Sri Rama Apaduddharaka Stotram – ஶ்ரீ ராம ஆபதுத்தாரக ஸ்தோத்ரம்


ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥

நம꞉ கோத³ண்ட³ஹஸ்தாய ஸந்தீ⁴க்ருதஶராய ச ।
த³ண்டி³தாகி²லதை³த்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 1 ॥

ஆபந்நஜநரக்ஷைகதீ³க்ஷாயாமிததேஜஸே ।
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணவே துப்⁴யம் ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 2 ॥

பதா³ம்போ⁴ஜரஜஸ்ஸ்பர்ஶபவித்ரமுநியோஷிதே ।
நமோ(அ)ஸ்து ஸீதாபதயே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 3 ॥

தா³நவேந்த்³ரமஹாமத்தக³ஜபஞ்சாஸ்யரூபிணே ।
நமோ(அ)ஸ்து ரகு⁴நாதா²ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 4 ॥

மஹிஜாகுசஸம்லக்³நகுங்குமாருணவக்ஷஸே ।
நம꞉ கல்யாணரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 5 ॥

பத்³மஸம்ப⁴வ பூ⁴தேஶ முநிஸம்ஸ்துதகீர்தயே ।
நமோ மார்தாண்ட³வம்ஶ்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 6 ॥

ஹரத்யார்திம் ச லோகாநாம் யோ வா மது⁴நிஷூத³ந꞉ ।
நமோ(அ)ஸ்து ஹரயே துப்⁴யம் ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 7 ॥

தாபகாரணஸம்ஸாரக³ஜஸிம்ஹஸ்வரூபிணே ।
நமோ வேதா³ந்தவேத்³யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 8 ॥

ரங்க³த்தரங்க³ஜலதி⁴க³ர்வஹ்ருச்ச²ரதா⁴ரிணே ।
நம꞉ ப்ரதாபரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 9 ॥

தா³ரோபஹிதசந்த்³ராவதம்ஸத்⁴யாதஸ்வமூர்தயே ।
நம꞉ ஸத்யஸ்வரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 10 ॥

தாராநாயகஸங்காஶவத³நாய மஹௌஜஸே ।
நமோ(அ)ஸ்து தாடகாஹந்த்ரே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 11 ॥

ரம்யஸாநுலஸச்சித்ரகூடாஶ்ரமவிஹாரிணே ।
நம꞉ ஸௌமித்ரிஸேவ்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 12 ॥

ஸர்வதே³வஹிதாஸக்த த³ஶாநநவிநாஶிநே ।
நமோ(அ)ஸ்து து³꞉க²த்⁴வம்ஸாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 13 ॥

ரத்நஸாநுநிவாஸைக வந்த்³யபாதா³ம்பு³ஜாய ச ।
நமஸ்த்ரைலோக்யநாதா²ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 14 ॥

ஸம்ஸாரப³ந்த⁴மோக்ஷைகஹேதுதா⁴மப்ரகாஶிநே ।
நம꞉ கலுஷஸம்ஹர்த்ரே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 15 ॥

பவநாஶுக³ ஸங்க்ஷிப்த மாரீசாதி³ ஸுராரயே ।
நமோ மக²பரித்ராத்ரே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 16 ॥

தா³ம்பி⁴கேதரப⁴க்தௌக⁴மஹதா³நந்த³தா³யிநே ।
நம꞉ கமலநேத்ராய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 17 ॥

லோகத்ரயோத்³வேக³கர கும்ப⁴கர்ணஶிரஶ்சி²தே³ ।
நமோ நீரத³தே³ஹாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 18 ॥

காகாஸுரைகநயநஹரள்லீலாஸ்த்ரதா⁴ரிணே ।
நமோ ப⁴க்தைகவேத்³யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 19 ॥

பி⁴க்ஷுரூபஸமாக்ராந்த ப³லிஸர்வைகஸம்பதே³ ।
நமோ வாமநரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 20 ॥

ராஜீவநேத்ரஸுஸ்பந்த³ ருசிராங்க³ஸுரோசிஷே ।
நம꞉ கைவல்யநித⁴யே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 21 ॥

மந்த³மாருதஸம்வீத மந்தா³ரத்³ருமவாஸிநே ।
நம꞉ பல்லவபாதா³ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 22 ॥

ஶ்ரீகண்ட²சாபத³ளநது⁴ரீணப³லபா³ஹவே ।
நம꞉ ஸீதாநுஷக்தாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 23 ॥

ராஜராஜஸுஹ்ருத்³யோஷார்சித மங்க³ளமூர்தயே ।
நம இக்ஷ்வாகுவம்ஶ்யாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 24 ॥

மஞ்ஜுளாத³ர்ஶவிப்ரேக்ஷணோத்ஸுகைகவிளாஸிநே ।
நம꞉ பாலிதப⁴க்தாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 25 ॥

பூ⁴ரிபூ⁴த⁴ர கோத³ண்ட³மூர்தி த்⁴யேயஸ்வரூபிணே ।
நமோ(அ)ஸ்து தேஜோநித⁴யே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 26 ॥

யோகீ³ந்த்³ரஹ்ருத்ஸரோஜாதமது⁴பாய மஹாத்மநே ।
நமோ ராஜாதி⁴ராஜாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 27 ॥

பூ⁴வராஹஸ்வரூபாய நமோ பூ⁴ரிப்ரதா³யிநே ।
நமோ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 28 ॥

யோஷாஞ்ஜலிவிநிர்முக்த லாஜாஞ்சிதவபுஷ்மதே ।
நம꞉ ஸௌந்த³ர்யநித⁴யே ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 29 ॥

நக²கோடிவிநிர்பி⁴ந்நதை³த்யாதி⁴பதிவக்ஷஸே ।
நமோ ந்ருஸிம்ஹரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 30 ॥

மாயாமாநுஷதே³ஹாய வேதோ³த்³த⁴ரணஹேதவே ।
நமோ(அ)ஸ்து மத்ஸ்யரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 31 ॥

மிதிஶூந்ய மஹாதி³வ்யமஹிம்நே மாநிதாத்மநே ।
நமோ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 32 ॥

அஹங்காரேதரஜந ஸ்வாந்தஸௌத⁴விஹாரிணே ।
நமோ(அ)ஸ்து சித்ஸ்வரூபாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 33 ॥

ஸீதாலக்ஷ்மணஸம்ஶோபி⁴பார்ஶ்வாய பரமாத்மநே ।
நம꞉ பட்டாபி⁴ஷிக்தாய ராமாயாபந்நிவாரிணே ॥ 34 ॥

அக்³ரத꞉ ப்ருஷ்ட²தஶ்சைவ பார்ஶ்வதஶ்ச மஹாப³லௌ ।
ஆகர்ணபூர்ணத⁴ந்வாநௌ ரக்ஷேதாம் ராமலக்ஷ்மணௌ ॥ 35 ॥

ஸந்நத்³த⁴꞉ கவசீ க²ட்³கீ³ சாபபா³ணத⁴ரோ யுவா ।
திஷ்ட²ந்மமாக்³ரதோ நித்யம் ராம꞉ பாது ஸலக்ஷ்மண꞉ ॥ 36 ॥

ஆபதா³மபஹர்தாரம் தா³தாரம் ஸர்வஸம்பதா³ம் ।
லோகாபி⁴ராமம் ஶ்ரீராமம் பூ⁴யோ பூ⁴யோ நமாம்யஹம் ॥

ப²லஶ்ருதி ।
இமம் ஸ்தவம் ப⁴க³வத꞉ படே²த்³ய꞉ ப்ரீதமாநஸ꞉ ।
ப்ரபா⁴தே வா ப்ரதோ³ஷே வா ராமஸ்ய பரமாத்மந꞉ ॥ 1 ॥

ஸ து தீர்த்வா ப⁴வாம்போ³தி⁴மாபத³ஸ்ஸகலாநபி ।
ராமஸாயுஜ்யமாப்நோதி தே³வதே³வப்ரஸாத³த꞉ ॥ 2 ॥

காராக்³ருஹாதி³பா³தா⁴ஸு ஸம்ப்ராப்தே ப³ஹுஸங்கடே ।
ஆபந்நிவாரகஸ்தோத்ரம் படே²த்³யஸ்து யதா²விதி⁴꞉ ॥ 3 ॥

ஸம்யோஜ்யாநுஷ்டுப⁴ம் மந்த்ரமநுஶ்லோகம் ஸ்மரந்விபு⁴ம் ।
ஸப்தாஹாத்ஸர்வபா³தா⁴ப்⁴யோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 4 ॥

த்³வாத்ரிம்ஶத்³வாரஜபத꞉ ப்ரத்யஹம் து த்³ருட⁴வ்ரத꞉ ।
வைஶாகே² பா⁴நுமாலோக்ய ப்ரத்யஹம் ஶதஸங்க்²யயா ॥ 5 ॥

த⁴நவாந் த⁴நத³ப்ரக்²யஸ்ஸ ப⁴வேந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ।
ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந யம் யம் காமயதே நர꞉ ॥ 6 ॥

தம் தம் காமமவாப்நோதி ஸ்தோத்ரேணாநேந மாநவ꞉ ।
யந்த்ரபூஜாவிதா⁴நேந ஜபஹோமாதி³தர்பணை꞉ ॥ 7 ॥

யஸ்து குர்வீத ஸஹஸா ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
இஹ லோகே ஸுகீ² பூ⁴த்வா பரே முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 8 ॥


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము తాయారుచేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது

error: Not allowed