Navagraha Beeja Mantras – నవగ్రహ బీజ మంత్రాః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “నవగ్రహ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

– సంఖ్యా పాఠః –
రవేః సప్తసహస్రాణి చంద్రస్యైకాదశ స్మృతాః |
భౌమే దశసహస్రాణి బుధే చాష్టసహస్రకమ్ |
ఏకోనవింశతిర్జీవే భృగోర్నృపసహస్రకమ్ |
త్రయోవింశతిః సౌరేశ్చ రాహోరష్టాదశ స్మృతాః |
కేతోః సప్తసహస్రాణి జపసంఖ్యాః ప్రకీర్తితాః || ౧

రవి – ౭౦౦౦
చంద్ర – ౧౧౦౦౦
భౌమ – ౧౦౦౦౦
బుధ – ౮౦౦౦
బృహస్పతి – ౧౯౦౦౦
శుక్ర – ౧౬౦౦౦
శని – ౨౩౦౦౦
రాహు – ౧౮౦౦౦
కేతు – ౭౦౦౦

– సంఖ్యా నిర్ణయం –
కల్పోక్తైవ కృతే సంఖ్యా త్రేతాయాం ద్విగుణా భవేత్ |
ద్వాపరే త్రిగుణా ప్రోక్తా కలౌ సంఖ్యా చతుర్గుణా || ౨
ఇతి వైశంపాయనసంహితావచనమ్ |

– జపపద్ధతిః –

ఆచమ్య | ప్రాణానాయమ్య | దేశకాలౌ సంకీర్త్య | గణపతి స్మరణం కృత్వా |

పునః సంకల్పం –
అద్య పూర్వోక్త ఏవం గుణవిశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమ ______ గ్రహపీడాపరిహారార్థం ______ గ్రహదేవతా ప్రసాద ద్వారా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాది ఉత్తమఫలావాప్త్యర్థం మమ సంకల్పిత మనోవాంఛాఫలసిద్ధ్యర్థం యథాసంఖ్యకం ______ గ్రహస్య బీజమంత్ర జపం కరిష్యే ||

– సూర్యః –

ధ్యానం –
పద్మాసనః పద్మకరో ద్విబాహుః
పద్మద్యుతిః సప్తతురంగవాహః |
దివాకరో లోకగురుః కిరీటీ
మయి ప్రసాదం విదధాతు దేవః ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివ్యాత్మనే గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయ్వాత్మనే ధూపం పరికల్పయామి |
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతాత్మనే నైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

బీజమంత్రః –
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రౌం సః సూర్యాయ నమః |

– చంద్రః –

ధ్యానం –
శ్వేతాంబరః శ్వేతవపుః కిరీటీ
శ్వేతద్యుతిర్దండధరో ద్విబాహుః |
చంద్రోఽమృతాత్మా వరదః కిరీటీ
శ్రేయాంసి మహ్యం విదధాతు దేవః ||

బీజమంత్రః –
ఓం శ్రాం శ్రీం శ్రౌం సః చంద్రాయ నమః |

– భౌమః –

ధ్యానం –
రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ
చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్ |
ధరాసుతః శక్తిధరశ్చ శూలీ
సదా మమ స్యాద్వరదః ప్రశాంతః ||

బీజమంత్రః –
ఓం క్రాం క్రీం క్రౌం సః భౌమాయ నమః |

– బుధః –

ధ్యానం –
పీతాంబరః పీతవపుః కిరీటీ
చతుర్భుజో దండధరశ్చ సౌమ్యః |
చర్మాసిధృత్ సోమసుతః సు మేరుః
సింహాధిరూఢో వరదో బుధోఽస్తు ||

బీజమంత్రః –
ఓం బ్రాం బ్రీం బ్రౌం సః బుధాయ నమః |

– బృహస్పతిః –

ధ్యానం –
స్వర్ణాంబరః స్వర్ణవపుః కిరీటీ
చతుర్భుజో దేవగురుః ప్రశాంతః |
దధాతి దండం చ కమండలుం చ
తథాఽక్షసూత్రం వరదోఽస్తు మహ్యమ్ ||

బీజమంత్రః –
ఓం గ్రాం గ్రీం గ్రౌం సః గురవే నమః |

– శుక్రః –

ధ్యానం –
శ్వేతాంబరః శ్వేతవపుః కిరీటీ
చతుర్భుజో దైత్యగురుః ప్రశాంతః |
తథాసి దండం చ కమండలుం చ
తథాక్షసూత్రాద్వరదోఽస్తు మహ్యమ్ ||

బీజమంత్రః –
ఓం ద్రాం ద్రీం ద్రౌం సః శుక్రాయ నమః |

– శనిః –

ధ్యానం –
నీలద్యుతిః నీలవపుః కిరీటీ
గృధ్రస్థితశ్చాపకరో ధనుష్మాన్ |
చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రశాంతః
సదాస్తు మహ్యం వరమందగామీ ||

బీజమంత్రః –
ఓం ప్రాం ప్రీం ప్రౌం సః శనైశ్చరాయ నమః |

– రాహుః –

ధ్యానం –
నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ
కరాళవక్త్రః కరవాలశూలీ |
చతుర్భుజశ్చర్మధరశ్చ రాహుః
సింహాధిరూఢో వరదోఽస్తు మహ్యమ్ ||

బీజమంత్రః –
ఓం భ్రాం భ్రీం భ్రౌం సః రాహవే నమః |

– కేతుః –

ధ్యానం –
ధూమ్రో ద్విబాహుర్వరదో గదాభృ-
-ద్గృధ్రాసనస్థో వికృతాననశ్చ |
కిరీటకేయూరవిభూషితాంగః
సదాస్తు మే కేతుగణః ప్రశాంతః ||

బీజమంత్రః –
ఓం స్రాం స్రీం స్రౌం సః కేతవే నమః |

సమర్పణమ్ –
గుహ్యాతి గుహ్య గోప్తా త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవ త్వత్ప్రసాదాన్మయి స్థిర ||

అనేన మయా కృత ____ గ్రహస్య మంత్రజపేన ____ సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవంతు |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

నవగ్రహ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని నవగ్రహ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed