Ratna dvayam – रत्नद्वयम्

न मेऽस्ति देहेन्द्रियबुद्धियोगो
न पुण्यलेशोऽपि न पापलेशः ।
क्षुधापिपासादि षडूर्मिदूरः
सदा विमुक्तोऽस्मि चिदेव केवलः ॥

अपाणिपादोऽहमवागचक्षु-
रप्राण एवास्म्यमनाह्यबुद्धिः ।
व्योमेव पूर्णोऽस्मि विनिर्मलोऽस्मि
सदैकरूपोऽस्मि चिदेव केवलः ॥


इतर विविध स्तोत्राणि पश्यतु ।

Facebook Comments

You may also like...

error: Not allowed
%d bloggers like this: