Dakshinamurthy varnamala stotram – ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಓಮಿತ್ಯೇತದ್ಯಸ್ಯ ಬುಧೈರ್ನಾಮ ಗೃಹೀತಂ ಯದ್ಭಾಸೇದಂ ಭಾತಿ ಸಮಸ್ತಂ ವಿಯದಾದಿ |
ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಾತಃ ಸ್ವಸ್ವಪದಸ್ಥಾ ವಿಧಿಮುಖ್ಯಾಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧ ||

ನಮ್ರಾಂಗಾಣಾಂ ಭಕ್ತಿಮತಾಂ ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಾನ್ದತ್ವಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಹಂತಿ ಚ ತತ್ಸರ್ವವಿಪತ್ತೀಃ |
ಪಾದಾಂಭೋಜಾಧಸ್ತನಿತಾಪಸ್ಮೃತಿಮೀಶಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨ ||

ಮೋಹಧ್ವಸ್ತ್ಯೈ ವೈಣಿಕವೈಯಾಸಿಕಿಮುಖ್ಯಾಃ ಸಂವಿನ್ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕವೀಣಾಕ್ಷಗುಣಾನ್ಯಮ್ |
ಹಸ್ತಾಂಭೋಜೈರ್ಬಿಭ್ರತಮಾರಾಧಿತವಂತಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೩ ||

ಭದ್ರಾರೂಢಂ ಭದ್ರದಮಾರಾಧಯಿತೃಣಾಂ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕಮೀಶಂ ಪ್ರಣಮಂತಿ |
ಆದಿತ್ಯಾ ಯಂ ವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಕರುಣಾಬ್ಧಿಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೪ ||

ಗರ್ಭಾಂತಃಸ್ಥಾಃ ಪ್ರಾಣಿನ ಏತೇ ಭವಪಾಶಚ್ಛೇದೇ ದಕ್ಷಂ ನಿಶ್ಚಿತವಂತಃ ಶರಣಂ ಯಮ್ |
ಆರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪ್ರಸ್ಫುರದಂಭೋರುಹಯುಗ್ಮಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೫ ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಧನ್ಯಾಃ ಸಂಸೃತಿವಾರ್ಧೇರತಿಮಾತ್ರಾದ್ಭೀತಾಃ ಸಂತಃ ಪೂರ್ಣಶಶಾಂಕದ್ಯುತಿ ಯಸ್ಯ |
ಸೇವಂತೇಽಧ್ಯಾಸೀನಮನಂತಂ ವಟಮೂಲಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೬ ||

ತೇಜಃಸ್ತೋಮೈರಂಗದಸಂಘಟ್ಟಿತಭಾಸ್ವನ್ಮಾಣಿಕ್ಯೋತ್ಥೈರ್ಭಾಸಿತವಿಶ್ವೋ ರುಚಿರೈರ್ಯಃ |
ತೇಜೋಮೂರ್ತಿಂ ಖಾನಿಲತೇಜಃಪ್ರಮುಖಾಬ್ಧಿಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೭ ||

ದಧ್ಯಾಜ್ಯಾದಿದ್ರವ್ಯಕಕರ್ಮಾಣ್ಯಖಿಲಾನಿ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಕಾಂಕ್ಷಾಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷ್ವತ್ರ ಕರೋತಿ |
ಯಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾಂ ರೂಪಫಲಾರ್ಥೀ ಕ್ಷಿತಿದೇವಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೮ ||

ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಲೋಕೇ ಯಂ ಭಜಮಾನಃ ಪೃಥುಪುಣ್ಯಃ ಪ್ರಧ್ವಸ್ತಾಧಿಃ ಪ್ರೋಜ್ಝಿತಸಂಸೃತ್ಯಖಿಲಾರ್ತಿಃ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ಭೂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸಂರಮತೇ ಯಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೯ ||

ಣಾನೇತ್ಯೇವಂ ಯನ್ಮನುಮಧ್ಯಸ್ಥಿತವರ್ಣಾನ್ಭಕ್ತಾಃ ಕಾಲೇ ವರ್ಣಗೃಹೀತ್ಯೈ ಪ್ರಜಪಂತಃ |
ಮೋದಂತೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸಮಸ್ತಶ್ರುತಿತಂತ್ರಾಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೦ ||

ಮೂರ್ತಿಶ್ಛಾಯಾನಿರ್ಜಿತಮಂದಾಕಿನಿಕುಂದಪ್ರಾಲೇಯಾಂಭೋರಾಶಿಸುಧಾಭೂತಿಸುರೇಭಾ |
ಯಸ್ಯಾಭ್ರಾಭಾ ಹಾಸವಿಧೌ ದಕ್ಷಶಿರೋಧಿಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೧ ||

ತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಚ್ಛಾಯಜಟಾಜೂಟಕಟಾಹಪ್ರೋದ್ಯದ್ವೀಚೀವಲ್ಲಿವಿರಾಜತ್ಸುರಸಿಂಧುಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ನಿತ್ಯನಿರಸ್ತಾಖಿಲದೋಷಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೨ ||

ಯೇನ ಜ್ಞಾತೇನೈವ ಸಮಸ್ತಂ ವಿದಿತಂ ಸ್ಯಾ ದ್ಯಸ್ಮಾದನ್ಯದ್ವಸ್ತು ಜಗತ್ಯಾಂ ಶಶಶೃಂಗಮ್ |
ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನಾಂ ನಾಸ್ತಿ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಮನಾದಿಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೩ ||

ಮತ್ತೋ ಮಾರೋ ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಿಭವಾಗ್ನಿಸ್ಫೂರ್ಜತ್ಕೀಲಪ್ರೋಷಿತಭಸ್ಮೀಕೃತದೇಹಃ |
ತದ್ಭಸ್ಮಾಸೀದ್ಯಸ್ಯ ಸುಜಾತಃ ಪಟವಾಸಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೪ ||

ಹ್ಯಂಭೋರಾಶೌ ಸಂಸೃತಿರೂಪೇ ಲುಠತಾಂ ತತ್ಪಾರಂ ಗಂತುಂ ಯತ್ಪದಭಕ್ತಿರ್ದೃಢನೌಕಾ |
ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಂ ಸರ್ವಗಮಾನಂದಪಯೋನಿಧಿಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೫ ||

ಮೇಧಾವೀ ಸ್ಯಾದಿಂದುವತಂಸಂ ಧೃತವೀಣಂ ಕರ್ಪೂರಾಭಂ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಮ್ |
ಚಿತ್ತೇ ಧ್ಯಾಯನ್ಯಸ್ಯ ವಪುರ್ದ್ರಾಂನಿಮಿಷಾರ್ಧಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೬ ||

ಧಾಮ್ನಾಂ ಧಾಮ ಪ್ರೌಢರುಚೀನಾಂ ಪರಮಂ ಯತ್ಸೂರ್ಯಾದೀನಾಂ ಯಸ್ಯ ಸ ಹೇತುರ್ಜಗದಾದೇಃ |
ಏತಾವಾನ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಮೀಡ್ಯಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೭ ||

ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಪ್ರಾಣನಿರೋಧಾದಿಸಮರ್ಥೈರ್ಭಕ್ತೈರ್ದಾಂತೈಃ ಸಂಯತಚಿತ್ತೈರ್ಯತಮಾನೈಃ |
ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಜ್ಞಾಯತ ಏವ ತ್ವರಯಾ ಯಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೮ ||

ಜ್ಞಾಂಶೀಭೂತಾನ್ಪ್ರಾಣಿನ ಏತಾನ್ಫಲದಾತಾ ಚಿತ್ತಾಂತಃಸ್ಥಃ ಪ್ರೇರಯತಿ ಸ್ವೇ ಸಕಲೇಽಪಿ |
ಕೃತ್ಯೇ ದೇವಃ ಪ್ರಾಕ್ತನಕರ್ಮಾನುಸರಃ ಸಂಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೧೯ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಾಪಿತಸಂಬಿನ್ನಿಜಭಕ್ತಂ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷಾದೇಃ ಪ್ರೇರಯಿತಾರಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಮ್ |
ಪ್ರಾಹುಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ವಿದಿತಾನುಶ್ರವತತ್ತ್ವಾಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨೦ ||

ಯಸ್ಯಾಂಜ್ಞಾನಾದೇವ ನೃಣಾಂ ಸಂಸೃತಿಬೋಧೋ ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ವಿಮೋಕ್ಷೋ ಭವತೀತಿ |
ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಬ್ರೂತೇ ವೇದಶಿರೋ ದೇಶಿಕಮಾದ್ಯಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨೧ ||

ಛನ್ನೇಽವಿದ್ಯಾರೂಪಪಟೇನೈವ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಯತ್ರಾಧ್ಯಸ್ತಂ ಜೀವಪರೇಶತ್ವಮಪೀದಮ್ |
ಭಾನೋರ್ಭಾನುಷ್ವಂಬುವದಸ್ತಾಖಿಲಭೇದಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨೨ ||

ಸ್ವಾಪಸ್ವಪ್ನೌ ಜಾಗ್ರದವಸ್ಥಾಪಿ ನ ಯತ್ರ ಪ್ರಾಣಶ್ವೇತಃ ಸರ್ವಗತೋ ಯಃ ಸಕಲಾತ್ಮಾ |
ಕೂಟಸ್ಥೋ ಯಃ ಕೇವಲಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖರೂಪಸ್ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨೩ ||

ಹಾ ಹೇತ್ಯೇವಂ ವಿಸ್ಮಯಮೀಯುರ್ಮುನಿಮುಖ್ಯಾ ಜ್ಞಾತೇ ಯಸ್ಮಿನ್ಸ್ವಾತ್ಮತಯಾನಾತ್ಮವಿಮೋಹಃ |
ಪ್ರತ್ಯಗ್ಭೂತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಯಾತಃ ಕಥಮಿತ್ಥಂ ತಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಂ ಕಲಯಾಮಿ || ೨೪ ||

ಯೈಷಾ ರಮ್ಯೈರ್ಮತ್ತಮಯೂರಾಭಿಧವೃತ್ತೈರಾದೌ ಕ್ಲೃಪ್ತಾ ಯನ್ಮನುವರ್ಣೈರ್ಮುನಿಭಂಗೀ |
ತಾಮೇವೈತಾಂ ದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಃ ಕೃಪಯಾಸಾವೂರೀಕುರ್ಯಾದ್ದೇಶಿಕಸಮ್ರಾಟ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ || ೨೫ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed