித பதா³ம்பு³ஜ பூ⁴திபூ⁴ஷ
தீ³நாநுகம்பித த³யாபர தி³வ்யவேஷ ।
ஜ்ஞாநஸ்வரூப வரசக்ஷுஷ வேத³கோ⁴ஷ
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 25 ॥

நாதா³ந்தரங்க³ வரமங்க³ளந்ருத்தரங்க³-
-பாதா³ரவிந்த³ குஸுமாயுத⁴ கோமளாங்க³ ।
மாதங்க³கேஸரிதுரங்க³மவாஹதுங்க³
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 26 ॥

ப்³ரஹ்மஸ்வரூப ப⁴வரோக³புராணவைத்³ய
த⁴ர்மார்த²காமவரமுக்தித³ வேத³வேத்³ய ।
கர்மாநுகூலப²லதா³யக சிந்மயாத்³ய
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 27 ॥

தாபத்ரயாபஹர தாபஸஹ்ருத்³விஹார
தாபிஞ்ச² சாருதரகா³த்ர கிராதவீர ।
ஆபாத³மஸ்தக லஸந்மணிமுக்தஹார
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 28 ॥

சிந்தாமணிப்ரதி²த பூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாங்க³
த³ந்தாவளேந்த்³ர ஹரிவாஹந மோஹநாங்க³ ।
ஸந்தாநதா³யக விபோ⁴ கருணாந்தரங்க³
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 29 ॥

ஆரண்யவாஸ வரதாபஸ போ³த⁴ரூப
காருண்யஸாக³ர கலேஶ கலாகலாப ।
தாருண்ய தாமர ஸுலோசந லோகதீ³ப
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 30 ॥

ஆபாத³ சாருதர காமஸமாபி⁴ராம
ஶோபா⁴யமாந ஸுரஸஞ்சய ஸார்வபௌ⁴ம ।
ஶ்ரீபாண்ட்³ய பூர்வஸுக்ருதாம்ருத பூர்ணதா⁴ம
ஶ்ரீபூ⁴தநாத² மம தே³ஹி கராவளம்ப³ம் ॥ 31 ॥

இதி ஶ்ரீ பூ⁴தநாத² கராவளம்ப³ ஸ்தவ꞉ ।


மேலும் ஶ்ரீ அய்யப்ப ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed