Category: Navagraha Stotras

Sri Brihaspathi Stotram – శ్రీ బృహస్పతి స్తోత్రం

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః | లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః || ౧ || సర్వేశః సర్వదాఽభీష్టః సర్వజిత్సర్వపూజితః | అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా గురుః పితా || ౨ || విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః | భూర్భువస్సువరోం చైవ భర్తా చైవ మహాబలః...

Runa vimochana Angaraka stotram – ఋణవిమోచన అంగారక స్తోత్రం

స్కంద ఉవాచ | ఋణగ్రస్త నరాణాంతు ఋణముక్తిః కథం భవేత్ | బ్రహ్మోవాచ | వక్ష్యేహం సర్వలోకానాం హితార్థం హితకామదం | అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః అంగారకో దేవతా మమ ఋణ విమోచనార్థే జపే వినియోగః | ధ్యానమ్...

Navagraha Mangala Sloka (Navagraha Mangalashtakam) – నవగ్రహమంగళశ్లోకాః (నవగ్రహ మంగళాష్టకం)

భాస్వాన్ కాశ్యపగోత్రజోఽరుణరుచిర్యస్సింహపోఽర్కస్సమి- త్షట్త్రిస్థోఽదశశోభనో గురుశశీ భౌమాస్సుమిత్రాస్సదా, శుక్రో మన్దరిపుః కళిఙ్గజనపశ్చాగ్నీశ్వరౌ దేవతే మధ్యేవర్తులపూర్వదిగ్దినకరః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౧ || చంద్రః కర్కటకప్రభుస్సితనిభశ్చాత్రేయగోత్రోద్భవ- శ్చాత్రేయశ్చతురశ్రవారుణముఖశ్చాపే ఉమాధీశ్వరః, షట్సప్తాగ్ని దశైకశోభనఫలో నోరిర్బుధార్కౌప్రియౌ స్వామీ యామునజశ్చ పర్ణసమిధః కుర్యాత్సదా మంగళమ్ || ౨ || భౌమో దక్షిణదిక్త్రికోణయమదిగ్వింధ్యేశ్వరః ఖాదిరః స్వామీ...

Sri Budha Stotram – శ్రీ బుధస్తోత్రం

ధ్యానం | భుజైశ్చతుర్భిర్వరదాభయాసి- గదా వహంతం సుముఖం ప్రశాంతమ్ | పీతప్రభం చంద్రసుతం సురేఢ్యం సింహే నిషణ్ణం బుధమాశ్రయామి || పీతాంబరః పీతవపుః కిరీటీ చ చతుర్భుజః | పీతధ్వజపతాకీ చ రోహిణీగర్భసంభవః || ఈశాన్యాదిషుదేశేషు బాణాసన ఉదఙ్ముఖః | నాథో మగధదేశస్య మంత్ర మంత్రార్థ తత్త్వవిత్...

Sri Budha Panchavimsati Nama stotram – శ్రీ బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రం

బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠః బుద్ధిదాతా ధనప్రదః | ప్రియంగుకలికాశ్యామః కంజనేత్రో మనోహరః || ౧ || గ్రహపమో రౌహిణేయః నక్షత్రేశో దయాకరః | విరుద్ధకార్యహంతా చ సౌమ్యో బుద్ధివివర్ధనః || ౨ || చంద్రాత్మజో విష్ణురూపీ జ్ఞానిజ్ఞో జ్ఞానినాయకః | గ్రహపీడాహరో దారపుత్రధాన్యపశుప్రదః || ౩ ||...

Sri Angaraka Stotram – శ్రీ అంగారక స్తోత్రం

అంగారకః శక్తిధరో లోహితాంగో ధరాసుతః | కుమారో మంగలో భౌమో మహాకాయో ధనప్రదః || ౧ || ఋణహర్తా దృష్టికర్తా రోగకృద్రోగనాశనః | విద్యుత్ప్రభో వ్రణకరః కామదో ధనహృత్ కుజః || ౨ || సామగానప్రియో రక్తవస్త్రో రక్తాయతేక్షణః | లోహితో రక్తవర్ణశ్చ సర్వకర్మావబోధకః || ౩...

Sri Chandra Stotram – శ్రీ చంద్రస్తోత్రం

ధ్యానం | శ్వేతాంబరాన్వితతనుం వరశుభ్రవర్ణం | శ్వేతాశ్వయుక్తరథగం సురసేవితాంఘ్రిమ్ || దోర్భ్యాం ధృతాభయవరం వరదం సుధాంశుం | శ్రీవత్సమౌక్తికధరం ప్రణమామి నిత్యమ్ || వాసుదేవస్య నయనం శంకరస్య విభూషణం | శ్వేతమాల్యాంబరధరం శ్వేతగంధానులేపనం || శ్వేతచ్ఛత్రధరం వందే సర్వాభరణభూషితం | ఆగ్నేయభాగే సరథో దశాశ్వశ్చాత్రేయజో యామునదేశగశ్చ |...

Sri Chandra Ashtavimsathi nama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టావింశతి నామ స్తోత్రం

చంద్రస్య శృణు నామాని శుభదాని మహీపతే | యాని శృత్వా నరో దుఃఖాన్ముచ్యతే నాత్ర సంశయః || ౧ || సుధాకరో విధుః సోమో గ్లౌరబ్జః కుముదప్రియః | లోకప్రియః శుభ్రభానుశ్చంద్రమా రోహిణీపతిః || ౨ || శశీ హిమకరో రాజా ద్విజరాజో నిశాకరః | ఆత్రేయ...

Surya Mandala Stotram – సూర్యమండల స్తోత్రం

నమోఽస్తు సూర్యాయ సహస్రరశ్మయే సహస్రశాఖాన్విత సంభవాత్మనే | సహస్రయోగోద్భవ భావభాగినే సహస్రసంఖ్యాయుధధారిణే నమః || ౧ || యన్మండలం దీప్తికరం విశాలం | రత్నప్రభం తీవ్రమనాది రూపమ్ | దారిద్ర్య దుఃఖక్షయకారణం చ | పునాతు మాం తత్సవితుర్వరేణ్యమ్ || ౨ || యన్మండలం దేవగణైః సుపూజితం...

Navagraha stotram in telugu – నవగ్రహస్తోత్రం

జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్ | తమోఽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోఽస్మి దివాకరమ్ || ౧ || దధిశంఖతుషారాభం క్షీరోదార్ణవసంభవమ్ | నమామి శశినం సోమం శంభోర్ముకుటభూషణమ్ || ౨ || ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాంతిసమప్రభమ్ | కుమారం శక్తిహస్తం చ మంగళం ప్రణమామ్యహమ్ || ౩ || ప్రియంగుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం...

Aditya Hrudayam in telugu – ఆదిత్యహృదయం

తతో యుద్ధపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ | రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్ || ౧ || దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ | ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామమగస్త్యో భగవానృషిః || ౨ || రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనమ్ | యేన సర్వానరీన్వత్స సమరే...

Surya Ashtakam in telugu – సూర్యాష్టకం

ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర | దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే || ౧ || సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజమ్ | శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ || ౨ || లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ | మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్...

Sri Ketu ashtottara satanama stotram – శ్రీ కేతు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శృణు నామాని జప్యాని కేతో రథ మహామతే కేతుః స్థూలశిరాశ్చైవ శిరోమాత్రో ధ్వజాకృతిః || ౧ || నవగ్రహయుతః సింహికాసురీగర్భసంభవః మహాభీతికరశ్చిత్రవర్ణో వై పింగళాక్షకః || ౨ || స ఫలోధూమ్రసంకాశః తీక్ష్ణదంష్ట్రో మహోరగః రక్తనేత్రశ్చిత్రకారీ తీవ్రకోపో మహాసురః || ౩ || క్రూరకంఠః క్రోధనిధిశ్ఛాయాగ్రహవిశేషకః అంత్యగ్రహో...

Sri Rahu ashtottara satanama stotram – శ్రీ రాహు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శృణు నామాని రాహోశ్చ సైంహికేయో విధుంతుదః సురశత్రుస్తమశ్చైవ ప్రాణీ గార్గ్యాయణస్తథా || ౧ || సురాగుర్నీలజీమూతసంకాశశ్చ చతుర్భుజః ఖడ్గఖేటకధారీ చ వరదాయకహస్తకః || ౨ || శూలాయుధో మేఘవర్ణః కృష్ణధ్వజపతాకావాన్ దక్షిణాశాముఖరథః తీక్ష్ణదంష్ట్రధరాయ చ || ౩ || శూర్పాకారాసనస్థశ్చ గోమేదాభరణప్రియః మాషప్రియః కశ్యపర్షినందనో భుజగేశ్వరః ||...

Sri Sani ashtottara satanama stotram – శ్రీ శని అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శనైశ్చరాయ శాంతాయ సర్వాభీష్టప్రదాయినే శరణ్యాయ వరేణ్యాయ సర్వేశాయ నమో నమః || ౧ || సౌమ్యాయ సురవంద్యాయ సురలోకవిహారిణే సుఖాసనోపవిష్టాయ సుందరాయ నమో నమః || ౨ || ఘనాయ ఘనరూపాయ ఘనాభరణధారిణే ఘనసారవిలేపాయ ఖద్యోతాయ నమో నమః || ౩ || మందాయ మందచేష్టాయ మహనీయగుణాత్మనే...

Sri Sukra ashtottara satanama stotram – శ్రీ శుక్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శుక్రః శుచిః శుభగుణః శుభదః శుభలక్షణః శోభనాక్షః శుభ్రరూపః శుద్ధస్ఫటికభాస్వరః || ౧ || దీనార్తిహారకో దైత్యగురుః దేవాభివందితః కావ్యాసక్తః కామపాలః కవిః కళ్యాణదాయకః || ౨ || భద్రమూర్తిర్భద్రగుణో భార్గవో భక్తపాలనః భోగదో భువనాధ్యక్షో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః || ౩ || చారుశీలశ్చారురూపశ్చారుచంద్రనిభాననః నిధిర్నిఖిలశాస్త్రజ్ఞో నీతివిద్యాధురంధరః ||...

Sri Brihaspathi ashtottara satanama stotram – శ్రీ బృహస్పతి అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః గుణీ గుణవతాంశ్రేష్ఠో గురూణాంగురురవ్యయః || ౧ || జేతా జయంతో జయదో జీవోఽనంతో జయావహః ఆంగీరసోఽధ్వరాసక్తో వివిక్తోఽధ్వరకృత్పరః || ౨ || వాచస్పతిర్వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖండిజః || ౩ || బృహద్రథో బృహద్భానుః బృహస్పతిరభీష్టదః...

Sri Budha ashtottara satanama stotram – శ్రీ బుధ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

బుధో బుధార్చితః సౌమ్యః సౌమ్యచిత్తః శుభప్రదః దృఢవ్రతో దృఢబలః శ్రుతిజాలప్రబోధకః || ౧ || సత్యవాసః సత్యవచాః శ్రేయసాంపతిరవ్యయః సోమజః సుఖదః శ్రీమాన్ సోమవంశప్రదీపకః || ౨ || వేదవిద్వేదతత్త్వజ్ఞో వేదాంతజ్ఞానభాస్వరః విద్యావిచక్షణ విభుర్ విద్వత్ప్రీతికరో బుధః || ౩ || విశ్వానుకూలసంచారీ విశేషవినయాన్వితః వివిధాగమసారజ్ఞో వీర్యవాన్...

Sri Angaraka ashtottara satanama stotram – శ్రీ అంగారక అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం

మహీసుతో మహాభాగో మంగళో మంగళప్రదః మహావీరో మహాశూరో మహాబలపరాక్రమః || ౧ || మహారౌద్రో మహాభద్రో మాననీయో దయాకరః మానజోఽమర్షణః క్రూరః తాపపాపవివర్జితః || ౨ || సుప్రతీపః సుతామ్రాక్షః సుబ్రహ్మణ్యః సుఖప్రదః వక్రస్తంభాదిగమనో వరేణ్యో వరదః సుఖీ || ౩ || వీరభద్రో విరూపాక్షో విదూరస్థో...

Sri Chandra ashtottara satanama stotram – శ్రీ చంద్ర అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

శ్రీమాన్ శశధరశ్చంద్రో తారాధీశో నిశాకరః | సుధానిధిః సదారాధ్యః సత్పతిః సాధుపూజితః || ౧ || జితేంద్రియో జగద్యోనిః జ్యోతిశ్చక్రప్రవర్తకః | వికర్తనానుజో వీరో విశ్వేశో విదుశాంపతిః || ౨ || దోషాకరో దుష్టదూరః పుష్టిమాన్ శిష్టపాలకః | అష్టమూర్తిప్రియోఽనంతకష్టదారుకుఠారకః || ౩ || స్వప్రకాశః ప్రకాశాత్మా...

Sri Surya ashtottara satanama stotram – శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే అసమానబలాయాఽర్తరక్షకాయ నమో నమః || ౧ || ఆదిత్యాయాఽదిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే అచ్యుతాయాఽఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః || ౨ || ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయేంద్రాయ భానవే ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః || ౩ || ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే వసుప్రదాయ...

Sri Surya stotram in telugu – శ్రీ సూర్యస్తోత్రం

ధ్యానం | ధ్యాయేత్సూర్యమనంతకోటికిరణం తేజోమయం భాస్కరం | భక్తానామభయప్రదం దినకరం జ్యోతిర్మయం శంకరమ్ || ఆదిత్యం జగదీశమచ్యుతమజం త్రైలోక్యచూడామణిం | భక్తాభీష్టవరప్రదం దినమణిం మార్తాండమాద్యం శుభమ్ || ౧ || కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః | జన్మమృత్యుజరావ్యాధిసంసారభయనాశనః || ౨ || బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే...

error: Download Stotra Nidhi mobile app