Sri Ganesha Avatara Stotram – ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಂಗಿರಸ ಉವಾಚ |
ಅನಂತಾ ಅವತಾರಾಶ್ಚ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಕಥಾಂ ವಕ್ತುಂ ಮಯಾ ವರ್ಷಶತೈರಪಿ || ೧ ||

ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮುಖ್ಯಾನಾಂ ಮುಖ್ಯತಾಂ ಗತಾನ್ |
ಅವತಾರಾಂಶ್ಚ ತಸ್ಯಾಷ್ಟೌ ವಿಖ್ಯಾತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರಕಾನ್ || ೨ ||

ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಶ್ಚ ದೇಹಿನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರಕಃ |
ಮತ್ಸುರಾಸುರಹಂತಾ ಸ ಸಿಂಹವಾಹನಗಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೩ ||

ಏಕದಂತಾವತಾರೋ ವೈ ದೇಹಿನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಧಾರಕಃ |
ಮದಾಸುರಸ್ಯ ಹಂತಾ ಸ ಆಖುವಾಹನಗಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೪ ||

ಮಹೋದರ ಇತಿ ಖ್ಯಾತೋ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ಮೋಹಾಸುರಸ್ಯ ಶತ್ರುರ್ವೈ ಆಖುವಾಹನಗಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೫ ||

ಗಜಾನನಃ ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಸಾಂಖ್ಯೇಭ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ |
ಲೋಭಾಸುರಪ್ರಹರ್ತಾ ಚ ಮೂಷಕಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ೬ ||

ಲಂಬೋದರಾವತಾರೋ ವೈ ಕ್ರೋಧಾಸುರನಿಬರ್ಹಣಃ |
ಆಖುಗಃ ಶಕ್ತಿಬ್ರಹ್ಮಾ ಸನ್ ತಸ್ಯ ಧಾರಕ ಉಚ್ಯತೇ || ೭ ||

ವಿಕಟೋ ನಾಮ ವಿಖ್ಯಾತಃ ಕಾಮಾಸುರಪ್ರದಾಹಕಃ |
ಮಯೂರವಾಹನಶ್ಚಾಯಂ ಸೌರಮಾತ್ಮಧರಃ ಸ್ಮೃತಃ || ೮ ||

ವಿಘ್ನರಾಜಾವತಾರಶ್ಚ ಶೇಷವಾಹನ ಉಚ್ಯತೇ |
ಮಮಾಸುರಪ್ರಹಂತಾ ಸ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವಾಚಕಃ || ೯ ||

ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾವತಾರಶ್ಚಾಭಿಮಾನಾಸುರನಾಶಕಃ |
ಆಖುವಾಹನತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಶಿವಾತ್ಮಕಃ ಸ ಉಚ್ಯತೇ || ೧೦ ||

ಏತೇಽಷ್ಟೌ ತೇ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಗಣೇಶಾಂಶಾ ವಿನಾಯಕಾಃ |
ಏಷಾಂ ಭಜನಮಾತ್ರೇಣ ಸ್ವಸ್ವಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಧಾರಕಾಃ || ೧೧ ||

ಸ್ವಾನಂದವಾಸಕಾರೀ ಸ ಗಣೇಶಾನಃ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ |
ಸ್ವಾನಂದೇ ಯೋಗಿಭಿರ್ದೃಷ್ಟೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೨ ||

ತಸ್ಯಾವತಾರರೂಪಾಶ್ಚಾಷ್ಟೌ ವಿಘ್ನಹರಣಾಃ ಸ್ಮೃತಾಃ |
ಸ್ವಾನಂದಭಜನೇನೈವ ಲೀಲಾಸ್ತತ್ರ ಭವಂತಿ ಹಿ || ೧೩ ||

ಮಾಯಾ ತತ್ರ ಸ್ವಯಂ ಲೀನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಸುಪುತ್ರಕ |
ಸಂಯೋಗೇ ಮೌನಭಾವಶ್ಚ ಸಮಾಧಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಜನೈಃ || ೧೪ ||

ಅಯೋಗೇ ಗಣರಾಜಸ್ಯ ಭಜನೇ ನೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ |
ಮಾಯಾಭೇದಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಪರಾ || ೧೫ ||

ಯೋಗಾತ್ಮಕಗಣೇಶಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿವಾಚಕಃ |
ತತ್ರ ಶಾಂತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ಯೋಗರೂಪಾ ಜನೈಃ ಕೃತಾ || ೧೬ ||

ನಾನಾಶಾಂತಿಪ್ರಮೋದಶ್ಚ ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರಕಥ್ಯತೇ |
ಶಾಂತೀನಾಂ ಶಾಂತಿರೂಪಾ ಸಾ ಯೋಗಶಾಂತಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ || ೧೭ ||

ಯೋಗಸ್ಯ ಯೋಗತಾದೃಷ್ಟಾ ಸರ್ವಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪುತ್ರಕ |
ನ ಯೋಗಾತ್ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೇನ ಲಭ್ಯತೇ || ೧೮ ||

ಏತದೇವ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ತೇಽಲಿಖಮ್ |
ಭಜ ತ್ವಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಗಣೇಶಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಯಕಮ್ || ೧೯ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಪ್ರದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಶೋಕವಿನಾಶನಮ್ |
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧ್ಯಾದಿಪ್ರದಂ ಭಾವಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೦ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ಸಾಧನಂ ಬ್ರಹ್ಮದಾಯಕಮ್ |
ಭಕ್ತಿದೃಢಕರಂ ಚೈವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೇ ಗಣೇಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed