Sri Surya Sahasranama Stotram – ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶತಾನೀಕ ಉವಾಚ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸವಿತುಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಹೇ ದ್ವಿಜ |
ಯೇನ ತೇ ದರ್ಶನಂ ಯಾತಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೋ ದಿವಾಕರಃ || ೧ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಂ ಸರ್ವಾಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್ |
ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್ || ೨ ||

ನ ತದಸ್ತಿ ಭಯಂ ಕಿಂಚಿದ್ಯದನೇನ ನ ನಶ್ಯತಿ |
ಜ್ವರಾದ್ಯೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ರಾಜನ್ ಸ್ತೋತ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಪಠಿತೇ ನರಃ || ೩ ||

ಅನ್ಯೇ ಚ ರೋಗಾಃ ಶಾಮ್ಯಂತಿ ಪಠತಃ ಶೃಣ್ವತಸ್ತಥಾ |
ಸಂಪದ್ಯಂತೇ ಯಥಾ ಕಾಮಾಃ ಸರ್ವ ಏವ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾಃ || ೪ ||

ಯ ಏತದಾದಿತಃ ಶ್ರೂತ್ವಾ ಸಂಗ್ರಾಮಂ ಪ್ರವಿಶೇನ್ನರಃ |
ಸ ಜಿತ್ವಾ ಸಮರೇ ಶತ್ರೂನಭ್ಯೇತಿ ಗೃಹಮಕ್ಷತಃ || ೫ ||

ವಂಧ್ಯಾನಾಂ ಪುತ್ರಜನನಂ ಭೀತಾನಾಂ ಭಯನಾಶನಮ್ |
ಭೂತಿಕಾರಿ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಕುಷ್ಠಿನಾಂ ಪರಮೌಷಧಮ್ || ೬ ||

ಬಾಲಾನಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಗ್ರಹರಕ್ಷೋನಿವಾರಣಮ್ |
ಪಠತೇ ಸಂಯತೋ ರಾಜನ್ ಸ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೭ ||

ಸ ಸಿದ್ಧಃ ಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಃ ಸುಖಮತ್ಯಂತಮಶ್ನುತೇ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಿಭಿರ್ಧರ್ಮಲುಬ್ಧೈಃ ಸುಖಾಯ ಚ ಸುಖಾರ್ಥಿಭಿಃ || ೮ ||

ರಾಜ್ಯಾಯ ರಾಜ್ಯಕಾಮೈಶ್ಚ ಪಠಿತವ್ಯಮಿದಂ ನರೈಃ |
ವಿದ್ಯಾವಹಂ ತು ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಣಾಂ ಜಯಾವಹಮ್ || ೯ ||

ಪಶ್ವಾವಹಂ ತು ವೈಶ್ಯಾನಾಂ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಧರ್ಮವರ್ಧನಮ್ |
ಪಠತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಮೇತದ್ಭವತೀತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೧೦ ||

ತಚ್ಛೃಣುಷ್ವ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ವಿಖ್ಯಾತಂ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಾಸ್ವತಃ || ೧೧ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಸವಿತಾ ದೇವತಾ ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಧ್ಯೇಯಃ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲಮಧ್ಯವರ್ತೀ
ನಾರಾಯಣಃ ಸರಸಿಜಾಸನಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ |
ಕೇಯೂರವಾನ್ ಮಕರಕುಂಡಲವಾನ್ ಕಿರೀಟೀ
ಹಾರೀ ಹಿರಣ್ಮಯವಪುರ್ಧೃತಶಂಖಚಕ್ರಃ ||

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂ | ವಿಶ್ವವಿದ್ವಿಶ್ವಜಿತ್ಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ನಿಯತಾತ್ಮಾ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ || ೧ ||

ಕಾಲಾಶ್ರಯಃ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಾಲಹಾ ಕಾಲನಾಶನಃ |
ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾತ್ಮಾ ಸುಮಹಾಬಲಃ || ೨ || [ಬುದ್ಧಿ]

ಪ್ರಭುರ್ವಿಭುರ್ಭೂತನಾಥೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ |
ಭೂತಭವ್ಯೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಭೂತಾಂತಃ ಕರಣಃ ಶಿವಃ || ೩ ||

ಶರಣ್ಯಃ ಕಮಲಾನಂದೋ ನಂದನೋ ನಂದವರ್ಧನಃ |
ವರೇಣ್ಯೋ ವರದೋ ಯೋಗೀ ಸುಸಂಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೪ ||

ಪ್ರಾಪ್ತಯಾನಃ ಪರಪ್ರಾಣಃ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಯತಃ ಪ್ರಿಯಃ | [ಪ್ರಿಯತಃ]
ನಯಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಸಾಧುರ್ದಿವ್ಯಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ || ೫ ||

ಅವ್ಯಂಗಧಾರೀ ಧೀರಾತ್ಮಾ ಸವಿತಾ ವಾಯುವಾಹನಃ | [ಪ್ರಚೇತಾ]
ಸಮಾಹಿತಮತಿರ್ದಾತಾ ವಿಧಾತಾ ಕೃತಮಂಗಳಃ || ೬ ||

ಕಪರ್ದೀ ಕಲ್ಪಪಾದ್ರುದ್ರಃ ಸುಮನಾ ಧರ್ಮವತ್ಸಲಃ |
ಸಮಾಯುಕ್ತೋ ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಕೃತಾತ್ಮಾ ಕೃತಿನಾಂ ವರಃ || ೭ ||

ಅವಿಚಿಂತ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಕಾಂತಃ ಕಾಮಾರಿರಾದಿತ್ಯೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಕುಲಃ || ೮ ||

[* ಕಾಮಃ ಕಾರುಣಿಕಃ ಕರ್ತಾ ಕಮಲಾಕರ ಬೋಧನಃ | *]
ಸಪ್ತಸಪ್ತಿರಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಹಾಕಾರುಣಿಕೋತ್ತಮಃ |
ಸಂಜೀವನೋ ಜೀವನಾಥೋ ಜಯೋ ಜೀವೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ || ೯ ||

ಅಯುಕ್ತೋ ವಿಶ್ವನಿಲಯಃ ಸಂವಿಭಾಗೀ ವೃಷಧ್ವಜಃ |
ವೃಷಾಕಪಿಃ ಕಲ್ಪಕರ್ತಾ ಕಲ್ಪಾಂತಕರಣೋ ರವಿಃ || ೧೦ ||

ಏಕಚಕ್ರರಥೋ ಮೌನೀ ಸುರಥೋ ರಥಿನಾಂ ವರಃ |
ಸಕ್ರೋಧನೋ ರಶ್ಮಿಮಾಲೀ ತೇಜೋರಾಶಿರ್ವಿಭಾವಸುಃ || ೧೧ ||

ದಿವ್ಯಕೃದ್ದಿನಕೃದ್ದೇವೋ ದೇವದೇವೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ |
ದೀನನಾಥೋ ಹರೋ ಹೋತಾ ದಿವ್ಯಬಾಹುರ್ದಿವಾಕರಃ || ೧೨ ||

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿಃ ಪೂಷಾ ಸ್ವರ್ಣರೇತಾಃ ಪರಾವರಃ |
ಪರಾಪರಜ್ಞಸ್ತರಣಿರಂಶುಮಾಲೀ ಮನೋಹರಃ || ೧೩ ||

ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಪತಿಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ವಿಷ್ಣುರಂಶುಮಾನ್ |
ಸದಾಗತಿರ್ಗಂಧವಹೋ ವಿಹಿತೋ ವಿಧಿರಾಶುಗಃ || ೧೪ ||

ಪತಂಗಃ ಪತಗಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಿಹಂಗೋ ವಿಹಗೋ ವರಃ |
ಹರ್ಯಶ್ವೋ ಹರಿತಾಶ್ವಶ್ಚ ಹರಿದಶ್ವೋ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ || ೧೫ ||

ತ್ರ್ಯಂಬಕಃ ಸರ್ವದಮನೋ ಭಾವಿತಾತ್ಮಾ ಭಿಷಗ್ವರಃ |
ಆಲೋಕಕೃಲ್ಲೋಕನಾಥೋ ಲೋಕಾಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೬ ||

ಕಾಲಃ ಕಲ್ಪಾಂತಕೋ ವಹ್ನಿಸ್ತಪನಃ ಸಂಪ್ರತಾಪನಃ |
ವಿಲೋಚನೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಪುರಂದರಃ || ೧೭ ||

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರ್ಮಿಹಿರೋ ವಿವಿಧಾಂಬರಭೂಷಣಃ |
ಖಗಃ ಪ್ರತರ್ದನೋ ಧನ್ಯೋ ಹಯಗೋ ವಾಗ್ವಿಶಾರದಃ || ೧೮ ||

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಶಿಶಿರೋ ವಾಗ್ಮೀ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ |
ಶ್ರೀಕಂಠಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಸುಪ್ರದಃ || ೧೯ ||

ಕಾಮಚಾರೀ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹೋಗ್ರೋಽವಿದಿತಾಮಯಃ |
ತೀರ್ಥಕ್ರಿಯಾವಾನ್ ಸುನಯೋ ವಿಭಕ್ತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೨೦ ||

ಕೀರ್ತಿಃ ಕೀರ್ತಿಕರೋ ನಿತ್ಯಃ ಕುಂಡಲೀ ಕವಚೀ ರಥೀ |
ಹಿರಣ್ಯರೇತಾಃ ಸಪ್ತಾಶ್ವಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಪರಂತಪಃ || ೨೧ ||

ಬುದ್ಧಿಮಾನಮರಶ್ರೇಷ್ಠೋ ರೋಚಿಷ್ಣುಃ ಪಾಕಶಾಸನಃ |
ಸಮುದ್ರೋ ಧನದೋ ಧಾತಾ ಮಾಂಧಾತಾ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಃ || ೨೨ ||

ತಮೋಘ್ನೋ ಧ್ವಾಂತಹಾ ವಹ್ನಿರ್ಹೋತಾಂತಕರಣೋ ಗುಹಃ |
ಪಶುಮಾನ್ ಪ್ರಯತಾನಂದೋ ಭೂತೇಶಃ ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರಃ || ೨೩ ||

ನಿತ್ಯೋದಿತೋ ನಿತ್ಯರಥಃ ಸುರೇಶಃ ಸುರಪೂಜಿತಃ |
ಅಜಿತೋ ವಿಜಿತೋ ಜೇತಾ ಜಂಗಮಸ್ಥಾವರಾತ್ಮಕಃ || ೨೪ ||

ಜೀವಾನಂದೋ ನಿತ್ಯಗಾಮೀ ವಿಜೇತಾ ವಿಜಯಪ್ರದಃ |
ಪರ್ಜನ್ಯೋಽಗ್ನಿಃ ಸ್ಥಿತಿಃ ಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥವಿರೋಽಥ ನಿರಂಜನಃ || ೨೫ ||

ಪ್ರದ್ಯೋತನೋ ರಥಾರೂಢಃ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಧ್ರುವೋ ಮೇಷೀ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಹಂಸಃ ಸಂಸಾರತಾರಕಃ || ೨೬ ||

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಹೇತುರ್ಮಾರ್ತಂಡೋ ಮರುತಾಂ ಪತಿಃ |
ಮರುತ್ವಾನ್ ದಹನಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಭಗೋ ಭರ್ಗೋಽರ್ಯಮಾ ಕಪಿಃ || ೨೭ ||

ವರುಣೇಶೋ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಸುಲೋಚನಃ |
ವಿವಸ್ವಾನ್ ಭಾನುಮಾನ್ ಕಾರ್ಯಃ ಕಾರಣಸ್ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ || ೨೮ ||

ಅಸಂಗಗಾಮೀ ತಿಗ್ಮಾಂಶುರ್ಘರ್ಮಾಂಶುರ್ದೀಪ್ತದೀಧಿತಿಃ |
ಸಹಸ್ರದೀಧಿತಿರ್ಬ್ರಧ್ನಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುರ್ದಿವಾಕರಃ || ೨೯ ||

ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ದೀಧಿತಿಮಾನ್ ಸ್ರಗ್ವೀ ಮಣಿಕುಲದ್ಯುತಿಃ |
ಭಾಸ್ಕರಃ ಸುರಕಾರ್ಯಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದೀಧಿತಿಃ || ೩೦ ||

ಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಸುರಪತಿರ್ಬಹುಜ್ಞೋ ವಚಸಾಂ ಪತಿಃ |
ತೇಜೋನಿಧಿರ್ಬೃಹತ್ತೇಜಾ ಬೃಹತ್ಕೀರ್ತಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೩೧ ||

ಅಹಿಮಾನೂರ್ಜಿತೋ ಧೀಮಾನಾಮುಕ್ತಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಃ |
ಮಹಾವೈದ್ಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಧನೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ || ೩೨ ||

ತೀವ್ರಃ ಪ್ರತಾಪನಸ್ತಾಪೀ ತಾಪನೋ ವಿಶ್ವತಾಪನಃ |
ಕಾರ್ತಸ್ವರೋ ಹೃಷೀಕೇಶಃ ಪದ್ಮಾನಂದೋಽತಿನಂದಿತಃ || ೩೩ ||

ಪದ್ಮನಾಭೋಽಮೃತಾಹಾರಃ ಸ್ಥಿತಿಮಾನ್ ಕೇತುಮಾನ್ ನಭಃ |
ಅನಾದ್ಯಂತೋಽಚ್ಯುತೋ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಘೃಣಿರ್ವಿರಾಟ್ || ೩೪ ||

ಆಮುಕ್ತಕವಚೋ ವಾಗ್ಮೀ ಕಂಚುಕೀ ವಿಶ್ವಭಾವನಃ |
ಅನಿಮಿತ್ತಗತಿಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶರಣ್ಯಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || ೩೫ ||

ವಿಗಾಹೀ ವೇಣುರಸಹಃ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಕ್ರತುಃ |
ಧರ್ಮಕೇತುರ್ಧರ್ಮರತಿಃ ಸಂಹರ್ತಾ ಸಂಯಮೋ ಯಮಃ || ೩೬ ||

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರೋ ವಾಯುಃ ಸಿದ್ಧಕಾರ್ಯೋ ಜನೇಶ್ವರಃ |
ನಭೋ ವಿಗಾಹನಃ ಸತ್ಯಃ ಸವಿತಾತ್ಮಾ ಮನೋಹರಃ || ೩೭ ||

ಹಾರೀ ಹರಿರ್ಹರೋ ವಾಯುರೃತುಃ ಕಾಲಾನಲದ್ಯುತಿಃ |
ಸುಖಸೇವ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಜಗತಾಮೇಕಕಾರಣಮ್ || ೩೮ ||

ಮಹೇಂದ್ರೋ ವಿಷ್ಟುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಹೇತುಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ |
ಸಹಸ್ರಕರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ರೋಗದಃ ಸುಖದಃ ಸುಖೀ || ೩೯ || [ಅರೋಷಃ]

ವ್ಯಾಧಿಹಾ ಸುಖದಃ ಸೌಖ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲತಾಂ ವರಃ |
ಆರೋಗ್ಯಕಾರಣಂ ಸಿದ್ಧಿರೃದ್ಧಿರ್ವೃದ್ಧಿರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೪೦ ||

ಹಿರಣ್ಯರೇತಾ ಆರೋಗ್ಯಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಧ್ನೋ ಬುಧೋ ಮಹಾನ್ |
ಪ್ರಾಣವಾನ್ ಧೃತಿಮಾನ್ ಘರ್ಮೋ ಘರ್ಮಕರ್ತಾ ರುಚಿಪ್ರದಃ || ೪೧ ||

ಸರ್ವಪ್ರಿಯಃ ಸರ್ವಸಹಃ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ |
ಪ್ರಾಂಶುರ್ವಿದ್ಯೋತನೋ ದ್ಯೋತಃ ಸಹಸ್ರಕಿರಣಃ ಕೃತೀ || ೪೨ ||

ಕೇಯೂರೀ ಭೂಷಣೋದ್ಭಾಸೀ ಭಾಸಿತೋ ಭಾಸನೋಽನಲಃ |
ಶರಣ್ಯಾರ್ತಿಹರೋ ಹೋತಾ ಖದ್ಯೋತಃ ಖಗಸತ್ತಮಃ || ೪೩ ||

ಸರ್ವದ್ಯೋತೋ ಭವದ್ಯೋತಃ ಸರ್ವದ್ಯುತಿಕರೋ ಮತಃ |
ಕಲ್ಯಾಣಃ ಕಲ್ಯಾಣಕರಃ ಕಲ್ಯಃ ಕಲ್ಯಕರಃ ಕವಿಃ || ೪೪ ||

ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ ಕಲ್ಯವಪುಃ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಭಾಜನಮ್ |
ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಪ್ರಶಾಂತಃ ಪ್ರಶಮಪ್ರಿಯಃ || ೪೫ ||

ಉದಾರಕರ್ಮಾ ಸುನಯಃ ಸುವರ್ಚಾ ವರ್ಚಸೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ವರ್ಚಸ್ವೀ ವರ್ಚಸಾಮೀಶಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಶೋ ವಶಾನುಗಃ || ೪೬ ||

ತೇಜಸ್ವೀ ಸುಯಶಾ ವರ್ಷ್ಮೀ ವರ್ಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಬಲಿಪ್ರಿಯಃ |
ಯಶಸ್ವೀ ತೇಜೋನಿಲಯಸ್ತೇಜಸ್ವೀ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥಿತಃ || ೪೭ ||

ಆಕಾಶಗಃ ಶೀಘ್ರಗತಿರಾಶುಗೋ ಗತಿಮಾನ್ ಖಗಃ |
ಗೋಪತಿರ್ಗ್ರಹದೇವೇಶೋ ಗೋಮಾನೇಕಃ ಪ್ರಭಂಜನಃ || ೪೮ ||

ಜನಿತಾ ಪ್ರಜನೋ ಜೀವೋ ದೀಪಃ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಯೋಗನಿತ್ಯೋ ನಭಸ್ವಾನಸುರಾಂತಕಃ || ೪೯ ||

ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ವಿಘ್ನಶಮನಃ ಕಿರೀಟೀ ಸುಮನಃಪ್ರಿಯಃ |
ಮರೀಚಿಮಾಲೀ ಸುಮತಿಃ ಕೃತಾಭಿಖ್ಯವಿಶೇಷಕಃ || ೫೦ ||

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಃ ಶುಭಾಚಾರಃ ಸ್ವಚಾರಾಚಾರತತ್ಪರಃ |
ಮಂದಾರೋ ಮಾಠರೋ ವೇಣುಃ ಕ್ಷುಧಾಪಃ ಕ್ಷ್ಮಾಪತಿರ್ಗುರುಃ || ೫೧ ||

ಸುವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮಾ ವಿಧೇಯೋ ಜ್ಞಾನಶೋಭನಃ |
ಮಹಾಶ್ವೇತಃ ಪ್ರಿಯೋ ಜ್ಞೇಯಃ ಸಾಮಗೋ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ || ೫೨ ||

ಸರ್ವವೇದಪ್ರಗೀತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವವೇದಲಯೋ ಮಹಾನ್ |
ವೇದಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವೇದೋ ವೇದಭೃದ್ವೇದಪಾರಗಃ || ೫೩ ||

ಕ್ರಿಯಾವಾನಸಿತೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ವರೀಯಾಂಶುರ್ವರಪ್ರದಃ |
ವ್ರತಚಾರೀ ವ್ರತಧರೋ ಲೋಕಬಂಧುರಲಂಕೃತಃ || ೫೪ ||

ಅಲಂಕಾರೋಽಕ್ಷರೋ ವೇದ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದಿತಾಶಯಃ |
ಆಕಾರೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂಷ್ಯೋ ಭೂಷ್ಣುರ್ಭುವನಪೂಜಿತಃ || ೫೫ ||

ಚಕ್ರಪಾಣಿರ್ಧ್ವಜಧರಃ ಸುರೇಶೋ ಲೋಕವತ್ಸಲಃ |
ವಾಗ್ಮಿಪತಿರ್ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ವಿಕೃತಿರ್ಗುಣಃ || ೫೬ ||

ಅಂಧಕಾರಾಪಹಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಯುಗಾವರ್ತೋ ಯುಗಾದಿಕೃತ್ |
ಅಪ್ರಮೇಯಃ ಸದಾಯೋಗೀ ನಿರಹಂಕಾರ ಈಶ್ವರಃ || ೫೭ ||

ಶುಭಪ್ರದಃ ಶುಭಃ ಶಾಸ್ತಾ ಶುಭಕರ್ಮಾ ಶುಭಪ್ರದಃ |
ಸತ್ಯವಾನ್ ಶ್ರುತಿಮಾನುಚ್ಚೈರ್ನಕಾರೋ ವೃದ್ಧಿದೋಽನಲಃ || ೫೮ ||

ಬಲಭೃದ್ಬಲದೋ ಬಂಧುರ್ಮತಿಮಾನ್ ಬಲಿನಾಂ ವರಃ |
ಅನಂಗೋ ನಾಗರಾಜೇಂದ್ರಃ ಪದ್ಮಯೋನಿರ್ಗಣೇಶ್ವರಃ || ೫೯ ||

ಸಂವತ್ಸರ ಋತುರ್ನೇತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ಪದ್ಮೇಕ್ಷಣಃ ಪದ್ಮಯೋನಿಃ ಪ್ರಭಾವಾನಮರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೬೦ ||

ಸುಮೂರ್ತಿಃ ಸುಮತಿಃ ಸೋಮೋ ಗೋವಿಂದೋ ಜಗದಾದಿಜಃ |
ಪೀತವಾಸಾಃ ಕೃಷ್ಣವಾಸಾ ದಿಗ್ವಾಸಾಸ್ತ್ವಿಂದ್ರಿಯಾತಿಗಃ || ೬೧ ||

ಅತೀಂದ್ರಿಯೋಽನೇಕರೂಪಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ |
ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಜಲಧೃಗ್ಭಾಸ್ವಾನ್ ಮೋಕ್ಷಹೇತುರಯೋನಿಜಃ || ೬೨ ||

ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಜಿತಾದರ್ಶೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನಾಶುಭನಾಶನಃ |
ಮಂಗಳ್ಯಕರ್ತಾ ತರಣಿರ್ವೇಗವಾನ್ ಕಶ್ಮಲಾಪಹಃ || ೬೩ ||

ಸ್ಪಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ಮಹಾಮಂತ್ರೋ ವಿಶಾಖೋ ಯಜನಪ್ರಿಯಃ |
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ದ್ಯುತಿರೀಶೋ ವಿಹಂಗಮಃ || ೬೪ ||

ವಿಚಕ್ಷಣೋ ದಕ್ಷ ಇಂದ್ರಃ ಪ್ರತ್ಯೂಷಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಅಖಿನ್ನೋ ವೇದನಿಲಯೋ ವೇದವಿದ್ವಿದಿತಾಶಯಃ || ೬೫ ||

ಪ್ರಭಾಕರೋ ಜಿತರಿಪುಃ ಸುಜನೋಽರುಣಸಾರಥಿಃ |
ಕುನಾಶೀ ಸುರತಃ ಸ್ಕಂದೋ ಮಹಿತೋಽಭಿಮತೋ ಗುರುಃ || ೬೬ ||

ಗ್ರಹರಾಜೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಮಂಡಲಃ |
ಭಾಸ್ಕರಃ ಸತತಾನಂದೋ ನಂದನೋ ನರವಾಹನಃ || ೬೭ ||

[* ಮಂಗಳೋಽಥ ಮಂಗಳವಾನ್ ಮಾಂಗಳ್ಯೋ ಮಂಗಳಾವಹಃ | *]
ಮಂಗಳ್ಯಚಾರುಚರಿತಃ ಶೀರ್ಣಃ ಸರ್ವವ್ರತೋ ವ್ರತೀ |
ಚತುರ್ಮುಖಃ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾ || ೬೯ ||

ಅಕಿಂಚನಃ ಸತಾಮೀಶೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಗುಣವಾನ್ ಶುಚಿಃ |
ಸಂಪೂರ್ಣಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಧೇಯೋ ಯೋಗತತ್ಪರಃ || ೭೦ ||

ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಕ್ರತುಮತಿಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸುಮತಿಃ ಸುವಾಕ್ |
ಸುವಾಹನೋ ಮಾಲ್ಯದಾಮಾ ಕೃತಾಹಾರೋ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಚೇತಾಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಸ್ಥಿರಾತ್ಮಕಃ |
ಶತವಿಂದುಃ ಶತಮುಖೋ ಗರೀಯಾನನಲಪ್ರಭಃ || ೭೨ ||

ಧೀರೋ ಮಹತ್ತರೋ ವಿಪ್ರಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ವಿದ್ಯಾರಾಜಾಧಿರಾಜೋ ಹಿ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಭೂತಿದಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೭೩ ||

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಪಾಪ್ಮಾ ಬಹುಮಂಗಳಃ |
ಸ್ವಃಸ್ಥಿತಃ ಸುರಥಃ ಸ್ವರ್ಣೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಬಲಿಕೇತನಃ || ೭೪ ||

ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ದ್ವಂದ್ವಹಾ ಸ್ವರ್ಗಃ ಸರ್ವಗಃ ಸಂಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ದಯಾಳುಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಧೀಃ ಕ್ಷಾಂತಿಃ ಕ್ಷೇಮಾಕ್ಷೇಮಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೫ ||

ಭೂಧರೋ ಭೂಪತಿರ್ವಕ್ತಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಚನಃ |
ಮಹಾವರಾಹಃ ಪ್ರಿಯಕೃದ್ದಾತಾ ಭೋಕ್ತಾಽಭಯಪ್ರದಃ || ೭೬ ||

ಚಕ್ರವರ್ತೀ ಧೃತಿಕರಃ ಸಂಪೂರ್ಣೋಽಥ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಚತುರ್ವೇದಧರೋಽಚಿಂತ್ಯೋ ವಿನಿಂದ್ಯೋ ವಿವಿಧಾಶನಃ || ೭೭ ||

ವಿಚಿತ್ರರಥ ಏಕಾಕೀ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಃ ಪರಾಪರಃ |
ಸರ್ವೋದಧಿಸ್ಥಿತಿಕರಃ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೮ ||

ನಿಷ್ಕಳಃ ಪುಷ್ಕಲೋ ವಿಭುರ್ವಸುಮಾನ್ ವಾಸವಪ್ರಿಯಃ |
ಪಶುಮಾನ್ ವಾಸವಸ್ವಾಮೀ ವಸುಧಾಮಾ ವಸುಪ್ರದಃ || ೭೯ ||

ಬಲವಾನ್ ಜ್ಞಾನವಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಮೋಂಕಾರಸ್ತ್ರಿಷುಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಸಂಕಲ್ಪಯೋನಿರ್ದಿನಕೃದ್ಭಗವಾನ್ ಕಾರಣಾಪಹಃ || ೮೦ ||

ನೀಲಕಂಠೋ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಶ್ಚತುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಂವದಃ |
ವಷಟ್ಕಾರೋದ್ಗಾತಾ ಹೋತಾ ಸ್ವಾಹಾಕಾರೋ ಹುತಾಹುತಿಃ || ೮೧ ||

ಜನಾರ್ದನೋ ಜನಾನಂದೋ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋಽಂಬುದಃ |
ಸಂದೇಹನಾಶನೋ ವಾಯುರ್ಧನ್ವೀ ಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ || ೮೨ ||

ವಿಗ್ರಹೀ ವಿಮಲೋ ವಿಂದುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಮಲದ್ಯುತಿಃ |
ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ದ್ಯೋತನೋ ವಿದ್ಯುದ್ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ವಿದಿತೋ ಬಲೀ || ೮೩ ||

ಘರ್ಮದೋ ಹಿಮದೋ ಹಾಸಃ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ಮಾ ಸುತಾಜಿತಃ |
ಸಾವಿತ್ರೀಭಾವಿತೋ ರಾಜಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಘೃಣಿರ್ವಿರಾಟ್ || ೮೪ ||

ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತತುರಗಃ ಸಪ್ತಲೋಕನಮಸ್ಕೃತಃ |
ಸಂಪೂರ್ಣೋಽಥ ಜಗನ್ನಾಥಃ ಸುಮನಾಃ ಶೋಭನಪ್ರಿಯಃ || ೮೫ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಕೃತ್ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸಪ್ತಿಮಾನ್ ಸಪ್ತಮೀಪ್ರಿಯಃ |
ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಿಕೋ ಮೇಧ್ಯೋ ಮೇಧಾವೀ ಮಧುಸೂದನಃ || ೮೬ ||

ಅಂಗಿರಃಪತಿಃ ಕಾಲಜ್ಞೋ ಧೂಮಕೇತುಃ ಸುಕೇತನಃ |
ಸುಖೀ ಸುಖಪ್ರದಃ ಸೌಖ್ಯಃ ಕಾಂತಿಃ ಕಾಂತಿಪ್ರಿಯೋ ಮುನಿಃ || ೮೭ ||

ಸಂತಾಪನಃ ಸಂತಪನ ಆತಪಸ್ತಪಸಾಂ ಪತಿಃ |
ಉಮಾಪತಿಃ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಃ ಪ್ರಿಯಕಾರೀ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ || ೮೮ ||

ಪ್ರೀತಿರ್ವಿಮನ್ಯುರಂಭೋತ್ಥಃ ಖಂಜನೋ ಜಗತಾಂ ಪತಿಃ |
ಜಗತ್ಪಿತಾ ಪ್ರೀತಮನಾಃ ಸರ್ವಃ ಖರ್ವೋ ಗುಹೋಽಚಲಃ || ೮೯ ||

ಸರ್ವಗೋ ಜಗದಾನಂದೋ ಜಗನ್ನೇತಾ ಸುರಾರಿಹಾ |
ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರೋ ಜ್ಯಾಯಾನ್ ಮಹಾನುತ್ತಮ ಉದ್ಭವಃ || ೯೦ ||

ಉತ್ತಮೋ ಮೇರುಮೇಯೋಽಥ ಧರಣೋ ಧರಣೀಧರಃ |
ಧರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಃ || ೯೧ ||

ರಥಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ರಥಗತಿಸ್ತರುಣಸ್ತನಿತೋಽನಲಃ |
ಉತ್ತರೋಽನುತ್ತರಸ್ತಾಪೀ ಅವಾಕ್ಪತಿರಪಾಂ ಪತಿಃ || ೯೨ ||

ಪುಣ್ಯಸಂಕೀರ್ತನಃ ಪುಣ್ಯೋ ಹೇತುರ್ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಃ |
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ವಿಗತಾನಂದೋ ವಿಶಿಷ್ಟೋತ್ಕೃಷ್ಟಕರ್ಮಕೃತ್ || ೯೩ ||

ವ್ಯಾಧಿಪ್ರಣಾಶನಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಶೂರಃ ಸರ್ವಜಿತಾಂ ವರಃ |
ಏಕರಥೋ ರಥಾಧೀಶಃ ಪಿತಾ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯ ಹಿ || ೯೪ ||

ವೈವಸ್ವತಗುರುರ್ಮೃತ್ಯುರ್ಧರ್ಮನಿತ್ಯೋ ಮಹಾವ್ರತಃ |
ಪ್ರಲಂಬಹಾರಸಂಚಾರೀ ಪ್ರದ್ಯೋತೋ ದ್ಯೋತಿತಾನಲಃ || ೯೫ ||

ಸಂತಾಪಹೃತ್ ಪರೋ ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಬಲಃ |
ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ಮಾ ಸುಪ್ರಿಯಃ ಶಂಭುರ್ಮರುತಾಮೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ || ೯೬ ||

ಸಂಸಾರಗತಿವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ |
ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚೀ ರತ್ನಗರ್ಭೋಽಪರಾಜಿತಃ || ೯೭ ||

ಧರ್ಮಕೇತುರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವರಪ್ರದಃ |
ಲೋಕಸಾಕ್ಷೀ ಲೋಕಗುರುರ್ಲೋಕೇಶಶ್ಚಂಡವಾಹನಃ || ೯೮ ||

ಧರ್ಮಯೂಪೋ ಯೂಪವೃಕ್ಷೋ ಧನುಷ್ಪಾಣಿರ್ಧನುರ್ಧರಃ |
ಪಿನಾಕಧೃಙ್ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಶನಃ || ೯೯ ||

ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ವರಃ |
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ಲೋಹಿತಾಂಗೋ ವಿವರ್ಧನಃ || ೧೦೦ ||

ಖಗೋಽಂಧೋ ಧರ್ಮದೋ ನಿತ್ಯೋ ಧರ್ಮಕೃಚ್ಚಿತ್ರವಿಕ್ರಮಃ |
ಭಗವಾನಾತ್ಮವಾನ್ ಮಂತ್ರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || ೧೦೧ ||

ಏಕೋಽನೇಕಸ್ತ್ರಯೀ ಕಾಲಃ ಸವಿತಾ ಸಮಿತಿಂಜಯಃ |
ಶಾರ್ಙ್ಗಧನ್ವಾಽನಲೋ ಭೀಮಃ ಸರ್ವಪ್ರಹರಣಾಯುಧಃ || ೧೦೨ ||

ಸುಕರ್ಮಾ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಚ ನಾಕಪಾಲೀ ದಿವಿಸ್ಥಿತಃ |
ವದಾನ್ಯೋ ವಾಸುಕಿರ್ವೈದ್ಯ ಆತ್ರೇಯೋಽಥ ಪರಾಕ್ರಮಃ || ೧೦೩ ||

ದ್ವಾಪರಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಾನ್ |
ಉದೀಚ್ಯವೇಶೋ ಮುಕುಟೀ ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ಹಿಮಾಂಶುಭೃತ್ || ೧೦೪ ||

ಸಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಪದ್ಮೋದರನಿಭಾನನಃ |
ಸಾಯಂ ದಿವಾ ದಿವ್ಯವಪುರನಿರ್ದೇಶ್ಯೋ ಮಹಾಲಯಃ || ೧೦೫ ||

ಮಹಾರಥೋ ಮಹಾನೀಶಃ ಶೇಷಃ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಃ |
ಧೃತಾತಪತ್ರಪ್ರತಿಮೋ ವಿಮರ್ಷೀ ನಿರ್ಣಯಃ ಸ್ಥಿತಃ || ೧೦೬ ||

ಅಹಿಂಸಕಃ ಶುದ್ಧಮತಿರದ್ವಿತೀಯೋ ವಿವರ್ಧನಃ |
ಸರ್ವದೋ ಧನದೋ ಮೋಕ್ಷೋ ವಿಹಾರೀ ಬಹುದಾಯಕಃ || ೧೦೭ ||

ಚಾರುರಾತ್ರಿಹರೋ ನಾಥೋ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಗೋಽವ್ಯಯಃ |
ಮನೋಹರವಪುಃ ಶುಭ್ರಃ ಶೋಭನಃ ಸುಪ್ರಭಾವನಃ || ೧೦೮ ||

ಸುಪ್ರಭಾವಃ ಸುಪ್ರತಾಪಃ ಸುನೇತ್ರೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಪತಿಃ |
ರಾಜ್ಞೀಪ್ರಿಯಃ ಶಬ್ದಕರೋ ಗ್ರಹೇಶಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ || ೧೦೯ ||

ಸೈಂಹಿಕೇಯರಿಪುರ್ದೇವೋ ವರದೋ ವರನಾಯಕಃ |
ಚತುರ್ಭುಜೋ ಮಹಾಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶ್ವರಪತಿಸ್ತಥಾ || ೧೧೦ ||

[* ಅಧಿಕಪಾಠಃ –
ಅನಾದಿರೂಪೋಽದಿತಿಜೋ ರತ್ನಕಾಂತಿಃ ಪ್ರಭಾಮಯಃ |
ಜಗತ್ಪ್ರದೀಪೋ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೋ ಮಹಾವಿಸ್ತೀರ್ಣಮಂಡಲಃ || ೧೧೧ ||

ಏಕಚಕ್ರರಥಃ ಸ್ವರ್ಣರಥಃ ಸ್ವರ್ಣಶರೀರಧೃಕ್ |
ನಿರಾಲಂಬೋ ಗಗನಗೋ ಧರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಭಾವಕೃತ್ || ೧೧೨ ||

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಕರ್ಮಣಾಂ ಸಾಕ್ಷೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಮೇರುಸೇವೀ ಸುಮೇಧಾವೀ ಮೇರುರಕ್ಷಾಕರೋ ಮಹಾನ್ || ೧೧೩ ||

ಆಧಾರಭೂತೋ ರತಿಮಾಂಸ್ತಥಾ ಚ ಧನಧಾನ್ಯಕೃತ್ |
ಪಾಪಸಂತಾಪಹರ್ತಾ ಚ ಮನೋವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ || ೧೧೪ ||

ರೋಗಹರ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಾಯೀ ರಮಣೀಯಗುಣೋಽನೃಣೀ |
ಕಾಲತ್ರಯಾನಂತರೂಪೋ ಮುನಿವೃಂದನಮಸ್ಕೃತಃ || ೧೧೫ ||

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಕರಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಂದಿತಃ |
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನನಿರತಃ ಸಮಾರಾಧನತೋಷವಾನ್ || ೧೧೬ ||

ಭಕ್ತದುಃಖಕ್ಷಯಕರೋ ಭವಸಾಗರತಾರಕಃ |
ಭಯಾಪಹರ್ತಾ ಭಗವಾನಪ್ರಮೇಯಪರಾಕ್ರಮಃ |
ಮನುಸ್ವಾಮೀ ಮನುಪತಿರ್ಮಾನ್ಯೋ ಮನ್ವಂತರಾಧಿಪಃ || ೧೧೭ ||
*]

ಫಲಶ್ರುತಿಃ |
ಏತತ್ತೇ ಸರ್ವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಯನ್ಮಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಪೃಚ್ಛಸಿ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸವಿತುಃ ಪರಾಶರ್ಯೋ ಯದಾಹ ಮೇ || ೧ ||

ಧನ್ಯಂ ಯಶಸ್ಯಮಾಯುಷ್ಯಂ ದುಃಖದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ |
ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಚೈವ ಭಾನೋರ್ನಾಮಾನುಕೀರ್ತನಾತ್ || ೨ ||

ಯಸ್ತ್ವಿದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ವಾ ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ಅಕ್ಷಯಂ ಸ್ವರ್ಗಮಂಬಾದ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯೋಪಸಾಧಿತಮ್ || ೩ ||

ನೃಪಾಗ್ನಿತಸ್ಕರಭಯಂ ವ್ಯಾಧಿತೋ ನ ಭಯಂ ಭವೇತ್ |
ವಿಜಯೀ ಚ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಯಂ ಪರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೪ ||

ಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ಸುಭಗೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಃ ಸುಖೀ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ |
ಜೀವೇದ್ವರ್ಷಶತಾಯುಶ್ಚ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿವರ್ಜಿತಃ || ೫ ||

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಂಶುಮತಃ ಪಠೇದ್ಯಃ
ಪ್ರಾತಃ ಶುಚಿರ್ನಿಯಮವಾನ್ ಸುಸಮೃದ್ಧಿಯುಕ್ತಃ |
ದೂರೇಣ ತಂ ಪರಿಹರಂತಿ ಸದೈವ ರೋಗಾಃ
ಭೂತಾಃ ಸುಪರ್ಣಮಿವ ಸರ್ವಮಹೋರಗೇಂದ್ರಾಃ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಕಲ್ಪೇ ಶ್ರೀಭಗವತ್ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed