Kishkindha Kanda Sarga 65 – కిష్కింధాకాండ పంచషష్టితమః సర్గః (౬౫)


|| బలేయత్తావిష్కరణమ్ ||

తతోఽంగదవచః శ్రుత్వా సర్వే తే వానరోత్తమాః |
స్వం స్వం గతౌ సముత్సాహమాహుస్తత్ర యథాక్రమమ్ || ౧ ||

గజో గవాక్షో గవయః శరభో గంధమాదనః |
మైందశ్చ ద్వివిదశ్చైవ సుషేణో జాంబవాంస్తథా || ౨ ||

ఆబభాషే గజస్తత్ర ప్లవేయం దశయోజనమ్ |
గవాక్షో యోజనాన్యాహ గమిష్యామీతి వింశతిమ్ || ౩ ||

గవయో వానరస్తత్ర వానరాంస్తానువాచ హ |
త్రింశతం తు గమిష్యామి యోజనానాం ప్లవంగమాః || ౪ ||

శరభస్తానువాచాథ వానరాన్ వానరర్షభః |
చత్వారింశద్గమిష్యామి యోజనానాం ప్లవంగమాః || ౫ ||

వానరాంస్తు మహాతేజా అబ్రవీద్గంధమాదనః |
యోజనానాం గమిష్యామి పంచాశత్తు న సంశయః || ౬ ||

మైందస్తు వానరస్తత్ర వానరాంస్తానువాచ హ |
యోజనానాం పరం షష్టిమహం ప్లవితుముత్సహే || ౭ ||

తతస్తత్ర మహాతేజా ద్వివిదః ప్రత్యభాషత |
గమిష్యామి న సందేహః సప్తతిం యోజనాన్యహమ్ || ౮ ||

సుషేణస్తు హరిశ్రేష్ఠః ప్రోక్తవాన్ కపిసత్తమాన్ |
అశీతిం యోజనానాం తు ప్లవేయం ప్లవగేశ్వరాః || ౯ ||

తేషాం కథయతాం తత్ర సర్వాంస్తాననుమాన్య చ |
తతో వృద్ధతమస్తేషాం జాంబవాన్ ప్రత్యభాషత || ౧౦ ||

పూర్వమస్మాకమప్యాసీత్ కశ్చిద్గతిపరాక్రమః |
తే వయం వయసః పారమనుప్రాప్తాః స్మ సాంప్రతమ్ || ౧౧ ||

కిం తు నైవం గతే శక్యమిదం కార్యముపేక్షితుమ్ |
యదర్థం కపిరాజశ్చ రామశ్చ కృతనిశ్చయౌ || ౧౨ ||

సాంప్రతం కాలభేదేన యా గతిస్తాం నిబోధత |
నవతిం యోజనానాం తు గమిష్యామి న సంశయః || ౧౩ ||

తాంస్తు సర్వాన్ హరిశ్రేష్ఠాన్ జాంబవాన్ పునరబ్రవీత్ |
న ఖల్వేతావదేవాసీద్గమనే మే పరాక్రమః || ౧౪ ||

మయా మహాబలేశ్చైవ యజ్ఞే విష్ణుః సనాతనః |
ప్రదక్షిణీకృతః పూర్వం క్రమమాణస్త్రివిక్రమమ్ || ౧౫ ||

స ఇదానీమహం వృద్ధః ప్లవనే మందవిక్రమః |
యౌవనే చ తదాఽఽసీన్మే బలమప్రతిమం పరైః || ౧౬ ||

సంప్రత్యేతావతీం శక్తిం గమనే తర్కయామ్యహమ్ |
నైతావతా చ సంసిద్ధిః కార్యస్యాస్య భవిష్యతి || ౧౭ ||

అథోత్తరముదారార్థమబ్రవీదంగదస్తదా |
అనుమాన్య మహాప్రాజ్ఞం జాంబవంతం మహాకపిః || ౧౮ ||

అహమేతద్గమిష్యామి యోజనానాం శతం మహత్ |
నివర్తనే తు మే శక్తిః స్యాన్న వేతి న నిశ్చితా || ౧౯ ||

తమువాచ హరిశ్రేష్ఠం జాంబవాన్ వాక్యకోవిదః |
జ్ఞాయతే గమనే శక్తిస్తవ హర్యృక్షసత్తమ || ౨౦ ||

కామం శతం సహస్రం వా న హ్యేష విధిరుచ్యతే |
యోజనానాం భవాన్ శక్తో గంతుం ప్రతినివర్తితుమ్ || ౨౧ ||

న హి ప్రేషయితా తాత స్వామీ ప్రేష్యః కథంచన |
భవతాఽయం జనః సర్వః ప్రేష్యః ప్లవగసత్తమ || ౨౨ ||

భవాన్ కలత్రమస్మాకం స్వామిభావే వ్యవస్థితః |
స్వామీ కలత్రం సైన్యస్య గతిరేషా పరంతప || ౨౩ ||

తస్మాత్కలత్రవత్తత్ర ప్రతిపాల్యః సదా భవాన్ |
అపి చైతస్య కార్యస్య భవాన్మూలమరిందమ || ౨౪ ||

మూలమర్థస్య సంరక్ష్యమేష కార్యవిదాం నయః |
మూలే హి సతి సిధ్యంతి గుణాః పుష్పఫలోదయాః || ౨౫ ||

తద్భవానస్య కార్యస్య సాధనే సత్యవిక్రమ |
బుద్ధివిక్రమసంపన్నో హేతురత్ర పరంతప || ౨౬ ||

గురుశ్చ గురుపుత్రశ్చ త్వం హి నః కపిసత్తమ |
భవంతమాశ్రిత్య వయం సమర్థా హ్యర్థసాధనే || ౨౭ ||

ఉక్తవాక్యం మహాప్రాజ్ఞం జాంబవంతం మహాకపిః |
ప్రత్యువాచోత్తరం వాక్యం వాలిసూనురథాంగదః || ౨౮ ||

యది నాహం గమిష్యామి నాన్యో వానరపుంగవః |
పునః ఖల్విదమస్మాభిః కార్యం ప్రాయోపవేశనమ్ || ౨౯ ||

న హ్యకృత్వా హరిపతేః సందేశం తస్య ధీమతః |
తత్రాపి గత్వా ప్రాణానాం పశ్యామి పరిరక్షణమ్ || ౩౦ ||

స హి ప్రసాదే చాత్యర్థం కోపే చ హరిరీశ్వరః |
అతీత్య తస్య సందేశం వినాశో గమనే భవేత్ || ౩౧ ||

తద్యథా హ్యస్య కార్యస్య న భవత్యన్యథా గతిః |
తద్భవానేవ దృష్టార్థః సంచింతయితుమర్హతి || ౩౨ ||

సోఽంగదేన తదా వీరః ప్రత్యుక్తః ప్లవగర్షభః |
జాంబవానుత్తరం వాక్యం ప్రోవాచేదం తతోఽంగదమ్ || ౩౩ ||

అస్య తే వీర కార్యస్య న కించిత్పరిహీయతే |
ఏష సంచోదయామ్యేనం యః కార్యం సాధయిష్యతి || ౩౪ ||

తతః ప్రతీతం ప్లవతాం వరిష్ఠ-
-మేకాంతమాశ్రిత్య సుఖోపవిష్టమ్ |
సంచోదయామాస హరిప్రవీరో
హరిప్రవీరం హనుమంతమేవ || ౩౫ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే పంచషష్టితమః సర్గః || ౬౫ ||

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed