Sri Bhuthanatha Karavalamba Stava – శ్రీ భూతనాథ కరావలంబ స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఓం‍కారరూప శబరీవరపీఠదీప
శృంగార రంగ రమణీయ కలాకలాప |
అంగారవర్ణ మణికంఠ మహత్ప్రతాప
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧ ||

నక్షత్రచారునఖరప్రద నిష్కళంక
నక్షత్రనాథముఖ నిర్మలచిత్తరంగ |
కుక్షిస్థలస్థిత చరాచర భూతసంఘ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨ ||

మంత్రార్థ తత్త్వ నిగమార్థ మహావరిష్ఠ
యంత్రాది తంత్ర వరవర్ణిత పుష్కలేష్ట |
సంత్రాసితారికుల పద్మసుఖోపవిష్ట
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩ ||

శిక్షాపరాయణ శివాత్మజ సర్వభూత-
-రక్షాపరాయణ చరాచర హేతుభూత |
అక్షయ్య మంగళ వరప్రద చిత్ప్రబోధ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౪ ||

వాగీశవర్ణిత విశిష్టవచోవిలాస
యోగీశ యోగకర యాగఫలప్రకాశ |
యోగేశ యోగి పరమాత్మ హితోపదేశ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౫ ||

యక్షేశపూజ్య నిధిసంచయ నిత్యపాల
యక్షీశ కాంక్షిత సులక్షణ లక్ష్యమూల |
అక్షీణ పుణ్య నిజభక్తజనానుకూల
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౬ ||

స్వామిన్ ప్రభారమణ చందనలిప్తదేహ
చామీకరాభరణ చారుతురంగవాహ |
శ్రీమత్సురాభరణ శాశ్వతసత్సమూహ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౭ ||

ఆతామ్రహేమరుచిరంజిత మంజుగాత్ర
వేదాంతవేద్య విధివర్ణిత వీర్యవేత్ర |
పాదారవింద పరిపావన భక్తమిత్ర
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౮ ||

బాలామృతాంశు పరిశోభిత ఫాలచిత్రా
నీలాలిపాలిఘనకుంతల దివ్యసూత్ర |
లీలావినోద మృగయాపర సచ్చరిత్ర
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౯ ||

భూతిప్రదాయక జగత్ప్రథితప్రతాప
భీతిప్రమోచక విశాలకలాకలాప |
బోధప్రదీప భవతాపహరస్వరూప
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౦ ||

వేతాళభూతపరివారవినోదశీల
పాతాళభూమి సురలోక సుఖానుకూల |
నాదాంతరంగ నతకల్పక ధర్మపాల
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౧ ||

శార్దూలదుగ్ధహర సర్వరుజాపహార
శాస్త్రానుసార పరసాత్త్విక హృద్విహార |
శస్త్రాస్త్ర శక్తిధర మౌక్తికముగ్ధహార
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౨ ||

ఆదిత్యకోటిరుచిరంజిత వేదసార
ఆధారభూత భువనైక హితావతార |
ఆదిప్రమాథిపదసారస పాపదూర
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౩ ||

పంచాద్రివాస పరమాద్భుతభావనీయ
పింఛావతంసమకుటోజ్జ్వల పూజనీయ |
వాంఛానుకూల వరదాయక సత్సహాయ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౪ ||

హింసావిహీన శరణాగతపారిజాత
సంసారసాగరసముత్తరణైకపోత |
హంసాదిసేవిత విభో పరమాత్మబోధ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౫ ||

కుంభీంద్ర కేసరి తురంగమ వాహ తుంగ
గంభీర వీర మణికంఠ విమోహనాంగ |
కుంభోద్భవాది వరతాపసచిత్తరంగ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౬ ||

సంపూర్ణ భక్తవర సంతతి దానశీల
సంపత్సుఖప్రద సనాతన గానలోల |
సంపూరితాఖిల చరాచరలోకపాల
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౭ ||

వీరాసనస్థిత విచిత్రవనాధివాస
నారాయణప్రియ నటేశ మనోవిలాస |
వారాశిపూర్ణ కరుణామృత వాగ్వికాస
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౮ ||

క్షిప్రప్రసాదక సురాసురసేవ్యపాద
విప్రాదివందిత వరప్రద సుప్రసాద |
విభ్రాజమాన మణికంఠ వినోదభూత
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౧౯ ||

కోటీరచారుతర కోటిదివాకరాభ
పాటీరపంకకలభప్రియ పూర్ణశోభ |
వాటీవనాంతరవిహార విచిత్రరూప
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౦ ||

దుర్వారదుఃఖహర దీనజనానుకూల
దుర్వాస తాపస వరార్చిత పాదమూల |
దర్వీకరేంద్ర మణిభూషణ ధర్మపాల
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౧ ||

నృత్తాభిరమ్య నిగమాగమ సాక్షిభూత
భక్తానుగమ్య పరమాద్భుత హృత్ప్రబోధ |
సత్తాపసార్చిత సనాతన మోక్షభూత
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౨ ||

కందర్పకోటి కమనీయకరావతార
మందార కుంద సుమవృంద మనోజ్ఞహార |
మందాకినీతటవిహార వినోదపూర
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౩ ||

సత్కీర్తనప్రియ సమస్తసురాధినాథ
సత్కారసాధు హృదయాంబుజ సన్నికేత |
సత్కీర్తిసౌఖ్య వరదాయక సత్కిరాత
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౪ ||

జ్ఞానప్రపూజిత పదాంబుజ భూతిభూష
దీనానుకంపిత దయాపర దివ్యవేష |
జ్ఞానస్వరూప వరచక్షుష వేదఘోష
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౫ ||

నాదాంతరంగ వరమంగళనృత్తరంగ-
-పాదారవింద కుసుమాయుధ కోమలాంగ |
మాతంగకేసరితురంగమవాహతుంగ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౬ ||

బ్రహ్మస్వరూప భవరోగపురాణవైద్య
ధర్మార్థకామవరముక్తిద వేదవేద్య |
కర్మానుకూలఫలదాయక చిన్మయాద్య
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౭ ||

తాపత్రయాపహర తాపసహృద్విహార
తాపింఛ చారుతరగాత్ర కిరాతవీర |
ఆపాదమస్తక లసన్మణిముక్తహార
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౮ ||

చింతామణిప్రథిత భూషణభూషితాంగ
దంతావలేంద్ర హరివాహన మోహనాంగ |
సంతానదాయక విభో కరుణాంతరంగ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౨౯ ||

ఆరణ్యవాస వరతాపస బోధరూప
కారుణ్యసాగర కలేశ కలాకలాప |
తారుణ్య తామర సులోచన లోకదీప
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩౦ ||

ఆపాద చారుతర కామసమాభిరామ
శోభాయమాన సురసంచయ సార్వభౌమ |
శ్రీపాండ్య పూర్వసుకృతామృత పూర్ణధామ
శ్రీభూతనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీ భూతనాథ కరావలంబ స్తవః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

స్పందించండి

error: Not allowed