Kishkindha Kanda Sarga 67 – ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ (೬೭)


|| ಲಂಘನಾವಪ್ರಂಭಃ ||

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜೃಂಭಮಾಣಂ ತೇ ಕ್ರಮಿತುಂ ಶತಯೋಜನಮ್ |
ವೀರ್ಯೇಣಾಪೂರ್ಯಮಾಣಂ ಚ ಸಹಸಾ ವಾನರೋತ್ತಮಮ್ || ೧ ||

ಸಹಸಾ ಶೋಕಮುತ್ಸೃಜ್ಯ ಪ್ರಹೇರ್ಷೇಣ ಸಮನ್ವಿತಾಃ |
ವಿನೇದುಸ್ತುಷ್ಟುವುಶ್ಚಾಪಿ ಹನುಮಂತಂ ಮಹಾಬಲಮ್ || ೨ ||

ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ವೀಕ್ಷಂತೇ ಸ್ಮ ಸಮಂತತಃ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಕೃತೋತ್ಸಾಹಂ ನಾರಾಯಣಮಿವ ಪ್ರಜಾಃ || ೩ ||

ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನೋ ಹನುಮಾನ್ ವ್ಯವರ್ಧತ ಮಹಾಬಲಃ |
ಸಮಾವಿಧ್ಯ ಚ ಲಾಂಗೂಲಂ ಹರ್ಷಾಚ್ಚ ಬಲಮೇಯಿವಾನ್ || ೪ ||

ತಸ್ಯ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಸ್ಯ ವೃದ್ಧೈರ್ವಾನರಪುಂಗವೈಃ |
ತೇಜಸಾಪೂರ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ರೂಪಮಾಸೀದನುತ್ತಮಮ್ || ೫ ||

ಯಥಾ ವಿಜೃಂಭತೇ ಸಿಂಹೋ ವಿವೃದ್ಧೋ ಗಿರಿಗಹ್ವರೇ |
ಮಾರುತಸ್ಯೌರಸಃ ಪುತ್ರಸ್ತಥಾ ಸಂಪ್ರತಿ ಜೃಂಭತೇ || ೬ ||

ಅಶೋಭತ ಮುಖಂ ತಸ್ಯ ಜೃಂಭಮಾಣಸ್ಯ ಧೀಮತಃ |
ಅಂಬರೀಷಮಿವಾದೀಪ್ತಂ ವಿಧೂಮ ಇವ ಪಾವಕಃ || ೭ ||

ಹರೀಣಾಮುತ್ಥಿತೋ ಮಧ್ಯಾತ್ಸಂಪ್ರಹೃಷ್ಟತನೂರುಹಃ |
ಅಭಿವಾದ್ಯ ಹರೀನ್ವೃದ್ಧಾನ್ ಹನುಮಾನಿದಮಬ್ರವೀತ್ || ೮ ||

ಅರುಜತ್ಪರ್ವತಾಗ್ರಾಣಿ ಹುತಾಶನಸಖೋಽನಿಲಃ |
ಬಲವಾನಪ್ರಮೇಯಶ್ಚ ವಾಯುರಾಕಾಶಗೋಚರಃ || ೯ ||

ತಸ್ಯಾಹಂ ಶೀಘ್ರವೇಗಸ್ಯ ಶೀಘ್ರಗಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಮಾರುತಸ್ಯೌರಸಃ ಪುತ್ರಃ ಪ್ಲವನೇ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ಸಮಃ || ೧೦ ||

ಉತ್ಸಹೇಯಂ ಹಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಮಾಲಿಖಂತಮಿವಾಂಬರಮ್ |
ಮೇರುಂ ಗಿರಿಮಸಂಗೇನ ಪರಿಗಂತುಂ ಸಹಸ್ರಶಃ || ೧೧ ||

ಬಾಹುವೇಗಪ್ರಣುನ್ನೇನ ಸಾಗರೇಣಾಹಮುತ್ಸಹೇ |
ಸಮಾಪ್ಲಾವಯಿತುಂ ಲೋಕಂ ಸಪರ್ವತನದೀಹ್ರದಮ್ || ೧೨ ||

ಮಮೋರುಜಂಘವೇಗೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸಮುತ್ಥಿತಃ |
ಸಮುಚ್ಛ್ರಿತಮಹಾಗ್ರಾಹಃ ಸಮುದ್ರೋ ವರುಣಾಲಯಃ || ೧೩ ||

ಪನ್ನಗಾಶನಮಾಕಾಶೇ ಪತಂತಂ ಪಕ್ಷಿಸೇವಿತೇ |
ವೈನತೇಯಮಹಂ ಶಕ್ತಃ ಪರಿಗಂತುಂ ಸಹಸ್ರಶಃ || ೧೪ ||

ಉದಯಾತ್ಪ್ರಸ್ಥಿತಂ ವಾಽಪಿ ಜ್ವಲಂತಂ ರಶ್ಮಿಮಾಲಿನಮ್ |
ಅನಸ್ತಮಿತಮಾದಿತ್ಯಮಭಿಗಂತುಂ ಸಮುತ್ಸಹೇ || ೧೫ ||

ತತೋ ಭೂಮಿಮಸಂಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪುನರಾಗಂತುಮುತ್ಸಹೇ |
ಪ್ರವೇಗೇನೈವ ಮಹತಾ ಭೀಮೇನ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಾಃ || ೧೬ ||

ಉತ್ಸಹೇಯಮತಿಕ್ರಾಂತುಂ ಸರ್ವಾನಾಕಾಶಗೋಚರಾನ್ |
ಸಾಗರಂ ಶೋಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ದಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮೇದಿನೀಮ್ || ೧೭ ||

ಪರ್ವತಾಂಶ್ಚೂರ್ಣಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ಲವಮಾನಃ ಪ್ಲವಂಗಮಾಃ |
ಹರಿಷ್ಯಾಮ್ಯೂರುವೇಗೇನ ಪ್ಲವಮಾನೋ ಮಹಾರ್ಣವಮ್ || ೧೮ ||

ಲತಾನಾಂ ವಿವಿಧಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪಾದಪಾನಾಂ ಚ ಸರ್ವಶಃ |
ಅನುಯಾಸ್ಯಂತಿ ಮಾಮದ್ಯ ಪ್ಲವಮಾನಂ ವಿಹಾಯಸಾ || ೧೯ ||

ಭವಿಷ್ಯತಿ ಹಿ ಮೇ ಪಂಥಾಃ ಸ್ವಾತೇಃ ಪಂಥಾ ಇವಾಂಬರೇ |
ಚರಂತಂ ಘೋರಮಾಕಾಶಮುತ್ಪತಿಷ್ಯಂತಮೇವ ವಾ || ೨೦ ||

ದ್ರಕ್ಷ್ಯಂತಿ ನಿಪತಂತಂ ಚ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ವಾನರಾಃ |
ಮಹಾಮೇಘಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಮಾಂ ಚ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಥ ವಾನರಾಃ || ೨೧ ||

ದಿವಮಾವೃತ್ಯ ಗಚ್ಛಂತಂ ಗ್ರಸಮಾನಮಿವಾಂಬರಮ್ |
ವಿಧಮಿಷ್ಯಾಮಿ ಜೀಮೂತಾನ್ ಕಂಪಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪರ್ವತಾನ್ || ೨೨ ||

ಸಾಗರಂ ಕ್ಷೋಭಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ಲವಮಾನಃ ಸಮಾಹಿತಃ |
ವೈನತೇಯಸ್ಯ ಸಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಮ ಯಾ ಮಾರುತಸ್ಯ ವಾ || ೨೩ ||

ಋತೇ ಸುಪರ್ಣರಾಜಾನಂ ಮಾರುತಂ ವಾ ಮಹಾಜವಮ್ |
ನ ತದ್ಭೂತಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಯನ್ಮಾಂ ಪ್ಲುತಮನುವ್ರಜೇತ್ || ೨೪ ||

ನಿಮೇಷಾಂತರಮಾತ್ರೇಣ ನಿರಾಲಂಬನಮಂಬರಮ್ |
ಸಹಸಾ ನಿಪತಿಷ್ಯಾಮಿ ಘನಾದ್ವಿದ್ಯುದಿವೋತ್ಥಿತಾ || ೨೫ ||

ಭವಿಷ್ಯತಿ ಹಿ ಮೇ ರೂಪಂ ಪ್ಲವಮಾನಸ್ಯ ಸಾಗರೇ |
ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಕ್ರಮಮಾಣಸ್ಯ ಪುರಾ ತ್ರೀನ್ ವಿಕ್ರಮಾನಿವ || ೨೬ ||

ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಚಾಹಂ ಪ್ರಪಶ್ಯಾಮಿ ಮನಶ್ಚೇಷ್ಟಾ ಚ ಮೇ ತಥಾ |
ಅಹಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವೈದೇಹೀಂ ಪ್ರಮೋದಧ್ವಂ ಪ್ಲವಂಗಮಾಃ || ೨೭ ||

ಮಾರುತಸ್ಯ ಸಮೋ ವೇಗೇ ಗರುಡಸ್ಯ ಸಮೋ ಜವೇ |
ಅಯುತಂ ಯೋಜನಾನಾಂ ತು ಗಮಿಷ್ಯಾಮೀತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || ೨೮ ||

ವಾಸವಸ್ಯ ಸವಜ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಾ ಸ್ವಯಂಭುವಃ |
ವಿಕ್ರಮ್ಯ ಸಹಸಾ ಹಸ್ತಾದಮೃತಂ ತದಿಹಾನಯೇ || ೨೯ ||

ತೇಜಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ನಿಗೃಹ್ಣೀಯಾಂ ಸೂರ್ಯಾದ್ವಾ ತೇಜ ಉತ್ತಮಮ್ |
ಲಂಕಾಂ ವಾಪಿ ಸಮುತ್ಕ್ಷಿಪ್ಯ ಗಚ್ಛೇಯಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || ೩೦ ||

ತಮೇವಂ ವಾನರಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಗರ್ಜಂತಮಮಿತೌಜಸಮ್ |
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಹರಯಸ್ತತ್ರ ಸಮುದೈಕ್ಷಂತ ವಿಸ್ಮಿತಾಃ || ೩೧ ||

ತಸ್ಯ ತದ್ವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ಶೋಕನಾಶನಮ್ |
ಉವಾಚ ಪರಿಸಂಹೃಷ್ಟೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಹರಿಸತ್ತಮಮ್ || ೩೨ ||

ವೀರ ಕೇಸರಿಣಃ ಪುತ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ |
ಜ್ಞಾತೀನಾಂ ವಿಪುಲಃ ಶೋಕಸ್ತ್ವಯಾ ತಾತ ವಿನಾಶಿತಃ || ೩೩ ||

ತವ ಕಲ್ಯಾಣರುಚಯಃ ಕಪಿಮುಖ್ಯಾಃ ಸಮಾಗತಾಃ |
ಮಂಗಳಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯಂತಿ ಸಮಾಹಿತಾಃ || ೩೪ ||

ಋಷೀಣಾಂ ಚ ಪ್ರಸಾದೇನ ಕಪಿವೃದ್ಧಮತೇನ ಚ |
ಗುರೂಣಾಂ ಚ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪ್ಲವಸ್ವ ತ್ವಂ ಮಹಾರ್ಣವಮ್ || ೩೫ ||

ಸ್ಥಾಸ್ಯಾಮಶ್ಚೈಕಪಾದೇನ ಯಾವದಾಗಮನಂ ತವ |
ತ್ವದ್ಗತಾನಿ ಚ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜೀವಿತಾನಿ ವನೌಕಸಾಮ್ || ೩೬ ||

ತತಸ್ತು ಹರಿಶಾರ್ದೂಲಸ್ತಾನುವಾಚ ವನೌಕಸಃ |
ನೇಯಂ ಮಮ ಮಹೀ ವೇಗಂ ಲಂಘನೇ ಧಾರಯಿಷ್ಯತಿ || ೩೭ ||

ಏತಾನೀಹ ನಗಸ್ಯಾಸ್ಯ ಶಿಲಾಸಂಕಟಶಾಲಿನಃ |
ಶಿಖರಾಣಿ ಮಹೇಂದ್ರಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಣಿ ಚ ಮಹಾಂತಿ ಚ || ೩೮ ||

ಏಷು ವೇಗಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಹೇಂದ್ರಶಿಖರೇಷ್ವಹಮ್ |
ನಾನಾದ್ರುಮವಿಕೀರ್ಣೇಷು ಧಾತುನಿಷ್ಯಂದಶೋಭಿಷು || ೩೯ ||

ಏತಾನಿ ಮಮ ನಿಷ್ಪೇಷಂ ಪಾದಯೋಃ ಪ್ಲವತಾಂ ವರಾಃ |
ಪ್ಲವತೋ ಧಾರಯಿಷ್ಯಂತಿ ಯೋಜನಾನಾಮಿತಃ ಶತಮ್ || ೪೦ ||

ತತಸ್ತಂ ಮಾರುತಪ್ರಖ್ಯಃ ಸ ಹರಿರ್ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ |
ಆರುರೋಹ ನಗಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಮಹೇಂದ್ರಮರಿಮರ್ದನಃ || ೪೧ ||

ವೃತಂ ನಾನಾವಿಧೈರ್ವೃಕ್ಷೈರ್ಮೃಗಸೇವಿತಶಾದ್ವಲಮ್ |
ಲತಾಕುಸುಮಸಂಬಾಧಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಪಫಲದ್ರುಮಮ್ || ೪೨ ||

ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲಚರಿತಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಸೇವಿತಮ್ |
ಮತ್ತದ್ವಿಜಗಣೋದ್ಘುಷ್ಟಂ ಸಲಿಲೋತ್ಪೀಡಸಂಕುಲಮ್ || ೪೩ ||

ಮಹದ್ಭಿರುಚ್ಛ್ರಿತಂ ಶೃಂಗೈರ್ಮಹೇಂದ್ರಂ ಸ ಮಹಾಬಲಃ |
ವಿಚಚಾರ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಮಹೇಂದ್ರಸಮವಿಕ್ರಮಃ || ೪೪ ||

ಪಾದಾಭ್ಯಾಂ ಪೀಡಿತಸ್ತೇನ ಮಹಾಶೈಲೋ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ರರಾಸ ಸಿಂಹಾಭಿಹತೋ ಮಹಾನ್ಮತ್ತ ಇವ ದ್ವಿಪಃ || ೪೫ ||

ಮುಮೋಚ ಸಲಿಲೋತ್ಪೀಡಾನ್ ವಿಪ್ರಕೀರ್ಣಶಿಲೋಚ್ಚಯಃ |
ವಿತ್ರಸ್ತಮೃಗಮಾತಂಗಃ ಪ್ರಕಂಪಿತಮಹಾದ್ರುಮಃ || ೪೬ ||

ನಾಗಗಂಧರ್ವಮಿಥುನೈಃ ಪಾನಸಂಸರ್ಗಕರ್ಕಶೈಃ |
ಉತ್ಪತದ್ಭಿಶ್ಚ ವಿಹಗೈರ್ವಿದ್ಯಾಧರಗಣೈರಪಿ || ೪೭ ||

ತ್ಯಜ್ಯಮಾನಮಹಾಸಾನುಃ ಸನ್ನಿಲೀನಮಹೋರಗಃ |
ಚಲಶೃಂಗಶಿಲೋದ್ಘಾತಸ್ತದಾಭೂತ್ಸ ಮಹಾಗಿರಿಃ || ೪೮ ||

ನಿಃಶ್ವಸದ್ಭಿಸ್ತದಾರ್ತೈಸ್ತು ಭಜಂಗೈರರ್ಧನಿಃಸೃತೈಃ |
ಸಪತಾಕ ಇವಾಭಾತಿ ಸ ತದಾ ಧರಣೀಧರಃ || ೪೯ ||

ಋಷಿಭಿಸ್ತ್ರಾಸಸಂಭ್ರಾಂತೈಸ್ತ್ಯಜ್ಯಮಾನಃ ಶಿಲೋಚ್ಚಯಃ |
ಸೀದನ್ಮಹತಿ ಕಾಂತಾರೇ ಸಾರ್ಥಹೀನ ಇವಾಧ್ವಗಃ || ೫೦ ||

ಸ ವೇಗವಾನ್ ವೇಗಸಮಾಹಿತಾತ್ಮಾ
ಹರಿಪ್ರವೀರಃ ಪರವೀರಹಂತಾ |
ಮನಃ ಸಮಾಧಾಯ ಮಹಾನುಭಾವೋ
ಜಗಾಮ ಲಂಕಾಂ ಮನಸಾ ಮನಸ್ವೀ || ೫೧ ||

ಇತ್ಯಾರ್ಷೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣೇ ವಾಲ್ಮೀಕೀಯೇ ಆದಿಕಾವ್ಯೇ ಕಿಷ್ಕಿಂಧಾಕಾಂಡೇ ಸಪ್ತಷಷ್ಟಿತಮಃ ಸರ್ಗಃ || ೬೭ ||


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed