Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – श्री नृसिंह भुजंग प्रयात स्तोत्रं

:: Chant this in తెలుగు / ಕನ್ನಡ / தமிழ் / देवनागरी / English (IAST) ::

अजोमेशदेवं रजोत्कर्षवद्भूद्रजोत्कर्षवद्भूद्रजोद्धूतभेदम् ।
द्विजाधीशभेदं रजोपालहेतिं भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ १ ॥

हिरण्याक्षरक्षोवरेण्याग्रजन्म स्थिरक्रूरवक्षो हरप्रौढदक्षः ।
भृतश्रीनखाग्रं परश्रीसुखोग्रं भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ २ ॥

निजारंभशुंभद्भुजा स्तंभडंभद्दृढाङ्ग स्रवद्रक्तसंयुक्तभूतम् ।
निजाघावनोद्वेल लीलानुभूतं भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ ३ ॥

वटुर्जन्यजास्यं स्फुटालोल धाटीसटाझूट मृत्युर्बहिर्गान शौर्यम् ।
घटोद्धूतपद्भूद्घटस्तूयमानं भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ ४ ॥

पिनाक्युत्तमाङ्गं स्वनद्भङ्गरङ्गं ध्रुवाकाशरङ्गं जनश्रीपदाङ्गम् ।
पिनाकिन्य राजप्रशस्तस्तरस्तं भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ ५ ॥

इति वेदशैलगतं नृसिंहभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं ।

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Not allowed
%d bloggers like this: