Sri Surya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ |
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಜಿತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧ ||

ಕಾಲಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಾಲಹಾ ಕಾಲನಾಶನಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುಮಹಾಬಲಃ || ೨ ||

ಪ್ರಭುರ್ವಿಭುರ್ಭೂತನಾಥೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ |
ಭೂತಭವ್ಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಭೂತಾಂತಃಕರಣಂ ಶಿವಃ || ೩ ||

ಶರಣ್ಯಃ ಕಮಲಾನಂದೋ ನಂದನೋ ನಂದವರ್ಧನಃ |
ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಯೋಗೀ ಸುಸಂಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೪ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಯಾನಃ ಪರಪ್ರಾಣಃ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯತಃ ಪ್ರಿಯಃ | [*ಪ್ರಯತಃ*]
ನಯಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಾಧುರ್ದಿವ್ಯಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ || ೫ ||

ಅವ್ಯಂಗಧಾರೀ ಧೀರಾತ್ಮಾ ಸವಿತಾ ವಾಯುವಾಹನಃ |
ಸಮಾಹಿತಮತಿರ್ದಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಕೃತಮಂಗಲಃ || ೬ ||

ಕಪರ್ದೀ ಕಲ್ಪಪಾದ್ರುದ್ರಃ ಸುಮನಾ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ |
ಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಕೃತಾತ್ಮಾ ಕೃತಿನಾಂ ವರಃ || ೭ ||

ಅವಿಚಿಂತ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಕಾಂತಃ ಕಾಮಾರಿರಾದಿತ್ಯೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಕುಲಃ || ೮ ||

ಕಾಮಃ ಕಾರುಣಿಕಃ ಕರ್ತಾ ಕಮಲಾಕರಬೋಧನಃ |
ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮಃ || ೯ ||

ಸಂಜೀವನೋ ಜೀವನಾಥೋ ಜಯೋ ಜೀವೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ |
ಅಯುಕ್ತೋ ವಿಶ್ವನಿಲಯಃ ಸಂವಿಭಾಗೀ ವೃಷಧ್ವಜಃ || ೧೦ ||

ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಾಂತಕರಣೋ ರವಿಃ |
ಏಕಚಕ್ರರಥೋ ಮೌನೀ ಸುರಥೋ ರಥಿನಾಂ ವರಃ || ೧೧ ||

ಸಕ್ರೋಧನೋ ರಶ್ಮಿಮಾಲೀ ತೇಜೋರಾಶಿರ್ವಿಭಾವಸುಃ |
ದಿವ್ಯಕೃದ್ದಿನಕೃದ್ದೇವೋ ದೇವದೇವೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ || ೧೨ ||

ದೀನನಾಥೋ ಹರೋ ಹೋತಾ ದಿವ್ಯಬಾಹುರ್ದಿವಾಕರಃ |
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿಃ ಪೂಷಾ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾಃ ಪರಾವರಃ || ೧೩ ||

ಪರಾಪರಜ್ಞಸ್ತರಣಿರಂಶುಮಾಲೀ ಮನೋಹರಃ |
ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಪತಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ವಿಷ್ಣುರಂಶುಮಾನ್ || ೧೪ ||

ಸದಾಗತಿರ್ಗಂಧವಹೋ ವಿಹಿತೋ ವಿಧಿರಾಶುಗಃ |
ಪತಂಗಃ ಪತಗಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಿಹಂಗೋ ವಿಹಗೋ ವರಃ || ೧೫ ||

ಹರ್ಯಶ್ವೋ ಹರಿತಾಶ್ವಶ್ಚ ಹರಿದಶ್ವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ |
ತ್ರ್ಯಂಬಕಃ ಸರ್ವದಮನೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಭಿಷಗ್ವರಃ || ೧೬ ||

ಆಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕನಾಥೋ ಲೋಕಾಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಕಾಲಃ ಕಲ್ಪಾಂತಕೋ ವಹ್ನಿಸ್ತಪನಃ ಸಂಪ್ರತಾಪನಃ || ೧೭ ||

ವಿಲೋಚನೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುರಂದರಃ |
ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರ್ಮಿಹಿರೋ ವಿವಿಧಾಂಬರಭೂಷಣಃ || ೧೮ ||

ಖಗಃ ಪ್ರತರ್ದನೋ ಧನ್ಯೋ ಹಯಗೋ ವಾಗ್ವಿಶಾರದಃ |
ಶ್ರೀಮಾನಶಿಶಿರೋ ವಾಗ್ಮೀ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ || ೧೯ ||

ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಸುಪ್ರದಃ |
ಕಾಮಚಾರೀ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋಗ್ರೋಽವಿದಿತಾಮಯಃ || ೨೦ ||

ತೀರ್ಥಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಸುನಯೋ ವಿಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ |
ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಕರೋ ನಿತ್ಯಃ ಕುಂಡಲೀ ಕವಚೀ ರಥೀ || ೨೧ ||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಃ ಸಪ್ತಾಶ್ವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಪರಂತಪಃ |
ಬುದ್ಧಿಮಾನಮರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ರೋಚಿಷ್ಣುಃ ಪಾಕಶಾಸನಃ || ೨೨ ||

ಸಮುದ್ರೋ ಧನದೋ ಧಾತಾ ಮಾಂಧಾತಾ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಃ |
ತಮೋಘ್ನೋ ಧ್ವಾಂತಹಾ ವಹ್ನಿರ್ಹೋತಾಽಂತಃಕರಣೋ ಗುಹಃ || ೨೩ ||

ಪಶುಮಾನ್ ಪ್ರಯತಾನಂದೋ ಭೂತೇಶಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರಃ |
ನಿತ್ಯೋಽದಿತೋ ನಿತ್ಯರಥಃ ಸುರೇಶಃ ಸುರಪೂಜಿತಃ || ೨೪ ||

ಅಜಿತೋ ವಿಜಿತೋ ಜೇತಾ ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಕಃ |
ಜೀವಾನಂದೋ ನಿತ್ಯಗಾಮೀ ವಿಜೇತಾ ವಿಜಯಪ್ರದಃ || ೨೫ ||

ಪರ್ಜನ್ಯೋಽಗ್ನಿಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥವಿರೋಽಥ ನಿರಂಜನಃ |
ಪ್ರದ್ಯೋತನೋ ರಥಾರೂಢಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೨೬ ||

ಧ್ರುವೋ ಮೇಷೀ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಹಂಸಃ ಸಂಸಾರತಾರಕಃ |
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಹೇತುರ್ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮರುತಾಂ ಪತಿಃ || ೨೭ ||

ಮರುತ್ವಾನ್ ದಹನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಭಗೋ ಭರ್ಗೋಽರ್ಯಮಾ ಕಪಿಃ |
ವರುಣೇಶೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸುಲೋಚನಃ || ೨೮ ||

ವಿವಸ್ವಾನ್ ಭಾನುಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಃ ಕಾರಣಸ್ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ |
ಅಸಂಗಗಾಮೀ ತಿಗ್ಮಾಂಶುರ್ಧರ್ಮಾಂಶುರ್ದೀಪ್ತದೀಧಿತಿಃ || ೨೯ ||

ಸಹಸ್ರದೀಧಿತಿರ್ಬ್ರಧ್ನಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್ದಿವಾಕರಃ |
ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ದೀಧಿತಿಮಾನ್ ಸ್ರಗ್ವೀ ಮಣಿಕುಲದ್ಯುತಿಃ || ೩೦ ||

ಭಾಸ್ಕರಃ ಸುರಕಾರ್ಯಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದೀಧಿತಿಃ |
ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸುರಪತಿರ್ಬಹುಜ್ಞೋ ವಚಸಾಂ ಪತಿಃ || ೩೧ ||

ತೇಜೋನಿಧಿರ್ಬೃಹತ್ತೇಜಾ ಬೃಹತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ |
ಅಹಿಮಾನೂರ್ಜಿತೋ ಧೀಮಾನಾಮುಕ್ತಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ || ೩೨ ||

ಮಹಾವೈದ್ಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಧನೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ |
ತೀವ್ರಪ್ರತಾಪನಸ್ತಾಪೀ ತಾಪನೋ ವಿಶ್ವತಾಪನಃ || ೩೩ ||

ಕಾರ್ತಸ್ವರೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮಾನಂದೋಽತಿನಂದಿತಃ |
ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮೃತಾಹಾರಃ ಸ್ಥಿತಿಮಾನ್ ಕೇತುಮಾನ್ ನಭಃ || ೩೪ ||

ಅನಾದ್ಯಂತೋಽಚ್ಯುತೋ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಘೃಣಿರ್ವಿರಾಟ್ |
ಆಮುಕ್ತಕವಚೋ ವಾಗ್ಮೀ ಕಂಚುಕೀ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ || ೩೫ ||

ಅನಿಮಿತ್ತಗತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ |
ವಿಗಾಹೀ ವೇಣುರಸಹಃ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಕ್ರತುಃ || ೩೬ ||

ಧರ್ಮಕೇತುರ್ಧರ್ಮರತಿಃ ಸಂಹರ್ತಾ ಸಂಯಮೋ ಯಮಃ |
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರೋ ವಾಯುಃ ಸಿದ್ಧಕಾರ್ಯೋ ಜನೇಶ್ವರಃ || ೩೭ ||

ನಭೋ ವಿಗಾಹನಃ ಸತ್ಯಃ ಸವಿತಾತ್ಮಾ ಮನೋಹರಃ |
ಹಾರೀ ಹರಿರ್ಹರೋ ವಾಯುರೃತುಃ ಕಾಲಾನಲದ್ಯುತಿಃ || ೩೮ ||

ಸುಖಸೇವ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಗತಾಮೇಕಕಾರಣಮ್ |
ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಿಷ್ಟುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಹೇತುಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ || ೩೯ ||

ಸಹಸ್ರಕರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅರೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಖೀ |
ವ್ಯಾಧಿಹಾ ಸುಖದಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲತಾಂ ವರಃ || ೪೦ ||

ಆರೋಗ್ಯಕಾರಣಂ ಸಿದ್ಧಿರೃದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ |
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ಆರೋಗ್ಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಧ್ನೋ ಬುಧೋ ಮಹಾನ್ || ೪೧ ||

ಪ್ರಾಣವಾನ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ಘರ್ಮೋ ಘರ್ಮಕರ್ತಾ ರುಚಿಪ್ರದಃ |
ಸರ್ವಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಸಹಃ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ || ೪೨ ||

ಪ್ರಾಂಶುರ್ವಿದ್ಯೋತನೋ ದ್ಯೋತಃ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಃ ಕೃತೀ |
ಕೇಯೂರೀ ಭೂಷಣೋದ್ಭಾಸೀ ಭಾಸಿತೋ ಭಾಸನೋಽನಲಃ || ೪೩ ||

ಶರಣ್ಯಾರ್ತಿಹರೋ ಹೋತಾ ಖದ್ಯೋತಃ ಖಗಸತ್ತಮಃ |
ಸರ್ವದ್ಯೋತೋ ಭವದ್ಯೋತಃ ಸರ್ವದ್ಯುತಿಕರೋ ಮತಃ || ೪೪ ||

ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲ್ಯಾಣಕರಃ ಕಲ್ಯಃ ಕಲ್ಯಕರಃ ಕವಿಃ |
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಲ್ಯವಪುಃ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಭಾಜನಮ್ || ೪೫ ||

ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಪ್ರಶಮಪ್ರಿಯಃ |
ಉದಾರಕರ್ಮಾ ಸುನಯಃ ಸುವರ್ಚಾ ವರ್ಚಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೪೬ ||

ವರ್ಚಸ್ವೀ ವರ್ಚಸಾಮೀಶಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶೋ ವಶಾನುಗಃ |
ತೇಜಸ್ವೀ ಸುಯಶಾ ವರ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬಲಿಪ್ರಿಯಃ || ೪೭ ||

ಯಶಸ್ವೀ ತೇಜೋನಿಲಯಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿತಃ |
ಆಕಾಶಗಃ ಶೀಘ್ರಗತಿರಾಶುಗೋ ಗತಿಮಾನ್ ಖಗಃ || ೪೮ ||

ಗೋಪತಿರ್ಗ್ರಹದೇವೇಶೋ ಗೋಮಾನೇಕಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ |
ಜನಿತಾ ಪ್ರಜನೋ ಜೀವೋ ದೀಪಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೪೯ ||

ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಯೋಗನಿತ್ಯೋ ನಭಸ್ವಾನಸುರಾಂತಕಃ |
ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ವಿಘ್ನಶಮನಃ ಕಿರೀಟೀ ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಃ || ೫೦ ||

ಮರೀಚಿಮಾಲೀ ಸುಮತಿಃ ಕೃತಾಭಿಖ್ಯವಿಶೇಷಕಃ |
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಃ ಶುಭಾಚಾರಃ ಸ್ವಚಾರಾಚಾರತತ್ಪರಃ || ೫೧ ||

ಮಂದಾರೋ ಮಾಠರೋ ವೇಣುಃ ಕ್ಷುಧಾಪಃ ಕ್ಷ್ಮಾಪತಿರ್ಗುರುಃ |
ಸುವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯೋ ಜ್ಞಾನಶೋಭನಃ || ೫೨ ||

ಮಹಾಶ್ವೇತಃ ಪ್ರಿಯೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಸಾಮಗೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ |
ಸರ್ವವೇದಪ್ರಗೀತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವೇದಲಯೋ ಮಹಾನ್ || ೫೩ ||

ವೇದಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವೇದೋ ವೇದಭೃದ್ವೇದಪಾರಗಃ |
ಕ್ರಿಯಾವಾನಸಿತೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ವರೀಯಾಂಶುರ್ವರಪ್ರದಃ || ೫೪ ||

ವ್ರತಚಾರೀ ವ್ರತಧರೋ ಲೋಕಬಂಧುರಲಂಕೃತಃ |
ಅಲಂಕಾರಾಕ್ಷರೋ ವೇದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದಿತಾಶಯಃ || ೫೫ ||

ಆಕಾರೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂಷ್ಯೋ ಭೂಷ್ಣುರ್ಭುವನಪೂಜಿತಃ |
ಚಕ್ರಪಾಣಿರ್ಧ್ವಜಧರಃ ಸುರೇಶೋ ಲೋಕವತ್ಸಲಃ || ೫೬ ||

ವಾಗ್ಮಿಪತಿರ್ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿರ್ಗುಣಃ |
ಅಂಧಕಾರಾಪಹಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯುಗಾವರ್ತೋ ಯುಗಾದಿಕೃತ್ || ೫೭ ||

ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ ನಿರಹಂಕಾರ ಈಶ್ವರಃ |
ಶುಭಪ್ರದಃ ಶುಭಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶುಭಕರ್ಮಾ ಶುಭಪ್ರದಃ || ೫೮ ||

ಸತ್ಯವಾನ್ ಶ್ರುತಿಮಾನುಚ್ಚೈರ್ನಕಾರೋ ವೃದ್ಧಿದೋಽನಲಃ |
ಬಲಭೃದ್ಬಲದೋ ಬಂಧುರ್ಮತಿಮಾನ್ ಬಲಿನಾಂ ವರಃ || ೫೯ ||

ಅನಂಗೋ ನಾಗರಾಜೇಂದ್ರಃ ಪದ್ಮಯೋನಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಸಂವತ್ಸರ ಋತುರ್ನೇತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ || ೬೦ ||

ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಭಾವಾನಮರಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಸುಮೂರ್ತಿಃ ಸುಮತಿಃ ಸೋಮೋ ಗೋವಿಂದೋ ಜಗದಾದಿಜಃ || ೬೧ ||

ಪೀತವಾಸಾಃ ಕೃಷ್ಣವಾಸಾ ದಿಗ್ವಾಸಾಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾತಿಗಃ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಽನೇಕರೂಪಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ || ೬೨ ||

ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜಲಧೃಗ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೋಕ್ಷಹೇತುರಯೋನಿಜಃ |
ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಜಿತಾದರ್ಶೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನಾಶುಭನಾಶನಃ || ೬೩ ||

ಮಾಂಗಲ್ಯಕರ್ತಾ ತರಣಿರ್ವೇಗವಾನ್ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಃ |
ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ವಿಶಾಖೋ ಯಜನಪ್ರಿಯಃ || ೬೪ ||

ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ದ್ಯುತಿರೀಶೋ ವಿಹಂಗಮಃ |
ವಿಚಕ್ಷಣೋ ದಕ್ಷ ಇಂದ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ || ೬೫ ||

ಅಖಿನ್ನೋ ವೇದನಿಲಯೋ ವೇದವಿದ್ವಿದಿತಾಶಯಃ |
ಪ್ರಭಾಕರೋ ಜಿತರಿಪುಃ ಸುಜನೋಽರುಣಸಾರಥಿಃ || ೬೬ ||

ಕುನಾಶೀ ಸುರತಃ ಸ್ಕಂದೋ ಮಹಿತೋಽಭಿಮತೋ ಗುರುಃ |
ಗ್ರಹರಾಜೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಃ || ೬೭ ||

ಭಾಸ್ಕರಃ ಸತತಾನಂದೋ ನಂದನೋ ನರವಾಹನಃ |
ಮಂಗಲೋಽಥ ಮಂಗಲವಾನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯೋ ಮಂಗಲಾವಹಃ || ೬೮ ||

ಮಂಗಲ್ಯಚಾರುಚರಿತಃ ಶೀರ್ಣಃ ಸರ್ವವ್ರತೋ ವ್ರತೀ |
ಚತುರ್ಮುಖಃ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾ || ೬೯ ||

ಅಕಿಂಚನಃ ಸತಾಮೀಶೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣವಾಞ್ಛುಚಿಃ |
ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಧೇಯೋ ಯೋಗತತ್ಪರಃ || ೭೦ ||

ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಕ್ರತುಮತಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಮತಿಃ ಸುವಾಕ್ |
ಸುವಾಹನೋ ಮಾಲ್ಯದಾಮಾ ಕೃತಾಹಾರೋ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಚೇತಾಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕಃ |
ಶತವಿಂದುಃ ಶತಮುಖೋ ಗರೀಯಾನನಲಪ್ರಭಃ || ೭೨ ||

ಧೀರೋ ಮಹತ್ತರೋ ವಿಪ್ರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ವಿದ್ಯಾರಾಜಾಧಿರಾಜೋ ಹಿ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭೂತಿದಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೭೩ ||

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಬಹುಮಂಗಲಃ |
ಸ್ವಃಸ್ಥಿತಃ ಸುರಥಃ ಸ್ವರ್ಣೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಬಲಿಕೇತನಃ || ೭೪ ||

ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ದ್ವಂದ್ವಹಾ ಸ್ವರ್ಗಃ ಸರ್ವಗಃ ಸಂಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ದಯಾಲುಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಧೀಃ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕ್ಷೇಮಾಕ್ಷೇಮಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೫ ||

ಭೂಧರೋ ಭೂಪತಿರ್ವಕ್ತಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ಮಹಾವರಾಹಃ ಪ್ರಿಯಕೃದ್ದಾತಾ ಭೋಕ್ತಾಽಭಯಪ್ರದಃ || ೭೬ ||

ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಧೃತಿಕರಃ ಸಂಪೂರ್ಣೋಽಥ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಚತುರ್ವೇದಧರೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ವಿನಿಂದ್ಯೋ ವಿವಿಧಾಶನಃ || ೭೭ ||

ವಿಚಿತ್ರರಥ ಏಕಾಕೀ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಃ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಸರ್ವೋದಧಿಸ್ಥಿತಿಕರಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೮ ||

ನಿಷ್ಕಲಃ ಪುಷ್ಕಲೋ ವಿಭುರ್ವಸುಮಾನ್ ವಾಸವಪ್ರಿಯಃ |
ಪಶುಮಾನ್ ವಾಸವಸ್ವಾಮೀ ವಸುಧಾಮಾ ವಸುಪ್ರದಃ || ೭೯ ||

ಬಲವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಮೋಂಕಾರಸ್ತ್ರಿಷುಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಸಂಕಲ್ಪಯೋನಿರ್ದಿನಕೃದ್ಭಗವಾನ್ ಕಾರಣಾಪಹಃ || ೮೦ ||

ನೀಲಕಂಠೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಂವದಃ |
ವಷಟ್ಕಾರೋದ್ಗಾತಾ ಹೋತಾ ಸ್ವಾಹಾಕಾರೋ ಹುತಾಹುತಿಃ || ೮೧ ||

ಜನಾರ್ದನೋ ಜನಾನಂದೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋಽಂಬುದಃ |
ಸಂದೇಹನಾಶನೋ ವಾಯುರ್ಧನ್ವೀ ಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ || ೮೨ ||

ವಿಗ್ರಹೀ ವಿಮಲೋ ವಿಂದುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಮಲದ್ಯುತಿಃ |
ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ದ್ಯೋತನೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದಿತೋ ಬಲೀ || ೮೩ ||

ಘರ್ಮದೋ ಹಿಮದೋ ಹಾಸಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ ಸುತಾಜಿತಃ |
ಸಾವಿತ್ರೀಭಾವಿತೋ ರಾಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಘೃಣಿರ್ವಿರಾಟ್ || ೮೪ ||

ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತತುರಗಃ ಸಪ್ತಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಸಂಪೂರ್ಣೋಽಥ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸುಮನಾಃ ಶೋಭನಪ್ರಿಯಃ || ೮೫ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕೃತ್ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಪ್ತಿಮಾನ್ ಸಪ್ತಮೀಪ್ರಿಯಃ |
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಿಕೋ ಮೇಧ್ಯೋ ಮೇಧಾವೀ ಮಧುಸೂದನಃ || ೮೬ ||

ಅಂಗಿರಃಪತಿಃ ಕಾಲಜ್ಞೋ ಧೂಮಕೇತುಃ ಸುಕೇತನಃ |
ಸುಖೀ ಸುಖಪ್ರದಃ ಸೌಖ್ಯಃ ಕಾಂತಿಃ ಕಾಂತಿಪ್ರಿಯೋ ಮುನಿಃ || ೮೭ ||

ಸಂತಾಪನಃ ಸಂತಪನ ಆತಪಸ್ತಪಸಾಂ ಪತಿಃ |
ಉಮಾಪತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಪ್ರಿಯಕಾರೀ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೮೮ ||

ಪ್ರೀತಿರ್ವಿಮನ್ಯುರಂಭೋತ್ಥಃ ಖಂಜನೋ ಜಗತಾಂ ಪತಿಃ |
ಜಗತ್ಪಿತಾ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಸರ್ವಃ ಖರ್ವೋ ಗುಹೋಽಚಲಃ || ೮೯ ||

ಸರ್ವಗೋ ಜಗದಾನಂದೋ ಜಗನ್ನೇತಾ ಸುರಾರಿಹಾ |
ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೋ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಮಹಾನುತ್ತಮ ಉದ್ಭವಃ || ೯೦ ||

ಉತ್ತಮೋ ಮೇರುಮೇಯೋಽಥ ಧರಣೋ ಧರಣೀಧರಃ |
ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ || ೯೧ ||

ರಥಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ರಥಗತಿಸ್ತರುಣಸ್ತನಿತೋಽನಲಃ |
ಉತ್ತರೋಽನುತ್ತರಸ್ತಾಪೀ ಅವಾಕ್ಪತಿರಪಾಂ ಪತಿಃ || ೯೨ ||

ಪುಣ್ಯಸಂಕೀರ್ತನಃ ಪುಣ್ಯೋ ಹೇತುರ್ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ |
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ವಿಗತಾನಂದೋ ವಿಶಿಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಕರ್ಮಕೃತ್ || ೯೩ ||

ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಣಾಶನಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಶೂರಃ ಸರ್ವಜಿತಾಂ ವರಃ |
ಏಕರಥೋ ರಥಾಧೀಶಃ ಪಿತಾ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯ ಹಿ || ೯೪ ||

ವೈವಸ್ವತಗುರುರ್ಮೃತ್ಯುರ್ಧರ್ಮನಿತ್ಯೋ ಮಹಾವ್ರತಃ |
ಪ್ರಲಂಬಹಾರಸಂಚಾರೀ ಪ್ರದ್ಯೋತೋ ದ್ಯೋತಿತಾನಲಃ || ೯೫ ||

ಸಂತಾಪಹೃತ್ ಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಬಲಃ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮಾ ಸುಪ್ರಿಯಃ ಶಂಭುರ್ಮರುತಾಮೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ || ೯೬ ||

ಸಂಸಾರಗತಿವಿಚ್ಚೇತ್ತಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ |
ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚೀ ರತ್ನಗರ್ಭೋಽಪರಾಜಿತಃ || ೯೭ ||

ಧರ್ಮಕೇತುರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವರಪ್ರದಃ |
ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಗುರುರ್ಲೋಕೇಶಶ್ಚಂಡವಾಹನಃ || ೯೮ ||

ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಯೂಪವೃಕ್ಷೋ ಧನುಷ್ಪಾಣಿರ್ಧನುರ್ಧರಃ |
ಪಿನಾಕಧೃಙ್ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ || ೯೯ ||

ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ |
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ಲೋಹಿತಾಂಗೋ ವಿವರ್ಧನಃ || ೧೦೦ ||

ಖಗೋಽಂಧೋ ಧರ್ಮದೋ ನಿತ್ಯೋ ಧರ್ಮಕೃಚ್ಚಿತ್ರವಿಕ್ರಮಃ |
ಭಗವಾನಾತ್ಮವಾನ್ ಮಂತ್ರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || ೧೦೧ ||

ಏಕೋಽನೇಕಸ್ತ್ರಯೀ ಕಾಲಃ ಸವಿತಾ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ |
ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವಾಽನಲೋ ಭೀಮಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ || ೧೦೨ ||

ಸುಕರ್ಮಾ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಚ ನಾಕಪಾಲೀ ದಿವಿಸ್ಥಿತಃ |
ವದಾನ್ಯೋ ವಾಸುಕಿರ್ವೈದ್ಯ ಆತ್ರೇಯೋಽಥ ಪರಾಕ್ರಮಃ || ೧೦೩ ||

ದ್ವಾಪರಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾನ್ |
ಉದೀಚ್ಯವೇಷೋ ಮುಕುಟೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ಹಿಮಾಂಶುಭೃತ್ || ೧೦೪ ||

ಸಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಪದ್ಮೋದರನಿಭಾನನಃ |
ಸಾಯಂ ದಿವಾ ದಿವ್ಯವಪುರನಿರ್ದೇಶ್ಯೋ ಮಹಾಲಯಃ || ೧೦೫ ||

ಮಹಾರಥೋ ಮಹಾನೀಶಃ ಶೇಷಃ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಃ |
ಧೃತಾತಪತ್ರಪ್ರತಿಮೋ ವಿಮರ್ಷೀ ನಿರ್ಣಯಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೧೦೬ ||

ಅಹಿಂಸಕಃ ಶುದ್ಧಮತಿರದ್ವಿತೀಯೋ ವಿವರ್ಧನಃ |
ಸರ್ವದೋ ಧನದೋ ಮೋಕ್ಷೋ ವಿಹಾರೀ ಬಹುದಾಯಕಃ || ೧೦೭ ||

ಚಾರುರಾತ್ರಿಹರೋ ನಾಥೋ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಗೋಽವ್ಯಯಃ |
ಮನೋಹರವಪುಃ ಶುಭ್ರಃ ಶೋಭನಃ ಸುಪ್ರಭಾವನಃ || ೧೦೮ ||

ಸುಪ್ರಭಾವಃ ಸುಪ್ರತಾಪಃ ಸುನೇತ್ರೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಪತಿಃ |
ರಾಜ್ಞೀಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದಕರೋ ಗ್ರಹೇಶಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ || ೧೦೯ ||

ಸೈಂಹಿಕೇಯರಿಪುರ್ದೇವೋ ವರದೋ ವರನಾಯಕಃ |
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶ್ವರಪತಿಸ್ತಥಾ || ೧೧೦ ||

ಅನಾದಿರೂಪೋಽದಿತಿಜೋ ರತ್ನಕಾಂತಿಃ ಪ್ರಭಾಮಯಃ |
ಜಗತ್ಪ್ರದೀಪೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋ ಮಹಾವಿಸ್ತೀರ್ಣಮಂಡಲಃ || ೧೧೧ ||

ಏಕಚಕ್ರರಥಃ ಸ್ವರ್ಣರಥಃ ಸ್ವರ್ಣಶರೀರಧೃಕ್ |
ನಿರಾಲಂಬೋ ಗಗನಗೋ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಭಾವಕೃತ್ || ೧೧೨ ||

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಮೇರುಸೇವೀ ಸುಮೇಧಾವೀ ಮೇರುರಕ್ಷಾಕರೋ ಮಹಾನ್ || ೧೧೩ ||

ಆಧಾರಭೂತೋ ರತಿಮಾಂಸ್ತಥಾ ಚ ಧನಧಾನ್ಯಕೃತ್ |
ಪಾಪಸಂತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಮನೋವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ || ೧೧೪ ||

ರೋಗಹರ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಾಯೀ ರಮಣೀಯಗುಣೋಽನೃಣೀ |
ಕಾಲತ್ರಯಾನಂತರೂಪೋ ಮುನಿವೃಂದನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೧೫ ||

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಕರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಂದಿತಃ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನನಿರತಃ ಸಮಾರಾಧನತೋಷವಾನ್ || ೧೧೬ ||

ಭಕ್ತದುಃಖಕ್ಷಯಕರೋ ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ |
ಭಯಾಪಹರ್ತಾ ಭಗವಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಮನುಸ್ವಾಮೀ ಮನುಪತಿರ್ಮಾನ್ಯೋ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪಃ || ೧೧೭ ||

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಏತತ್ತೇ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸವಿತುಃ ಪರಾಶರ್ಯೋ ಯದಾಹ ಮೇ || ೧ ||

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ದುಃಖದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ |
ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಚೈವ ಭಾನೋರ್ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ || ೨ ||

ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ವಾ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ಅಕ್ಷಯಂ ಸುಖಮನ್ನಾದ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯೋಪಸಾಧಿತಮ್ || ೩ ||

ನೃಪಾಗ್ನಿತಸ್ಕರಭಯಂ ವ್ಯಾಧಿತೋ ನ ಭಯಂ ಭವೇತ್ |
ವಿಜಯೀ ಚ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಯಂ ಪರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೪ ||

ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಸುಭಗೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಸುಖೀ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಾಯುಶ್ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ || ೫ ||

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಂಶುಮತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಪ್ರಾತಃ ಶುಚಿರ್ನಿಯಮವಾನ್ ಸುಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ |
ದೂರೇಣ ತಂ ಪರಿಹರಂತಿ ಸದೈವ ರೋಗಾಃ
ಭೂತಾಃ ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಸರ್ವಮಹೋರಗೇಂದ್ರಾಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಕಲ್ಪೇ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: