Dakshinamurthy varnamala stotram – ஶ்ரீ தக்ஷிணாமூர்தி வர்ணமாலா ஸ்தோத்ரம்


ஓமித்யேதத்³யஸ்ய பு³தை⁴ர்னாம க்³ருஹீதம் யத்³பா⁴ஸேத³ம் பா⁴தி ஸமஸ்தம் வியதா³தி³ ।
யஸ்யாஜ்ஞாத꞉ ஸ்வஸ்வபத³ஸ்தா² விதி⁴முக்²யாஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 1 ॥

நம்ராங்கா³ணாம் ப⁴க்திமதாம் ய꞉ புருஷார்தா²ந்த³த்வா க்ஷிப்ரம் ஹந்தி ச தத்ஸர்வவிபத்தீ꞉ ।
பாதா³ம்போ⁴ஜாத⁴ஸ்தனிதாபஸ்ம்ருதிமீஶம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 2 ॥

மோஹத்⁴வஸ்த்யை வைணிகவையாஸிகிமுக்²யா꞉ ஸம்வின்முத்³ராபுஸ்தகவீணாக்ஷகு³ணான்யம் ।
ஹஸ்தாம்போ⁴ஜைர்பி³ப்⁴ரதமாராதி⁴தவந்தஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 3 ॥

ப⁴த்³ராரூட⁴ம் ப⁴த்³ரத³மாராத⁴யித்ருணாம் ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴பூர்வகமீஶம் ப்ரணமந்தி ।
ஆதி³த்யா யம் வாஞ்சி²தஸித்³த்⁴யை கருணாப்³தி⁴ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 4 ॥

க³ர்பா⁴ந்த꞉ஸ்தா²꞉ ப்ராணின ஏதே ப⁴வபாஶச்சே²தே³ த³க்ஷம் நிஶ்சிதவந்த꞉ ஶரணம் யம் ।
ஆராத்⁴யாங்க்⁴ரிப்ரஸ்பு²ரத³ம்போ⁴ருஹயுக்³மம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 5 ॥

வக்த்ரம் த⁴ன்யா꞉ ஸம்ஸ்ருதிவார்தே⁴ரதிமாத்ராத்³பீ⁴தா꞉ ஸந்த꞉ பூர்ணஶஶாங்கத்³யுதி யஸ்ய ।
ஸேவந்தே(அ)த்⁴யாஸீனமனந்தம் வடமூலம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 6 ॥

தேஜ꞉ஸ்தோமைரங்க³த³ஸங்க⁴ட்டிதபா⁴ஸ்வன்மாணிக்யோத்தை²ர்பா⁴ஸிதவிஶ்வோ ருசிரைர்ய꞉ ।
தேஜோமூர்திம் கா²னிலதேஜ꞉ப்ரமுகா²ப்³தி⁴ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 7 ॥

த³த்⁴யாஜ்யாதி³த்³ரவ்யககர்மாண்யகி²லானி த்யக்த்வா காங்க்ஷாம் கர்மப²லேஷ்வத்ர கரோதி ।
யஜ்ஜிஜ்ஞாஸாம் ரூபப²லார்தீ² க்ஷிதிதே³வஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 8 ॥

க்ஷிப்ரம் லோகே யம் ப⁴ஜமான꞉ ப்ருது²புண்ய꞉ ப்ரத்⁴வஸ்தாதி⁴꞉ ப்ரோஜ்ஜி²தஸம்ஸ்ருத்யகி²லார்தி꞉ ।
ப்ரத்யக்³பூ⁴தம் ப்³ரஹ்ம பரம் ஸம்ரமதே யஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 9 ॥

ணானேத்யேவம் யன்மனுமத்⁴யஸ்தி²தவர்ணான்ப⁴க்தா꞉ காலே வர்ணக்³ருஹீத்யை ப்ரஜபந்த꞉ ।
மோத³ந்தே ஸம்ப்ராப்தஸமஸ்தஶ்ருதிதந்த்ராஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 10 ॥

மூர்திஶ்சா²யானிர்ஜிதமந்தா³கினிகுந்த³ப்ராலேயாம்போ⁴ராஶிஸுதா⁴பூ⁴திஸுரேபா⁴ ।
யஸ்யாப்⁴ராபா⁴ ஹாஸவிதௌ⁴ த³க்ஷஶிரோதி⁴ஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 11 ॥

தப்தஸ்வர்ணச்சா²யஜடாஜூடகடாஹப்ரோத்³யத்³வீசீவல்லிவிராஜத்ஸுரஸிந்து⁴ம் ।
நித்யம் ஸூக்ஷ்மம் நித்யனிரஸ்தாகி²லதோ³ஷம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 12 ॥

யேன ஜ்ஞாதேனைவ ஸமஸ்தம் விதி³தம் ஸ்யா த்³யஸ்மாத³ன்யத்³வஸ்து ஜக³த்யாம் ஶஶஶ்ருங்க³ம் ।
யம் ப்ராப்தானாம் நாஸ்தி பரம் ப்ராப்யமனாதி³ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 13 ॥

மத்தோ மாரோ யஸ்ய லலாடாக்ஷிப⁴வாக்³னிஸ்பூ²ர்ஜத்கீலப்ரோஷிதப⁴ஸ்மீக்ருததே³ஹ꞉ ।
தத்³ப⁴ஸ்மாஸீத்³யஸ்ய ஸுஜாத꞉ படவாஸஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 14 ॥

ஹ்யம்போ⁴ராஶௌ ஸம்ஸ்ருதிரூபே லுட²தாம் தத்பாரம் க³ந்தும் யத்பத³ப⁴க்திர்த்³ருட⁴னௌகா ।
ஸர்வாராத்⁴யம் ஸர்வக³மானந்த³பயோனிதி⁴ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 15 ॥

மேதா⁴வீ ஸ்யாதி³ந்து³வதம்ஸம் த்⁴ருதவீணம் கர்பூராப⁴ம் புஸ்தகஹஸ்தம் கமலாக்ஷம் ।
சித்தே த்⁴யாயன்யஸ்ய வபுர்த்³ராம்நிமிஷார்த⁴ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 16 ॥

தா⁴ம்னாம் தா⁴ம ப்ரௌட⁴ருசீனாம் பரமம் யத்ஸூர்யாதீ³னாம் யஸ்ய ஸ ஹேதுர்ஜக³தா³தே³꞉ ।
ஏதாவான்யோ யஸ்ய ந ஸர்வேஶ்வரமீட்³யம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 17 ॥

ப்ரத்யாஹாரப்ராணனிரோதா⁴தி³ஸமர்தை²ர்ப⁴க்தைர்தா³ந்தை꞉ ஸம்யதசித்தைர்யதமானை꞉ ।
ஸ்வாத்மத்வேன ஜ்ஞாயத ஏவ த்வரயா யஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 18 ॥

ஜ்ஞாம்ஶீபூ⁴தான்ப்ராணின ஏதான்ப²லதா³தா சித்தாந்த꞉ஸ்த²꞉ ப்ரேரயதி ஸ்வே ஸகலே(அ)பி ।
க்ருத்யே தே³வ꞉ ப்ராக்தனகர்மானுஸர꞉ ஸம்ஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 19 ॥

ப்ரஜ்ஞாமாத்ரம் ப்ராபிதஸம்பி³ன்னிஜப⁴க்தம் ப்ராணாக்ஷாதே³꞉ ப்ரேரயிதாரம் ப்ரணவார்த²ம் ।
ப்ராஹு꞉ ப்ராஜ்ஞா விதி³தானுஶ்ரவதத்த்வாஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 20 ॥

யஸ்யாஞ்ஜ்ஞானாதே³வ ந்ருணாம் ஸம்ஸ்ருதிபோ³தோ⁴ யஸ்ய ஜ்ஞானாதே³வ விமோக்ஷோ ப⁴வதீதி ।
ஸ்பஷ்டம் ப்³ரூதே வேத³ஶிரோ தே³ஶிகமாத்³யம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 21 ॥

ச²ன்னே(அ)வித்³யாரூபபடேனைவ ச விஶ்வம் யத்ராத்⁴யஸ்தம் ஜீவபரேஶத்வமபீத³ம் ।
பா⁴னோர்பா⁴னுஷ்வம்பு³வத³ஸ்தாகி²லபே⁴த³ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 22 ॥

ஸ்வாபஸ்வப்னௌ ஜாக்³ரத³வஸ்தா²பி ந யத்ர ப்ராணஶ்வேத꞉ ஸர்வக³தோ ய꞉ ஸகலாத்மா ।
கூடஸ்தோ² ய꞉ கேவலஸச்சித்ஸுக²ரூபஸ்தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 23 ॥

ஹா ஹேத்யேவம் விஸ்மயமீயுர்முனிமுக்²யா ஜ்ஞாதே யஸ்மின்ஸ்வாத்மதயானாத்மவிமோஹ꞉ ।
ப்ரத்யக்³பூ⁴தே ப்³ரஹ்மணி யாத꞉ கத²மித்த²ம் தம் ப்ரத்யஞ்சம் த³க்ஷிணவக்த்ரம் கலயாமி ॥ 24 ॥

யைஷா ரம்யைர்மத்தமயூராபி⁴த⁴வ்ருத்தைராதௌ³ க்ல்ருப்தா யன்மனுவர்ணைர்முனிப⁴ங்கீ³ ।
தாமேவைதாம் த³க்ஷிணவக்த்ர꞉ க்ருபயாஸாவூரீகுர்யாத்³தே³ஶிகஸம்ராட் பரமாத்மா ॥ 25 ॥


மேலும் ஶ்ரீ ஶிவ ஸ்தோத்ராணி காண்க. மேலும் ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்திரங்கள் காண்க.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed
%d bloggers like this: