Kishkindha Kanda Sarga 46 – కిష్కింధాకాండ షట్చత్వారింశః సర్గః (౪౬)


|| భూమండలభ్రమణకథనమ్ ||

గతేషు వానరేంద్రేషు రామః సుగ్రీవమబ్రవీత్ |
కథం భవాన్ విజానీతే సర్వం వై మండలం భువః || ౧ ||

సుగ్రీవస్తు తతో రామమువాచ ప్రణతాత్మవాన్ |
శ్రూయతాం సర్వమాఖ్యాస్యే విస్తరేణ నరర్షభ || ౨ ||

యదా తు దుందుభిం నామ దానవం మహిషాకృతిమ్ |
పరికాలయతే వాలీ మలయం ప్రతి పర్వతమ్ || ౩ ||

తదా వివేశ మహిషో మలయస్య గుహాం ప్రతి |
వివేశ వాలీ తత్రాపి మలయం తజ్జిఘాంసయా || ౪ ||

తతోఽహం తత్ర నిక్షిప్తో గుహాద్వారి వినీతవత్ |
న చ నిష్క్రమతే వాలీ తదా సంవత్సరే గతే || ౫ ||

తతః క్షతజవేగేన ఆపుపూరే తదా బిలమ్ |
తదహం విస్మితో దృష్ట్వా భ్రాతృశోకవిషార్దితః || ౬ ||

అథాహం కృతబుద్ధిస్తు సువ్యక్తం నిహతో గురుః |
శిలా పర్వతసంకాశా బిలద్వారి మయావృతా || ౭ ||

అశక్నువన్నిష్క్రమితుం మహిషో వినిశోదితి |
తతోఽహమాగాం కిష్కింధాం నిరాశస్తస్య జీవితే || ౮ ||

రాజ్యం చ సుమహత్ప్రాప్తం తారయా రుమయా సహ |
మిత్రైశ్చ సహితస్తత్ర వసామి విగతజ్వరః || ౯ ||

ఆజగామ తతో వాలీ హత్వా తం దానవర్షభమ్ |
తతోఽహమదదాం రాజ్యం గౌరవాద్భయయంత్రితః || ౧౦ ||

స మాం జిఘాంసుర్దుష్టాత్మా వాలీ ప్రవ్యథితేంద్రియః |
పరికాలయతే క్రోధాద్ధావంతం సచివైః సహ || ౧౧ ||

తతోఽహం వాలినా తేన సానుబంధః ప్రధావితః |
నదీశ్చ వివిధాః పశ్యన్ వనాని నగరాణి చ || ౧౨ ||

ఆదర్శతలసంకాశా తతో వై పృథివీ మయా |
అలాతచక్రప్రతిమా దృష్టా గోష్పదవత్తదా || ౧౩ ||

పూర్వాం దిశం తతో గత్వా పశ్యామి వివిధాన్ ద్రుమాన్ |
పర్వతాంశ్చ నదీ రమ్యాః సరాంసి వివిధాని చ || ౧౪ ||

ఉదయం తత్ర పశ్యామి పర్వతం ధాతుమండితమ్ |
క్షీరోదం సాగరం చైవ నిత్యమప్సరసాలయమ్ || ౧౫ ||

పరికాలయమానస్తు వాలినాఽభిద్రుతస్తదా |
పునరావృత్య సహసా ప్రస్థితోఽహం తదా విభో || ౧౬ ||

పునరావర్తమానస్తు వాలినాఽభిద్రుతో ద్రుతమ్ |
దిశస్తస్యాస్తతో భూయః ప్రస్థితో దక్షిణాం దిశమ్ || ౧౭ ||

వింధ్యపాదపసంకీర్ణాం చందనద్రుమశోభితామ్ |
ద్రుమశైలాంస్తతః పశ్యన్ భూయో దక్షిణతోఽపరాన్ || ౧౮ ||

పశ్చిమాం తు దిశం ప్రాప్తో వాలినా సమభిద్రుతః |
సంపశ్యన్ వివిధాన్ దేశానస్తం చ గిరిసత్తమమ్ || ౧౯ ||

ప్రాప్య చాస్తం గిరిశ్రేష్ఠముత్తరాం సంప్రధావితః |
హిమవంతం చ మేరుం చ సముద్రం చ తథోత్తరమ్ || ౨౦ ||

యదా న విందం శరణం వాలినా సమభిద్రుతః |
తదా మాం బుద్ధిసంపన్నో హనుమాన్ వాక్యమబ్రవీత్ || ౨౧ ||

ఇదానీం మే స్మృతం రాజన్ యథా వాలీ హరీశ్వరః |
మతంగేన తదా శప్తో హ్యస్మిన్నాశ్రమమండలే || ౨౨ ||

ప్రవిశేద్యది వై వాలీ మూర్ధాఽస్య శతధా భవేత్ |
తత్ర వాసః సుఖోఽస్మాకం నిరుద్విగ్నో భవిష్యతి || ౨౩ ||

తతః పర్వతమాసాద్య ఋశ్యమూకం నృపాత్మజ |
న వివేశ తదా వాలీ మతంగస్య భయాత్తదా || ౨౪ ||

ఏవం మయా తదా రాజన్ ప్రత్యక్షముపలక్షితమ్ |
పృథివీమండలం కృత్స్నం గుహామస్యాగతస్తః || ౨౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే షట్చత్వారింశః సర్గః || ౪౬ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed