Kishkindha Kanda Sarga 67 – కిష్కింధాకాండ సప్తషష్టితమః సర్గః (౬౭)


|| లంఘనావప్రంభః ||

తం దృష్ట్వా జృంభమాణం తే క్రమితుం శతయోజనమ్ |
వీర్యేణాపూర్యమాణం చ సహసా వానరోత్తమమ్ || ౧ ||

సహసా శోకముత్సృజ్య ప్రహేర్షేణ సమన్వితాః |
వినేదుస్తుష్టువుశ్చాపి హనుమంతం మహాబలమ్ || ౨ ||

ప్రహృష్టా విస్మితాశ్చైవ వీక్షంతే స్మ సమంతతః |
త్రివిక్రమకృతోత్సాహం నారాయణమివ ప్రజాః || ౩ ||

సంస్తూయమానో హనుమాన్ వ్యవర్ధత మహాబలః |
సమావిధ్య చ లాంగూలం హర్షాచ్చ బలమేయివాన్ || ౪ ||

తస్య సంస్తూయమానస్య వృద్ధైర్వానరపుంగవైః |
తేజసాపూర్యమాణస్య రూపమాసీదనుత్తమమ్ || ౫ ||

యథా విజృంభతే సింహో వివృద్ధో గిరిగహ్వరే |
మారుతస్యౌరసః పుత్రస్తథా సంప్రతి జృంభతే || ౬ ||

అశోభత ముఖం తస్య జృంభమాణస్య ధీమతః |
అంబరీషమివాదీప్తం విధూమ ఇవ పావకః || ౭ ||

హరీణాముత్థితో మధ్యాత్సంప్రహృష్టతనూరుహః |
అభివాద్య హరీన్వృద్ధాన్ హనుమానిదమబ్రవీత్ || ౮ ||

అరుజత్పర్వతాగ్రాణి హుతాశనసఖోఽనిలః |
బలవానప్రమేయశ్చ వాయురాకాశగోచరః || ౯ ||

తస్యాహం శీఘ్రవేగస్య శీఘ్రగస్య మహాత్మనః |
మారుతస్యౌరసః పుత్రః ప్లవనే నాస్తి మత్సమః || ౧౦ ||

ఉత్సహేయం హి విస్తీర్ణమాలిఖంతమివాంబరమ్ |
మేరుం గిరిమసంగేన పరిగంతుం సహస్రశః || ౧౧ ||

బాహువేగప్రణున్నేన సాగరేణాహముత్సహే |
సమాప్లావయితుం లోకం సపర్వతనదీహ్రదమ్ || ౧౨ ||

మమోరుజంఘవేగేన భవిష్యతి సముత్థితః |
సముచ్ఛ్రితమహాగ్రాహః సముద్రో వరుణాలయః || ౧౩ ||

పన్నగాశనమాకాశే పతంతం పక్షిసేవితే |
వైనతేయమహం శక్తః పరిగంతుం సహస్రశః || ౧౪ ||

ఉదయాత్ప్రస్థితం వాఽపి జ్వలంతం రశ్మిమాలినమ్ |
అనస్తమితమాదిత్యమభిగంతుం సముత్సహే || ౧౫ ||

తతో భూమిమసంస్పృశ్య పునరాగంతుముత్సహే |
ప్రవేగేనైవ మహతా భీమేన ప్లవగర్షభాః || ౧౬ ||

ఉత్సహేయమతిక్రాంతుం సర్వానాకాశగోచరాన్ |
సాగరం శోషయిష్యామి దారయిష్యామి మేదినీమ్ || ౧౭ ||

పర్వతాంశ్చూర్ణయిష్యామి ప్లవమానః ప్లవంగమాః |
హరిష్యామ్యూరువేగేన ప్లవమానో మహార్ణవమ్ || ౧౮ ||

లతానాం వివిధం పుష్పం పాదపానాం చ సర్వశః |
అనుయాస్యంతి మామద్య ప్లవమానం విహాయసా || ౧౯ ||

భవిష్యతి హి మే పంథాః స్వాతేః పంథా ఇవాంబరే |
చరంతం ఘోరమాకాశముత్పతిష్యంతమేవ వా || ౨౦ ||

ద్రక్ష్యంతి నిపతంతం చ సర్వభూతాని వానరాః |
మహామేఘప్రతీకాశం మాం చ ద్రక్ష్యథ వానరాః || ౨౧ ||

దివమావృత్య గచ్ఛంతం గ్రసమానమివాంబరమ్ |
విధమిష్యామి జీమూతాన్ కంపయిష్యామి పర్వతాన్ || ౨౨ ||

సాగరం క్షోభయిష్యామి ప్లవమానః సమాహితః |
వైనతేయస్య సా శక్తిర్మమ యా మారుతస్య వా || ౨౩ ||

ఋతే సుపర్ణరాజానం మారుతం వా మహాజవమ్ |
న తద్భూతం ప్రపశ్యామి యన్మాం ప్లుతమనువ్రజేత్ || ౨౪ ||

నిమేషాంతరమాత్రేణ నిరాలంబనమంబరమ్ |
సహసా నిపతిష్యామి ఘనాద్విద్యుదివోత్థితా || ౨౫ ||

భవిష్యతి హి మే రూపం ప్లవమానస్య సాగరే |
విష్ణోర్విక్రమమాణస్య పురా త్రీన్ విక్రమానివ || ౨౬ ||

బుద్ధ్యా చాహం ప్రపశ్యామి మనశ్చేష్టా చ మే తథా |
అహం ద్రక్ష్యామి వైదేహీం ప్రమోదధ్వం ప్లవంగమాః || ౨౭ ||

మారుతస్య సమో వేగే గరుడస్య సమో జవే |
అయుతం యోజనానాం తు గమిష్యామీతి మే మతిః || ౨౮ ||

వాసవస్య సవజ్రస్య బ్రహ్మణో వా స్వయంభువః |
విక్రమ్య సహసా హస్తాదమృతం తదిహానయే || ౨౯ ||

తేజశ్చంద్రాన్నిగృహ్ణీయాం సూర్యాద్వా తేజ ఉత్తమమ్ |
లంకాం వాపి సముత్క్షిప్య గచ్ఛేయమితి మే మతిః || ౩౦ ||

తమేవం వానరశ్రేష్ఠం గర్జంతమమితౌజసమ్ |
ప్రహృష్టా హరయస్తత్ర సముదైక్షంత విస్మితాః || ౩౧ ||

తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా జ్ఞాతీనాం శోకనాశనమ్ |
ఉవాచ పరిసంహృష్టో జాంబవాన్ హరిసత్తమమ్ || ౩౨ ||

వీర కేసరిణః పుత్ర హనుమాన్ మారుతాత్మజ |
జ్ఞాతీనాం విపులః శోకస్త్వయా తాత వినాశితః || ౩౩ ||

తవ కల్యాణరుచయః కపిముఖ్యాః సమాగతాః |
మంగళం కార్యసిద్ధ్యర్థం కరిష్యంతి సమాహితాః || ౩౪ ||

ఋషీణాం చ ప్రసాదేన కపివృద్ధమతేన చ |
గురూణాం చ ప్రసాదేన ప్లవస్వ త్వం మహార్ణవమ్ || ౩౫ ||

స్థాస్యామశ్చైకపాదేన యావదాగమనం తవ |
త్వద్గతాని చ సర్వేషాం జీవితాని వనౌకసామ్ || ౩౬ ||

తతస్తు హరిశార్దూలస్తానువాచ వనౌకసః |
నేయం మమ మహీ వేగం లంఘనే ధారయిష్యతి || ౩౭ ||

ఏతానీహ నగస్యాస్య శిలాసంకటశాలినః |
శిఖరాణి మహేంద్రస్య స్థిరాణి చ మహాంతి చ || ౩౮ ||

ఏషు వేగం కరిష్యామి మహేంద్రశిఖరేష్వహమ్ |
నానాద్రుమవికీర్ణేషు ధాతునిష్యందశోభిషు || ౩౯ ||

ఏతాని మమ నిష్పేషం పాదయోః ప్లవతాం వరాః |
ప్లవతో ధారయిష్యంతి యోజనానామితః శతమ్ || ౪౦ ||

తతస్తం మారుతప్రఖ్యః స హరిర్మారుతాత్మజః |
ఆరురోహ నగశ్రేష్ఠం మహేంద్రమరిమర్దనః || ౪౧ ||

వృతం నానావిధైర్వృక్షైర్మృగసేవితశాద్వలమ్ |
లతాకుసుమసంబాధం నిత్యపుష్పఫలద్రుమమ్ || ౪౨ ||

సింహశార్దూలచరితం మత్తమాతంగసేవితమ్ |
మత్తద్విజగణోద్ఘుష్టం సలిలోత్పీడసంకులమ్ || ౪౩ ||

మహద్భిరుచ్ఛ్రితం శృంగైర్మహేంద్రం స మహాబలః |
విచచార హరిశ్రేష్ఠో మహేంద్రసమవిక్రమః || ౪౪ ||

పాదాభ్యాం పీడితస్తేన మహాశైలో మహాత్మనః |
రరాస సింహాభిహతో మహాన్మత్త ఇవ ద్విపః || ౪౫ ||

ముమోచ సలిలోత్పీడాన్ విప్రకీర్ణశిలోచ్చయః |
విత్రస్తమృగమాతంగః ప్రకంపితమహాద్రుమః || ౪౬ ||

నాగగంధర్వమిథునైః పానసంసర్గకర్కశైః |
ఉత్పతద్భిశ్చ విహగైర్విద్యాధరగణైరపి || ౪౭ ||

త్యజ్యమానమహాసానుః సన్నిలీనమహోరగః |
చలశృంగశిలోద్ఘాతస్తదాభూత్స మహాగిరిః || ౪౮ ||

నిఃశ్వసద్భిస్తదార్తైస్తు భజంగైరర్ధనిఃసృతైః |
సపతాక ఇవాభాతి స తదా ధరణీధరః || ౪౯ ||

ఋషిభిస్త్రాససంభ్రాంతైస్త్యజ్యమానః శిలోచ్చయః |
సీదన్మహతి కాంతారే సార్థహీన ఇవాధ్వగః || ౫౦ ||

స వేగవాన్ వేగసమాహితాత్మా
హరిప్రవీరః పరవీరహంతా |
మనః సమాధాయ మహానుభావో
జగామ లంకాం మనసా మనస్వీ || ౫౧ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే సప్తషష్టితమః సర్గః || ౬౭ ||

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed