Kishkindha Kanda Sarga 64 – కిష్కింధాకాండ చతుఃషష్టితమః సర్గః (౬౪)


|| సముద్రలంఘనమంత్రణమ్ ||

ఆఖ్యాతా గృధ్రరాజేన సముత్పత్య ప్లవంగమాః |
సంగమ్య ప్రీతిసంయుక్తా వినేదుః సింహవిక్రమాః || ౧ ||

సంపాతేర్వచనం శ్రుత్వా హరయో రావణక్షయమ్ |
హృష్టాః సాగరమాజగ్ముః సీతాదర్శనకాంక్షిణః || ౨ ||

అభిక్రమ్య తు తం దేశం దదృశుర్భీమవిక్రమాః |
కృత్స్నం లోకస్య మహతః ప్రతిబింబమివ స్థితమ్ || ౩ ||

దక్షిణస్య సముద్రస్య సమాసాద్యోత్తరాం దిశమ్ |
సన్నివేశం తతశ్చక్రుః సహితా వానరోత్తమాః || ౪ ||

సత్త్వైర్మహద్భిర్వికృతైః క్రీడద్భిర్వివిధైర్జలే |
వ్యాత్తాస్యైః సుమహాకాయైరూర్మిభిశ్చ సమాకులమ్ || ౫ ||

ప్రసుప్తమివ చాన్యత్ర క్రీడంతమివ చాన్యతః |
క్వచిత్పర్వతమాత్రైశ్చ జలరాశిభిరావృతమ్ || ౬ ||

సంకులం దానవేంద్రైశ్చ పాతాలతలవాసిభిః |
రోమహర్షకరం దృష్ట్వా విషేదుః కపికుంజరాః || ౭ ||

ఆకాశమివ దుష్పారం సాగరం ప్రేక్ష్య వానరాః |
విషేదుః సహసా సర్వే కథం కార్యమితి బ్రువన్ || ౮ ||

విషణ్ణాం వాహినీం దృష్ట్వా సాగరస్య నిరీక్షణాత్ |
ఆశ్వాసయామాస హరీన్ భయార్తాన్ హరిసత్తమః || ౯ ||

తాన్ విషాదేన మహతా విషణ్ణాన్ వానరర్షభాన్ |
ఉవాచ మతిమాన్ కాలే వాలిసూనుర్మహాబలః || ౧౦ ||

న విషాదే మనః కార్యం విషాదో దోషవత్తమః |
విషాదో హంతి పురుషం బాలం క్రుద్ధ ఇవరోగః || ౧౧ ||

విషాదోఽయం ప్రసహతే విక్రమే పర్యుపస్థితే |
తేజసా తస్య హీనస్య పురుషార్థో న సిధ్యతి || ౧౨ ||

తస్యాం రాత్ర్యాం వ్యతీతాయామంగదో వానరైః సహ |
హరివృద్ధైః సమాగమ్య పునర్మంత్రమమంత్రయత్ || ౧౩ ||

సా వానరాణాం ధ్వజినీ పరివార్యాంగదం బభౌ |
వాసవం పరివార్యేవ మరుతాం వాహినీ స్థితా || ౧౪ ||

కోఽన్యస్తాం వానరీం సేనాం శక్తః స్తంభయితుం భవేత్ |
అన్యత్ర వాలితనయాదన్యత్ర చ హనూమతః || ౧౫ ||

తతస్తాన్ హరివృద్ధాంశ్చ తచ్చ సైన్యమరిందమః |
అనుమాన్యాంగదః శ్రీమాన్ వాక్యమర్థవదవబ్రవీత్ || ౧౬ ||

క ఇదానీం మహాతేజా లంఘయిష్యతి సాగరమ్ |
కః కరిష్యతి సుగ్రీవం సత్యసంధమరిందమమ్ || ౧౭ ||

కో వీరో యోజనశతం లంఘయేచ్చ ప్లవంగమాః |
ఇమాంశ్చ యూథపాన్ సర్వాన్ మోక్షయేత్కో మహాభయాత్ || ౧౮ ||

కస్య ప్రభావాద్దారాంశ్చ పుత్రాంశ్చైవ గృహాణి చ |
ఇతో నివృత్తాః పశ్యేమ సిద్ధార్థాః సుఖినో వయమ్ || ౧౯ ||

కస్య ప్రసాదాద్రామం చ లక్ష్మణం చ మహాబలమ్ |
అభిగచ్ఛేమ సంహృష్టాః సుగ్రీవం చ మహాబలమ్ || ౨౦ ||

యది కశ్చిత్సమర్థో వః సాగరప్లవనే హరిః |
స దదాత్విహ నః శీఘ్రం పుణ్యామభయదక్షిణామ్ || ౨౧ ||

అంగదస్య వచః శ్రుత్వా న కశ్చిత్ కించిదబ్రవీత్ |
స్తిమితేవాభవత్సర్వా తత్ర సా హరివాహినీ || ౨౨ ||

పునరేవాంగదః ప్రాహ తాన్ హరీన్ హరిసత్తమః |
సర్వే బలవతాం శ్రేష్ఠా భవంతో దృఢవిక్రమాః || ౨౩ ||

వ్యపదేశ్యకులే జాతాః పూజితాశ్చాప్యభీక్ష్ణశః |
న హి వో గమనే సంగః కదాచిత్కస్యచిత్క్వచిత్ |
బ్రువధ్వం యస్య యా శక్తిః ప్లవనే ప్లవగర్షభాః || ౨౪ ||

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే కిష్కింధాకాండే చతుఃషష్టితమః సర్గః || ౬౪ ||

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed