Sri Shukra Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ನಾಮಾವಳಿ “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಭನಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಹರಕಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ದೈತ್ಯಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಗುಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಭಕ್ತಪಾಲನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಶೀಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾರುಚಂದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಖಿಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ನೀತಿವಿದ್ಯಾಧುರಂಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೃಗವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಿಸುರಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪಾಶಪರಿತ್ಯಾಗಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಬಲಿಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಾಶಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯರಸಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತವಪುಷೇ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೀಣಗುಣಭಾಸುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಗಣಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀತಿಮಾರ್ಗದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಮತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತಸಮಾಧಿಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಹೂತಾದಿಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಜೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಿತಾರಾತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಧಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಂದಪುಷ್ಪಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂದಹಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಫಲಸಮಾನಾಭಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಥಸ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಪ್ರಾಗ್ದೇಶಸಂಚಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಶತ್ರುಸುಹೃದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಲಾವೃಷಭರಾಶೀಶಾಯ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ದುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವ್ಯಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌಡದೇಶೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಕ್ಷತ್ರಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂತಾನಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗೀರ್ವಾಣಗಣಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ | ೧೦೮

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ |


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಾಮಾವಳಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed