Rama Apaduddharaka Stotram – ಶ್ರೀ ರಾಮ ಆಪದುದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ |
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ನಮಃ ಕೋದಂಡಹಸ್ತಾಯ ಸಂಧೀಕೃತಶರಾಯ ಚ |
ದಂಡಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧ ||

ಆಪನ್ನಜನರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷಾಯಾಮಿತತೇಜಸೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ವಿಷ್ಣವೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨ ||

ಪದಾಂಭೋಜರಜಸ್ಸ್ಪರ್ಶಪವಿತ್ರಮುನಿಯೋಷಿತೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಸೀತಾಪತಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩ ||

ದಾನವೇಂದ್ರಮಹಾಮತ್ತಗಜಪಂಚಾಸ್ಯರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ರಘುನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೪ ||

ಮಹಿಜಾಕುಚಸಂಲಗ್ನಕುಂಕುಮಾರುಣವಕ್ಷಸೇ |
ನಮಃ ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೫ ||

ಪದ್ಮಸಂಭವ ಭೂತೇಶ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಕೀರ್ತಯೇ |
ನಮೋ ಮಾರ್ತಾಂಡವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೬ ||

ಹರತ್ಯಾರ್ತಿಂ ಚ ಲೋಕಾನಾಂ ಯೋ ವಾ ಮಧುನಿಷೂದನಃ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಹರಯೇ ತುಭ್ಯಂ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೭ ||

ತಾಪಕಾರಣಸಂಸಾರಗಜಸಿಂಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೮ ||

ರಂಗತ್ತರಂಗಜಲಧಿಗರ್ವಹೃಚ್ಛರಧಾರಿಣೇ |
ನಮಃ ಪ್ರತಾಪರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೯ ||

ದಾರೋಪಹಿತಚಂದ್ರಾವತಂಸಧ್ಯಾತಸ್ವಮೂರ್ತಯೇ |
ನಮಃ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೦ ||

ತಾರಾನಾಯಕಸಂಕಾಶವದನಾಯ ಮಹೌಜಸೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತಾಟಕಾಹಂತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೧ ||

ರಮ್ಯಸಾನುಲಸಚ್ಚಿತ್ರಕೂಟಾಶ್ರಮವಿಹಾರಿಣೇ |
ನಮಃ ಸೌಮಿತ್ರಿಸೇವ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೨ ||

ಸರ್ವದೇವಹಿತಾಸಕ್ತ ದಶಾನನವಿನಾಶಿನೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ದುಃಖಧ್ವಂಸಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೩ ||

ರತ್ನಸಾನುನಿವಾಸೈಕ ವಂದ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ಚ |
ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೪ ||

ಸಂಸಾರಬಂಧಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುಧಾಮಪ್ರಕಾಶಿನೇ |
ನಮಃ ಕಲುಷಸಂಹರ್ತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೫ ||

ಪವನಾಶುಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾರೀಚಾದಿ ಸುರಾರಯೇ |
ನಮೋ ಮಖಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೬ ||

ದಾಂಭಿಕೇತರಭಕ್ತೌಘಮಹದಾನಂದದಾಯಿನೇ |
ನಮಃ ಕಮಲನೇತ್ರಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೭ ||

ಲೋಕತ್ರಯೋದ್ವೇಗಕರ ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರಶ್ಛಿದೇ |
ನಮೋ ನೀರದದೇಹಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೮ ||

ಕಾಕಾಸುರೈಕನಯನಹರಲ್ಲೀಲಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ |
ನಮೋ ಭಕ್ತೈಕವೇದ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೧೯ ||

ಭಿಕ್ಷುರೂಪಸಮಾಕ್ರಾಂತ ಬಲಿಸರ್ವೈಕಸಂಪದೇ |
ನಮೋ ವಾಮನರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೦ ||

ರಾಜೀವನೇತ್ರಸುಸ್ಪಂದ ರುಚಿರಾಂಗಸುರೋಚಿಷೇ |
ನಮಃ ಕೈವಲ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೧ ||

ಮಂದಮಾರುತಸಂವೀತ ಮಂದಾರದ್ರುಮವಾಸಿನೇ |
ನಮಃ ಪಲ್ಲವಪಾದಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೨ ||

ಶ್ರೀಕಂಠಚಾಪದಳನಧುರೀಣಬಲಬಾಹವೇ |
ನಮಃ ಸೀತಾನುಷಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೩ ||

ರಾಜರಾಜಸುಹೃದ್ಯೋಷಾರ್ಚಿತ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಯೇ |
ನಮ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಂಶ್ಯಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೪ ||

ಮಂಜುಲಾದರ್ಶವಿಪ್ರೇಕ್ಷಣೋತ್ಸುಕೈಕವಿಲಾಸಿನೇ |
ನಮಃ ಪಾಲಿತಭಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೫ ||

ಭೂರಿಭೂಧರ ಕೋದಂಡಮೂರ್ತಿ ಧ್ಯೇಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇಜೋನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೬ ||

ಯೋಗೀಂದ್ರಹೃತ್ಸರೋಜಾತಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೭ ||

ಭೂವರಾಹಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋ ಭೂರಿಪ್ರದಾಯಿನೇ |
ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೮ ||

ಯೋಷಾಂಜಲಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಲಾಜಾಂಚಿತವಪುಷ್ಮತೇ |
ನಮಃ ಸೌಂದರ್ಯನಿಧಯೇ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೨೯ ||

ನಖಕೋಟಿವಿನಿರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿವಕ್ಷಸೇ |
ನಮೋ ನೃಸಿಂಹರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೦ ||

ಮಾಯಾಮಾನುಷದೇಹಾಯ ವೇದೋದ್ಧರಣಹೇತವೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೧ ||

ಮಿತಿಶೂನ್ಯ ಮಹಾದಿವ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ಮಾನಿತಾತ್ಮನೇ |
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೨ ||

ಅಹಂಕಾರೇತರಜನ ಸ್ವಾಂತಸೌಧವಿಹಾರಿಣೇ |
ನಮೋಽಸ್ತು ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೩ ||

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಶೋಭಿಪಾರ್ಶ್ವಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ |
ನಮಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ರಾಮಾಯಾಪನ್ನಿವಾರಿಣೇ || ೩೪ ||

ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲೌ |
ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೌ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣೌ || ೩೫ ||

ಸನ್ನದ್ಧಃ ಕವಚೀ ಖಡ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೋ ಯುವಾ |
ತಿಷ್ಠನ್ಮಮಾಗ್ರತೋ ನಿತ್ಯಂ ರಾಮಃ ಪಾತು ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಃ || ೩೬ ||

ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಮ್ |
ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ||

ಫಲಶ್ರುತಿ |
ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಭಗವತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ |
ಪ್ರಭಾತೇ ವಾ ಪ್ರದೋಷೇ ವಾ ರಾಮಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ || ೧ ||

ಸ ತು ತೀರ್ತ್ವಾ ಭವಾಂಬೋಧಿಮಾಪದಸ್ಸಕಲಾನಪಿ |
ರಾಮಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದತಃ || ೨ ||

ಕಾರಾಗೃಹಾದಿಬಾಧಾಸು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೇ ಬಹುಸಂಕಟೇ |
ಆಪನ್ನಿವಾರಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಯಥಾವಿಧಿಃ || ೩ ||

ಸಂಯೋಜ್ಯಾನುಷ್ಟುಭಂ ಮಂತ್ರಮನುಶ್ಲೋಕಂ ಸ್ಮರನ್ವಿಭುಮ್ |
ಸಪ್ತಾಹಾತ್ಸರ್ವಬಾಧಾಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೪ ||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ವಾರಜಪತಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ತು ದೃಢವ್ರತಃ |
ವೈಶಾಖೇ ಭಾನುಮಾಲೋಕ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಶತಸಂಖ್ಯಯಾ || ೫ ||

ಧನವಾನ್ ಧನದಪ್ರಖ್ಯಸ್ಸ ಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ನರಃ || ೬ ||

ತಂ ತಂ ಕಾಮಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಮಾನವಃ |
ಯಂತ್ರಪೂಜಾವಿಧಾನೇನ ಜಪಹೋಮಾದಿತರ್ಪಣೈಃ || ೭ ||

ಯಸ್ತು ಕುರ್ವೀತ ಸಹಸಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಇಹ ಲೋಕೇ ಸುಖೀ ಭೂತ್ವಾ ಪರೇ ಮುಕ್ತೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೮ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed