Sri Hanumadashtakam – ಶ್ರೀ ಹನುಮದಷ್ಟಕಂ


ಶ್ರೀರಘುರಾಜಪದಾಬ್ಜನಿಕೇತನ ಪಂಕಜಲೋಚನ ಮಂಗಳರಾಶೇ
ಚಂಡಮಹಾಭುಜದಂಡ ಸುರಾರಿವಿಖಂಡನಪಂಡಿತ ಪಾಹಿ ದಯಾಳೋ |
ಪಾತಕಿನಂ ಚ ಸಮುದ್ಧರ ಮಾಂ ಮಹತಾಂ ಹಿ ಸತಾಮಪಿ ಮಾನಮುದಾರಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೧ ||

ಸಂಸೃತಿತಾಪಮಹಾನಲದಗ್ಧತನೂರುಹಮರ್ಮತನೋರತಿವೇಲಂ
ಪುತ್ರಧನಸ್ವಜನಾತ್ಮಗೃಹಾದಿಷು ಸಕ್ತಮತೇರತಿಕಿಲ್ಬಿಷಮೂರ್ತೇಃ |
ಕೇನಚಿದಪ್ಯಮಲೇನ ಪುರಾಕೃತಪುಣ್ಯಸುಪುಂಜಲವೇನ ವಿಭೋ ವೈ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೨ ||

ಸಂಸೃತಿಕೂಪಮನಲ್ಪಮಘೋರನಿದಾಘನಿದಾನಮಜಸ್ರಮಶೇಷಂ
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸುದುಃಖಸಹಸ್ರಭುಜಂಗವಿಷೈಕಸಮಾಕುಲಸರ್ವತನೋರ್ಮೇ |
ಘೋರಮಹಾಕೃಪಣಾಪದಮೇವ ಗತಸ್ಯ ಹರೇ ಪತಿತಸ್ಯ ಭವಾಬ್ಧೌ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೩ ||

ಸಂಸೃತಿಸಿಂಧುವಿಶಾಲಕರಾಲಮಹಾಬಲಕಾಲಝಷಗ್ರಸನಾರ್ತಂ
ವ್ಯಗ್ರಸಮಗ್ರಧಿಯಂ ಕೃಪಣಂ ಚ ಮಹಾಮದನಕ್ರಸುಚಕ್ರಹೃತಾಸುಮ್ |
ಕಾಲಮಹಾರಸನೋರ್ಮಿನಿಪೀಡಿತಮುದ್ಧರ ದೀನಮನನ್ಯಗತಿಂ ಮಾಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೪ ||

ಸಂಸೃತಿಘೋರಮಹಾಗಹನೇ ಚರತೋ ಮಣಿರಂಜಿತಪುಣ್ಯಸುಮೂರ್ತೇಃ
ಮನ್ಮಥಭೀಕರಘೋರಮಹೋಗ್ರಮೃಗಪ್ರವರಾರ್ದಿತಗಾತ್ರಸುಸಂಧೇಃ |
ಮತ್ಸರತಾಪವಿಶೇಷನಿಪೀಡಿತಬಾಹ್ಯಮತೇಶ್ಚ ಕಥಂ ಚಿದಮೇಯಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೫ ||

ಸಂಸೃತಿವೃಕ್ಷಮನೇಕಶತಾಘನಿದಾನಮನಂತವಿಕರ್ಮಸುಶಾಖಂ
ದುಃಖಫಲಂ ಕರಣಾದಿಪಲಾಶಮನಂಗಸುಪುಷ್ಪಮಚಿಂತ್ಯಸುಮೂಲಮ್ |
ತಂ ಹ್ಯಧಿರುಹ್ಯ ಹರೇ ಪತಿತಂ ಶರಣಾಗತಮೇವ ವಿಮೋಚಯ ಮೂಢಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೬ ||

ಸಂಸೃತಿಪನ್ನಗವಕ್ತ್ರಭಯಂಕರದಂಷ್ಟ್ರಮಹಾವಿಷದಗ್ಧಶರೀರಂ
ಪ್ರಾಣವಿನಿರ್ಗಮಭೀತಿಸಮಾಕುಲಮಂದಮನಾಥಮತೀವ ವಿಷಣ್ಣಮ್ |
ಮೋಹಮಹಾಕುಹರೇ ಪತಿತಂ ದಯಯೋದ್ಧರ ಮಾಮಜಿತೇಂದ್ರಿಯಕಾಮಂ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೭ ||

ಇಂದ್ರಿಯನಾಮಕಚೋರಗಣೈರ್ಹೃತತತ್ತ್ವವಿವೇಕಮಹಾಧನರಾಶಿಂ
ಸಂಸೃತಿಜಾಲನಿಪಾತಿತಮೇವ ಮಹಾಬಲಿಭಿಶ್ಚ ವಿಖಂಡಿತಕಾಯಮ್ |
ತ್ವತ್ಪದಪದ್ಮಮನುತ್ತಮಮಾಶ್ರಿತಮಾಶು ಕಪೀಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಕೃಪಾಳೋ
ತ್ವಾಂ ಭಜತೋ ಮಮ ದೇಹಿ ದಯಾಘನ ಹೇ ಹನುಮನ್ ಸ್ವಪದಾಂಬುಜದಾಸ್ಯಮ್ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮಮರುದ್ಗಣರುದ್ರಮಹೇಂದ್ರಕಿರೀಟಸುಕೋಟಿಲಸತ್ಪದಪೀಠಂ
ದಾಶರಥಿಂ ಜಪತಿ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲ ಏಷ ನಿಧಾಯ ಸದೈವ ಹೃದಬ್ಜೇ |
ತಸ್ಯ ಹನೂಮತ ಏವ ಶಿವಂಕರಮಷ್ಟಕಮೇತದನಿಷ್ಟಹರಂ ವೈ
ಯಃ ಸತತಂ ಹಿ ಪಠೇತ್ಸ ನರೋ ಲಭತೇಽಚ್ಯುತರಾಮಪದಾಬ್ಜನಿವಾಸಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನಾಶ್ರಮ ಶಿಷ್ಯಾಽಚ್ಯುತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಮದ್ದನುಮದಷ್ಟಕಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed