Kishkindha Kanda Sarga 46 – ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ (೪೬)


|| ಭೂಮಂಡಲಭ್ರಮಣಕಥನಮ್ ||

ಗತೇಷು ವಾನರೇಂದ್ರೇಷು ರಾಮಃ ಸುಗ್ರೀವಮಬ್ರವೀತ್ |
ಕಥಂ ಭವಾನ್ ವಿಜಾನೀತೇ ಸರ್ವಂ ವೈ ಮಂಡಲಂ ಭುವಃ || ೧ ||

ಸುಗ್ರೀವಸ್ತು ತತೋ ರಾಮಮುವಾಚ ಪ್ರಣತಾತ್ಮವಾನ್ |
ಶ್ರೂಯತಾಂ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾಸ್ಯೇ ವಿಸ್ತರೇಣ ನರರ್ಷಭ || ೨ ||

ಯದಾ ತು ದುಂದುಭಿಂ ನಾಮ ದಾನವಂ ಮಹಿಷಾಕೃತಿಮ್ |
ಪರಿಕಾಲಯತೇ ವಾಲೀ ಮಲಯಂ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವತಮ್ || ೩ ||

ತದಾ ವಿವೇಶ ಮಹಿಷೋ ಮಲಯಸ್ಯ ಗುಹಾಂ ಪ್ರತಿ |
ವಿವೇಶ ವಾಲೀ ತತ್ರಾಪಿ ಮಲಯಂ ತಜ್ಜಿಘಾಂಸಯಾ || ೪ ||

ತತೋಽಹಂ ತತ್ರ ನಿಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಗುಹಾದ್ವಾರಿ ವಿನೀತವತ್ |
ನ ಚ ನಿಷ್ಕ್ರಮತೇ ವಾಲೀ ತದಾ ಸಂವತ್ಸರೇ ಗತೇ || ೫ ||

ತತಃ ಕ್ಷತಜವೇಗೇನ ಆಪುಪೂರೇ ತದಾ ಬಿಲಮ್ |
ತದಹಂ ವಿಸ್ಮಿತೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭ್ರಾತೃಶೋಕವಿಷಾರ್ದಿತಃ || ೬ ||

ಅಥಾಹಂ ಕೃತಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಸುವ್ಯಕ್ತಂ ನಿಹತೋ ಗುರುಃ |
ಶಿಲಾ ಪರ್ವತಸಂಕಾಶಾ ಬಿಲದ್ವಾರಿ ಮಯಾವೃತಾ || ೭ ||

ಅಶಕ್ನುವನ್ನಿಷ್ಕ್ರಮಿತುಂ ಮಹಿಷೋ ವಿನಿಶೋದಿತಿ |
ತತೋಽಹಮಾಗಾಂ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಂ ನಿರಾಶಸ್ತಸ್ಯ ಜೀವಿತೇ || ೮ ||

ರಾಜ್ಯಂ ಚ ಸುಮಹತ್ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತಾರಯಾ ರುಮಯಾ ಸಹ |
ಮಿತ್ರೈಶ್ಚ ಸಹಿತಸ್ತತ್ರ ವಸಾಮಿ ವಿಗತಜ್ವರಃ || ೯ ||

ಆಜಗಾಮ ತತೋ ವಾಲೀ ಹತ್ವಾ ತಂ ದಾನವರ್ಷಭಮ್ |
ತತೋಽಹಮದದಾಂ ರಾಜ್ಯಂ ಗೌರವಾದ್ಭಯಯಂತ್ರಿತಃ || ೧೦ ||

ಸ ಮಾಂ ಜಿಘಾಂಸುರ್ದುಷ್ಟಾತ್ಮಾ ವಾಲೀ ಪ್ರವ್ಯಥಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |
ಪರಿಕಾಲಯತೇ ಕ್ರೋಧಾದ್ಧಾವಂತಂ ಸಚಿವೈಃ ಸಹ || ೧೧ ||

ತತೋಽಹಂ ವಾಲಿನಾ ತೇನ ಸಾನುಬಂಧಃ ಪ್ರಧಾವಿತಃ |
ನದೀಶ್ಚ ವಿವಿಧಾಃ ಪಶ್ಯನ್ ವನಾನಿ ನಗರಾಣಿ ಚ || ೧೨ ||

ಆದರ್ಶತಲಸಂಕಾಶಾ ತತೋ ವೈ ಪೃಥಿವೀ ಮಯಾ |
ಅಲಾತಚಕ್ರಪ್ರತಿಮಾ ದೃಷ್ಟಾ ಗೋಷ್ಪದವತ್ತದಾ || ೧೩ ||

ಪೂರ್ವಾಂ ದಿಶಂ ತತೋ ಗತ್ವಾ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿವಿಧಾನ್ ದ್ರುಮಾನ್ |
ಪರ್ವತಾಂಶ್ಚ ನದೀ ರಮ್ಯಾಃ ಸರಾಂಸಿ ವಿವಿಧಾನಿ ಚ || ೧೪ ||

ಉದಯಂ ತತ್ರ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಪರ್ವತಂ ಧಾತುಮಂಡಿತಮ್ |
ಕ್ಷೀರೋದಂ ಸಾಗರಂ ಚೈವ ನಿತ್ಯಮಪ್ಸರಸಾಲಯಮ್ || ೧೫ ||

ಪರಿಕಾಲಯಮಾನಸ್ತು ವಾಲಿನಾಽಭಿದ್ರುತಸ್ತದಾ |
ಪುನರಾವೃತ್ಯ ಸಹಸಾ ಪ್ರಸ್ಥಿತೋಽಹಂ ತದಾ ವಿಭೋ || ೧೬ ||

ಪುನರಾವರ್ತಮಾನಸ್ತು ವಾಲಿನಾಽಭಿದ್ರುತೋ ದ್ರುತಮ್ |
ದಿಶಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ತತೋ ಭೂಯಃ ಪ್ರಸ್ಥಿತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದಿಶಮ್ || ೧೭ ||

ವಿಂಧ್ಯಪಾದಪಸಂಕೀರ್ಣಾಂ ಚಂದನದ್ರುಮಶೋಭಿತಾಮ್ |
ದ್ರುಮಶೈಲಾಂಸ್ತತಃ ಪಶ್ಯನ್ ಭೂಯೋ ದಕ್ಷಿಣತೋಽಪರಾನ್ || ೧೮ ||

ಪಶ್ಚಿಮಾಂ ತು ದಿಶಂ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ವಾಲಿನಾ ಸಮಭಿದ್ರುತಃ |
ಸಂಪಶ್ಯನ್ ವಿವಿಧಾನ್ ದೇಶಾನಸ್ತಂ ಚ ಗಿರಿಸತ್ತಮಮ್ || ೧೯ ||

ಪ್ರಾಪ್ಯ ಚಾಸ್ತಂ ಗಿರಿಶ್ರೇಷ್ಠಮುತ್ತರಾಂ ಸಂಪ್ರಧಾವಿತಃ |
ಹಿಮವಂತಂ ಚ ಮೇರುಂ ಚ ಸಮುದ್ರಂ ಚ ತಥೋತ್ತರಮ್ || ೨೦ ||

ಯದಾ ನ ವಿಂದಂ ಶರಣಂ ವಾಲಿನಾ ಸಮಭಿದ್ರುತಃ |
ತದಾ ಮಾಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪನ್ನೋ ಹನುಮಾನ್ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್ || ೨೧ ||

ಇದಾನೀಂ ಮೇ ಸ್ಮೃತಂ ರಾಜನ್ ಯಥಾ ವಾಲೀ ಹರೀಶ್ವರಃ |
ಮತಂಗೇನ ತದಾ ಶಪ್ತೋ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ನಾಶ್ರಮಮಂಡಲೇ || ೨೨ ||

ಪ್ರವಿಶೇದ್ಯದಿ ವೈ ವಾಲೀ ಮೂರ್ಧಾಽಸ್ಯ ಶತಧಾ ಭವೇತ್ |
ತತ್ರ ವಾಸಃ ಸುಖೋಽಸ್ಮಾಕಂ ನಿರುದ್ವಿಗ್ನೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ || ೨೩ ||

ತತಃ ಪರ್ವತಮಾಸಾದ್ಯ ಋಶ್ಯಮೂಕಂ ನೃಪಾತ್ಮಜ |
ನ ವಿವೇಶ ತದಾ ವಾಲೀ ಮತಂಗಸ್ಯ ಭಯಾತ್ತದಾ || ೨೪ ||

ಏವಂ ಮಯಾ ತದಾ ರಾಜನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮುಪಲಕ್ಷಿತಮ್ |
ಪೃಥಿವೀಮಂಡಲಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಗುಹಾಮಸ್ಯಾಗತಸ್ತಃ || ೨೫ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡೇ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶಃ ಸರ್ಗಃ || ೪೬ ||


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed