Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಂತ್ರಂ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಮೇವ ಚ |
ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ನಾರಸಿಂಹಸ್ಯ ತತ್ತ್ವಂ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಲಭಮ್ ||

ಶಂಕರ ಉವಾಚ |
ವೃತ್ತೋತ್ಫುಲ್ಲವಿಶಾಲಾಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷಕ್ಷಯದೀಕ್ಷಿತಮ್ |
ನಿನಾದತ್ರಸ್ತವಿಶ್ವಾಂಡಂ ವಿಷ್ಣುಮುಗ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವೈರವಧ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಸಬಲೌಘಂ ದಿತೇಃ ಸುತಮ್ |
ನಖಾಗ್ರೈಃ ಶಕಲೀಚಕ್ರೇ ಯಸ್ತಂ ವೀರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೨ ||

ಪದಾವಷ್ಟಬ್ಧಪಾತಾಳಂ ಮೂರ್ಧಾಽಽವಿಷ್ಟತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮ್ |
ಭುಜಪ್ರವಿಷ್ಟಾಷ್ಟದಿಶಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೩ ||

ಜ್ಯೋತೀಂಷ್ಯರ್ಕೇಂದುನಕ್ಷತ್ರಜ್ವಲನಾದೀನ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ |
ಜ್ವಲಂತಿ ತೇಜಸಾ ಯಸ್ಯ ತಂ ಜ್ವಲಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯೈರಪಿ ವಿನಾ ಸರ್ವಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ |
ಯೋ ಜಾನಾತಿ ನಮಾಮ್ಯಾದ್ಯಂ ತಮಹಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್ || ೫ ||

ನರವತ್ ಸಿಂಹವಚ್ಚೈವ ಯಸ್ಯ ರೂಪಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಮಹಾಸಟಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ತಂ ನೃಸಿಂಹಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೬ ||

ಯನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದ್ಭೀತಾಃ ಭೂತವೇತಾಳರಾಕ್ಷಸಾಃ |
ರೋಗಾದ್ಯಾಶ್ಚ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಭೀಷಣಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೭ ||

ಸರ್ವೇಽಪಿ ಯಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಸಕಲಂ ಭದ್ರಮಶ್ನುತೇ |
ಶ್ರಿಯಾ ಚ ಭದ್ರಯಾ ಜುಷ್ಟೋ ಯಸ್ತಂ ಭದ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೮ ||

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಕಾಲೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಶತ್ರುಗಣಾನ್ವಿತಮ್ |
ಭಕ್ತಾನಾಂ ನಾಶಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೯ ||

ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ ವಿಧಾಯಾತ್ಮನಿವೇದನಮ್ |
ತ್ಯಕ್ತದುಃಖೋಽಖಿಲಾನ್ ಕಾಮಾನಶ್ನಂತಂ ತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೦ ||

ದಾಸಭೂತಾಃ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ಅತೋಽಹಮಪಿ ತೇ ದಾಸಃ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಶಂಕರೇಣಾದರಾತ್ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪದಾನಾಂ ತತ್ತ್ವಮುತ್ತಮಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ತಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಽಽಯುಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಂಕರಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

One thought on “Sri Narasimha Mantra Raja Pada Stotram – ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರರಾಜಪದ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed