Kishkindha Kanda Sarga 66 – కిష్కింధాకాండ షట్షష్టితమః సర్గః (౬౬)


|| హనూమద్బలసంధుక్షణమ్ ||

అనేకశతసాహస్రీం విషణ్ణాం హరివాహినీమ్ |
జాంబవాన్ సముదీక్ష్యైవం హనుమంతమథాబ్రవీత్ || ౧ ||

వీర వానరలోకస్య సర్వశాస్త్రవిశారద |
తూష్ణీమేకాంతమాశ్రిత్య హనుమాన్ కిం న జల్పసి || ౨ ||

హనుమన్ హరిరాజస్య సుగ్రీవస్య సమో హ్యసి |
రామలక్ష్మణయోశ్చాపి తేజసా చ బలేన చ || ౩ ||

అరిష్టనేమినః పుత్రో వైనతేయో మహాబలః |
గరుత్మానితి విఖ్యాత ఉత్తమః సర్వపక్షిణామ్ || ౪ ||

బహుశో హి మయా దృష్టః సాగరే స మహాబలః |
భుజగానుద్ధరన్ పక్షీ మహావేగో మహాయశాః || ౫ ||

పక్షయోర్యద్బలం తస్య తావద్భుజబలం తవ |
విక్రమశ్చాపి వేగశ్చ న తే తేనావహీయతే || ౬ ||

బలం బుద్ధిశ్చ తేజశ్చ సత్త్వం చ హరిపుంగవ |
విశిష్టం సర్వభూతేషు కిమాత్మానం న బుధ్యసే || ౭ ||

అప్సరాప్సరసాం శ్రేష్ఠా విఖ్యాతా పుంజికస్థలా |
అంజనేతి పరిఖ్యాతా పత్నీ కేసరిణో హరేః || ౮ ||

విఖ్యాతా త్రిషు లోకేషు రూపేణాప్రతిమా భువి |
అభిశాపాదభూత్తాత వానరీ కామరూపిణీ || ౯ ||

దుహితా వానరేంద్రస్య కుంజరస్య మహాత్మనః |
కపిత్వే చారుసర్వాంగీ కదాచిత్ కామరూపిణీ || ౧౦ ||

మానుషం విగ్రహం కృత్వా రూపయౌవనశాలినీ |
విచిత్రమాల్యాభరణా మహార్హక్షౌమవాసినీ || ౧౧ ||

అచరత్ పర్వతస్యాగ్రే ప్రావృడంబుదసన్నిభే |
తస్యా వస్త్రం విశాలాక్ష్యాః పీతం రక్తదశం శుభమ్ || ౧౨ ||

స్థితాయాః పర్వతస్యాగ్రే మారుతోఽపహరచ్ఛనైః |
స దదర్శ తతస్తస్యా వృత్తావూరూ సుసంహతౌ || ౧౩ ||

స్తనౌ చ పీనౌ సహితౌ సుజాతం చారు చాననమ్ |
తాం విశాలాయతశ్రోణీం తనుమధ్యాం యశస్వినీమ్ || ౧౪ ||

దృష్ట్వైవ శుభసర్వాంగీం పవనః కామమోహితః |
స తాం భుజాభ్యాం దీర్ఘాభ్యాం పర్యష్వజత మారుతః || ౧౫ ||

మన్మథావిష్టసర్వాంగో గతాత్మా తామనిందితామ్ |
సా తు తత్రైవ సంభ్రాంతా సువృత్తా వాక్యమబ్రవీత్ || ౧౬ ||

ఏకపత్నీవ్రతమిదం కో నాశయితుమిచ్ఛతి |
అంజనాయా వచః శ్రుత్వా మారుతః ప్రత్యభాషత || ౧౭ ||

న త్వాం హింసామి సుశ్రోణి మాఽభూత్తే సుభగే భయమ్ |
మారుతోఽస్మి గతో యత్త్వాం పరిష్వజ్య యశస్వినీమ్ || ౧౮ ||

వీర్యవాన్ బుద్ధిసంపన్నస్తవ పుత్రో భవిష్యతి |
మహాసత్త్వో మహాతేజా మహాబలపరాక్రమః || ౧౯ ||

లంఘనే ప్లవనే చైవ భవిష్యతి మయా సమః |
ఏవముక్తా తతస్తుష్టా జననీ తే మహాకపే || ౨౦ ||

గుహాయాం త్వాం మహాబాహో ప్రజజ్ఞే ప్లవగర్షభమ్ |
అభ్యుత్థితం తతః సూర్యం బాలో దృష్ట్వా మహావనే || ౨౧ ||

ఫలం చేతి జిఘృక్షుస్త్వముత్ప్లుత్యాభ్యుద్గతో దివమ్ |
శతని త్రీణి గత్వాఽథ యోజనానాం మహాకపే || ౨౨ ||

తేజసా తస్య నిర్ధూతో న విషాదం గతస్తతః |
తావదాపతతస్తూర్ణమంతరిక్షం మహాకపే || ౨౩ ||

క్షిప్తమింద్రేణ తే వజ్రం క్రోధావిష్టేన ధీమతా |
తదా శైలాగ్రశిఖరే వామో హనురభజ్యత || ౨౪ ||

తతో హి నామధేయం తే హనుమానితి కీర్త్యతే |
తతస్త్వాం నిహతం దృష్ట్వా వాయుర్గంధవహః స్వయమ్ || ౨౫ ||

త్రైలోక్యే భృశసంక్రుద్ధో న వవౌ వై ప్రభంజనః |
సంభ్రాంతాశ్చ సురాః సర్వే త్రైలోక్యే క్షోభితే సతి || ౨౬ ||

ప్రసాదయంతి సంక్రుద్ధం మారుతం భువనేశ్వరాః |
ప్రసాదితే చ పవనే బ్రహ్మా తుభ్యం వరం దదౌ || ౨౭ ||

అశస్త్రవధ్యతాం తాత సమరే సత్యవిక్రమ |
వజ్రస్య చ నిపాతేన విరుజం త్వాం సమీక్ష్య చ || ౨౮ ||

సహస్రనేత్రః ప్రీతాత్మా దదౌ తే వరముత్తమమ్ |
స్వచ్ఛందతశ్చ మరణం తే భూయాదితి వై ప్రభో || ౨౯ ||

స త్వం కేసరిణః పుత్రః క్షేత్రజో భీమవిక్రమః |
మారుతస్యౌరసః పుత్రస్తేజసా చాపి తత్సమః || ౩౦ ||

భవాన్ జీవాతవేఽస్మాకమంజనాగర్భసంభవః |
త్వం హి వాయుసుతో వత్స ప్లవనే చాపి తత్సమః || ౩౧ ||

వయమద్య గతప్రాణా భవాన్నస్త్రాతు సాంప్రతమ్ |
దక్షో విక్రమసంపన్నః పక్షిరాజ ఇవాపరః || ౩౨ ||

త్రివిక్రమే మయా తాత సశైలవనకాననా |
త్రిఃసప్తకృత్వః పృథివీ పరిక్రాంతా ప్రదక్షిణమ్ || ౩౩ ||

తథా చౌషధయోఽస్మాభిః సంచితా దేవశాసనాత్ |
నిష్పన్నమమృతం యాభిస్తదాసీన్నో మహద్బలమ్ || ౩౪ ||

స ఇదానీమహం వృద్ధః పరిహీనపరాక్రమః |
సాంప్రతం కాలమస్మాకం భవాన్ సర్వగుణాన్వితః || ౩౫ ||

తద్విజృంభస్వ విక్రాంతః ప్లవతాముత్తమో హ్యసి |
త్వద్వీర్యం ద్రష్టుకామేయం సర్వవానరవాహీనీ || ౩౬ ||

ఉత్తిష్ఠ హరిశార్దూల లంఘయస్వ మహార్ణవమ్ |
పరా హి సర్వభూతానాం హనుమన్ యా గతిస్తవ || ౩౭ ||

విషణ్ణా హరయః సర్వే హనూమన్ కిముపేక్షసే |
విక్రమస్వ మహావేగో విష్ణుస్త్రీన్ విక్రమానివ || ౩౮ ||

తతస్తు వై జాంబవతా ప్రచోదితః
ప్రతీతవేగః పవనాత్మజః కపిః |
ప్రహర్షయంస్తాం హరివీరవాహినీం
చకార రూపం పవనాత్మజస్తదా || ౩౯ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే షట్షష్టితమః సర్గః || ౬౬ ||

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed