Raja Shyamala Rahasya Upanishad – ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್


ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರವಾಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಃ ಪೂಷಾ ವಿಶ್ವವೇದಾಃ |
ಸ್ವಸ್ತಿ ನಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿಃ
ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ದಧಾತು ||
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ |

ಓಂ ರತ್ನಸಾನುಶಿಖರೇಷ್ವಾಸೀನಂ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷದ್ವೇತ್ತಾರಂ ಮತಂಗ ಋಷಿಂ ಗುರುಂ ಕೂಚಿಮಾರಃ ಪ್ರೋವಾಚ | ಮತಂಗ ಭಗವನ್ ಗುರೋ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷದಂ ಮೇಽನುಬ್ರೂಹಿ | ಮತಂಗ ಭಗವಾನ್ ಕೂಚಿಮಾರಂ ಸ ಹೋವಾಚ | ತೇ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷದಮುಪದಿಶಾಮಿ ||

ಅಥಾತಃ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾರಹಸ್ಯೋಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಮಂತ್ರಜಪಾಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಸಾಧಿಕರಣ ಸ್ತೋತ್ರಾಧಿಕರಣ ಪೂಜಾಧಿಕರಣ ಮೈಥುನಾಧಿಕರಣೈಃ ಪಂಚಭಿರ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಭೋಗಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ | ಗುರೋರನುಜ್ಞಯಾ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಮಂತ್ರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಯಾ ತ್ರಿಶತೇನ ವಾಽಷ್ಟಾವಿಂಶದುತ್ತರಶತೇನ ವಾ ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ | ಶುಕ್ರವಾರೇ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ತ್ರಿಶತಂ ಮಂತ್ರಜಪೇನ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿಃ | ಪುರಶ್ಚರಣಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ | ನವಾಶೀತಿನ್ಯಾಸಾನಾಂ ನ್ಯಸನೇನ ದೇವತಾಶರೀರೀ ಭವತಿ | ನವಾಶೀತಿನ್ಯಾಸಾನಾಂ ನ್ಯಸನೇನ ಸರ್ವದೇವೈರ್ನಮಸ್ಕೃತೋ ಭವತಿ | ನವಾಶೀತಿನ್ಯಾಸಾನಾಂ ಶರೀರೇ ನ್ಯಸನೇನ ಗಂಧರ್ವಕನ್ಯಾಭಿಃ ಪೂಜಿತೋ ಭವತಿ | ನವಾಶೀತಿನ್ಯಾಸಾನಾಂ ನ್ಯಸನೇನ ದೇವಸ್ತ್ರೀಭೋಗಮಾಪ್ನೋತಿ | ರಂಭಾಸಂಭೋಗಮಾಪ್ನೋತಿ | ನವಾಶೀತಿನ್ಯಾಸಾನಾಂ ನ್ಯಸನೇನ ದೇವತಾರೂಪಮಾಪ್ನೋತಿ | ದೇವತಾಶರೀರೀ ಭೂತ್ವಾ ವಿಮಾನವಾನ್ ಭವತಿ | ವಿಮಾನಮಾರುಹ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಂ ಗಚ್ಛತಿ | ಸ್ವರ್ಗಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತದ್ಭೋಗಮಾಪ್ನೋತಿ | ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಪಾಟಲಕುಸುಮೈಃ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಯಾ ಪೂಜಿತಾ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಮಂಗಲಪ್ರದಾ ಭವತಿ | ವರ್ಷರ್ತೌ ಶ್ರಾವಣೇ ಮಾಸಿ ಸರ್ವರಾತ್ರಿಷು ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಚಂಪಕಕುಸುಮೈಃ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಯಾ ಪೂಜಿತಾ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಽಽರೋಗ್ಯಪ್ರದಾ ಭವತಿ | ತತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಪೂಜಿತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾ ಭವತಿ | ಶುಕ್ರವಾರಯುತಾಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಶತಸಂಖ್ಯಯಾ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಂಬಾಂ ಪೂಜಯನ್ ದೇಹಾಂತರೇ ರಂಭಾಸಂಭೋಗಮಶ್ನುತೇ | ಭಾದ್ರಪದೇ ಮಾಸಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀವ್ರತದಿನೇಷು ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಂಬಾಂ ಜಾಜೀಕುಸುಮೈಃ ಪೂಜಯನ್ ಮಾನವೋ ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ಶರತ್ಕಾಲೇ ಸರ್ವರಾತ್ರಿಷು ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ನೀಲೋತ್ಪಲೈಃ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಯಾ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಪೂಜಯನ್ ಮಹಾಭೋಗಮಶ್ನುತೇ | ಶುಕ್ರವಾರಯುತಾಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಪೂಜಯನ್ ಕಲ್ಹಾರೈಃ ಶಚೀಭೋಗಮಶ್ನುತೇ | ಹೇಮಂತಕಾಲೇ ಸರ್ವರಾತ್ರಿಷು ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಜವಂತೀಕುಸುಮೈಃ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಯಾ ಪೂಜಯನ್ ವರುಣದೇವೇನ ಕನಕಚ್ಛತ್ರೀ ಭವತಿ | ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೇ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಕುಸುಂಭಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯನ್ ಮಾನವೋ ದೇವೇಂದ್ರೈಶ್ವರ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ಮಾಘ್ಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ದ್ವಂದ್ವಮಲ್ಲಿಕಾಕುಡ್ಮಲೈಃ ಸಹಸ್ರಸಂಖ್ಯಯಾ ಪೂಜಯನ್ ಮಾನವೋ ರಾಜಸ್ತ್ರೀಸಂಭೋಗಮಾಪ್ನೋತಿ | ಸರ್ವದಾ ಪುಷ್ಪಿಣ್ಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಯಾಂ ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ವಸಂತಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯನ್ ಮಾನವೋ ದೇವತಾತ್ವಮಶ್ನುತೇ | ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ದೇವತಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಜಪನ್ ಪರಶಿವತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ | ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಂಬಾಯಾಃ ಪಂಚದಶಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಪಾರಾಯಣೇನ ದೇವತಾಸಂತುಷ್ಟಿರ್ಭವತಿ | ಮಂಗಲಪ್ರದಾ ರಾಜವಶಂಕರೀ ಚ ಭವತಿ | ದೇವತಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ಸನ್ನಿಧಾನೇನ ಸರ್ವನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ | ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಪ್ನೋತಿ | ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತೋ ಭವತಿ | ಸರ್ವೇ ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯಾ ಭವಂತಿ | ರಂಭಾದಿಭಿಃ ಪೂಜಿತೋ ಭವತಿ | ಸ್ವರ್ಗಭೋಗಮಾಪ್ನೋತಿ | ಗುರೋರನುಜ್ಞಯಾ ಶುಕ್ರವಾರೇ ದಿವಾ ರಾತ್ರೌ ಚ ಚಂಪಕತೈಲಾದ್ಯೈಃ ಕೃತಸ್ನಾತಾಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಧರಾಂ ಶ್ರೀಚಂದನವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೀಂ ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಪೇತಾಂ ಕುಂಕುಮಲಿಪ್ತಕುಚಭಾರಾಂ ಪುಷ್ಪದಾಮಯುಕ್ತಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀಂ ಸ್ವೇದಬಿಂದೂಲ್ಲಸನ್ಮುಖೀಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀಂ ಕುಂದರದನಾಂ ಕಂಬುಕಂಠೀಂ ಮಂಜುಹಾಸಾಂ ಯೌವನೋನ್ಮತ್ತಾಂ ಕಂಜಲೋಚನಾಂ ಪೃಥುನಿತಂಬಾಂ ರಾಜರಂಭೋರುಂ ಸಂಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾಂ ಸಂಭೋಗೇಚ್ಛಾಂ ಶುಕವಾಣೀಂ ಸಂಗೀತರಸಿಕಾಂ ಕುರವಕರಸಾಂಚಿತಪಾಣಿಪಾದಾಂ ವಶವರ್ತಿನೀಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುಷ್ಪಶಯ್ಯಾಯಾಮುತ್ತಾನಶಾಯಿನೀಂ ಕೃತ್ವಾ ದರ್ಪಣವನ್ನಿರ್ಮಲಂ ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರಂ ಗಂಧದ್ರವ್ಯೇಣ ಧೂಪದೀಪೈಶ್ಚ ಪರಿಮಲೀಕೃತಂ ಕುಂಕುಮಮಿಲಿತೈರ್ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಡ್ಮಲೈಃ ಶರಸಂಖ್ಯಯಾ ಪೂಜಯನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ದೇವಭೋಗಮಾಪ್ನೋತಿ | ವಸಂತನವರಾತ್ರಿಷು ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಡ್ಮಲೈಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ರಹಸ್ಯನಾಮಭಿಶ್ಚ ಪೂಜಿತಾ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ರಾಜವಶಂಕರೀ ಭವತಿ | ಶುಕ್ರವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ರಾತ್ರೌ ಭಾರ್ಯಾಯಾ ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಪ್ರಥಮಯಾಮೇ ಕಲ್ಹಾರಪುಷ್ಪೈಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿರ್ದೇವತಾಂ ಪೂಜಯನ್ ದೇವತಾಸಾಲೋಕ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ತಸ್ಯಾಮೇವ ದ್ವಿತೀಯಯಾಮೇ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಪಾರಿಜಾತಪುಷ್ಪೈಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಯನ್ ದೇವತಾಸಾಮೀಪ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ತಸ್ಯಾಮೇವ ತೃತೀಯಯಾಮೇ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಮಂದಾರಪುಷ್ಪೈಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಯನ್ ದೇವತಾಸಾರೂಪ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ತಸ್ಯಾಮೇವ ಚತುರ್ಥಯಾಮೇ ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಚಂಪಕಪುಷ್ಪೈಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಯನ್ ದೇವತಾಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ | ಸರ್ವರಾತ್ರಿಷು ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಡ್ಮಲೈಃ ಪೂಜಿತಾ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಭವತಿ | ಗ್ರೀಷ್ಮಕಾಲೇ ಸರ್ವರಾತ್ರಿಷು ಶ್ರೀಚಂದನವಿಲಿಪ್ತ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರಂ ಪೂಜಯನ್ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತಿ | ದೂರ್ವಾಭಿಃ ಪೂಜಯನ್ ಮಹದಾಯುಷ್ಯಮಶ್ನುತೇ | ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ರಾತ್ರೌ ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಂಬಾಂ ಶ್ರೀಚಂದನೇನ ಪೂಜಯನ್ ಮಾನವೋ ಗಂಧಲಿಪ್ತೋ ಜಗನ್ಮೋಹಕೋ ಭವತಿ | ಮಹಾನವಮ್ಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ರಾತ್ರೌ ಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ಕುಂಕುಮಾಕ್ಷತೈರ್ದೇವತಾಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ಪೂಜಿತಾಕ್ಷತಾನ್ ರಾಜ್ಞೇ ನಿವೇದಯೇತ್ | ರಾಜಾ ದಾಸಭಾವಮಾಪ್ನೋತಿ | ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ರಾತ್ರೌ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರಂ ಪೂಜಯನ್ ಮಾನವಃ ಕಾಮಸುಂದರೋ ಭವತಿ | ಚಂದ್ರದರ್ಶನಯುಕ್ತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಂ ಶುಕ್ರವಾರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಭಾರ್ಯಾಜಗನ್ಮೋಹನಚಕ್ರೇ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾಂಬಾಂ ಶ್ವೇತಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಶ್ವೇತಪುಷ್ಪೈಶ್ಚ ಪೂಜಯನ್ ಸಾಧಕೋ ದೇಹಾಂತೇ ರಾಜಾ ಭವತಿ | ಸರ್ವಭೋಗಪ್ರದಾ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾ ಮಹಾಯೋಗಪ್ರದಾ ಮಹಾಮಂಗಲಪ್ರದಾ ಕಾಮ್ಯಪ್ರದಾ ಶ್ರೀರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವೇಂದ್ರಭೋಗಪ್ರದಾ ಭವತಿ | ಸರ್ವಕಾಮ್ಯರಹಸ್ಯಪೂಜಾಂತೇ ಮೈಥುನಂ ದೇವತಾಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವತಿ | ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಭವತಿ | ಸ ಏವ ಭೋಗಾಪವರ್ಗಃ | ಗುರ್ವನುಜ್ಞಯಾ ಗುಪ್ತಃ ಕ್ಷಪಣಕೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ | ಏವಂ ಕಾಂತಾಯಾಃ ಪೂಜಿತಾ ಸ್ವರ್ಣಚಕ್ರೇ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಂಗಲಪ್ರದಾ ಭವತಿ | ದ್ರೋಹಿಣಾಂ ನೋಪದೇಶಃ | ಕ್ಷಪಣಕಾನಾಂ ಪಂಚಾಧಿಕರಣೈಃ ಪರೋ ಮೋಕ್ಷೋ ನಾನ್ಯಥೇತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ | ಇತ್ಯುಪನಿಷತ್ ||

ಇತಿ ರಾಜಶ್ಯಾಮಲಾ ರಹಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಪ್ತಾ |


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed