Nama Ramayanam in Kannada – ನಾಮರಾಮಾಯಣಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ |
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾ ರಾಮ |

ಬಾಲಕಾಂಡಂ-
ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮಪರಾತ್ಪರ ರಾಮ |
ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ |
ಶೇಷತಲ್ಪಸುಖನಿದ್ರಿತ ರಾಮ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಮರಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ |
ಚಂಡಕಿರಣಕುಲಮಂಡನ ರಾಮ |
ಶ್ರೀಮದ್ದಶರಥನಂದನ ರಾಮ |
ಕೌಸಲ್ಯಾಸುಖವರ್ಧನ ರಾಮ |
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಧನ ರಾಮ |
ಘೋರತಾಟಕಾಘಾತಕ ರಾಮ |
ಮಾರೀಚಾದಿನಿಪಾತಕ ರಾಮ |
ಕೌಶಿಕಮಖಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಮ |
ಶ್ರೀಮದಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರಕ ರಾಮ |
ಗೌತಮಮುನಿಸಂಪೂಜಿತ ರಾಮ |
ಸುರಮುನಿವರಗಣಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ |
ನಾವಿಕಧಾವಿತಮೃದುಪದ ರಾಮ |
ಮಿಥಿಲಾಪುರಜನಮೋಹಕ ರಾಮ |
ವಿದೇಹಮಾನಸರಂಜಕ ರಾಮ |
ತ್ರ್ಯಂಬಕಕಾರ್ಮುಕಭಂಜಕ ರಾಮ |
ಸೀತಾರ್ಪಿತವರಮಾಲಿಕ ರಾಮ |
ಕೃತವೈವಾಹಿಕಕೌತುಕ ರಾಮ |
ಭಾರ್ಗವದರ್ಪವಿನಾಶಕ ರಾಮ |
ಶ್ರೀಮದಯೋಧ್ಯಾಪಾಲಕ ರಾಮ |

ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡಂ-
ಅಗಣಿತಗುಣಗಣಭೂಷಿತ ರಾಮ |
ಅವನೀತನಯಾಕಾಮಿತ ರಾಮ |
ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನನ ರಾಮ |
ಪಿತೃವಾಕ್ಯಾಶ್ರಿತಕಾನನ ರಾಮ |
ಪ್ರಿಯಗುಹವಿನಿವೇದಿತಪದ ರಾಮ |
ತತ್‍ಕ್ಷಾಳಿತನಿಜಮೃದುಪದ ರಾಮ |
ಭರದ್ವಾಜಮುಖಾನಂದಕ ರಾಮ |
ಚಿತ್ರಕೂಟಾದ್ರಿನಿಕೇತನ ರಾಮ |
ದಶರಥಸಂತತಚಿಂತಿತ ರಾಮ |
ಕೈಕೇಯೀತನಯಾರ್ಥಿತ ರಾಮ |
ವಿರಚಿತನಿಜಪಿತೃಕರ್ಮಕ ರಾಮ |
ಭರತಾರ್ಪಿತನಿಜಪಾದುಕ ರಾಮ |

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡಂ-
ದಂಡಕಾವನಜನಪಾವನ ರಾಮ |
ದುಷ್ಟವಿರಾಧವಿನಾಶನ ರಾಮ |
ಶರಭಂಗಸುತೀಕ್ಷ್ಣಾರ್ಚಿತ ರಾಮ |
ಅಗಸ್ತ್ಯಾನುಗ್ರಹವರ್ಧಿತ ರಾಮ |
ಗೃಧ್ರಾಧಿಪಸಂಸೇವಿತ ರಾಮ |
ಪಂಚವಟೀತಟಸುಸ್ಥಿತ ರಾಮ |
ಶೂರ್ಪಣಖಾರ್ತಿವಿಧಾಯಕ ರಾಮ |
ಖರದೂಷಣಮುಖಸೂದಕ ರಾಮ |
ಸೀತಾಪ್ರಿಯಹರಿಣಾನುಗ ರಾಮ |
ಮಾರೀಚಾರ್ತಿಕೃದಾಶುಗ ರಾಮ |
ವಿನಷ್ಟಸೀತಾನ್ವೇಷಕ ರಾಮ |
ಗೃಧ್ರಾಧಿಪಗತಿದಾಯಕ ರಾಮ |
ಶಬರೀದತ್ತಫಲಾಶನ ರಾಮ |
ಕಬಂಧಬಾಹುಚ್ಛೇದನ ರಾಮ |

ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡಂ-
ಹನುಮತ್ಸೇವಿತನಿಜಪದ ರಾಮ |
ನತಸುಗ್ರೀವಾಭೀಷ್ಟದ ರಾಮ |
ಗರ್ವಿತವಾಲಿಸಂಹಾರಕ ರಾಮ |
ವಾನರದೂತಪ್ರೇಷಕ ರಾಮ |
ಹಿತಕರಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಯುತ ರಾಮ |

ಸುಂದರಕಾಂಡಂ-
ಕಪಿವರಸಂತತಸಂಸ್ಮೃತ ರಾಮ |
ತದ್ಗತಿವಿಘ್ನಧ್ವಂಸಕ ರಾಮ |
ಸೀತಾಪ್ರಾಣಾಧಾರಕ ರಾಮ |
ದುಷ್ಟದಶಾನನದೂಷಿತ ರಾಮ |
ಶಿಷ್ಟಹನೂಮದ್ಭೂಷಿತ ರಾಮ |
ಸೀತವೇದಿತಕಾಕಾವನ ರಾಮ |
ಕೃತಚೂಡಾಮಣಿದರ್ಶನ ರಾಮ |
ಕಪಿವರವಚನಾಶ್ವಾಸಿತ ರಾಮ |

ಯುದ್ಧಕಾಂಡಂ-
ರಾವಣನಿಧನಪ್ರಸ್ಥಿತ ರಾಮ |
ವಾನರಸೈನ್ಯಸಮಾವೃತ ರಾಮ |
ಶೋಷಿತಸರಿದೀಶಾರ್ಥಿತ ರಾಮ |
ವಿಭೀಷಣಾಭಯದಾಯಕ ರಾಮ |
ಪರ್ವತಸೇತುನಿಬಂಧಕ ರಾಮ |
ಕುಂಭಕರ್ಣಶಿರಶ್ಛೇದಕ ರಾಮ |
ರಾಕ್ಷಸಸಂಘವಿಮರ್ದಕ ರಾಮ |
ಅಹಿಮಹಿರಾವಣಚಾರಣ ರಾಮ |
ಸಂಹೃತದಶಮುಖರಾವಣ ರಾಮ |
ವಿಧಿಭವಮುಖಸುರಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ |
ಖಸ್ಥಿತದಶರಥವೀಕ್ಷಿತ ರಾಮ |
ಸೀತಾದರ್ಶನಮೋದಿತ ರಾಮ |
ಅಭಿಷಿಕ್ತವಿಭೀಷಣನತ ರಾಮ |
ಪುಷ್ಪಕಯಾನಾರೋಹಣ ರಾಮ |
ಭರದ್ವಾಜಾಭಿನಿಷೇವಣ ರಾಮ |
ಭರತಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಕರ ರಾಮ |
ಸಾಕೇತಪುರೀಭೂಷಣ ರಾಮ |
ಸಕಲಸ್ವೀಯಸಮಾನತ ರಾಮ |
ರತ್ನಲಸತ್ಪೀಠಸ್ಥಿತ ರಾಮ |
ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಾಲಂಕೃತ ರಾಮ |
ಪಾರ್ಥಿವಕುಲಸಮ್ಮಾನಿತ ರಾಮ |
ವಿಭೀಷಣಾರ್ಪಿತರಂಗಕ ರಾಮ |
ಕೀಶಕುಲಾನುಗ್ರಹಕರ ರಾಮ |
ಸಕಲಜೀವಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಮ |
ಸಮಸ್ತಲೋಕಾಧಾರಕ ರಾಮ |

ಉತ್ತರಕಾಂಡಂ-
ಆಗತಮುನಿಗಣಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ |
ವಿಶ್ರುತದಶಕಂಠೋದ್ಭವ ರಾಮ |
ಸಿತಾಲಿಂಗನನಿರ್ವೃತ ರಾಮ |
ನೀತಿಸುರಕ್ಷಿತಜನಪದ ರಾಮ |
ವಿಪಿನತ್ಯಾಜಿತಜನಕಜ ರಾಮ |
ಕಾರಿತಲವಣಾಸುರವಧ ರಾಮ |
ಸ್ವರ್ಗತಶಂಬುಕಸಂಸ್ತುತ ರಾಮ |
ಸ್ವತನಯಕುಶಲವನಂದಿತ ರಾಮ |
ಅಶ್ವಮೇಧಕ್ರತುದೀಕ್ಷಿತ ರಾಮ |
ಕಾಲಾವೇದಿತಸುರಪದ ರಾಮ |
ಆಯೋಧ್ಯಕಜನಮುಕ್ತಿದ ರಾಮ |
ವಿಧಿಮುಖವಿಬುಧಾನಂದಕ ರಾಮ |
ತೇಜೋಮಯನಿಜರೂಪಕ ರಾಮ |
ಸಂಸೃತಿಬಂಧವಿಮೋಚಕ ರಾಮ |
ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನತತ್ಪರ ರಾಮ |
ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಮುಕ್ತಿದ ರಾಮ |
ಸರ್ವಚರಾಚರಪಾಲಕ ರಾಮ |
ಸರ್ವಭವಾಮಯವಾರಕ ರಾಮ |
ವೈಕುಂಠಾಲಯಸಂಸ್ಥಿತ ರಾಮ |
ನಿತ್ಯಾನಂದಪದಸ್ಥಿತ ರಾಮ |

ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಜಾ ರಾಮ |
ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಸೀತಾ ರಾಮ ||

ಮಂಗಳಂ-
ಭಯಹರ ಮಂಗಳ ದಶರಥ ರಾಮ |
ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಸೀತಾ ರಾಮ |
ಮಂಗಳಕರ ಜಯ ಮಂಗಳ ರಾಮ |
ಸಂಗತಶುಭವಿಭವೋದಯ ರಾಮ |
ಆನಂದಾಮೃತವರ್ಷಕ ರಾಮ |
ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ |
ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ |
ಪತಿತಪಾವನ ಸೀತಾ ರಾಮ |

ಇತಿ ನಾಮ ರಾಮಾಯಣಮ್ |


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Nama Ramayanam in Kannada – ನಾಮರಾಮಾಯಣಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed