Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram – श्री नृसिंह भुजंग प्रयात स्तोत्रम्

अजोमेशदेवं रजोत्कर्षवद्भू-
-द्रजोत्कर्षवद्भूद्रजोद्धूतभेदम् ।
द्विजाधीशभेदं रजोपालहेतिं
भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ १ ॥

हिरण्याक्षरक्षोवरेण्याग्रजन्म
स्थिरक्रूरवक्षो हरप्रौढदक्षः ।
भृतश्रीनखाग्रं परश्रीसुखोग्रं
भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ २ ॥

निजारम्भशुम्भद्भुजा स्तम्भडम्भ-
-द्दृढाङ्ग स्रवद्रक्तसम्युक्तभूतम् ।
निजाघावनोद्वेल लीलानुभूतं
भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ ३ ॥

वटुर्जन्यजास्यं स्फुटालोलधाटी-
सटाझूट मृत्युर्बहिर्गान शौर्यम् ।
घटोद्धूतपद्भूद्घटस्तूयमानं
भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ ४ ॥

पिनाक्युत्तमाङ्गं स्वनद्भङ्गरङ्गं
ध्रुवाकाशरङ्गं जनश्रीपदाङ्गम् ।
पिनाकिन्य राजप्रशस्तस्तरस्तं
भजे वेदशैलस्फुरन्नारसिंहम् ॥ ५ ॥

इति वेदशैलगतं नृसिंह भुजङ्ग प्रयात स्तोत्रम् ।


గమనిక: "శ్రీ శివ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము.

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Not allowed
%d bloggers like this: