Durga Apaduddharaka ashtakam -ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರಾಷ್ಟಕಂ

ನಮಸ್ತೇ ಶರಣ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸಾನುಕಂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೇ ವಿಶ್ವರೂಪೇ |
ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವಂದ್ಯಪಾದಾರವಿಂದೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ಜಗಚ್ಚಿಂತ್ಯಮಾನಸ್ವರೂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಯೋಗಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾನಂದರೂಪೇ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೨ ||

ಅನಾಥಸ್ಯ ದೀನಸ್ಯ ತೃಷ್ಣಾತುರಸ್ಯ
ಭಯಾರ್ತಸ್ಯ ಭೀತಸ್ಯ ಬದ್ಧಸ್ಯ ಜಂತೋಃ |
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಕರ್ತ್ರೀ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೩ ||

ಅರಣ್ಯೇ ರಣೇ ದಾರುಣೇ ಶತ್ರುಮಧ್ಯೇ-
ಽನಲೇ ಸಾಗರೇ ಪ್ರಾನ್ತರೇ ರಾಜಗೇಹೇ |
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರನೌಕಾ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೪ ||

ಅಪಾರೇ ಮಹಾದುಸ್ತರೇಽತ್ಯನ್ತಘೋರೇ
ವಿಪತ್ಸಾಗರೇ ಮಜ್ಜತಾಂ ದೇಹಭಾಜಾಮ್ |
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಹೇತು-
ರ್ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೫ ||

ನಮಶ್ಚಂಡಿಕೇ ಚಂಡದುರ್ದಂಡಲೀಲಾ-
ಸಮುತ್ಖಂಡಿತಾ ಖಂಡಿತಾಽಶೇಷಶತ್ರೋಃ |
ತ್ವಮೇಕಾ ಗತಿರ್ದೇವಿ ನಿಸ್ತಾರಬೀಜಂ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೬ ||

ತ್ವಮೇಕಾ ಸದಾರಾಧಿತಾ ಸತ್ಯವಾದಿ-
ನ್ಯನೇಕಾಖಿಲಾ ಕ್ರೋಧನಾ ಕ್ರೋಧನಿಷ್ಠಾ |
ಇಡಾ ಪಿಂಗಳಾ ತ್ವಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ನಾಡೀ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೭ ||

ನಮೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಶಿವೇ ಭೀಮನಾದೇ
ಸದಾಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತೃಸ್ವರೂಪೇ |
ವಿಭೂತಿಃ ಶಚೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಸತೀ ತ್ವಂ
ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ತಾರಿಣಿ ತ್ರಾಹಿ ದುರ್ಗೇ || ೮ ||

ಶರಣಮಸಿ ಸುರಾಣಾಂ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಣಾಂ
ಮುನಿಮನುಜಪಶೂನಾಂ ದಸ್ಯುಭಿಸ್ತ್ರಾಸಿತಾನಾಂ
ನೃಪತಿಗೃಹಗತಾನಾಂ ವ್ಯಾಧಿಭಿಃ ಪೀಡಿತಾನಾಮ್ |
ತ್ವಮಸಿ ಶರಣಮೇಕಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ || ೯ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮಾಪದುದ್ಧಾರಹೇತುಕಮ್ |
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಮೇಕಸಂಧ್ಯಂ ವಾ ಪಠನಾದ್ಘೋರಸಂಕಟಾತ್ || ೧೦ ||

ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹೋ ಭುವಿ ಸ್ವರ್ಗೇ ರಸಾತಲೇ |
ಸರ್ವಂ ವಾ ಶ್ಲೋಕಮೇಕಂ ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಮಾನ್ಸದಾ || ೧೧ ||

ಸ ಸರ್ವಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪರಮಂ ಪದಮ್ |
ಪಠನಾದಸ್ಯ ದೇವೇಶಿ ಕಿಂ ನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಭೂತಲೇ |
ಸ್ತವರಾಜಮಿದಂ ದೇವಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಾತ್ಕಥಿತಂ ಮಯಾ || ೧೨

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀತಂತ್ರೇ ಪರಮಶಿವೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆಪದುದ್ಧಾರ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.

Facebook Comments

You may also like...

2 Responses

  1. ಅನಾಮಿಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Very nice Om Durga devl namaha

  2. Drvijayalaxmi ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Every day chanting is very useful .

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: