Sri Raghuveera Gadyam (Sri Maha Veera Gadyam) – ஶ்ரீ ரகுவீர கத்யம் (ஶ்ரீ மஹாவீர வைபவம்)


ஶ்ரீமாந்வேங்கடநாதா²ர்ய கவிதார்கிக கேஸரி ।
வேதா³ந்தாசார்யவர்யோமே ஸந்நித⁴த்தாம் ஸதா³ஹ்ருதி³ ॥

ஜயத்யாஶ்ரித ஸந்த்ராஸ த்⁴வாந்த வித்⁴வம்ஸநோத³ய꞉ ।
ப்ரபா⁴வாந் ஸீதயா தே³வ்யா பரமவ்யோம பா⁴ஸ்கர꞉ ॥

ஜய ஜய மஹாவீர மஹாதீ⁴ர தௌ⁴ரேய,
தே³வாஸுர ஸமர ஸமய ஸமுதி³த நிகி²ல நிர்ஜர நிர்தா⁴ரித நிரவதி⁴க மாஹாத்ம்ய,
த³ஶவத³ந த³மித தை³வத பரிஷத³ப்⁴யர்தி²த தா³ஶரதி² பா⁴வ,
தி³நகர குல கமல தி³வாகர,
தி³விஷத³தி⁴பதி ரண ஸஹசரண சதுர த³ஶரத² சரம ருணவிமோசந,
கோஸல ஸுதா குமார பா⁴வ கஞ்சுகித காரணாகார,
கௌமார கேலி கோ³பாயித கௌஶிகாத்⁴வர,
ரணாத்⁴வர து⁴ர்ய ப⁴வ்ய தி³வ்யாஸ்த்ர ப்³ருந்த³ வந்தி³த,
ப்ரணத ஜந விமத விமத²ந து³ர்லலித தோ³ர்லலித,
தநுதர விஶிக² விதாட³ந விக⁴டித விஶராரு ஶராரு தாடகா தாடகேய,
ஜட³கிரண ஶகலத⁴ர ஜடில நடபதி மகுட தட நடநபடு விபு³த⁴ஸரித³திப³ஹுள மது⁴க³ளந லலிதபத³
ளிநரஜ உபம்ருதி³த நிஜவ்ருஜிந ஜஹது³பல தநுருசிர பரம முநிவர யுவதி நுத,
குஶிக ஸுத கதி²த விதி³த நவ விவித⁴ கத²,
மைதி²ல நக³ர ஸுலோசநா லோசந சகோர சந்த்³ர,
க²ண்ட³பரஶு கோத³ண்ட³ ப்ரகாண்ட³ க²ண்ட³ந ஶௌண்ட³ பு⁴ஜத³ண்ட³,
சண்ட³கர கிரண மண்ட³ல போ³தி⁴த புண்ட³ரீக வந ருசி லுண்டாக லோசந,
மோசித ஜநக ஹ்ருத³ய ஶங்காதங்க,
பரிஹ்ருத நிகி²ல நரபதி வரண ஜநக து³ஹித்ரு குசதட விஹரண ஸமுசித கரதல,
ஶதகோடி ஶதகு³ண கடி²ந பரஶுத⁴ர முநிவர கரத்⁴ருத து³ரவநமதம நிஜ த⁴நுராகர்ஷண ப்ரகாஶித பாரமேஷ்ட்²ய,
க்ரதுஹர ஶிக²ரி கந்துக விஹ்ருத்யுந்முக² ஜக³த³ருந்துத³ ஜிதஹரி த³ந்தி த³ந்த த³ந்துர த³ஶவத³ந த³மந குஶல த³ஶஶதபு⁴ஜ முக² ந்ருபதிகுல ருதி⁴ர ஜ²ர ப⁴ரித ப்ருது²தர தடாக தர்பித பித்ருக ப்⁴ருகு³பதி ஸுக³தி விஹதிகர நத பருடி³ஷு பரிக⁴,

அந்ருத ப⁴ய முஷித ஹ்ருத³ய பித்ரு வசந பாலந ப்ரதிஜ்ஞாவஜ்ஞாத யௌவராஜ்ய,
நிஷாத³ ராஜ ஸௌஹ்ருத³ ஸூசித ஸௌஶீல்ய ஸாக³ர,
ப⁴ரத்³வாஜ ஶாஸந பரிக்³ருஹீத விசித்ர சித்ரகூட கி³ரி கடக தட ரம்யாவஸத²,
அநந்யஶாஸநீய,
ப்ரணத ப⁴ரத மகுடதட ஸுக⁴டித பாது³காக்³ர்யாபி⁴ஷேக, நிர்வர்தித ஸர்வலோக யோக³ க்ஷேம,
பிஶித ருசி விஹித து³ரித வலமத²ந தநய ப³லிபு⁴க³நுக³தி ஸரப⁴ஸ ஶயந த்ருண ஶகல பரிபதந ப⁴ய சகித ஸகல ஸுர முநிவர ப³ஹுமத மஹாஸ்த்ர ஸாமர்த்²ய,
த்³ருஹிண ஹர வலமத²ந து³ராளக்ஷ ஶரளக்ஷ,
த³ண்ட³கா தபோவந ஜங்க³ம பாரிஜாத,
விராத⁴ ஹரிண ஶார்தூ³ள,
விளுலித ப³ஹுப²ல மக² கலம ரஜநிசர ம்ருக³ ம்ருக³யாரம்ப⁴ ஸம்ப்⁴ருத சீரப்⁴ருத³நுரோத⁴,
த்ரிஶிர꞉ ஶிரஸ்த்ரிதய திமிர நிராஸ வாஸரகர,
தூ³ஷண ஜலநிதி⁴ ஶோஷண தோஷித ருஷிக³ண கோ⁴ஷித விஜய கோ⁴ஷண,
க²ரதர க²ர தரு க²ண்ட³ந சண்ட³ பவந,
த்³விஸப்த ரக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ர ளவந விளோலந மஹாகலப⁴,
அஸஹாய ஶூர,
அநபாய ஸாஹஸ,
மஹித மஹாம்ருத² த³ர்ஶந முதி³த மைதி²லீ த்³ருட⁴தர பரிரம்ப⁴ண விப⁴வ விரோபித விகட வீரவ்ரண,
மாரீச மாயா ம்ருக³ சர்ம பரிகர்மித நிர்ப⁴ர த³ர்பா⁴ஸ்தரண,
விக்ரம யஶோ லாப⁴ விக்ரீத ஜீவித க்³ருத்⁴ரராஜ தே³ஹ தி³த⁴க்ஷா லக்ஷித ப⁴க்தஜந தா³க்ஷிண்ய,
கல்பித விபு³த⁴பா⁴வ கப³ந்தா⁴பி⁴நந்தி³த,
அவந்த்⁴ய மஹிம முநிஜந ப⁴ஜந முஷித ஹ்ருத³ய கலுஷ ஶப³ரீ மோக்ஷ ஸாக்ஷிபூ⁴த,

ப்ரப⁴ஞ்ஜநதநய பா⁴வுக பா⁴ஷித ரஞ்ஜித ஹ்ருத³ய,
தரணிஸுத ஶரணாக³தி பரதந்த்ரீக்ருத ஸ்வாதந்த்ர்ய,
த்³ருட⁴க⁴டித கைலாஸ கோடி விகட து³ந்து³பி⁴ கங்கால கூட தூ³ர விக்ஷேப த³க்ஷ த³க்ஷிணேதர பாதா³ங்கு³ஷ்ட² த³ரசலந விஶ்வஸ்த ஸுஹ்ருதா³ஶய,
அதிப்ருது²ல ப³ஹு விடபி கி³ரி த⁴ரணி விவர யுக³பது³த³ய விவ்ருத சித்ரபுங்க² வைசித்ர்ய,
விபுல பு⁴ஜ ஶைலமூல நிபி³ட³ நிபீடி³த ராவண ரணரணக ஜநக சதுருத³தி⁴ விஹரண சதுர கபிகுலபதி ஹ்ருத³ய விஶால ஶிலாதல தா³ரண தா³ருண ஶிலீமுக²,
அபார பாராவார பரிகா² பரிவ்ருத பரபுர பரிஸ்ருத த³வ த³ஹந ஜவந பவநப⁴வ கபிவர பரிஷ்வங்க³ பா⁴வித ஸர்வஸ்வ தா³ந,
அஹித ஸஹோத³ர ரக்ஷ꞉ பரிக்³ரஹ விஸம்வாதி³ விவித⁴ ஸசிவ விப்ரளம்ப⁴ (விஸ்ரம்ப⁴ண) ஸமய ஸம்ரம்ப⁴ ஸமுஜ்ஜ்ரும்பி⁴த ஸர்வேஶ்வர பா⁴வ,
ஸக்ருத்ப்ரபந்ந ஜந ஸம்ரக்ஷண தீ³க்ஷித வீர, ஸத்யவ்ரத,
ப்ரதிஶயந பூ⁴மிகா பூ⁴ஷித பயோதி⁴ புலிந,
ப்ரளய ஶிகி² பருஷ விஶிக² ஶிகா² ஶோஷிதாகூபார வாரிபூர,
ப்ரப³ல ரிபு கலஹ குதுக சடுல கபிகுல கரதல தூலித ஹ்ருத கி³ரி நிகர ஸாதி⁴த ஸேதுபத² ஸீமா ஸீமந்தித ஸமுத்³ர,
த்³ருதக³தி தரும்ருக³ வரூதி²நீ நிருத்³த⁴ லங்காவரோத⁴ வேபது² லாஸ்ய லீலோபதே³ஶ தே³ஶிக த⁴நுர்ஜ்யாகோ⁴ஷ,
க³க³ந சர கநக கி³ரி க³ரிம த⁴ர நிக³மமய நிஜ க³ருட³ க³ருத³நில லவ க³ளித விஷ வத³ந ஶர கத³ந,
அக்ருதசர வநசர ரணகரண வைலக்ஷ்ய கூணிதாக்ஷ ப³ஹுவித⁴ ரக்ஷோ ப³லாத்⁴யக்ஷ வக்ஷ꞉ கவாட பாடந படிம ஸாடோப கோபாவளேப,
கடுரடத³டநி டங்க்ருதி சடுல கடோ²ர கார்முக² விநிர்க³த விஶங்கட விஶிக² விதாட³ந விக⁴டித மகுட விஹ்வல விஶ்ரவஸ்தநய விஶ்ரம ஸமய விஶ்ராணந விக்²யாத விக்ரம,
கும்ப⁴கர்ண குலகி³ரி வித³ளந த³ம்போ⁴லி பூ⁴த நிஶ்ஶங்க கங்கபத்ர,
அபி⁴சரண ஹுதவஹ பரிசரண விக⁴டந ஸரப⁴ஸ பரிபதத³பரிமித கபிப³ல ஜலதி⁴ லஹரி கலகலரவ குபித மக⁴வஜி த³பி⁴ஹநநக்ருத³நுஜ ஸாக்ஷிக ராக்ஷஸ த்³வந்த்³வயுத்³த⁴,
அப்ரதித்³வந்த்³வ பௌருஷ,
த்ர்யம்ப³க ஸமதி⁴க கோ⁴ராஸ்த்ராட³ம்ப³ர,
ஸாரதி² ஹ்ருத ரத² ஸத்ரப ஶாத்ரவ ஸத்யாபித ப்ரதாப,
ஶித ஶர க்ருத லவண த³ஶமுக² முக² த³ஶக நிபதந புநருத³ய த³ர க³ளித ஜநித த³ர தரள ஹரிஹய நயந ளிநவந ருசி க²சித க²தல நிபதித ஸுரதரு குஸும விததி ஸுரபி⁴த ரத² பத²,
அகி²ல ஜக³த³தி⁴க பு⁴ஜ ப³ல த³ஶ லபந த³ஶக லவந ஜநித கத³ந பரவஶ ரஜநிசர யுவதி விளபந வசந ஸமவிஷய நிக³ம ஶிக²ர நிகர முக²ர முக² முநி வர பரிபணித,
அபி⁴க³த ஶதமக² ஹுதவஹ பித்ருபதி நிர்ருதி வருண பவந த⁴நத³ கி³ரிஶ முக² ஸுரபதி நுத முதி³த,
அமித மதி விதி⁴ விதி³த கதி²த நிஜ விப⁴வ ஜலதி⁴ ப்ருஷத லவ,
விக³த ப⁴ய விபு³த⁴ பரிப்³ருட⁴ விபோ³தி⁴த வீரஶயந ஶாயித வாநர ப்ருதநௌக⁴,
ஸ்வ ஸமய விக⁴டித ஸுக⁴டித ஸஹ்ருத³ய ஸஹத⁴ர்மசாரிணீக,
விபீ⁴ஷண வஶம்வதீ³க்ருத லங்கைஶ்வர்ய,
நிஷ்பந்ந க்ருத்ய,
க² புஷ்பித ரிபு பக்ஷ,
புஷ்பக ரப⁴ஸ க³தி கோ³ஷ்பதீ³க்ருத க³க³நார்ணவ,
ப்ரதிஜ்ஞார்ணவ தரண க்ருத க்ஷண ப⁴ரத மநோரத² ஸம்ஹித ஸிம்ஹாஸநாதி⁴ரூட⁴,
ஸ்வாமிந், ராக⁴வ ஸிம்ஹ,
ஹாடக கி³ரி கடக ஸத்³ருஶ பாத³ பீட² நிகட தட பரிலுடி²த நிகி²ல ந்ருபதி கிரீட கோடி விவித⁴ மணி க³ண கிரண நிகர நீராஜித சரண ராஜீவ,
தி³வ்ய பௌ⁴மாயோத்⁴யாதி⁴தை³வத,
பித்ரு வத⁴ குபித பரஶு த⁴ர முநி விஹித ந்ருப ஹநந கத³ந பூர்வ கால ப்ரப⁴வ ஶத கு³ண ப்ரதிஷ்டா²பித தா⁴ர்மிக ராஜ வம்ஶ,
ஶுப⁴ சரித ரத ப⁴ரத க²ர்வித க³ர்வ க³ந்த⁴ர்வ யூத² கீ³த விஜய கா³தா² ஶத,
ஶாஸித மது⁴ஸுத ஶத்ருக்⁴ந ஸேவித,
குஶ லவ பரிக்³ருஹீத குல கா³தா² விஶேஷ,
விதி⁴வஶ பரிணமத³மர ப⁴ணிதி கவிவர ரசித நிஜ சரித நிப³ந்த⁴ந நிஶமந நிர்வ்ருத,
ஸர்வ ஜந ஸம்மாநித,
புநருபஸ்தா²பித விமாந வர விஶ்ராணந ப்ரீணித வைஶ்ரவண விஶ்ராவித யஶ꞉ ப்ரபஞ்ச,
பஞ்சதாபந்ந முநிகுமார ஸஞ்ஜீவநாம்ருத,
த்ரேதாயுக³ ப்ரவர்தித கார்தயுக³ வ்ருத்தாந்த,
அவிகல ப³ஹுஸுவர்ண ஹயமக² ஸஹஸ்ர நிர்வஹண நிர்வர்தித நிஜ வர்ணாஶ்ரம த⁴ர்ம,
ஸர்வ கர்ம ஸமாராத்⁴ய,
ஸநாதந த⁴ர்ம,
ஸாகேத ஜநபத³ ஜநி த⁴நிக ஜங்க³ம ததி³தர ஜந்து ஜாத தி³வ்ய க³தி தா³ந த³ர்ஶித நித்ய நிஸ்ஸீம வைப⁴வ,
ப⁴வ தபந தாபித ப⁴க்தஜந ப⁴த்³ராராம,
ஶ்ரீ ராமப⁴த்³ர, நமஸ்தே புநஸ்தே நம꞉ ॥

சதுர்முகே²ஶ்வரமுகை²꞉ புத்ரபௌத்ராதி³ஶாலிநே ।
நம꞉ ஸீதாஸமேதாய ராமாய க்³ருஹமேதி⁴நே ॥

கவிகத²கஸிம்ஹகதி²தம்
கடோ²ரஸுகுமாரகு³ம்ப⁴க³ம்பீ⁴ரம் ।
ப⁴வப⁴யபே⁴ஷஜமேதத்
பட²த மஹாவீரவைப⁴வம் ஸுதி⁴ய꞉ ॥

இதி ஶ்ரீமஹாவீரவைப⁴வம் ॥


மேலும் ஶ்ரீ ராம ஸ்தோத்ரங்களை படிக்கவும்.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed