Ganesha Divya Durga Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದಿವ್ಯದುರ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ |
ವದ ಶಿವ ಮಹಾನಾಥ ಪಾರ್ವತೀರಮಣೇಶ್ವರ |
ದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮವೇಲಾಯಾಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಕಿಮೀಶ್ವರ || ೧ ||

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ |
ಗಣೇಶದುರ್ಗದಿವ್ಯಂ ಚ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತಿತಃ || ೨ ||

ತ್ರಿಪುರವಧವೇಲಾಯಾಂ ಸ್ಮರಣೀಯಂ ಕಿಮೀಶ್ವರ |
ದಿವ್ಯದುರ್ಗಪ್ರಸಾದೇನ ತ್ರಿಪುರಾಣಾಂ ವಧಃ ಕೃತಃ || ೩ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ |
ಹೇರಂಬಸ್ಯ ದುರ್ಗಮಿದಂ ವದ ತ್ವಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ |

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ |
ಶೃಣು ವತ್ಸ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಗೇ ವೈನಾಯಕಂ ಶುಭಮ್ || ೪ ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಅರಣ್ಯೇ ಚೋರಸಂಕಟೇ |
ನೃಪದ್ವಾರೇ ಜ್ವರೇ ಘೋರೇ ಯೇನೈವ ಮುಚ್ಯತೇ ಭಯಾತ್ || ೫ ||

ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಹೇರಂಬಃ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಮಗ್ನಿತೇಜಸಾ |
ಯಾಮ್ಯಾಂ ಲಂಬೋದರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಪಾರ್ವತೀಸುತಃ || ೬ ||

ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಕ್ರತುಂಡಶ್ಚ ವಾಯವ್ಯಾಂ ವರದಪ್ರಭುಃ |
ಗಣೇಶಃ ಪಾತು ಔದೀಚ್ಯಾಂ ಈಶಾನ್ಯಾಮೀಶ್ವರಸ್ತಥಾ || ೭ ||

ಊರ್ಧ್ವಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ಹ್ಯಧಸ್ತಾತ್ಪಾಪನಾಶನಃ |
ಏವಂ ದಶದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಹೇರಂಬೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ || ೮ ||

ಹೇರಂಬಸ್ಯ ದುರ್ಗಮಿದಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಕೋಟಿಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಏಕಾವೃತ್ತೇನ ನಶ್ಯತಿ || ೯ ||

ಗಣೇಶಾಂಗಾರಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯದುರ್ಗೇಣ ಮಂತ್ರಿತಮ್ |
ಲಲಾಟಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಯೇನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಶಮಾನಯೇತ್ || ೧೦ ||

ಮಾತ್ರಾಗಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸುರಾಪಾನಶತಾನಿ ಚ |
ತತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ತಾನಿ ನಶ್ಯಂತಿ ಗಣೇಶತೀರ್ಥವಂದನಾತ್ || ೧೧ ||

ನೈವೇದ್ಯಂ ವಕ್ತತುಂಡಸ್ಯ ನರೋ ಭುಂಕ್ತೇ ತು ಭಕ್ತಿತಃ |
ರಾಜ್ಯದಾನಸಹಸ್ರಾಣಿ ತೇಷಾಂ ಫಲಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಕದಾಚಿತ್ಪಠ್ಯತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೇರಂಬಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದತಃ |
ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಭೂತಪ್ರೇತ ವೇತಾಲ ರಾಕ್ಷಸಾಃ || ೧೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಕೂಷ್ಮಾಂಡಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಚ ದೂರತಃ |
ಭೂರ್ಜೇ ವಾ ತಾಡಪತ್ರೇ ವಾ ದುರ್ಗಹೇರಂಬಮಾಲಿಖೇತ್ || ೧೪ ||

ಕರಮೂಲೇ ಧೃತಂ ಯೇನ ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ |
ಏಕಮಾವರ್ತನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ತು ಯೋ ನರಃ || ೧೫ ||

ಕಲ್ಪಕೋಟಿಸಹಸ್ರಾಣಿ ಶಿವಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ |
ಲಿಂಗದಾನಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪೃಥ್ವೀದಾನಶತಾನಿ ಚ || ೧೬ ||

ಗಜದಾನಸಹಸ್ರಂ ಚ ಗಣೇಶಸ್ತವನಾತ್ ಫಲಮ್ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶದಿವ್ಯದುರ್ಗಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed